Goudsche Courant, woensdag 20 april 1881

Woensditi 20 April N 2Ö98 1881 GOUDSCHIl COURANT Nienws eo Adverlentieblail voor Üonda en öraslreken De ondergeteekende neemt by deze de vriiheid zijnen geëerden Begunstigers bekend te maken dat hg ruim voorzien is van de NIEUWSTE PATRONEJ TAPISTEY BEÏÏSSELSCEE SCHOTSCHEiGONJE T4 f ïf T EAIIFETTEN mm EN SOÜSIMFIEE levert ook alle GORDIJNEN en alles wat verder tot het BEHANGERSVAK behoort betast zich tevens met het SCHOONMAKEN van VLOER en GLAZENKLEEDEN Hopende het vertrouwen waardig te maken noem ik mij UEd Dw Dienaar BEHANGER GOUWE a No 200 GROOTENDORST C hebben de eer te berichten de ontvangst eener uitgebreide Collectie Hoeden üjoemen Veeren en Linten voor het saizoeo MÖDELHOEDEN in ruime keuze 0 MARKT A 97 GUOOTE BORST C J GOEDE WA A GEN recommandeert zich tot het Leveren van AMERIKAANSCHE ITAAIMACHIITES tot verminderde prijzen met maandelijksche of wekelijksche afbetaling Garantie 2 jaar mmm nmmm lo mi m Stemming in de CoUegiekamers der Sint Janskerk van s morgens 10 tot s nam 4 uur De Kiesvereeniging Kerkel k Beheer alhier heeft in hare vergadering van 7 April 1 1 voor de vacante plaatsen in de drie Collegiën voor het Beheer van en Toezicht op de Eerkelgke goederen en fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld Voor t Collegie Voor t Collegie Voor de Oommissie van Kerkvoogden van Notabelen van Oppertoeziotit 2 Vacaturen 5 Vacaturen 7 Vacaturen 1 Mr P P P KIST 1 A VAN VEEN 1 G PRINCE 2 G A OUDUK 2 T A 6 VAN DETH 2 A SMITS 3 C C KNAAP 3 Mr J H VAN MIEROP 4 J M NOOTHOVEN VAN 4 P M MONTIJN GOOR 5 J A REMY 5 A VAN REEDT DORT 6 D C 8AMS0M LAND 7 P J VAN DEE VeANT Az en beveelt dringend deze Can did aten aan bjj alle stembevoegde Leden der Gemeente GOUDA 15 Apnl 18 81 Namens de Kieevereenigincf voornoemd Het Bestuur 3 M NOOTHOVEN vak GOOR VtordtUr D RÜIJTER Se retani W KROMHOUT Penningmeetter G STRAVER J IJSSELSTUN b GRENDEL Jr Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER G A D J GABRU H JAGER mm mmi m mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAÜXWIJN van 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar JPrijsoouranten worden op aaavnure gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huis g eleverd Lokaal Nut en Vermaak Gfouda DINSDAG 19 APRIL 1881 des avonds ten 8 ure precies 1 DE STËRREMIEMEL leid derffkrde Be loop der Zoo Mud der AaramH iri e pIinetcB door bet HemeiVuim wurbg dt roadheid derflUrde eu de oceifKa de wenteliog der urde om bare is oorzaak yid dipr eo oecht volle en nieuwe maia eodi co maioiTerdaiite ringen eb vloed en spnupgetijdeu de ïodwc of diereo nea en de jatrgetgdea faemelgroepeD of terrrobeeldea aaa het uitipRneeT oreon groote beer dz enr is ongeveer iO deels beweegbare Sideraal lichtbeelden waartia de lichtoppervlaicte bijua de geheele opniing van den vo haag a beslaan met voor ieder daidehjlie en be alteüike verklaring Te zien en door het geheele lokaal tehooren de groote en zich zelf regelende GEHEEL NIEUW Optisch Fanorama Polyorama JEuropa Axie Amerika in alle hunne heerlijkheid en pracht 1ste Rang 0 99 2de Rang 0 50 Kinderen 1ste Rang 0 50 Plaatsen zyn dagelgks te bespreken van 10 tot 3 uur Tekst en inlicbtingboekjes aan het Bureau a 15 ets te verkregen MAJV STEDELUE MÏÏSEim van OlJUHEOE Op den Istea en 2den PAASCHDAG 17 a 18 APRIL zal het M U S E Ü M s namiddagsvan 4 tot 6 uur weder voor den verminderden pr s van 10 Cent de Persoon voor eenieder toegankelijk zijn Pb c ommissie Heeren I I VOORRADIG de Nieuwste LAZEUS EU STOFFEU Beitellingen op maat worden zoo spoedig mogelijk fop verlangen binnen 8 dagen zen net gemaakt geleverd door B C VERWEU Tailleur Cfrabethetraat te GouAa P a Levert op aanvra ge S T ALEN aan huis GEVRAAGD PERSONEN die hun inkomen met 3 o i Gulden per week willen vermeerderen vervoegen zich met franco brieven ond r lett O Z ter Drukkerfl van Coens IMMIG Oostmolenstraat 2S Rotterdam EEN SinSSIOTECEf grondig heVeaAraetBurgerwerk kantegen hoog loon vaat werk bekomen Zonder bewgzen van goed gedrag onnoodig zich aan te melden Brieven franco lett V aan het Advertentiebureau van OTTO Co Warmoesstraat te HaarUm ASPmTDAEPAPIEÊ en Fatentspijkers levert in prima kwaliteit tegea de laagst m ogélijke prijzen De Firma B SCHOUTEN Aert van Nesstraat 115 Rotterdam Prijsopgaven op aanvraag 2 witte Zwanen gevonden den é April 1881 met banden om den nek Terug te bekomen tegen advertentie en onderhoudskosten bij C van WIERINGEN te Oudshoorn a d Rijn Snelpersdrnk van A Bhinkmas te Gouda KISNNISOBVINO Onderzoek van Levensmiddelen BUKGEMEESTEB u WETHOUDERS van Gonda brengen bij dew ter kennia ran belanKbebbenden dat eene af leeli g dej Openbare Oeiondbrids Commiiiie aldaar ioh belaat met het cheikundii onderioék naar de hoedanigheid en de deugdelijkheid van lerenimiddelen dat teder die levenfmiddelen wenacht ie doen onderioeken lioh daartoe kan vervoegen bij den Hwr T E Cannegieter lid tan jofengenoemdo Commiaaie dat voor het ondenoek bij vooruitbetaling moet worden voldaan eene lekere vergoeding rolgena een daarvoor laatgealeUI tarief GmJa den 16 April 1881 Burgemeetter en Wethondera voornoemd Va bergen IJZENDOORN De Seeretani BROUWER Het Asylrecht la vroegere eeawen toen de rechtspleging nog veel te wenscben overliet bad men in alle land vryplaatsen plaatsen waar de misdadiger beveóigd was voor oen aardscben rechter maar waw ook de onschuldige in veiligheid kon wonen als zgu vganden door aanklachten zyn leven in gevaar brachten en hg in het gerechtelgk onderzoek geen vertrouwen stelde Kerken en kerkhoven waren veilke plaateen ook voorden grootsten booswicht r kon hg in veiligheid de recbterlgke beslissing afwachten zelfs was in sommige herbergen een bank tot vrijplaats verheven om in tgden van twist en vechtpartgen dienst te doen Vianen en Kuilenburg waren tgdens de republiek vryplaatsen voor Hollanders die in minder aangename verhouding tot de justitie stonden en de beeren dier plaatsen handhaafden dat recht herhaaldelök tegen de machtige Staten van Holland en West Priesland Verloren kerken en kerkhoven reeds vroeger het recht om vrijplaats te zgn door de vereeniging der verschillende heerlgkheden tot een land hield het ook daar op en den misdadiger werd de gelegenheid benomen om zich aan de justitie te onttrekken vooral ook toen de verschillende Staten met elkander verdragen gingen sluiten om de misdadigers uit te leveren Algemeen heeft men daarop echter een uitzondering gemaakt personen die wegens hun politieke gevoelens vervolgd werden zelfs staatsmisdadigers werden niet uitgeleverd en hoe kon dat ook Russen die voorhnn land een grondwet n beter bestuur vragen konden toch moeielijk oiWeleverd word en door een volk dat de voorrechten bezat die men ginds nog trachtte te verkrijgen De regeering eener republiek kon zoo min repnbliekeinen van elders nitleveren als een monarchie dat deed als mannen tot hun kwamen die elders de republiek getracht hadden omver te werpen Noch Spanje noch Duitschland souden de vurige aanhangers van het koningschap aan de Franscbe regeering uitleveren ids deze zich in Frankrgk minder veilig oordeelden Bg alle volken beeft men die uitzondering gehandhaafd en in alle landen vindt men tal van politieke vluchtelingen die zich in hun eigen land niet veilig achten In de laatste weken is weder de aandacht op dit teit gevestigd Een vreeselgke gebeurtenis heeft aan het licht gebracht dat de politieke vluchtelingen zich niet gedwee in hun lot schikken maar naar verandering trachten Vooral is het oog op Zwitserland gevestigd waar ïich vele Russen ophouden en waar thans het hoofd bestnar der nihiliatm gevestigd schjjnt maar evenzeer zgn er in Engeland en Frankrgk tal van vluchtelingen di met die in Zwitserland in verbinding staan De dood van den Ciaar heeft de regeeringen beangstigd en gaarne zon men strenge maatregelen wenschen alsof daardoor pi het vervolg dergapke misdaden zouden kunnen voorkomen worjen Heeft de geschiedenis ons echter niet meermalen geleerd dat het geweld weinig of niets vermag dat dit niet verbetert maar verbittert en een toestand vaa verzet lu het leven roept die meerdere misdaden tengevolge beeft Zal dus door de toepassing der nu gepredikte beginselen het kwaad met bezworen worden zullen integendeel de elddadigheden toenemen gevaar dreigt nog vw t de vrpheid der kleinere staten Engeland m Frankrgk zullen met rust gelaten worden Zwitserland België ons land zal men vriljen dwin n om aan de wenschen en b eertender Ooawrsehe mogendheden door een soort van nieaw jkeilig verbond vereenigd toe te geven De misdaad moet gestraft de misdadiger onschadelgk gemaaki worden dat vordert de maatschappg maar daarom moet ook goed bep d worden wat doOr misdaad moet verstaan worden IHa een oproerige proclamatie aanplakt of zich tegen regeeringsmaatregelen verzet is niet altgd een misdadiger hoegaame sommige regeeringen hem als zoodanig zouden willen Tervolgen Zgn de regeeringen niet zelden z en de oorzaak van zooveel wat ig vwrhMrd aoMtef fa men het niet t gemeen eens dat de toestand in Rusland erellendigst is en dat niets kan gedaan worden om dien langs weitigen weg te verbeteren En zouden dan regeenngen hen aan hun vervolgers moeten uitleveren die geen vrede hebben met den treurigen toestand waarin hun land verkeert Maken zg zich aan daden schuldig die alom voor misdaad gehouden worden maken zg zich schuldig aan moo tl brandstichting diefstal of andere zaken die alom alg misdrgven besebreven worden kan men hen daarvan overtuigen men levers hen ait om de rechtvaardige straf op hen te kunnen toepassed maar dan ah gewone niet als politieke misdadigers Voor andere personen moet het asylrecht gehandhaafd blgven geen staat mag zich laten dwingen om in dit opzicht aan dwaze eischen toe te geven het minst Nederland dat sedert eenwen het toevluchtsoord van vervolgden en verdrukten geweest is De Israëlieten uit Portugal verjaagd vonden hier evenzeer een toevrucht als de refugees die voor de dragonnades van Lodewgk Xlv de vlucht namen De Engelsche cavaliers kwamen hier evenzeer als de puriteinen die naderhand Philadelphia gesticht hebben en allen vonden hier schut e steun Zulk een verleden legt plichten op die niet ongestraft geschonden kunnen worden Welke verzoeken dan ook uit Rusland ofPruisen tot ons gericht mogen worden hetantwoord van onze regeering Kan niet twijfelachtig zgn Nederland moet en zal de toevluchtblgven van allen die wegens hun staatkundigebeginselen vervolgd worden mits zg zich nietschuldig gemaakt hebben aan misdaden die ookvolgens onze strafwetten strafbaar zgn Wgzgn vrg Zouden wg anderen die vrgheid misgunneu L BUITENLAND Ilulteiilaiidsch Iverzklil De vprleïenwoord gerB der niogendheden verklaren in Hiituoord op Griekenhnds jongste iiotti dat zg die nota beschouwen als een formeel aannemen der oontellen Zg beloven hunne goede diensten voor Epina Na afloop van het reces der Engeliehe Kamers al sir Michael Hicics Beach die iu het vorig Kabinet Minister van Koloniën was een motie van afkeuring over den vrede met de Transvaal in het Lagerhuis voorstellen De heer GUdstone heeft door een brief aan een liberaal lid van het hui d 0 enbare meeniug voorbereid op de houding welke hij op deu motie tal aannemen Hg jwl niet verontschuldigen wijl er niets te Terostschuldigen ia Engeland moest worden teruggehouden van een onTerantwoordelijk bloedbad De heer Gladstone betreurt het dat dew gebeurtenissen ook in het Logerliuis het ontwerp van de debatten lallen zgn waat dan al de regeering genaodiaakt tga klodelingen te brandmerken orer elke tg liever zon hebben getwegen De regeering tal dut een hooghartig sUsdpunt innemen en teggen wat gij mij verwgt behoeft geeoe deoinste rerontschnldiging tef gl tg levens dreigt met eene criliek der annexatie eenè bedreiging welke een antwoord aan den heer Stafford Northcote schgnt tt bevatten die in de slotzittigg van het huis opmerkte dat de regeering al hare oude betokttUigingen en de conservatieven had laten Tallen In het Traaavaal drbat sobgnt men dus van den heer GUdstone een volledige terugkeer tol lijn standpunt bij igoe verkiesiag te Midlothian te mogen verwaohten Wat intassehen geschied is geeft de appositie menig scherp wapen an disoutsie aan de hand en de aankondiging van den heer Gladstone tal haar leker niet taefater stemmen De Timm meldt dat ËngeUnd besloot tot deelnaming aai de montooaferentie Lonis Mallet tal lodie Alexander Gah en Charles Tupper tullen op Amerika a ferlangen Canada reprfsenteeren Verder tal Fremantle onder mnnlraeetter te Londen de montcoafeicBtie bgwonen De Timet meent dat de deelneming der Britsche Regeering een gevolg is van de veraekering van Fransehe en Anverikaansohe igde dat deelneming niet bindt tot het bimetallisme De Timei verneemt uit Durban meu venekert dat de Boeren in de Commissie vertegen roordigd nlleu worden door drie leden Ug noemt Joubert eu Joriesen In het Kaapaehe Farleraent duurt de disoutsie over een motie van wantrouwen in de Begeering voort de uitslag is teer onzeker maar het ton niet onmogelijk tiju dat de Regeering geslagen werd De correspondent van de Ttmes gelooft dat de positie van de Kaapsche regeering toch onhoudbaar tal tgb en hg wensoht nieuwe vcrkietingen nmdat alsdan het Hollandsche element meer in het Parlement vertegenwoordigd tal tjjn Over de Tuneaisobe quaeatie valt niet veel nieuws mede te deelen Er tullen nog eenige dagen verloopen voordat de krijgsverrichlingen een aanvang nemen De inscheping der Fiansohe troepen schgnt eenige vertraging te hebben ondergaan omdat de transportschepen niet op den bepaalden tijd gereed waren Te Tunis blijft de quaeatie tich op diplomatiek terrein bewegen Terwgl de expeditie naar Tunis aller oogrn in Frankrgk op de Afrikaausche kust vestigt is bg de Kameis een wetsontwerp ingekomen dat met 30g meer recht de aandacht voor de Algerijnsche kolonie schgnt in besUz te moeten ifemrn Het wil de kolonisatie door Franschen bevorderOl om loowel tegen de inlandsehe bevolking als tegenover de vreemde Europeanen een geuorgzaam aantal Fransehe inwoners als tegen nioht te hebben Volgens het ontwerp il men 300 dorpen bouwen ieder van vgftig woningen voor de helft op staatsgrond voor de andere helft op van particulieren aan te koopen grond Als dit werk gereed is tal men de emigranten oproepen die tich teker in genoegiaam aantal zullen voordoen Gelukt de maatregel dan zal men een belangrijken stap hebben rooruit gedaan in de kolonisatie van dit land welke nog zeer reel te wenschen orerlaat Het bericht dat Deprelis zich met de hoofden der Iti liaansche linkertgde tou verstaan om buiten Cairoli een Ministerie te vormen wordt niet bcTes