Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1881

In den gemeenteraad Tan Den Haag werd Dinsdag nitToerig beraadslaagd over de vraag of de gemeente het badhuis te Scheveningen op den bestaanden voet in exploitatie wilde houden dan wel of ly bet gebouw lou verkoopeu en alleen zedelijk den bloei der badplaats lou bevorderen Ook nam men in overweging of men het badhuis zuu uitbreiden dan wel beperken tot een uitsluitend Kurhuis Over een en ander kwam het nog tot geene beslissing evenmin als over de vraag of van de bezoekers van het terras ook de Hagenaars niet uitgezonderd een entreegeld zou worden geëisoht De kans wordt verlevendigd dat men in de residentie volkomen in het centrum en op het mooiste punt der gemeente een passage zal zien verrijzef die volgeus eene aandachtige beschouwing van dè eekening zal kunnen wed veren met het beste der bestaande De passage zal van het Buitenhof tusschen de aoeieteit de Eendracht en het hoekgebouw van het kadaster in ongeveer 25 meter breed iqn weg banen recht door met een uitgang op de Plaats waardoor het huis van den Caron en het cafë Buwalda met aangrenzende panden moeten worden afgebroken Dit plan kan dan alleen worden uitgevoerd als het ryk de terreinen van het voormalig Valkenhof ouluugs nog in gebruik voor de koe stallen zal willen verkoopeu aau d onderneming die deze verfraaiing beoogt Den 9 April jl heeft zich bij den timraerraau V te Sehevcuingen vervoegd een flink gezet lujuspersoon het voorkomen hebbende van een schipper n u gis 66 jaren ond Hij gaf o a voor oom van V Jacob Blauwpaard te zijn uit Australic te komen achatrqk te zijn den broeder der vrouw vati V die te Melbourne woont goed te kennen en een kist met goudstukken vnn dezen voor hare moeder medegebracht te hebben die een zaudschipper van Delft naar Scheveningen zou vervoeren Dftar V lijn oom B die vóór jaren naar Amerika ging niet persoonlijk kent en de voorgewende oom volkomen op de hoogte was van familiegebeurtenissen en andere omstandigheden vonden zijne beweringen ingang n volgenden dag heeft hg de vrouw van V opgnicht voor f 10 onder voorgeven even naar Delft te moeten reisgeld te kort te komeu en na verloop van eenige uren te zullen terugkeeren Sedert is hij spoorloos verdwenen De toogeuaamde Pennybootjes Ie Amsterdam hebben gedurende de beide Paaschdagea niet minder dan 23100 personen vervoerd Naar aanleiding van de bekende zaak der marinesehrijvers te Amsterdam schrijft de heer v VI aan het Vadtrlttai De werklieden te Amsterdam mogen inderdaad nog van geluk spreken dat zij er met eeu korting van salaris afkwamen Stieltjes werd om dezelfde reden eenvoudig ontslagen zonder dut of het zoogenaamde liberale Staatsbestuur of de overeenkomstige meerderheiil in de Tweede Kamer zioh daartegen verzette Het zal thans moeten blyken of het liberale rechtsgevoel in Nederlaud wat krach tiger zal uitkomen of dat men er nog altijd geen bezwaar in tiet in deze verkrachting van een bij de Staatswet gewaarborgd recht dat van petitie De Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak te Amsterdam zal den 2den Mei haren eersten openbaren speeltuin weder openstellen De Vereeuiging heeft van het gemeentebestuur de vrije beschikking over een terrein bij de Hout zaagmolenbarrière voor de oprichting van een tweeden tuin aangevraagd maar het is te voorzien dat Amsterdam in 1881 met één speeltnin zal moeten genoegen nemen Zonder dat het doel bij de oprichting beoogd uit het oog wordt verloren wil men thans ook Ifiuderen van meer gegoeden in de gelegenheid stellen den speeltnin te bezoeken Ieder ingeceteue die minstens ƒ 2 60 sjaars tot instandhouding van den tuin bijdraagt kan op Woensdag en Zaterdag van 2 4 uur nam aan 3 kindereu toegang bezorgen Voorts kunnen gymnastiek vereeuigi ugen den speeltuin des avonds van 8 tot 10 uur voor oefeningen in gebruik nemen tegen geringe vergoeding Dinsdag werd te Amsterdam de eerste jasrlijksche vergadering gehouden van de Nederlaudsche Vereeniging voor teekeuouderwijs De voorzitter opende haar metren hartelijken welkomsgroet Uit het jaarverslag waarin de oorsprong der Veneniging werd geschetst die een band wil vormen tusschen de verschillende teekenonderwijzers van het land bleek dat 37 personen aanstonds toetraden en dat mr Victor De Stuers zich het eerevoortitterschap liet welgevallen Thans bestaat het aantal leden uit 92 en 9 donateurs Door de Vereeniging werd een adies aan den Minister van biaoenlandsche taken gezonden ten elu de de exumen oommi aie voor het eindexamen voor H B S met Bj cursus aldus te doen sumenslellcu dat de vakken betretfende tei keiionderwijs door eeu deskundige worden behandeld Do oiitvaugsten der Vereeniging loopende over 8 maauilen bedroegen ƒ 362 de uitgaven ƒ 170 Tot leden van het bestuur werden de hecren J Striemiug en W Visser herbenoemd Eeu voorstel van het bestuur tot aanvullingvan het huishoudelijk reglement regelende de oprichting van afdedingen wordt in behandeling genomen Hot bestuur der bestaaude Vereeniging voor teekenonderwijzers heeft raet de nieuwe Nederlandsohe Vereeniging onderhandeld om de beide Vereenigingen tot elkander te brengen Hierop steldede Nederl Vereeniging een uitbreiding der Ötutulenvoor met deze strekking j Afdeelingen van 20 of meer leden knnuengesticht worden Zij hebben een eigen huishoudelijk rcgl iièit onder goedkeuring van het lluofdlieatuur De Vereeniging keert 50 cl per lid aan deafdeelingen uit Deze afdeeliuguu zenden jaarlyksch verslag en naamlijst der leden in De bestaande Vereeniging diende daarop tegenvoorstellen in Zij wilde het getal leden der afdeelingen onbepaald zien vrybeid urn haar reglementen samen te stellen naar eigen inzicht en een uitkeering per lid van 50 et aan de Nederl Vereeniging De heer F C de Graalf gewezen lid der bedoelde Vereeniging zegt dut die Vereeniging door hem verlaten is omdut sij niets uitwerkte Na eenige discussie wordt het wenschelijke van het openstellen der gelegenheid tot het oprichten van afdeelingen aangenomen Art 23 wordt daarop aan de slatuleu toegevoegd Volgeus dat artikel wordt bepaald dat in nauwkeurig omschreven kringen afdeelingen kunnen gesticht worden met minstens 12 leden terwijl het aan de leden der Vereeniging vrygelaten wordt tevens lid der afdeeling te wonlcu Aan de afdeelingen wordt volgens een ander artikel de helft der ooulributie per liil toegestaan De bepalingen nopens het huishoudelijk reglement der afdeelingen hun jaarverslagen enz worden zonder discussie goedgekeurd De vraag of hier te lande een tentoonstelling betreffende teekenonderwijs moet gehouden worden zou door het bestuur gaarne bevestigend worden beantwoord doch ingenvünuen inlichtingen gaven de zekerheid dat h t Rgk deze zaak niet financieel zou steunen en zonder zulk een steun kan de tentoonstelling niet den omslag verkrijgen die noodig is Deze zaak gaat dus de krachten der Vereenigin vonrloopig te boven Daarom wordt dit punt tot later aangehouden Het volgend punt der agenda luidt Mcdcdeelingen omtrent de bevoegdheid tot het geven van teekenonderwijs Deze worden verstrekt door den heer Lako Na de pauze had een discussie plaats over het teekenonderwijs op de lagere school De heer Visser van Testel die dit punt inleidt betreurt het dat het teekenonderwijs niet op de lagere school onder de vakken is opgenomen het is met het oog op het practische leven noodig Het herhaliiigsonderwijs duurt te kort en wordt op vele plaatsen niet gegeven Het teekenen naar flguren is een niet hooge eisch voor de lagere scholen Reeds in de lagere klassen kan naar flguren in ruiten getcckend worden en de middelste evenzoo rechte en evenwijdige lijnen zonder ruiten in üe hoogere klassen kunnen gebogen lijnen worden geteekend Dit is mogelijk en niet in strijd met den geest der wet indien de ouder ijzer dit onder de vormleer brengt De bezwaren zijn onbedrevenheid van sommige onderwijzers en onbekendheid met een goede methode Hieraan moet Ie gemoot gekomen worden door geschikte teckonvoorbeelden De heer Boersma van den Haag wil bij de herziening van de wet op het M O eeu beter akte examen ingevoerd zien Hij begeert een akte voor hand en lijnteekenen in de beginselen en 2 andere akten voor specialiteiten 1 voor bandteekenen met practische toepassiug op het decoralicf en 2 voor lijuleekeneu met practische toepassing op het oonstructic teekenen De heer Molkenbojir meent dat dit reed in groote mate gevorderd wordt bovendien in den geest van dit voorstel is vóór 2 jaar een concept ontwerp bij den Minister ingediend waarbij ook voor industrieteekeuaars akte te verkrijgen zou zyn een concept dat ontijdig werd genoemd en in dtn doofpot is geraakt Op zulke akten had ook de heer Steyn Parvé in den Gids aaiigedrougen Nu stelt de heer Boersma voor een poging te doen om te influcnoreren op een mogelijk besluit bij herziening der wet op het M O Het vosrstel van den heer Boerrsma om aan de Minister te vrageu een wijziging der akte voor het M O in den secst van het bovengesprokene wordt aangenomen Na een woord van dank aau den voorzitter gespioken door den heer de öraaff wordt de vergadering gesloten De aangifte voor de harddravery met paard en chais uitgeschreven door de Haagsche afdeeling der Holl Maatscliapjiij van Landbouw tegen Maandag 30 Mei moet geschieden uiterlijk 25 Mei aan bet adres van den voorzitter der afdeeliüg Javastraat nn 10 te s Hage onder overlegging tevens van een op zegel geschreven verklaring door den eigenaar van het paard onderteekend dat het paard niet meer dan hoogstens écu stadsprijs heeft gewonnen en men zich dienaangaande onderwerpt aan de bepalingen ter voorkoming van misbruik De keuring van de paarden en dn loting zullen geschieden op den dag der harddraverij des morgens ten jB ure precies aau de stalhouderij van den heer i ïh Vierling Boekhorslstraat Elke bestuurder mug slechts éón paard rijden en elke chais of tilbury mag slechts voor één paard dienst doen De zesde voorjaars tentoonstelling van planten bolen knolgewaasen bloora bouquetten tuin en kamersieraden tuinbouw gereedschappeii enz welke door de s Graven haagsche Tuinbouw vereeniging ouder bescliermhcerschap van Z M den Koning op den 22stcn tot en met den 25sten dec r in hel Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Gr veuhage zal gehouden worden belooft uitstekend te zullen slagen Het bestuur mocht zich verheugen in 140 inzendingen door 34 verschillende inzenders De tentoonstelling uit dien aard der zaak veel uitgebreider dan die welke den 26 Maart jl door de Haagsche afdeeling van de Ned Maatsohappy voor tuinbouw en plautcnkunde werd georganiseerd als enkel afgesneden bloemen bevattende zal niet zooals die enkel den foyer maar en de groote zaal de corridors en den foyer van het gebouw van K en W beslaan en menigeen ook door de galaavqudteutoonstelliiig zyn schreden doeu riohteu naar flora s uitstalling Naar men verneemt zyn er valsche bankbiljetten van zestig gulden ditmaal geen sigarenbons in omloop en wel zóó kunstig nagifmaakl dut ze behalve door deskundigen bezwaarlijk van de eohte te onderscheiden zijn Gelukkig dat reeds een exemplaar door de ilaagsche politie in het laatat der vorige week is in beslag genomen vau iemand die het te goeder trouw voor een echt bankbiljet had ontvangen Voorzichtigheid tij intusschcn aanbevolen Op 11 Juni e k zal bij gelegenheid der jaar lijksche vergadering van de Nederlaudsche toonkuns teiinarsvereeniging te Arnhem een muziekfeest gegeven worden bsstaaiide uit eene groote uitvoering waurop zullen worden ten choore gebracht eene ouverture van Maurick Hageman de Kubeiiscuiitate vuu Peter Beuoit en Alkmaars ontzei van H A Meyroos De componisten hebben de leiding hunner muzVekwcrkeii op zich genomen Het feest zal den 12den door eene mntiuée gevolg l worden Maandag heeft te Blank nberghe eeu vreeaelyk ongeluk plaats gehad De soheepsbniiwineester Pauesi maakte met zijne echtgenoote zijn oudste kind en twee vrienden een watertochtje op de reede van Blaiikeaberghe iu een licht vaartuig hetwelk door een onbekende oorzaak water schepte en omsloeg met het ongelukkig gevolg dat alle vijf in de golven huV dood gMiouden hebben Het echtpaar Panesi laat nog vier kinderen op jeugdigen leeftijd achter De 2de luit K van het Sste reg inf zal voor een Uaad vai onderzoek moeten terecht staan om zich te verantwoorden over gedragingen welke hem onwaardig zouden maken den rang van oflicier te blijven bekleeden De lütiiig voor de samenstelling van den Kaad die te Utrecht zal samenkomen heeft iii de verschillende garnizoenen welk tot de 2de militaire afdeeling behoore reeds plaats gehad Men meldt uit Maastricht Volgens hier loopende geruchten welke bevestigd worden door het te Sineerraaas verachynende weekblaadje De Nieuicaiode heeft Aluffs niet alleen den moord op üe weduwe Breuls bekend maar heeft hy ook verklaard de dader te zijn van den moord te Sweijkbui en in f873 gepleegd en van dien opeen onbekende voor een tweetal jaren in het Stadspark te dezer stede Men vond namelijk op zekeren ochtend in dat Park aan een boompje een man hangen wiens voe ten met gebogen knién den grond raakten Niemand kende dien ongelukkige en tot heden weet meu nog niet wie het kan zijn geweest Men begreep evenmin hoc iemand zouder een yteren wilskraoht te bezitten lioh op die wyie om het leTen konbrengen wyl het reedt verstijfde lijk volkomen opde vocteu steunde Er is destijds eene photograpbisohe afbeelding vau het gelaat des omgekomenen genomeu De bekentenis Tan Aloffs zou een gedeeltevan dat raadselachtige geval kunnen oplossen misschien zelft aan het licht brengen wie die vreemdeling geweest is ti i Aloffs zal op 23 Mei voor het Hof tan Attues te Tongeren tereohtstaan Een voormalig leerling der Tuinbouwschool Lmnaeut te Amsterdam van daar na voldoend afgelegde examens als gediplomeerd tuinbouwkundige vertrokken is thans geplaatst op eeu koffieonder ueming te Solo in Ned Indië op een beioldigingvan ƒ 250 s maands en daarenboven alles vry Voor onze jongelingen die lich op den tuinbouw willen toeleggen tegt Sempermreiu biedt Ned Indië inderdaad nog een ruim veld een uitstekenden werkkring aan waar zeker vele bekwame jongelieden die werken willen van harte welkoiu zullen geheeten worden Eergisteren viel te Amsterdam eeu man iu beschonken toestand van de trappen zijner drie verdiepingen hoog gelegen woning m de Eugelantierstraat en bekwam een paar hevige hooldwondeu Hg scheen onder den invloed van den jenever minder gevoelig te eyn en strompelde zonder op zijn bloedverlies te letten weer de trappen op Het kostte moeite hem van tijn kamer te verwydereu eu in de inmiddels aangerukte raderbaar te houden hy sprong eenige malen de raderbaar uit totdat hy er door brandwrermanueu in werd vastgehouden en eindelijk iu het gasthuis ter verpleging werd opgenomen Men tchryft nj t Schoonhoven Op den 4en December 1813 stonden de Frautche troepen tegenofer dete stad aau de Iiêk om naar Schoonhoven 0T r te komen Een spion der Fransehen voer even boven het veer naar hier over en verborg lich in een rietgors Dit werd door een ingetetea deter gemeente opgemerkt en deze g f daarvan kenuis aan eenige Haagsche vrywilligrrs te paard die aldaar in bcietting lagen Dete vrijwilligers wilden wel gaarne deu apion gevangen tien maar schenen er liefst tiobzelven niet aan te wagen eu gaven daarom den nuu die hun het bericht bracht een geladen pistool waarmede dete op den spion afgiug hem gevangen nam eu aan de bezetting overleverde Die man waa F van Ipenburg de altyd nog levenslustige oudste inwoner outer stad die in de vorige week tijn 98en verjaardag vierde De agenda van de jatrlijksohe vergadering der Ned Herv Predikanten vereeniging te houden te Utreebl iu t gebouw voor K en W aau te vangen t morgens ten 9 nnr luidt all volgt Woensdag voormiddag 27 April 1 Inleidend woord van dr J A Gerth Tan Wyk van s Graveuhage 2 Bespreking van de voorloopig aangenomen wytigingen in a hel Synod Beglemeut op het Examen Art 27 b het Synod Reglement op het Godsdienstonderwijs Art 19 c het Synod Reglement op het Godidienstonderwys Art 38 In te leiden door dr G J van der Flier van s Gravenhage 3 Verkiezing ran twee leden vau het Moderamen in plaats van de aftredende heeren J C Verhoeff en E H van Leeuwen 4 Rekening van deu penningmeester 6 Jaarlljksoh Verslag van de Vereeniging Kerkhulp 6 Behandeling van de vraag hoe is het terugkeereu tot de oude eonfetsiën in de meeste Christelijke Kerken van onzen tyd eich vertoonend te verklaren eu te beoordeelen P In te leiden door dr J Riemens van Middelburg Avondzitting ten teven ure 7 De weuschelykheid en de noodzakelijkheid van meerder eenheid en methode in deu arbeid op het gebied der Christelijke Zending in ons Vaderlaqd In te leiden door ds L Heldring van Bussum 8 Onte verhouding tegenover het Volksvermaak In te leiden door ds L C Sohuller tot Peursum vau Alkmaar Donderdag voormiddag 28 April 9 Ons verkeer met Modernen in de gemunte beschouwd vooral met het oog op de ontwikkeling der Moderne Theologie in de jongst verloopen jaren Iu te leiden door ds C H Tan Rhyn van Gouda De Arnh Ct klaagt dat terwyl in het kamp der antiliberalen men tioh reeds slagvaardig maakt voor den verkietingsstryd iu Juni a s de liberalen nog in d pe rust verzonken zyn en blyven voortdommeleu ofschoon de verkiezing van Juni lichtelyk voor hun een krisis met noodlottigen afloop worden kan Wij zyn nu over de helft van April schrijft de A Ct de anti liberale kandidautu voor de ktuxen vau Jani i bekend wmt b jreu de liberale kandidaten t waar it ook ileehta eene flauwe aanduiding dat de liberale kiezers begrijpen dat er hoe eerder des te beter Terandering moet komen in den tegenwoordigen toestand der liberale party waar blijkt er iets van dat de kiezers iu dezen kritieken tyd zelfstandig oordeelende es zelfstandig kiezende keuzen op het oog hebben waaraan zij oovoorwaardelyk Zonder aanzien van personen zullen vasthouden Wij zien er geen spoor van Bora ruït maar de liberale kiezen blfven voortdommeleu en voortdroomen Alles voorspelt dat alles weder gaan zal volgens de oude jaren laug gevolgde sleur Hen zal beproeren nf bet ook ditmaal niet weder gelukken zal de aftredende ledeu herkozen te krijgen en zoodoende de kwijnende zaak nog een paar jaren aan den gang te houden Het is wel mogelijk wel waarsohyulyk zelfs dat er wel weder eenigen op het slagveld tullen blyven liggen en dat de meerderheid van 14 zal slinken tot 11 of 10 of 9 maar het is dan toch een troost dat de liberalen altyd nog eene meerderheid behouden en by plechtige gelegenheden de antiliberale minderheid onder den duim houden kunnen En over twee jaren bij de verkiezingen van 1883 zullen wij wel verder zien die dan leven tullen das wel zorgen Zelft wanneer de liberale kiezers zich nu nog ter elfder are vereenigdeii en al hunne krachtin inspanden zouden wü den uitslag derverkiezingen zeer twyfelachtig oordeeien naar wat is anders dan eene nieuwe en eene grootere nederlaag dan in 1879 te verwachten wanneer zij lydelyk eu werkeloos blyven De Dienst der Verzendingen itt DE GRillMMIK i weder hervat Mm gStm even ali vromer alle brieven ie adreiueren oM JK JuieS JALCZOT Parijs GEVONDEN eu aan het Bnrean van Politie gedeponeerd Ë D Duinutok een Balk een Kuipmeeje eeu Sleephouir INGEZONDEN Mynheer de Redaeteurl Beleefd verzoek ik U het onderstaande in nwe Courant te willen opnemen waarvoor ik U bij voorbaat myn dank betuig Met de meeste achting Uw Dv Dr O A MULLEB In de Ooudtekt Courant van 20 April komt voor een ingezonden stuk van eenige leden der Hervormde Gemeente en hoewel een vyand van couranteugeschryf en vooral in antwoord op anonieme stukken zoo wil ik op grond van de humane toon in dat stuk en om verkeerde oordeelvellingen voor te komen zoo beknopt mogelyk daarop antwoorden Vooreerst moet ik betwisten dat door my zoude zijn gedaan een zijdelingsche uitval tegen zekere partij daar ik te veel eerbied heb voor iedere denkwijze op Godsdienstig gebied maar alleen het oog had op hen die de Godsdienst gebruiken tot dekmantel en waren by het uiten dier woorden myne gedachten alleen gevestigd op de zwarte stippen die tioh in de laatste maanden op onderscheidene tijdstippen in de Herrormde kerk hebben vertoond tengevolge van welke handelingen enkele brave en achtenswaardige meuschen zijn miskend en gegriefd en niet genoeg is gehandeld met eerbied voor andersdenkenden om de eendracht te bevorderen en ouderlinge welwillendheid op den voorgrond te stellen V aone r myne geuite woorden tegen eene kerkelyke party waieu gericht dan toudtn de intenders van het stuk gelyk hebben myne uitdrukking untair te vinden want ik verklaar oprecht gelijke achting te hebbeu voor ieder braaf mensoh onverschillig welke Godsdienst hy belydt daar het belydeo nn de eeu of andere Godsdienst in den regel slechts het toeval van geboorte is en wil ik alleen nog verklaren dat nimmer in myne bedoeling zal leggen om myoe medeburgers te beleedigen maar evenmin zal schromen voor myn gevoelen uit te komen en gaarne wil bekennen het wellicht beter ware geweest by die gelegenheid die woorden niet waren gebezigd maar minachting voor hen die de in mijn oog eerste stelregel der Gadsdienst liefde niet in praktyk brengen mij die woorden in den mond gaven 0 A LUItLË GROOTE WOORDEN Onder de ingezonden ituiken in het vorig no der Oondtehe Courant was er een waartegen ik iets wentch in het midden te brengen Ik bedoel dat van den heer X waarin de heer Noothoven vau Goor wordt verweten de verkondiger te zijn van eeu verderfelijke leer en waarin hy beschuldigd wordt van politieke ketlery Voorzeker woorden die de algemeene aandacht trekken immers een verderfelijke leer en politieke ketterij zyn uitdrukkingen die iets vreeselijk voor de verbeelding roepen iets dat met kracht bestreden iets waarvan de nadeelige invloed moet gestuit worden voor het te laat is En wanneer wij dan de quaestie betdioBwen waarop die uitdrukkingen door X werden toegepast dan moet het ons van het hart groote voorden tijn het die hij gebruikte over iets dat in werkelijkheid niet veel beteékent Wanneer men toch de door X aangehaalde woorden beschouwt i verband met hetgeen de heer v G daarop deed volgen in verbond met de geheele besproken zaak dan zal het ieder duidelijk yorden dat den heer van Goor een onverdiende beschuldiging werd toegeworpen Immers de Raad had onlangs begoten de kramen op deu Singel te plaatsen Dit besluit was met groote meerderheid genomen en nu was er niet het minste heil te verwachten dat men zich per advies tot den Raad wendde om terugkoming op dit besloit De handelwijze der 90 burgers waa dos zeer vreemd en daar nu niets gebeurd waa in den laatsten tijd om den Raad van bealnit te doen veranderen wm er niet in miszegd van den heer van Goor dat hij dacht dat het adres ter visie zou zyn U ven leggen totdat een der leden aanleiding vond het ter sprake te brengen Vond toch niemand daartoe aanleiding dan was immcn het aan de orde itellen ounoodig In geen geval gaven de woorden van den heer van Goor grond hem te beschuldigen van te zyn een politiek ketter en een prediker van een verderfelykc leer Z Z Mijnheer de Sedaetenr I Die de echoën poet trekke hem aan dadtt ik onwillekeurig bij het lezen van het stukje in het nommer Uwer courant onderteekend door eenige leden der Uerv Gemeente Wie ter wereld die een zuiver geweten heeft en uch geen kwaad bewust is zal zich gekrenkt gevoelen wanneer een raadslid een woord van afkeoring spreekt over menaohen die zidi godsdienstig Tooidoen zonder dat te tijn Het raadslid Muller heeft niemand beschnldigd in de verste verte niet hy sprak slechts terloops van personen die zich beter godsdienstiger Toordoen dan zij in hun hart zijn Hij noemde niemand hij sprak slechts in het algemeen en derhalve kan by geene mogelijkheid iemand daarentegen opkomen uitgezonderd zij die zich niet erg vlekkelaos gevoelen op het punt van oprechtheid en eerlykheid Dit weinige zij voldoende om de smet op den heer Muller geworpen ongegrond te verklaren Waar in het openbaar een onjuiste beschuldiging Werd geuit mocht die niet tegengesproken blyven Van daar deze regelen mijnheer de Redacteur voor de plaatsing waarvan ik u dank z Achtend te en ik my Uw Dw Dr Gouda 31 April 1881 P S Laatste Berichten Athene 20 April Naar men veriMkert ia in eene heden gehouden conferentie der gezanten een nieuwe collectieve nota der mogendheden geredigeerd en onderteekend waarin Griekenland wegens zyn reserves in lyn antwoord op de vorige nota wordt Tertocht eene definitieve verklaring tonder eenig voorbehoud af te leggen Londen iO April Gladstone heeft sohriftelyk eene begrafenis van staatswege aangeboden voor Bn consfield Hierop hebben de execuleura geantwoord dat het testament dea overledenen het aannemen van dit aanbad onmogelijk maakt Lord Betoonsfieid verlangde in allen eenvoud ter roste gelegd te worden naast tyne echtgenoote te Hugheuden MARKTBEBICHTEN Gouda 21 Vpril 1881 Grauen met weinig omtet tot ongeveer vorige prijzen De puike Zeeuwsche tarwe werd verkocht tot ƒ 10 75 Witte Poldertarwe varieerde Tan 9 60 tot ƒ 10 26 Roode bracht in de beste soorten 10 80 op terwyl mindere ƒ 9 76 t 10 26 gold Ron 7 26 tot 8 00 Enkele puike partijtjea werden beter geplaatst Gerst ƒ 6 60 a ƒ 6 26 CheTalier niet aangeboden Haver slap en lichte soorten onverkoopbaar In Erwten en Boonen geen noement waardige handel Heunepuad ging tot 0P ia