Goudsche Courant, zondag 24 april 1881

dedte dat door den Bgnlandscheo tram sol gebruikt worden ui Leiden Oroeneiteeg niettegenstaande alle geruohten teer goed bruikbaar moet ign De hooge rergoeding die echter aan de maataohappjj Leiden Haarlem roor het gebruik van dien weg moet worden uitgekeerd doet echter nu reeda het gerucht de ronde doen dat de Byalandtche maataohappij concessie ou aanvragen om een tweeden weg langs den andereu berm te mogen leggen De nitvoering ran den weg der Rijnlandsohe maatschappij wordt ceer geroemd en men ia algemeen ran gevoelen dat de wijze van constructie met dwarsleggers bij deze toegepast van stoomtramnregen de voorkeur verdient boven rails tonder dwarsleggers looals bij de lijn Leiden Haarlem in toepassing werden gebracht j Prof Beets heeft de hand gelegd aan een levensschets vau den onlangs ontslapen diohter Bernhard Ter Haar Naar men verneemt zal mejuffrouw S van Biene te Amsterdam aan het tooneel verbonden weldra in het huwelijk treden Haar plan is echter het tooneel niet te verlaten maar lioh bij voortduring met evenveel ijver en zorg als voorheen aan de knnst te blgven wjjden In de Douderdag avond te Amsterdam gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van het district Amsterdam der Yereeniging Hij m Hulp is na het uitbrengen van het verslag over 1880 en de goedkeuring der Kekeuing over dat jaar overeenkomstig het voorstel van het bestuur der afdeeling Levensbehoeften in beginsel besloten tot het opriobtea eener eigene winkelzaak in den geest van die te s Gravenhage en werd de commissie uitgenoodigd de vereischte statuten te ontwerpen en nadere voorstellen te doen Het voorstel van den heer Ëbell tot oprichting eener Yereeniging tot onderlinge ondersteuning ingeval van overlijden is ter fine van onderzoek gesteld in banden eener commissie Een der doeken in het Hoagtche panorama zal zooals bekend is den slag bij Solferino voorstellen Aan ilat doek moet eene historische bijzonJerheid verbonden tiju Even vodr den Fransch Duitschen oorlog ontwierp men in Parqs het plan vour het eerste panorama en ook de kunst wordt aangewend tot vorstenvleierij men besloot den slag bij Solferino in 1350 af te malen teneinde gelegenheid te hebben om Napoleon III wiens zon nog praalde in vollen luister te verheerlijken Be oorlog kwam en met hem de val van t Keizerrijk eene verheerlijking van Napoleon III zou slechte zaken gemaakt hebbeu het doek werd dus onafgewerkt opgeborgen vergissen wij ons niet dan volgde daaruit een proces tuascheu den schilder en den eigenaar welke laatste het doek thans overgedaan heeft aim een der beide panorama s in Den Haag V66r eenigen tijd werden in het goederenkautoor van het HoU spoorstation te s Hage uit verschillende ter bezorging gegeven mandjes kleine hoeveelheden bokkingen vermist zonder dat het gelukken mocht eenig spoor vau diefstal te ontdekken Dezer dagen bg het opbreken van den vloer kreeg men de overtuiging dat de vermoedelijke daders waren eenige ratten daar men gedeelten dezer lekkernijen in den grond terugvond en juist op het oogenblik dat ééa dezer diertjes bezig was een brokje van den buit op te peuzelen Bij besluit van den Gouverneur jCteneraal van Nederlandsch Indie van S Maart jl is bepaald dat voor een tijdvak van 75 jaren in erfpacht zullen worden aangeboden drie perceelen woeste gronden elk groot ongeveer 500 bouws van 500 vierkante üijnlandsche roeden gelegen in het district Gondanglegi afdeeling Malang residentie Pasoeroean buiten het gedeelte hetwelk bg hel Koninklijk besluit van 1 October 1878 n 31 Inditch Staatsblad a 345 voor de uitbreiding der op hoog gezag ingevoerde koifiecnltuur gereserveerd is Het telegraafkantoor op de Beurs te Amsterdam tal in rechtatreeksche verbinding worden gebracht met Londen Parijs Berlijn en Brussel Aan de Nederlandsche Guttaaf Adolf vertemging werd naar men verneemt gelegateerd ƒ 5000 door mr P J Ledeboer te s Hage en ƒ 500 door den heer C C Gils te Amsterdam De grootste hoeuderfokker ter wereld is waarschijnlijk een inwoner van New Jersey in de vSenigde Stalen van Amerika namelijk de heer W C Baker Zijne kunstmatige broeierg levert hem per jaar 250 000 hoeaders Eu behalve 2000 eierleggende hennen wier eieren te t ient worden uitgebroed koopt hi voor 5 dollars dus 12 50 per 100 stuks alle versohe bevruchte eieren op Zi Ct De Botterdamache afd der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacia heeft een buitengewone vergadering gebonden om een beslissing te nemeu over het plan eener algemeene pharmaceutische tentoonstelling aldaar Tot die beslissing kwam het echter niet daar het oordeel der leden over de kansen van slagen van zulk een tentoonstelling verdeeld was en de stemmen over het voorstel staakten In een volgende vergadering tal nu de beslissing moeten worden genomen Men schrijft uit Arnhem dd 20 April De Arnhemsche Vereeniglng tot bevordering van dieren heeft tegen morgen ten 2 ure op een der pleinen eene tentoonstelling en keuring uitgeschreven van werk en karrepaarden Voor de houders der 5 best onderhouden en best gevoede paarden tiju 5 premién uitgeloofd 1 van ƒ 10 2 van ƒ 5 en 2 van 2 60 Alleen zjj die hoogstens 2 zulke paarden bezitten of houden kunnen naai de premiën mededingen Bij den Baad van Zwolle is een rapport ingekomen van de commissie aau welke was opgedragen een ontwerp te maken van een plan ter verwijdering van de faecalien uit Zwolle Die commissie bestaat uitdeheeren W C T Vai Nahuis mr D Wioherlink mr J H Van Boijen en 1 Cremer Eindhoven Als middel tot verbetering van den toestand die wat den afvoer van faeoaliën betreft door de oommissie onhoudbaar wordt genoemd doet zjj t volgende voorstel a AUe uitlootingen van privaten en alle afvoer van faecalien op grachten wateren en riolen te verbieden en dicht te laten maken b de bestaande beerputten zonder onderscheid te laten opruimen en met zand te laten vullen c de bestaande riolen alle te laten schoonmaken en te laten inrichten alleen tot opneming van huis en hemelwater en de bouwvallige zoo mogelijk te hernieuwen of anders te laten opruimen d aan de ingetetenen de keute te lateu tusschen het nemen van tonnen of het inriohteu hunner beerputten volgens de door den Baad vast te stellen voorschriften e by het bouwen van nieuwe buiten of bij herbouw ook de privaten volgens door den Baad vaat te stellen voorschrifteu te laten inrichten f een verbod uit te vaardigen dat slachters bloed afval of wat ook van geslacht vee in riolen goten grachten alooten en wateren laten loopen maar hun tooals te Leeuwarden geschiedt te dien einde een ton te geven die dagelijks wordt afgehaald g een gelijkluidend verbod uit te vaardigen voor fabrieken of andere inrichtingen waarvan het afval nadeelig of hinderlgk kan geacht worden De wijze waarop het tonnenstelsel moet worden ingericht en geëxploiteerd en de inrichting en lediging der beerputten worden verder nauwkeurig aangegeven Voor eenigen tijd is melding gemaakt van eene Uitvinding van den heer Vierling fabriekant te Scheveningen met het doel aldaar de schuiten op en af te brengen met behulp van stoom Woensdag werden iu tegenwoordigheid van vele belangstellenden proeven genomen die uitmuntend slaagden Er bestaat nu alle kans dat de reederg met deze uitvinding haar voordeel tal doen en weldra het open neertrekken van schuiten door paarden töt de geschiedenis tal behooren Theodorns Schillel opperman en de beruchte Maria Christina De Leeuw hondenscheerster werden door den kantonrechter in Den Haag wegens dronkenschap veroordeeld de eerste voot de 71e en de andere voor de 77e maal Weder woedde Woensdagavond van B tot 12 ure een hevige brand op de Baangracht bij de Loogersgracht te Amsterdam die ontstond in de Kon Stoomspiegellijstenfabriek vau den heer Cramwinkel die tijne groote werkplaatsen vóór ongeveer drie jaren van Groningen naar Amsterdam overbracht De vlammen gevoed door het vele aanwetige drooge hout iu de beoeden verdiepingen en door de veeren en dons op de bovenste namen weldra tulke proportien aan dat spoedig de achter de fabriek gelegen groote stoomdiamantslijperg en de fabriek voor het zuiveren vaa veeren en dons van de heeren Krattenstetn ook in Itchtlaaie vlam stonden en de brandweer er alleen op bedacht kon tijn om de aangrenzende peroeelen te behouden waarin men niet slaagde alvorens ook nog twee perceelen aan de spiegelfabriek grentende totaal waren vernield De verbatende snelheid waarmede dete braud zich verbreidde is bgna ongeloofelijk maar tevens was het merkwaardig om te tien hoe tegen 1 ure het grootste gevaar voor de achter de abrieken gelegen gebouwen geweken was hetgeen voornamelijk is toe te sohrgven aan de omstandigheid dat achter de diamantslijperij water is de tg Loogersloot Aan de fabrieken werkten ongeveer 200 lieden die nu helaas zonder werk en wier huisgezinnen de meesten zijn gehuwd dus voorshands weer tonder middel vau bestaan tgn Alles was overigens tegen schade vertekerd De diamantslijperij voor ongeveer 60 molens was vóór 4 jaren nieuw gebouwd Naar aanleiding van hetgeen wij vroeger meldden omtrent valsche bankbiljetten moeten wg nog een opmerking maken Al is ons volk niet zóó eerlgk als de minister Vissering meent valsch geld brengt de overgroot meerderheid toch niet gaarne in omloop Maar hij die een valsch geldstuk of een valsch bankbiljet aan de justitie aanbiedt is in 99 van de 100 gevallen zgn geld kWgt want in den regel tal hg niet weten en zeker niet kunnen bewijzen van wien hij het stuk ontving Het gevolg daarvan is dao ook dat men al zeer sterk verleid wordt om het stuk niet te verdenken en liever te trachten bet too spoedig mogelijk weder van de hand te doen Kon men al zijn er ook betwaren aan verbonden den aanbrenger van een valsch stok daarvoor de nominale waarde teruggeven dan zou er zeker meer spoed met de aangiften worden gemaakt Dagblad 1 C Zw de stalknecht der Stichtsche tramwaymaatschappij die in de vorige week ter zake van poging tot doodslag terecht stond is door het gerechtshof te Amsterdam te dier zake vrijgesproken Het Hof overwoog dat het niet aannemelijk is dat het pistool tou tiJn afgegaan tooals beschuldigde voorgeeft maar dat het Hof niet tot de overtuiging is gekomen dat hij tou geschoten hebben met de bedoeling om iemand te dooden dat derhalve het wettig en overtuigend bewijs niet is geleverd en dat hg derhalve behoort te worden vrijgesproken Een Pranschman met vrouw en knecht hadden deter dagen hun intrek genomen in een der logementen te Tilburg Zij gingen voornamelijk s avonds uit ten einde de deugdelijkheid van bun bedrijf proefondervindelijk te bewijten Zü boden namelijk gasbranders te koop aan eu daar zij zoo hoog opgaven van zuinig gasverbrnik by fliuke iiohtsterkle moesten de branders der ontstoken liohten in de winkels waar zij hoofdzakelijk hun bezoek brachten worden afgeschroefd om er hun nieuwe vinding voor in de plaats te stellen Zoodoende zat men eenige oogenblikken in het donker Het was avond bet was morgen de eenewinkelier na den ander was opgelicht Eindelijk tgn dan toch de hooge hakken die tooveel op hun geweten hebben maar waardoor onte dames tich geduldig lieten martelen omdat de mode het wilde bij dete machtige vorstin in ongenade gevallen en afgedankt Men keert nu tot de oude modellen van hakkenterug waarbij men den voet goed neer kan zetten De laarsjes van den laatsten smalak hebben nu breede hakken die niet onder den voet naar voren buigen maar vlak ender den hiel regelrecht afloopen e niet hooger dan 2 centimeter tgn N t d D Bloemen Tentoonstelling TE 8 ORAVENHAaE Op uitnoodiging van het Bestuur der Haagschc Tuiobouwvereeniging woonden wij gisteren de feestelijke opening vau det tentooDstelling bij en de indruk dien wij evenals alle andere betoekers al dadelijk van de bijeengebrachte planten bouquetten ent ontvingen was lóó gunstig dat wij de Guudsche ingetetenen die b v morgen een amusant Zoudaguilstapje willen maken in gemoede kunnen aanraden naar de residentie te gaan om de bloe mententoonstelling met een betoek te vereeren Zij wordt gehouden in het Oebouw voor Kunttin en ffetensciappen en reeds bij het binnentreden van de met planten versierde vestibule bemerkt men waaraan het gebouw tijdelgk is gewijd Komt men daarop in de groote taal dan ziet men met verrassing dat dete geheel en al in een heerlijken bloementuin is herschapen Een oppervlakkige blik door de zaal dwingt reeds uwe bewondering af vour de keurige smaakvolle wgze waarop alles geschikt is en een nadere beschouwing van alle vakken en perken in het bijzonder schenkt U spoedig de overtuiging dat hier de prachtigste exemplaren te vinden tgn vai allerlei planten en i fieWBSsen Onder de azalea s rhododendron s camel ri s amarvllea zijn er verscheidene die alleen reeds een bezoek aan de tentoonstelling zouden waard tgn en het geheel vormt een zoo schoone zoo keurige bloemengsarde dat het voor vele liefhebbers bepaald jammer tou tgn dete niet eens in oogenschouw te nemen Heeft men de benedentaal van het gebouw doorwandeld dan vergete men vooral niet de boventaal waar eveneens veel fraais te tien is Vooreerst allerlei soort van bouquetten bruid bal hand zoowel als tafelbouquetten waaronder enkele die oilmunten door smaakvolle schikking verder lauweren grafkrausen eenige vruchten en ook tuiosieraden Dat het voor de jury onder wier leden wij onteu stadgenoot den heer H W Otto opmerkten geen gemakkelgke taak was te beslissen wat onder al dat schoons een 1 2 of 8 prijs verdiende behoeft geen betoog en het was teker meer dan een phrase toen de President der Vereeniging de heer A A Vorsterman van Oyen gisteren bij zijn openings rede de jury hulde bracht voor hare moeiten en zorgen gedurende twee dagen aan het werk der beoordeeling besteed Onder de bekroonden komt voor de heer K van Nes Tr firma P O van Nes en Zn te Boskoop terwijl de heer A Koster Mzn aldaar als lid der jury nerktaam was De tentoonstelling is morgea Zondag geopend van des middags 12 tot 5 ure en des avonds van 7 tot 10 ure met mutiek eu feest verlichting Het Igdl geentwgfel of het Bestuur det Tuin houKvereeniging zal in een zeer druk bezoek beloonmg vinden voor zijne vele goede zorgen in zake deze expositie Afloop van Opeabare Verkopingen vau Onroerende Goederen VEILING 21 April 1 H 48 A 97 C Weiland WiUens 3245 k L Erberveld ADVERTENTIÊN Getrotlwd EDÜABD JUUÜS KÜHNB Arts te Gouda ANNE CATHEEINB KRAMER WUringerwaard 22 April 1881 Voor de vele blgken van belangstelling dezer dagen ondervonden betuigen wj onzen hartelgken dank J J VAN DKB SANDEN H V D SANDEN v d Geest Qouda 23 April 1881 De Heer en Mevrouw KÜHNE Kbamkb bedanken ook namens wederzgdsche betrekkingen voor de vele blaken van belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden Voor de deelneming ondervonden bghet overlgden van Mejnffirouw ALIDA van NOOTEN betuigen hare betrekkingen hunhartelgken dank Delft 23 April 1881 De ondergeteekende gevoelt zich verplicht opeulgk haren dank te betuigen aan Mej de Wed B F C VERBEECK en meer anderen voor de hartelgke bewjjzen van genegenheid aan haar betoond op den 2lBten April 11 CAROLINA KUSTER Gouda 23 April 1881 Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank aan den Edel Achtb Heer REMY en den Heer KROMHOUT wegens hunne welwillendheid bg de voltrekking van een huwelgk na het bepaalde uur te doen plaats hebben Namens de Familie WOUT D DE HAAN VAARWEL AAN VRIBNBBN en BBKByDES 3 G SMIT ajb der Print van Oranje 23 April 1881 BURGEMEESTER en WETHOÜDERSvan Ter Aar brengen ter kennis van belanghebbenden dat krachtens machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland het zuidelgk gedeelte van den Korter Aarschenweg van af 25 April tot 16 Met aanstaande zal zgn AFGESLOTEN voor het verkeer met Rgtnigen wegens het leggen van een Brug in den Schoutenvaartschen boezem dat het verkeer met Rgtuigen langs dien weg tusschen Korter Aar en Ter Aar Woubrugge enz blgfl bestaan en tusschen KorterAar en Aarlandenetn kan geschieden door den Polder Nieuwkoop over dea Nieuw Zevenhovenschen weg den Zuid Eindschen weg en den Aarlanderveenachen weg Ttr Aar den 22 April 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeeeter VAK DAM De Secreiarit P VAN SCHRA VENDUE hebben de eer te berichten zg van Brussel zgn geretourneerd met de Nieuwe Modellen van DAMES en KINDËRHOEÜKN Tevens bevelen zg zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEREN Openbare VrUwiilige Verkoopiog om contant geld ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT resideerende te Ouderkerk a d IJuel opDINGSDAG den 26 APRIL 1881 des voormiddags ten 9 ure ten Sterfhnize van ARNOLDUS MANSCHOT Wgk B No 100 aan Sttlwijkereluie in de Gemeente Gouderak van EENE PARTIJ Heuklon en Huisraad aCHOENMAKERS STIKMACHINE en 8CHOENMAKER8GEREEDSCHA PPEN 1 GEIT 7 KIPPEN en 1 HAAN eene partij BRANDHOUT enz Alles daags vóór de verkooping behoorlgk genommerd te bezigtigeu Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt C W TAN DE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 HANDHL nr Wijnen Binnen en Buiteniandscli gedistelecrd De ondergeteekende bericht zgne geachte Stadgenooten dat hg van af heden zgn weiingerichte SALON geopend hee ft voor SCHEEREN en HAARSNUDEN belovende eene vlugge en nette bediening Ook beveelt hij zich minzaam aan tot het maken en vernieuwen van DAME8 en BEEREN HAARWEBKEN en tot het leveren van PARFUMERlEN enz C B VAN DER REE SPIERINGSTRAAT 33 GOUDA MODES Gez MICHAEL 25 April GOUDA KLEIWEG Openbare Verkoopingf VAN eenen INBOEDEL en verdere ROERENDE GOEDEREN op DINGSDAG 26 APRIL 1881 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van den Notaris W J FORTUUN DROOGLBEVER NOUVEAUTÉ S HEDEN VOORHANDEN eene elegante Collectie Gouden en Zilveren Werken EENE RUIME KEUZE Gouden en Zilveren Horologi§n Gouden KAPPEN BOEKEN NAALDEN en SPELDEN enz Reparatiën worden ten spoedige bewerkstelligd J V D PAVOOKDT DiMtele Buurt Er biedt zich aan met MEI liefst in een klein gezin als Meid Alleen IEMAND van den P 6 26 jaar ruim twee jaren in haar laatsten dienst van goede getuigen voorzien kunnende koken en werken Adres HUIGEN Wittevrouwensingel 40 Utrecht Wordt gevraagd in een Burgergezin Eene Dienst bod WW Information te bekomen ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Korte Tiendeweg alhier J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRUMËNTËËLË ZU1VËI1 44R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie t