Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1881

Vrijdag 22 April N 2599 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ONTVANGEN de nieuwste Dessins yan r J Z TJB 2 tot buitengewoon prifmen als yolgt ƒ 1 00 1 10 0 65 0 30 TAPISTRY SCflOTSCH 90 Centim breed KEPER en mindere soorten van af Eene groote Collectie TAFELKLEÜDÜS als VELVET HIPS en DAMASTEK EBN GROOT ASSORTIMENT Behansselpapler Schoorsteenstukken en Randen Zeer voordeelige Vloerzijleii en Wasdoeken MEUBELGORDIJNEN in alle genres als EirsEN immi mmm mi 6üRDIJ LIi fVEi S Transparanten GOROIJ PARËREIV BRUINE BLOKJES en BIEZEMATTEN OANGen DEURMATTEN enz Mfl vleiende met een druk bezoek vereerd te worden Met Hoogachting Uw Dte Ditnaar T jftal ilaarriiii tellen om reracbillende redenea eiseiilijk niet mede ia daa dat adres roorzien vap 86 handteekemnjjeu die toch alt d haa kraoKt IwhieldcD van geenerlei waarde Niemand immen die dit toa beweren De aarde van een adrei ligt hoofdiakelyk in de jrroudeu die daarin worden aangevoerd en wanneer duu een oed gemotiveerd adres door een aansienlyk aantal ingezetenen geteikend b de gemeente rertegenwoordigiuï wordt ingezonden gaat het niet aan te zeggen ik hecht aan het adres geen waarde want ik ken een paar van de onderteekenaars die het niet rrg meenden met de taak Die drie of vier onnadenkende of lichtzinnige teekenaars doen geen afbreuk aan de beteekenis der andere handteekeningeu Ëen adres door zoovelen onderteekend verliest zijn kracht niet door dat een paar personen teekenden om redenen van weinig beteekenis Dit is duidelyk en derhalve is t voor die 86 andere onderteekenaars vry grievend om in de raadszaal naar het hoofd te krijgen Uw adres geeft geen gewicht in de schaal Uw adres moge prgfcen met vele goedkliukeude namen van brave edele en n vere burgers het baat niet wij slaan geen acht op üw verzoek Het ware inderdaad soms wenschelijk dat men in de raadszaal bijtijds bedacht dat men in de ra tdszaal was Men bedenke daar te zijn en te spreken alsvolksvertegenwoordiger Daar worde geeu woordgesproken of het moet goed doordacht zgn daar worde niets gezegd of het moet gestaaft worden door goede gronden i Greschiedde dat steeds dan zou er nooit iets ge hoord worden zoo grievend voor vele ingezetenen als in de zitting van Vrijdag 8 April Een GouDacH bwhgïb Burgerlijke Stand GEBOREN 11 April Headrik ouden P F Bocksma n 3 J vBu der Meer 16 CorDelia Pftronella ouders J Hagemaa en VI M Kok Pieter ouders P Vermy en O Sloof OVERLEDEN 16 April M van Eijk 80 d H F Lambreehl 84 j 17 J M van Gastel 6 m ADVERTENfIËN Bevallen van een Zoon Mevr PLANTENGA LüiJTEK Den HeUè 16 April 1881 Voor de vele bewgzen van deelneming 1 ondervonden bg het overlijden van ons jongsteZoontje betuigen wg onzen harteiykeu dank G USSELSTUN P C IJSSELSTIJN vAN Eeuwen Gouda 18 April 1881 Aan allen die m b de ziekte en latere herstelling myner vrouw zoovele hartelijke bewyzen gaven van belangstelling en vriendschap z hiervoor ook namens haar oprechten dank betuigd Dr J W KROON g evestig d te Gouda Volgens besluit van de laatst gehouden Algemeene Vergadering tot het doen der jaarlykscfae rekening is bepaald dat het dividend zal bedragen 7 50 per aandeel en dat dit bedrag van af 1 Mei e k bj den Heer A van Wflk aan den Veerstal te Gouda tegen inwisseling der coupon zal worden uitbetaald De directie ANTWERPEN De prijs der fijne gerookte WestfaaUthe Sankethammetjei van 4 tot 7 Kilos of h ponden Ie soort blijft bepaald op 72 holl fenU per Kilo of h ponr en tot Pinksterdag na dien datum is de prjjs gesteld op 80 Cents Vrachtvrjj op rembours enkel iets inkom rechten te betalen bij ontvangst mjze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 10 h ponden voor monstei vrachtvrij Aanvragen Jranco brieven of p kaarten J STRÜIJF Antwerpen België S A VAN JETH Ivi OIDES Kleiweg boven het IJzer Maga tifn van den Meer C van Berhel 306 STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTEKLASSE begipt op MAANDAG 2 MEI 1881 Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT resideerende te Ouderkerk a d IJaael op DINGSDAG den 26 APRIL 1881 des voormiddags ten 9 ure ten Sterfhuize van ARNOLDÜS MANSCHOT Wijk B No 100 aan Stolwijkertluis in de Gemeente Gouderak van BENE PARTIJ MeulDelen en Huisraad SCHOENMAKERS SIIKMACiriNE en SCH0ENMAKEB80EHEEDSCHA PJPEN 1 GEIT 7 KIPPEN en 1 HAAN eene partij BRANDHOUT enz Alles daags vóór de verkooping behoorlijk I genommerd te bezigtigen 1 S 1 @ uit het MAGAZIJ y Taif v E BRANDSM te AMSTERDAM Verkrijgbaar bjj G OVEREUNDEbJ Jji Mark t 148 Goud a J AdvertëntiST in alle Binnen n Buitenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Bo handelaar A BRINKMAN te Gouda WffF Eén afschrift is voldoende Snelpersdrnk van A Bbinkmau te Gouda SCHOTSCHE KARPETTEN rood en zwart 3X4 13 dito gekleurd 11 GESTREEPTE KARPETTEN 6j ÏÏEBANÏÏS PILLEN berüd volgens het echte recept van DE Wed KÜENEN ZOON zgn zeer nnttig tegen ongegteldheden der maag heilzaam voor de spijsverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laxerend en sHjniafdrüvend 37 Ct de Doos verkrijgbaar te CI0 ID4 alleen bij L SCOEKL Moordreehi Q H Fort OvdetÖetir Pr Vrw H otrden F VV Sweerau Ztvenhtaze K PriDf Benthuiten W d Bouw niMstfr BleÜKf i S van der Kra U Bodegraven P Venloot HaattrecMi K Ooiterliog eo iD d bekende deputa ia andera plutteo Men wachte zlcb voor namaaksels f t £ lk dootje ii pelait lo gettempeld met de luadteekentHff vid de erviafligers Wed KÜENBN ZOON Chemitlén Salvaloi 1 V 4L J I I V X 1 VLK KJ v t Chartestown Extra grezoode lijne illaiigrvergterkeiui TAFEL LIZEÏÏEEH EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 vertchillende tentoonstellingen Specialiteiten van de firma WAUTER8 de BUS8CHEK MecheUn Fabriek voor Nederland en Biportatie te Rosendaal Nd Bt B S C H O O S H E Y T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DES MEE Spieringstraat F 47 Gouda VerkrijubBar te Qouda W N RAAIJMAAKERS BsulcelbokIer Ooslhafen id C GELUK Winkelier Blaauvrstraaf Jtphen G de BLANKEN Slylcr lu Wijn eu Likeur BUITENLAND UuUcnlandsch Overzicht Dinsdagmorgen 5 uur overleed te Londen lu den ouderdom ran 76 jaar Beiijaraio Disraeli sedert 76 graaf BeaconsfieUl wareB de bericijttii over lijn gezonüheiditofstand in de laatste dagen in loorer gunstig dat er hoop was pp herstel in den nacht verergerde de lieke en tegen den morgen eindigde bet leven ran een der merkwaardigste taatalieden vau Europa BeaeoMfieljJ had in zyn laatste iekte een foorgevoèl dal bij niet meer beter zou worden ook de geueesheereu zagen den toestand ernstig in hij heeft veel geleden rauer uiet by zijn sterven Maandagavond begon langzamerhand een toestand an bewualeloosbjjd afgewisseld door benauwdheid in den roegen morgen sluimerde hij Dinsdag zacht eu kalm ia Waiirsohijnlyk zal bij op bevel van de Koningin iu Westm uster worden begra en de familiegrafkelder il te Hughenden waar zijn vrouw rost die hem geen kjndercn schonk Eieouteuren lijn sir Pbilipp B e en sir Nathaniel Rothschild Een paar jaar geleden zou zgn dood eeu diepen indruk gemaakt hebben in Europa daar hij toen proefnemingen deed om de Turken te lielpen en de Kussen te dwursboomcn en hg door het yerirouwen der Tories eu der Koningin die hg pas Keiurin van Indië gemaakt had feitelijk alleenheerschi r in Engeland was Doch het Brilsche volk heeft zijn staatkunde veroordeeld eu zgn dood heeft nu geen staatkundig belang Hij hee een groote rol gespeeld op s werelds sohO lo Beel eu aei onvergeiykelglfe handkheid en takt ieh onmisbaar gemaakt oor de Tones die hg lieeft begoocheld ea radicale maatregelen ais oonscHatieve pillen deed slikken Zgn levendige verbeelding en hartstocht voor macht en eelde en schitterende tituls hebben hem gekenschetst als romanschrijver eo staatsman maar geen bistorieschrijrer zal gelooven wg ooit van bem kunnen getuigen dat hij iels heeft bijgedragen tot de ware zedelijke grootheid van Engeland en dat zgn invloed ten goede is geweest van het volk ign ontwikkeling en tdekomst Voor de Tories is zgn dood een zware slag want h j hteft geen plaatsvervanger nagelaten De markies inn Salisbury wordt door zgn eigen partg gewantrouwd en weinig geacht en lord Cairns zal hem dus waarschijnlijk wel op olgen als leider der Tories De Fransche minister van Soaiicicu heeft de cgfers openbaar gemaakt van de opbrengst der indirecte belastingen voor de eerste drie maanden van 1881 De raming is met 62 millioen en de opbrengst over hetzelfde tijdpak van 1880 met 45 millioen overschreden Het jaar 1880 was buitendien reeds gunstig want het gaf 170 millioen boven de raming Wanneer de uitkomsten in het tegenwoordig dicnsijaar in dezelfde gunstige verhouding als het eerste Het bevestigt zich dat de Koning van Italië besloten heeft om het ontslag van het ministerie niet aan te nemen Hg ontving Maandag den heer Cairoli Naar men verzekert rou deze er iu toestemmen om aan te blijven eu het ministerie zich opnieuw voor de Kamer vertoonen Men zegt dat het gesprek van den Koning met den heer Sella voornamelijk ten doel had om eeu beroep te doen op de vaderlandsliefde der reohlerzgde en de oppositie tot meer gematigdheid te stemmen daar de laatste crisis bewezen heeft van hoe groot belang het aan blijven TM het kabinet i en welke moeilijkheden de recbterzQde zou onderflndeD door het gezag te aanvaaidco De ItaWaansche Kamer komt Maandag weder bgeen Cairoli Jzal beginnen met een motie van vertrouwen te vragen waartoe de behandeling van Damiani s motie van afkeuring van Jlf gelegenheid geeft men verwacht dat het Ministerie thans een fatsoenlgke meerderheid zal hebben Het bericht over eeae bgeenkomst iu de maand Mei aaustaaade tusschen d n Czaar en de souvereiueu van Doitachland en 0 tenrijk Hongarije door de dagbladen van Berlg Weenen als zeker verkondigd wordt ten stel s e door de officieuse Russische bladen gelogenstftft en er is geen sprake meer van dan alleen om t verklaren waaraan dit bericht zgn ontatoan te daslea heeft BINNENLAND GOUDA 1 April 1881 De Statttt Chufaat van leden bevat opgaven betreffende het ievolkings Mir der gemeenten in ZuidHollaiid op 1 Januari IHl Daaraan outleeuen wj het volgende ToUal 18 343 3 695 924 2 629 635 3 355 2 670 2 926 1 769 1 277 1 684 671 681 1 896 1 831 967 679 3 060 2 334 2 531 2 561 2 467 370 2 776 3 882 2 122 456 4 161 4 277 1 619 2 362 1 042 1 578 Gouda Alphen Ammcrstol Bergambacht Berkenwoudé Bodegraven Boskoop Capelle a d IJael Q MinA t Groot Ammcrs Haastrecht Hekendorp Ho rnaar Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel Langerak Langeruigeweide Lekkerkerk Moordrecht Nieuwerkerk a d IJstl Ouderkerk a d IJsel Ondewater Papekop Breuwijk Schoonhoven Stolwp Vlist Waddinxveeu Woerden Zegwaart Zevenhuizen Zoetermeer Znammerdam Mabnen Vrouwen M35 9 708 UnO 1 936 419 ii 1 863 l 27fi Ui SCO U98 1 757 l iBO 1 810 1 818 1 408 mM7 638 639 827 334 307 952 880 474 301 1 573 1 121 1 199 1 297 1 188 169 1 387 2 000 1 097 231 2 085 1 989 749 1 201 601 7E 857 337 27 944 951 483 278 1 477 1 113 1 132 1 264 1 269 201 1 389 1 882 1 026 225 2 076 2 288 770 1 161 541 820 De bevolking der Provincie Zuid Holland bedroeg 394 288 M 424 189 V Totaal 818 477 Het FttderlaHd van heden deelt mede dat de heer I G Arentz te Leiden benoemd is tot kapelmeester van het muziekcorps dcrdd Schutterij alhier De berichtgever van het Faderland is verkeerd ingelicht er is nog geeue benoeming geschied In den afgeloopen nacht is door de Bgks Veldwachters bg den bonwmau Matthijs Moons in Bloemendaal onder Waddiuxveen eeue aldaar geslachte kue in beslag genomen die door den Keurmeester als schadelijk voor meuschelijk voedsel is afgekeurd en heden onder toezicht der Politie alhier begraven De uitslag der kerkelijke verkiezing van Dinsdag 19 April was als volgt Uitgebracht werden 867 stemmen waarvan 8 van onwaaide Verkozen iverden In het coUegie van kerkvoogden de hh O A Oudijk met 329 mr P P P Kist met 234 stemmen In het coUegie van notabelen de hh C C Knaap met 329 J M Noothoven van Goor met 2S3 A van Veen met 223 T A G van Deth met 213 A van Reedt Dortland met 176 stemmen 3 In de commissie van oppertoezicht de hh J A Bemy met 340 G Prince met 310 Mr J H van Mierop met 216 A Smits met 2 5 P M MontjJB met 210 D C Samsom met 190 P J van det Want Az met 173 stemmen Alle candidaten der Kiesvereeniging nKerMIfk Beheer werden dus benoemd Het aantal zilveren kruisridders vermiadert nit den aard der zaak met den dag Dezer dagen overleed een hunner die de laatstejaren iu onze gemeente woonde nl de heer H F Lambrecht gepensioneerd Rijksambtenaar ia deo mederdom van 84 jaren Gelijk men weet is aan de uitgave der huut kroniek een loterij verbonden De kooofdprijzen dier 1 terij stelt de uitgever jaarlgks in de voomaamati steden des lands ter bezichtigiug De vooraaamite prijzen voor den jaargang 1880 81 bestaande uit eea Milieu de table waarde ƒ 12000 en een zestal schilderijen zijn thans ie zien bg den Boekhandelaar H C Ëdanw alhier Jr Dinsdagavond had de aangekondigde voorstelling plaats in het lokaal Nut en Vermaak van Maja De heer Maju begon met ons te doen zien en hooreu de pkonograaf nadat hjj de werking daarvau verklaard had Volgens de aankondigiag hadden wij verwacht dat hy ons een verbeterde phonograaf zou vertoonen maar het waa gebeel dezelfde die hij bij een vroegere voorstelling medebracht en waarbij toen de ktaoht werd geboord di na werd herhaald dat bet gesprokene niet Of teidelyk werd weergegeven Vervolgens werd ons de sterre kernel vertoond en ons te zien gegeven de loop der Zon Maan Aarde eu overige bemelliehamen waarbij de heer Maju eene verklaring gaf Ten slotte werden eenige tableaux vertoond die den toeschouwer in verschillende werelddeelen rondvoerden Gisteren iu den vroegen margen omstreeks 6 ure is er in de Platteweg nabij Gouda brand ontstaan ten huize van J den Hondijker Het knia is afgebrand de schnut eo hooiberg zjju gespaard gebleven terwijl tevens de koeien met veel moeite zijn gered Naar men zegt ia de brand ontstaan bg het aanmaken van de kachel Alles was verzekerd Ds P H Blanken predikant te Wadenoqen heeft voor het beroep naar de gemeente Ammerstol bedankt Uit Woerden meldt men dd 19 April In de raa itting van heden was het bekende jaagpadgeBchil in behandeling Er was een konink jk basluit ingekomen houdende vernietiging van een raadsbisluit waarbij aan den gemeente ontvanger last is gegeven iu zake het jaagpad geen uitbetaling te doen Met zes tegen drie stemmen werd na besloten aan den Koning een adres te richten inhoudeude het verzoek de besluiten van Ged Staten van ZuidHolland dd 22 Maart en 5 April jU te vernietigen welke besluiten het bevel inhielden aan den gemeente ontvanger om aan den aannemer van de herstellingen aan het jaagpad de som vao 1687 60 uit te belalen Z M heeft kwijtschelding verleend aan denjimgenheer v Z te Utrecht die tot 3 weken celstraf was veroordeeld wegens onwillekeurigen manslag Het HU verneemt dat geen veranderingen in het Ministerie te verwachten zouden lijo yS6t den afloop van de verkiezingen Ten bewijze hoe het publiek nog steeds de tentoonstelling van oude kunst in de Gothische zaal te sHage blijft bezoeken strekt dat de Derde verbeterde druk van de catalogus is uitgekomen Vele vreemdelingen vooral Ëngelschen bezoekende tentoonstelling die tot ieders leedwezen reedtden 30 April sluit