Goudsche Courant, woensdag 20 april 1881

deren zoekende In het geheele eiland ia geen enkele bakkbrg overeind gebUftu zoodat er geen brood te krggen was Ëeo dorp dat amphHheatertgew jie tegen den berg boven de vlakte was gebouwd gleed in e jn geheel van de rota af en stortte en toimelde neder In het geheel hadden 260 schokken plaats van welke veertig twaar genoeg waren om een stevig huis tot eeu puinhoop te maken Men ia begonnen met pogingen om de begravenen te redden doch het werk is bgna hopeloos Versohrikkelgk is het Wat we zien Hier geeft eeu hand nog zwakke leekenen van leven toonende dat een ongelnkkige daar onder tonnen steen bedolven is Ginds hoort men een atom nit de diepte Een snikkenoe dochter ligt op de knieën pogende haar vader die in de diepte onder de bouwvallen zit en baar hooren kan moed in Ie spreken Hel is ontteitend eu banbrekend wat we tien Sind de eorreapondeni den S ten April dit Mhreef i dn aardbeving drie dagen later met nieuwe woede begonnen en geen twintig hniten tgn overeind gebleven op hel groote eiland Vijf ea veertig dorpen tgn geheel vetwoeal en v n enkele plaalMu ia de bevolking gebed iu de diepte verdwenen Wat de inwonera van Smyrna uit tich lelf deden moet teer welkom tgn geweeat want de TirkMhe re eering heeft tich weer iu tl baar waarde en kracht getoond Midhae Patba te Smyrna toonde veel geestkracht en maakte de noodige toebereidtelen om soldaieu voedsel en lenleu te lenden doch drie dagen duurde bet eer de regeering te Koestanlinopel na herbaalde telegrammen ae vergunning gaf die hg vroeg Inlusscben betweken nalnurlgk de ongelukkigen dia de toldaten hadden kuhaen redden uit hun graf Een Griekaebe kaaonnecrboot wat onder de eerste die hulp braohten en eeu ambulance en een compagnie miaaoia aappeui wiUen lauden Doch dit weigerden de Turken De Griektehe wldaUn moeeten eerst hua uniform uittrekken en in hnu hemdsmouwen landen hetgeen te oentofalieTeud en tonder Talwke Mhaamte üeden Du beletten de Tnrksoht getagnebbeudcn het werk der redding Vooral de goUTerneur Sadyk paeha mnntte daarin nil Iu Konstantinopvl betthen d Earopcsasn tioh het lot der ougelnkkigen moeten aantrekken Een Internationale oommisaie is aldaar gevormd De kaoliein der oorlogsobepen voor Chios Tormen ecu suboommiaaie n ket Roode Krui doet ook goed ifyiOMr b Btimlewl In veler oogen 1 da heer G A Maller eeu der beate raadsleden Ook iu het onte waut b j vele gelegenheden toonde hg een flink woord op tgn paa U kannen teggen welke kunst niet ieder verataat en h j verdient ten volle de achting die hg too algemeen geuiat Tuist daarom apeet het ous van een zoo verdienatelgk raadslid ieta te moeten lezen in het laatste raadsverslag dat niet mooi niet flink was fu wg gelooven dat hg lelf daarover spgt tal gevoelen Aan de orde was het venoek lot afschaffing der kermis en bg die gelegenheid permitteerde h j tich een tgdelingsche uitval tegenover een tekere partg die niet tonder protest mag pasaeeren Hg liet tioh nl smalend uit over ken die Heere I Heere I i tijHi Depreti Terklurde integendeel dat hij iondor Ciroli geen Kabinet kon maken Er tal na een Minitterie moeten worden geirondeu uit de grootheden Tan den tweeden en derden rang Tan de linkenjjde of het Troegere plan weer worden opgerat om Sella Ie hulp te roepen met het oentmm De Koning heeft editer nog geen baliuing genomen In die laatate riohting achjjnt than de besliwing geiooht te warden Sella heeft eene conferentie met den Koning gehad BINNENLAND GOUDA 19 April 1861 VVy Tcitigen de aandacht outer tadgenooten op de kennisgeving van Borg en Wetb aan het hoofd Tan dele couraut Toorkomende Terwgl het een feit ia dat er Teel gesproken en Teel geklaagd wordt OTcr TerTaUching Tan leTensmiddelen tal het teker Telen welkom lyn dat de Openbare Gettfndheidaoommisaie alhier ieder in de gelegenheid stelt de waren te doen onderioeken en het lijdt geen twpcl of menigeen tal ran die gelegenheid gebruik maken Z M heeft den tgd Tan duur der detaoheering bü de landmacht in West Indië Tan den sedert tot Isten luit beTorderden idea luit L C D xhoorn Tan het wapen der art hier te lande andermaal verlengd mM etc half jaar en altoo nader bepaald op Tjjf en een half jaar Voor de nitrasting der WtWo Sarenti werden Tan den heer P J Tan der Want alhier ï mandjes pijpje ontTangen De Tweede Kamer ia bijeengeroepen tegen Dinsdag 6 April e k De Utrechtsohe stndentan Tereeniging tot Trijwillige oefening in den wapenhandel onder beschermheerschap Tan Z M den Koning tal ingeTolge een bij Tleiend sohrqTen door Z M gegcTen toestemming Tan 16 10 Juni een nationalen aohietwetstrgd honden ter gelegenheid Tan haar 16 jarig bestaan Sehtttterq leger en weerbaarheidsnrcenigingen tullen tot deelneming worden nitgenoodigd De wedstrijd wordt Terdeeld als Tolgt collegiale wedstrijd 2 personeel wedstrijd i wedstr d op rrge ett Taste banen De rolgende banen tqn gemaakt 10 ban n op 200 patsen t op 800 puaen 2 Toor rcTolTer en pistool op 26 passen 1 Toor flaubartgeweer op 12 patj de banen op 200 en 300 paswn tijn met renonkca obserratiepost De jaarlijksohe algemeene Tergadering Tan het Nederl Genootwhap tot tedelijke Terbetering Tan geTangenen tal worden gehouden 12 Mei e k in kêt Nuugebouw te Amaterdam Op die rergadering ansoht de afdeeling Utrecht dat de Tergadering in orerweging neme hoe het best T thoed kan worden dal onlslagenen hulp Terkregen hebbende Tan een afdeeling door een andere nogmaals worden geholpen tonder dat de een afdeeling Tan het werk der andere w Betreffende de bgeenroeping Tan de Tweede Kamer Terneemt M FaderUnd nader dat eenige leden met een beroep op het bepaalde in artikel S7 an het Reglement Tan Orde het Tertoek tot den Voortitler hebben gericht om de Kamer den Ï6b April te doen bgeenkomen daar toch een teuigsiins TetTroegde bijeenkomtt wensoheiyk wordt gtaohl met het oog op de dringend noodige afdoening Tan onderacheiden belangrijke wetsontwerpen Daarlatende de Traag of het oTerleg dat de Min Tan Finanoiin tioh ten aantien der rentebelaating heeft Toorbehonden tot herTatling Tan het debat over het daartoe betrekkelijk wctunlwerp tal leiden meuien bedoelde leden dat het toch wenaohel jk ia om eenige taken die Toor openbare b kandeling ryp ign to beslisting Ie brengen en het onderloek Tai andere belangrijke taken aan te Tangen of TO t U tetten opdat de behandeling daarTan too afioedig mogel JK worde Toorbcreid Vooral aehljnt men het oog te hebben op de Toor behandeling rijpe ontwerpen betreffende de postpakkettendiensi het drankmisbruik het auteursrecht de regitiratie en tegelbelastingen terwgl behandeling Tan het Bgnkanaal en den Rotlerdamschen l aterweg eTeneena dringend noodig wordt geacht De Ned Militaire Bond tal t jn tcTende algemeene Tergadering te Ulrecht in het Te Hui Toor miliuiren honden op morgen 20 April Onder de punten ter behandeling komt voor de Traag Voldoen onte Te Huizen aan de algemeene en Christelijke behoeften onter militairen en welke eitchen ign daarTOor te stellen B j de gehouden Terpaohffng ran wei en hooilanden Zaterdag II te Hoornaar voor een jaar hebben deielre genmenlijk opgebracht de tam Tan 3964 De T rpaohting is gedaan ten bahoeTe der Ge meentepolder en diaconie baluren en Toor het burgeriqk Armbeatttvr Van den goederentrein Amsterdam Zutphen is eergister middag lussohen Apeldoorn en Voorst eenOpen wagon geladen met balen wol of kapok inbrand geraakt de oortaak ia Termoedelfk toe te sohrIJTen aan de Touken uit de schoorsteen Tan de locomotief Aan het station Voon is die wagon afgehaakt De pogingen om de brandende massa te blnsscheu gelukten niet voordat de brandspuit Tan Voorst haar diensten bad bew jten da geheele lading is T rnield en de wagon twaar beschadigd N Zutpk Ct Zaterdag ochtend ging op de Turfmarkt in den Haag een paard gespannen voor een Inrfoageu waarop de eigenaar en i jn dochtertje geteten waren aan het hollen In volle vaart reude het dier rechtstreeks naar en door de Harensiraat De bestuurder die t ju plaat niet had rertaten ontwaarde op een afstand dat een ladder waarop een verTer tgn werk aan een huis Terriohtle groot geTaar liep in de vaart te oorden omTergeworpeu Hg had nog de tegenwoordigheid Tan geest den Terrer luidkeels toe U roepen tioh te bergen die daarop in allergl op het dak klom Weinige oogenblikken later gebeurde wat de Toerman roonag de Mdder Tiel doch een mensohenleTen was gered Paard en wagen werden aan het eind der HaTcnstraat tot staan gebracht De bestuurder en zgu kind dat hg gedurende het hollen Tan t paard in de armen gekneld hield blcTeii ongedeerd Uit Bhenen wordt aan de Atnh Ct gemeld Ia den namiddag ran 11 deter werd een gedeelte der bcTolking van dit dorp op eene oiiaaiigenume wgte reroolrust door den heer K die in bisobou ken toestand eerst op zijn keukenmeid en daarna op een in de nabgheid tqner woning werkenden arbeider een met scherp geladen geweer afschoot Omdat tgn schoten geen doel hadden getroffen werd de schutter too boos dat hg op den arbeider aanTloog dete een goed paak slaag gaf Tervolgeus tgn woning binnen ging en na eenige oogenblikken dete iveder Terliet met een wandelstokje waarmede hg een der nmiddell toegeloopen omstanders een sterigen boerenarbeider too knaphandig op het hoofd tikte dat hij op den grond rolde In plaats dat de reldwachlcr die met tal Tan andere personen Tan de laatste ToorTallrn getuige was den onverlaat arresteerde en onschadelijk maakte heeft deze al den tijd gehad om tgn inboedel voor een geringen prgs te verkoopen en tich uit deze gemeente te verwijderen Aan een particulieren brief vau de Kaapstad dd 14 Maart ontleent de N R Ct het volgende W j hebben een teer dropgen lomer geen regen in tea maanden Igds met ergen tuid ootteowind dit en de ongelukkige oorlog maken de kolonie teer gedrukt Wat een sympathie geToelt men in alle lauden voor die ongelukkige Trauavalers 1 Hel ia te hopen dat de Engelschen nu tooh tullen toegcTen Het is een schandelijke vlek op hun natie die nooit uitgewischt kan worden de officieren eu de geheele armee leggen teWen dat het een ourechtTaardige oorlog is maar toch willet ig niet toegeven Ik hoop dat er uu maar goede schikkingen TOor den Trede gemaakt tullen warden Ik tie zonder Terwondering dat Holland innig deel ne nt in de taak Ook in Engeland sehgnt meDi taeg tich te schamen dat het tolk een oniechtTaardige taak heeft te Toeren maar daardoor wordt de eeuwige smet welke daarmee op de groote natie geworpen is niet uitgewischt en wordt ook niet Terhiuderd dat de goede verstandhouding tnssohen de Eugelsche eu de Afrikaandera geheel ia weggenomen De drukte van het Parlement begint nu spoedigweer Het ministerie veranderd stellig in dete zitting Het tegenwoordige heeft niet veel goeds gedaan de kolonie is in een naren toestand en tal boTcndiennog veel te betalen hebben Officieel Tertlag Tan Joabsrt over het gcTeoht van Spiukop Zondagavond 27 Februari Aan Z H Bd 8 J P Kruger Vice Preaident H Ëd Heer Laatstleden Zaterdagarond tat ik te ihrjJTen om copgen van president Brand s brieTen te nemen en ook een briet aan Herbert Steward te schriJTen Dete morgen om 4 uur wakte ik elken man om tgne positie iu te nemen en ik begon aan een rapport Toori Generaal Oranje dat ik ook insluit Ik tat nog te schrgren en de zon kwam juist op toen een rapport kwam dat de troepen ach ter de reohterhauds groote kop opkwajpen Toeik wa het Opzadelen I Opzadelen I maar tot ome Terbaiing bemerkten wg spoedig dat de vgand geheel den kop in betit bad en er reeds een aaiitienigke maoht boven op deo groeten kop was OogensehgnIgk ton men zeggen dat wg allea rerloren hadden en too lou kei geweest tgn tls de Tqand den kop behouden had maar boren en buiten verwachting hielp ons de Heer en elk onzer sohrgft het aan de wondsrlgke redding eu hulp van een alle besturend en machtig God toe Onte mannen beklommen den berg met eeu moed en kracht die alle verstand te boven gaat Ue troepen ouder aanvoer van CoUey lelf wilden de positie niet opgeven zg vochten als ware helden maar onte God die ons de overwiuniug gaf en ous bewaarde deed too een heerlijke daad ilie alle wonder van moed en beleid te boven gaat Het allerwonderlgksie voor ons ia dat aan onzen kant slechts één dood en zoo ver ik te weteir kan komen een zwaar gewond en vier licht gewonden tgn De gedoode is Johannes Bakker van het jiatrict Middelburg De gewonden ign Groenewald Van der Merwe Maller Labnsohague en Vermaak De dooden aan den anderen kant tijn niet goed btkend door de oneffenheid van deu grond maar kunnen geschat worden op meer luu 160 Onbekend hoeveel officieren met Culley gesneuveld tgn Nagenoeg 20 teer twaar gewonden en meer licht gewonden 7 officieren 45 manschappen en 1 sergeaut prisonier gemaakt welke krggsgevangeiieu ik verplicht beu naar u op te sturen naar Heidelberg Ik terneem dat de Ëiigelscbeu 2000 man versterking bebben gekregen De soldaten die mei ona in geveobt waren zgn die van de 93 te Hooglanders 2 coropagniéa 68ste 2 compagnie 60 rifles Ue kanonnen waren niet binnen ons bereik gebracht maar bg het kamp van daas werd kort op ouze mannen geschoten toen ig de laalate schansen bestormden Ik hebnu tooveel t dow dat ik niet meer kan ichrgven Daarom moet ik nu eindigen en U H Ed gelnk wenscheu met deu uiulag van deu slag van heden eu dal deze dag ala een dank en bededag moge warden behouden Ik heb ent P J JOÜBERT Komdt Oenertal Het volgende moge eenig denkbeeld geven ia den omvang der rampen welke het eiland Chiaein het begin deter maand b j herhaling hebben getroffen Den derde van deze maand Hhrijft ku inwoner van Chioa aan de liaungtr te Kunstautinop 1 waa de atmosfeer drukkend en loodiwur en de gezichteinder werd telkens gespleten door stralen licht welke een naderenden storm schenen aan t kondigen Dit verontroatta de inwoners echter niet daar tg een gewoon onweer tegemoet lagen Om tien minnten over iwee n echter beefde en sehokte het geheele eiland loodat drie virrden der hniten in de slad plotaeling inatorlten Ala kaartenbuiien vielen u in eeu duizendtal menachen ondar de puiuhoopen begravende De grond wiegelde link en reehta en dauate op en neder de bonwvalleS aamcnknellende en persende tot een vOïralooitB steenhoop De menachen die geapaard waren gebleven renden wezenloos heen en weer niet wetend waar redding te vinden Ze werden door de hggcnde aarde heeu eu eer gedreven als veeren door dtn wind Steeds rommelde de ooderaardiohe donder inen hoorde het gekraak der ioeenstonende huizen en hel gegil der gewonden en levend begravenen Z die de sleden en dorpen ontvluchtten vonden nog geen redding want de heuvels en bergen trildeb en schokten en reusachtige brokken aarde en rotsen donderden van da bergen neder op de vlakte groeven makende in de bergen Lange breede kloven gaapten in de alraleo Op enkele plaatsen waren geheele straten met Imiien in de diepteit verdwenen en zg die om vrienden te redden d stud inauelden konden de gebouwen niet vinden waar te gewoond hadden Intnsschen bleef de grond nog sleed rillen en Mhokken en een tWare diepe bons wierp gelukkig de bouwvallen door den eersten schok veroortaakt weer omhoog en niteen du duizenden lijder bevrijdende en let megelgk makende dat veten gered werden Onder de citadel werden 600 lachtoffers begraven Veertig Tuktch vronwen die bgeeu waren om te bidden werden allen bedolven Geheele geiiunen van tien tot vijftien personen t jn geiamenlijk onder de bouwvallen begrav n en zgn onmiddellijk gedood of ter dood verOMtlfeld daar bet onmogelgk ia om hun bgstand te gevn Qp het land is de verwoesting vreemd genoeg nog erger geweest dan in üe sleden In de vlakte I van Vonnaki zgn vijftigduizend menachen op den open grond ia een kamp bgeeu Er t ju sltehts I enkele tenten en ouden zieken gewonden en dooden liggen hulpeloos b jeeu Hartbrekend is het te tien hoe ouders van roep tot groep dwalen hun kin De Effectenl eiirs Hxn Anuterdam 18 April 1881 Europeetohe waardea rerkeerden orer t algemeen in de a eloopcn week in een opgewekte lemming De vreedzame oplouiag der Turkseh Grieksehe quaeatie had daaraan haar deel Zoowel opJJjMetallieken en Hongaren als op Turken had dit bericht gunstigen iuvloed Amerikaausebe waarden waren veel flanwer wegens de lagere koerwu te Mew Tork genoteerd BlI MlI I Al D8CBZ WAIBDEM StaaU onduH De 2V Ja aluiteu onTeranderd de 37 i j hooger de ♦ V er PrmitleeiuHgeH area lusteloos Amst loten Paleu do l e l g 8fooneegleau gen waren teer gezocht Aaud UoU Mg en Ëxpl Mij aloilen 1V aand en gesl obl centraal 3 uitgeat ubuld do 2 hooger aaud Ind ep Vit lager wegeua bet koloMaal aanbod wellicht voortgevloeid uit bet voornemen om de Ign BataviaBuitentorg aan de Regeering over te dragen en een deel Tan hel kapitaal af te lossen iiuk$triteU murdt Hoewel de handel in deze aoorten van weinig beteekeni wu vrll toch een rgiiag te rcrmeldcu voor Sarinaanuehe en Indische Haudeltbankactieu van 2 en 1 f U door ruim aanbod 1 lager de toombootmaat achappgen mede 1 a lager EuiopilacBl WAiKDBX StaattfoudwH HougaarMhe 6 gondl monteerde l i de 6 per uldo V Dete laaUte noteeren nu 98 De converI aie iu 4 ubl in gond wbgnt uu teker Van Metallieken waren Uei eu Juli renten ruim 1 de overige hooger goudl echter lager Russen verkeerden lu vaste stemming de 4 80 teift s beter Turken waren om de boveugezegde reden teer wiUig de 5 aiagen van 12 tot 13 en koodeu tioh op die koen handhaven Ook de beide Egypt aoorten waren hooger de gefloif sch Ij f de pref teh ongeveer 4 7 Prtmieltautge Op een paar uitzooderingen na allen lager M dridl 1 Oosttur 54 eu Weeueu VI Hongaren V Hooger loten Ontnir 64 l ien Turken é e BpoormftumuÊfn verkeerden in teer gemengde ttemming WarMhau Bromberg en WarKbau Weeuen waren reep 1 en 4 hooger wegen kooporder uit Berlgn men tegl dat dete in verband taau met wer k terwijl elk oorlogschip een loods bonwl voor i U = Vi 5 J 1 Aand Thei Sp w eo Ug doch do Obl 1 V l g Vict Em en Z Ital Spw a hoog eu u Kon q j ObL Orel Vil Vl en aaud Baltiaehe Sp hooger overigena geen variatiia AHZUUJLM8CHI WAiJDiM Stottt fimdte De vereen Am Slaalaf 2c sene waren 1 pCt hooger Na Dinulag te Am teniam te tgn gearrealeerd il 13 deter onder geleide der R kiveldwacht Ie Groningen gearriveerd de koffiehuiahonder G H B K Groningen gearnveera oe Komeauunoaucr u u a thaut gefailleerd en diena vronw beneveua deu 8pCt ïlorida daalden tot 82 doch fiolen nog met heer C directeur van den Tramweg deeetaleaU LoaUiaaa oU l g v nlu ht van frandnicns bankroet en de laaUte I Mexicanen gug veel om deaaUe sluiten na het verplegen van gewonden Ver hUUnde Turtoch I k J l d ide i dat d niat tegeu zou y n burgere en dootaren toooeu Ijver en de Turkuhe regeering op het eiland tantinopel heeft het weer TnrkKb gemaakt genoeg onveranderd doek de nieuwe tooaen een avaus vau 8 i pCl de voorgestelde finanoieele regeling der aohterttallige rente ia op deie rgiing Tan invloed geweest In Zaid Amerik fondsen was weinig variatie voornamelgk bepaalde i j tioh tot een ackteraitgang voor Colnmbiaueu van l pCt Sftonnfletninfen Sleekla enkele M or en lotenkooger t w Cert All Miia en St Paul Manitoba ak die 2 Denv Pao eu 6 pCt IU die l a 1 pCt wonuen De voornaamste dalingen werden genoteerd voor Miek Oentr 4 Canada South Clev Colntab Erie Port Royal Aug die Vi 2 pCl achteruitgingen Induttrieett waarden GoloradS s waren 1 pCt hoogei Hkxwell a wann ataeds in dalende stemming de no buds aioten l lager ProbmfMi rtiUt wegens groote vraag tot 6 pCl geategen T P S Wegeaa het Paaaéhfeeat heden geen beurs I N O E z olnpElsr verdaoht van frandnicns bankroet van madepligtigkeid daaraan De toedracht van deze geraohtmakende taak geraehtmakend vooral doordien verschillende notabele iagCKtenen er bij tfjn be looiden Stationsweg een niedw HaHqBtii dofriiiiuWFB en daarvoor materialen gekocht eu geld geland van den koathaudelaar v C wieut piemtit ijtim ƒ SOeO bedroeg Ondanks alle moeite wu K i tot betaling daarvan niet genegen eu toen de heer t C einddQk dringend werd bealoot kg het hnia au de hand te doeii om ta bektten dal da Vordenng daarop werd verhaald H j Tund vMr den aellju eei koOper in t n oommenaaal den heer O Door eeu laakwaarnemer werd een onderhandsoke lote vv verkoop opgemaakt blgkena welke C voor 6000 kooper aa geworden van ket kuis en hg daarvoor werd gekwiteerd welke aote met den meeaten spoed werd geregiatreerd en overgesohreven De nieuwe eigenaar later ook kooper van den geheelen inboedel deed het huis met alle meubelen vervolgeui over met 1000 winit aan deo heer S H B koopman t Groningen Toen dete handelingen rntktbaar werden is de faillietverklaring van K geprovoceerd en tot rarator benoemd mr A W Romkes advocaat aldaar Toen dete iovenuris van den boedel wilde opmaken waren de vqgela gevlogen en het knie gesloten K waa met vrouw eu sohooatnsler naar Amsterdam en C voorloopig naar Broaul Vertrokken De joetitie meende de handelingen van K te moeten beackonwen ala atnkkende om de reokten van achuldeischer op bedriegelijke wgie te verkortan tgden een fiulliawment kern dreigde eu gaf bevel tot voorloopige aanhoudiug legen de vluglelingeii Een gedeelte van het geld is nog b j de vrouw van K gevonden f 2000 en bij C een aooept van ongereer ƒ 3000 betaalbaar op 4 maanden eu onderteekeud door S H B ff O roepen en er niets van meenen Zoo oppervlakkig genen kan dat er door en het gezegde is te verdedigen immcn die tonder hel te meenen Godsdienitig willen sohgnen verdienen verachting maar op deu keper beachonwd niet Men bedenke tooh dat het de kerkeraad der Herv Gemeente was die abchaffing der kermis verzocht en dat de kerkeraad der Cbr Ger gemeente dat venoek ondersteunde en wanneer men dan hoort het verzoek bestrgden met de opmerking de een hondt biervan de andere daarvan de eeu van kermie vieren de andere vau Heere Heere te roepen en er niets van te meenen dan is dat gezegde niet zoo onschuldig als het oppervlakkig sehgnt Het gezegde van den heer Muller in verband beaohouwd met hen die het adres dal aan de o de was indienden is ren igdelingsch verwijl en eeu indirecte besehnldiging van whgnheiligheid en huichelary Juiet het indirecte van bet verwgt maakt de handelwijte van den heer Muller unfmr de te vreemder iu iemand wieu woorden en daden tot heden het kenmerk droegen van iet nobele iets ronds iets gentlemanlike s Meenden wg tegen die uitdrukking te moeten opkomeu wg hopen tevens dal de keer Mnller tal iniien dat hg verkeerd handelde en eeilgk genoeg tg zgn ougelgk te erkennen Zij die in het gestoelte der eere eitten en door het volk werden uitverkoren om de taken der gemeente te besturen moeten het voorbeeld geven van op hunne woorden Ie paaaen Zg vooral moeten toriten hunne medeburgers niet ie beieedigeu ElMIOX LZDZN DEK HotT GlKSIIin In de Raadsvergadering van 8 April is een beginsel verkondigd waartegen ieder burger protest moet aaateekenen Bg de behandeling van het Ik had niet gedacht dat deze taak na de bealiaaing die de Raad in Noveuber heeft genomen opnieuw kier ter sprake ton tijn gebracht maar bad Terwacbl dat hel aftres Ier visie zou ziju blgren leggen toldai eeu der ledeu iu eau of andere um tandigheid aanleiding had gevonden het ter iprake te brengen Dat wil laat ons oprecht i jn met andere woorden leggen ik had Terwacbl dat het adres ter visie loa tgn blijven leggen totdat ket all van telf in ie nippermand geraakt was Dil nu is een leer die inderdaad verderfelijk mag keeten het recht van petitie ia de bnrgerg bg de wet toegekend dat mag op doe w ze tiet gerëdnceerd worden tol cnl die dat doet maaltl zich schuldig aan politieke ketlerg Wg gelooven dan ook dat mgnheer v G bg eenig nadenken beter lal begrgpea hg heeft te veel rentand en waardeert lijue medeburgers te leer om too te spreken en om too mei hun adresMn Ie leven Verder heeft mgnheer Kranenburg xiok bij dete gelegenheid een aitdmkking veroorlooft die wij iiiet beatrgdeu maar alleen citeren willen het kantgu uut hebben tij i deze Waarom dau de Haven te kieieu Alleen om een paar sigaren handelaan en andere winkeliers te gerieven die wellicht een paar dubbeltjes sigaren miuder verkoopen F Daar ia volatrekt geen re4en voor Laten tg hei help U lelf in praktgk bm gen en met een kruiwagen langa de kramen rgden om hunne waren aan te bieden Al telden heeft men een fatmendelgk man met tooveel minachting over burgers en over winkslien iu het bgtonder hooren spreken Ongelukkig ia hjj op wiens woorden een fatum rust om immer en ieder te beleedigan wedertgdtohe waardering toch dervtrsehilleude standen komt de maataehapplj ten goede woorden als dete vernederen en kwetsen maar hem lelf die t betigt bepaald wel het meert Mijnketr de SedaetturI Deier dagen werd het venlag van de Raadritting van Vrgdag 8 April rondgetondeD Daaruit bleek dat toen ook het adre behandeld werd van 90 ingeielenen die venochten de kramen bg gelegenheid der kermi wederom op de Haven te plaatten In die laak is door het Raadslid Dr van Itcrson een advies aan i jn medeleden gegeven dat mij niet logisch voorkomt en bovendien vrij grievend is voor vele onderteekenaars van genoemd adres Nadat tooh de heer van Straaten geweten had op den wenseh vau hh adressanten teide Dr va u Iterson niet veel waarde te hechten aan dat adres omdat h enkele pertonen getf roken iad du dat geteekend hadden om wy onieteeienende redenen Eilieve de kracht van dot betoog is niet teer groot Er ia een adres met 90 haudteekeuingeb een