Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1881

Zondag 24 April N 2600 1881 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentiën kan geschieden tdt één uur des nam ï d agfl van den dag der uitgave d puike Iwaliteit Sea enkel pirtqtje boekireit werd gepUaUt Usgen ƒ 7 46 De eemarkt met goeden unroer door het ongoulige weder verkeerde alle zoowel iraare ali kalfkoeiea in gedmkte stemming oftohoon de prijien koog Uü on Tarkens Toor Londen an 25 i 28 et per kalf kilo magere rarkene en biggen den handel trager dan de forige week tohapen traag te rerkoopen Aangeroerd 65 partyen kaas eerste kwaliteit van ƒ 80 i f 33 tweede Tan ƒ ï 4 ƒ 29 Goeboter ƒ I ÏO ü ƒ 1 30 Weiboter 1 00 4 1 10 Burgerlijke Stand OBBOEIN 17 Aoril Coroelii Jo ph ouder C aa WiM e T C Uloklud 18 Vokjcn Triciitje oader S Sikkini en M Wolkbmi JahmDa ouders H au der Haideu en A ui der Dnuy SoiiiiDa Johanna ooders A au Leenwea en A Zwg 18 Johannes onders D Nieowenhuiien en C J Slinkers Paolua Cornells ouders P P Bouiuns u A C Berlels Johannes ouden i van den Berg en J P Boot Anthong ouders A Giessen en A F Tewes Maria Antonia ouders K Ikirat en A Verleide 21 Aart ooders F de Groot en N Hoogendooru OVERLBDB V 18 Afril W Boot Sm 30 L Schenkel 10 s J Frank 8 j O m J Nederhof 69 j OEHUWDs 80 April C J Looyaard en C Hogervorst CM de Jong en M de Hoog W ErberveU en J nu Bommel A E Wout en 0 Bekman 21 J H de WiMt en J Roest Tan Limburg ADVERTENTIËN J H DB WILDT 1 Lnitt der Infie BH J ROEST TAN LIMBURG Qoaia 21 April 1881 ♦ Getrouwd MARINUS MULDER Jz van Gouda EH MACHTELD va KEULEN die ook namens wederz dsche betrekkingen bonnen dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg hun buwelgk ondervonden den Haag 20 April 1881 Voorspoedig bevallen van eene dochter W A WELTER HtiiGEN Qouda 20 April 1881 Voorspoedig bevallen van eene Dochter A M T STEUNEN Spetiit Gomia 20 April 1881 De Heer en Mevrouw de WILDT RoBarr tam Limbdeq bedanken ook namens wederzgdsche betrekkingen voor de veleblgken van belangstelling bj hun Hawel k ondervonden Voor de vele bewQzen van belangstelling bg de geboorte onzer dochter ontvangen betuigen wg onzen dank A VAM REEDT DORTLAND C M VAN REEDT DORTLAND VAN VSBN Gouda 21 April 1881 De ondergeteekende betuigt bg deze hare eikentelgkheid jegens hare Dienstbode CAEOLINA KUSTEH voor VIJF EN TWINTIGJARIGE gverige en getronwe plichtsvervnlling Wed B F C VERBEECK Gouda 21 April 1881 iÖë STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MEI 1881 mm EOENAAIIT TANDABTS is VERHUISD van de LANGE POOTEN NAAR DE Hoogfe I ieuwstraat 32 bij het Toumooivéld Te koop voor ƒ 25 Een VIOOL met Strijkstok benevens een zeer net onderhouden Vioolkiat met Slot Te bevragen onder motto Viool aan het Bureau van dit Blad EenflinkPersoon bekend met Maten en Gewichten en van goede getuigen voorzien zag zich gaarne te Gouda geplaatst in een Kruidenierswinkel of als Pakhuisknecht Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 575 OpeDbare VrljwllllgeTêrkoöping om contant geld £ ten overstaan an den Notaris G J M h SPRÜIJT residerende te Ouderkerk llimlSMi a d IJssel op WOENSDAG den 27 APRIL 1881 des voormiddags ten 9 ore aan de Bonwmanswoning HooRNM ST a B N 78 in de Gemeente Gouderak van 17 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan waaronder 6 Kalfvaarzea en 5 Schotten 1 VAARKOE en 3 PINKEN Voorts 1 BOERENWAGEN met toebehoo ren NARRENÖLEDE 2 SCHOUWEN en andere BOUWen MBLKGEREEDSCHAPPEN benevens eene pattg MEST en het HOOI ten verkoopdage overig of voorhanden Alles daags voor de Verkooping behoorlgk genommerd te bezigtigen Versterkend spinverUmul koortsverdrtjvend Dit wipOmtdend elikster bevat alle hoed mgheden der 3 verschillende kma oorleu veieeuigd het Is zeer aangenaam en wordt zeer door de geneesheoren aanbevolen tegen Bloedsgebiek getrek aan kraclUtn tutelijke bleekknd aandoenmgen eau de maag bloedarmoede gevolgen tan het kraambed aanhoudende l Oortmr langzame herstelling enz YZERHOÜDEHO ELIKSTER Spijsverteretid versterkend en koortsteririjtend een zout met yter vereenzelvigd en met de Ktna vermengd vormt het zekerst en krachtigst geneesmiddel tegen Bloedsgelrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeningen der Maag langtamt herstellingen gevol gen van het kraambed eni cAê FABEIBKSMBRK OIDBTONEBRD I VtSUi rtu ProMt ü U Mi tvtiAa FABBIBKSUERK OBDSPONBERD GrGZ KOOREVAAR KORTE TIENDEWEG D 79 Aanbesteding van Aardappelen Op MAANDAG den 2n MEI 1881 ten 12 uur s middags zal door de Garnizoens Voedingscommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog WORDEN AANBESTEED de LEVERING der banoodigde AARDAPPELEN voor het Oainizoen te O on da van af 1 Juni tot en met 31 Oktober 1881 De genoemde Commissie behoudt zich het recht voor het tgdstip te bepalen waarop met de levering van Aardappelen van het gewas 1881 na 1 Juli a s zal worden aangevangen De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks van af 10 uur des morgens tot 2 uur s middags op het Bureau van den GarnizoensKommandant in de Kazerne De Luitenant Kolonel A W GREVE VoorziUer De Ie Luitenant Kwartiermeester N W TORRE Secretarie Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT resideerende te Ouderkerk a d L $sel opDINGSDAG den 26 APRIL 1881 des voormiddags ten 9 ure ten Sterfhnize van ARNOLDUS MANSCHOT Wgk B No 100 aan Sulwijhersluit in de Gemeente Gouderak van EENE PARTIJ Meul elen en Huisraad SCHOENMAKERS STIKMACHINE en SCHOENMAKERSGEREEDSCHAPPEN 1 GEIT 7 KIPPEN en 1 HAAN eene partij BRANDHOUT enz Alles daags vóór de verkooping behoorlgk genommerd te bezigtigen Zeker middel TEGEN AlLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kies pgn Verstgving in deledenHaidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vaeossiao Zn Bodegraven P Vbbsloot Boskoop J GOUDKADS P LoOHAN Harmeien W G Kueveks Hazerswoude 3 Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Liefland ScAoonAotien Wed Wolfï Z Waarder Boüthoobn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A de WitDB Zegwaard A Hekke I AANDOENINGEN Men gelieve attent tete zgn dat de Waldwolartikelen van een bruinekleur zgn als zgnde bereid uit de vezelen der Den naalden Aanvraag om Dépót bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De uitgave fiezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBKrDAG De prgs per drie maanden is f 1 25 anco per post 1 50 BU deze Courant behoort een BUvoegsel BINNENLA ND QOUDA 28 April 1S81 Naar j Ternemen it de smbienaar rin het Opeobur Kiuisterii bij het KantoaKereoht alhier II WoeBtdug in hooger beroep gekomen tegen het vennia Tsn den kintonreohter an 13 April 1881 waarbij de ambtenaar ran het Openbaar Minuterie nietontTaukelyk il verklaard in de door hem ingeatelde TcrTolging tegen H an der L genees heel en rerloaknndi e te Woerden aangeklaagd ter Eake van als eigenaar van de Snkele Wieriokekade onder Hekendorp niet gezorgd te hebben dat die kade de bepaude krainabraedte en hoogte had zoodat dete taak ook by de reohtbank te Rotterdam lal orden behandeld Het ingang fan 1 Mei tallen wederom in een aantal gemeenten hulppoatkantoren roor den dienit der EijkspoiMpaarbank worden geopend onder anderen in WaddinxTeen Woabmgge en Zwammerdam Naar men rerneemt ui bg de hervatting harer werkzaamheden de Tweede Kamer bericht ontrangen dat de rentewet definitief ia ingetrokken De geruchten evenwel dat de Minialer van financiën bealoten aon hebben de portefeuille neder te leggen achijnaa niet egrond Het officieele lohrijfen Tan den Minitter ran financiën aan den Voorzitter der Tweede Kamer gedagtaekand 20 April Inidt Vl heb de eer U H Ed Q kennis te geren dat het b j de Tweede Kamer der Staten Oeneraal aanhangig ontwerp an wet tot heffing eener rentebelaating krachtens s Koningi machtiging wordt ingetrokken Deelden wij rroeger mede dat eenige ingezetenen dezer gemeente zich tot den Miniitsr gewend hadden met het rerzoek hunne dochters toe te laten tot de lesten der Kijkt Hoogere Bargertohool thans laten wy het adres volgen Aan Zyn Excellentie den Minister ran Binnenlandsohe Zaken Gieren de ondergetrekecden met rersehnldigden erbied te kennen dat in deze gemeente niet bestaat eene inrichting van Middelbaar Ouderwys roor Meisjes hetzij openbaar of bijzonder dat in deze gemeente voor meisjes die meer dan gewoon Lager Onderwgt wentchen te rolgen alleen bestaat de Openbare 2e Burgerschool roor Meisjes die slechts omvat de akken a o q s en t van Artikel 2 der Wet van 17 Augattus 1879 op het Lager Onderwas Staatsblad no 127 dat uit den aard der zaak aan het onderwijs in de vakken 1 o en q op deze school geen hooge eischen worden gesteld j in lommige alechtt de eerste beginselen raken en van een voortgeiet Onderwgi geen sprake it dat met betrekking tot de eiachen in dea tegenwoordigen tgd gesteld aan de beschaving en ontwikkeling der vrouw dit onderwgs teer onvoldoende is alsook dat van eene voorbereiding zoo uoodig tot eeuig examen o a bg het Lager eu Middel baar Onderwiit of andtfl betrekkingen geen of zeer onvoldoende sprake ia dat zij het op hooge prijs zonden stellen hunne dochters het Middelbaar Onderwgs te doen genieten dat hier in deze Otaeente bestaat eene Rgkt Hoogere Burgerschool aet driejarigen cursni eerlang ingevolge overeenkpmtt met de Begeering te veranderen in een tchofl met vgfjarigen cursus dat reedt in zeer vtft gemeenten die in gelijken toestand verkeeren wat Mt onderwgs voor vrouwelijke leerlingen aangaat op dergelgke verzoeken gunstig is beschikt door U a Excellentie f Uwe Ambtvoorgangera indien het I4eakaat op andere inriehtiugen van onderwijs hetzg Middelbaar of meer uitgebreid Lager Onderwgs en meer bepaald voor meisjes bestemd niet evengoed BSderwgs te verkrggen is weshalve de ondergttwkcnden l we Excellentie verzoeken te bepalen dat met den aanstaanden te openen onrsns der RÏIh Hoogere Burgerschool in deze Gemeente ook ijéi es als leerlingen der tohool nwgfn worden toegel il Hetwdk doende em Aan de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs alhier is een afaehrifi van bovengenoemd adres gezonden benevent het volgend adres Aan de Commiuie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgt Alhier De Ondergeteekenden hebben de eer U in aftehrift mede te daelen het adre door ont gericht aan Z E den Minister van Binnenlandtche Zaken waarin wg verzoeken dat ook onze dochtera mogen worden toegelaten op de Bgks Hoogere Burgerschool in onze gemeente Wg nemen de vryheid U te verzoeken gezegd adres wel te willeii ondersteunen op grond der verschillende aangegeven overwegingen en opdat de aantienlqke opoffering die zich ons Bestuur heeft opgelegd om in deze Gemeente daar te stellen eene Hoogere Burgerschool met vjjf jarigen cursus zooveel mogelgk vruchten dragen en een ieder ten goede komen moge In December 1878 waren reeds in de gemeenten Almelo Asten Heerenveen Middelburg Roermond Sappemeer Veendam Sneek Wageningen Warffum Zaandam Zalt Bommel en Zwolle de Hoogere Burgertcholen toegankelgk voor Meitjet eu hadden zich nimmer inoeielgkheden overgedaan Hoewel een Inapeoteur van het Middelbaar Onderwijt een bepaalden tegenttander van dezen maatregel it zie EeoHOmtt 1877 bladi 172 131 en 1879 bladz 405 heeft de Minitter alleen in 1873 voor éa bepaalde tchool alechtt gedurende éën curtus deze meening omhelsd en wel op grond dat in die Gemeente goede Meisjes scholen van meer uitgebreid Lager voortgezet Onderwgs werden aangetroffen De Secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken Mr Hubrecht zegt Onderwijswetten en hare uitvoering Middelbaar Onderwgs deel I bladz 46 17 Voor verreweg het grootst aantal aanzoeken ia de gestelde vraag door opvolgende Ministers toestemmend beantwoord De hoofd grond daartoe was in den regel dete dat toelating van meisges op middelbare scholen voor jongens alleen d r te ontraden ia waar even goed onderwga ala hetgeen aan die inrichtingen wordt gegeven op andere meer bepaald voor vr6nwelgke leerlingen bestemde openbare acholea van middelbaar of zelfs van meer uitgebreid Lager Onderwijs to verkrggen ia ADVERTENTIËN worden geplaats van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN De commiasie uil de Tweede Kamer tot onderzoek der Regeeringsinlichtiogen op het adr s vaa J J E Bolle te s Grsvenhage houdende klachten over handelii en der Nederlandsohe boofdeommitsie voor de internationale tentoonstelling te Parijs meent dat genoegzaam bigkt dat de door adreaaant geleden schade niet aan de Nederl hoofdcommissie kan worden geveten daar toch zoowel het nletexposeeren ala het terugzenden wkarbg de beschadiging heeft plaats gevonden vrgwillige handelingen van den adressant zgn geweest door welker nadeelige gevolgen hoezeer die te betreuren zgn de hoofdcommissie niet aansprakelgk kan worden gesteld De commissie stelt das als eonolnsie voor te verklaren dat er naar de mcening der Kamer geen grond bestaat voor het door adressant gedaan verzoek om tchadevergoading van Staatawege I f iv De minister van orlog heeft bepaald dat de onder officieren van de hoofdeunnsseu é s Bosch mk y Kmwm Mt htuae oBderwgten gedamd eenige dagen de oefeningen der artillerie schietschool in het kamp op de üldebroekache heide zullen bgwonen Hun verblijf aldaar zal zamenvailen met dat der kadeta van de kon militaire akademie in de eerste helft van Juli Gedurende het jaar 1880 werden aan s Bgks munt vervaardigd en afgeleverd a voor rekening van deuSUat 1 000 000 tienoentstnkken 4 000 000 2 oenUtukken en 20 000 000 centen i voor rexening van particulieren 50 100 tienguldenatnkken en 25 372 gooden dukaten ongerekend de gouden dukaten eene nominale waarde uitmakende van 901 000 Burgemeester en Wetbonders van Amsterdam hebben aan den heer Lefèbre uit s Gravenhage vergunning verleend om eene telephonverbinding tussohen hst Amstelhótel en het Paleia van Volkavlgt tot overplanting van de concerten aan te leggen Het hoofd der achool te Nieuwpoort de heer J Hardeman vierde 19 dezer zijn BOjarig jubile De bewgzen van deelneming en belangstelling zoowel van elders als uit de gemeente zelve door den waardigen man ondervonden waren even talrgk als treffend De stevigheid van de rijtuigjes der Amaterdamsohe Bijtuigvereeniging achgnt wel wat te wentchen over te laten Eergiiteren morgen zakte er een ineen op den N Z Voorburgwal de at was gebroken Op de Spniatraat had giateren middag hetzelfde plaats met een dergelijk rgtuig en giateren avond ten half twaalf ure lag weder een rijtuig op het Leidacheplein omver dat onder het rjjden de as kwgtgeraakt was De werkzaamheden aan den tramweg Leiden Katwgk worden met ijver voortgezet Men is reeds bezig een deel der sloot die het Leidache station plein van den weg scheidt te dempen om den tram op bet plein toegang te verleeceu Hier zal nabij de laad en loapUats het tramstation verrgten Niet alleen de doorgaande reiziger maar ook het visohvervoer ia hierdoor zeer gebaat Binnenkort zullen de Katwgkera reeds naar Leiden kunnen atoomen daar de weg Leiden Haarlem althans voor het ge