Goudsche Courant, zondag 24 april 1881

IIIB IR in ilUi Zondag 21 April 1881 STOOMBOOT ONDERNEMING CONCORDIA ARNHEM Wegens SLUITING van de Mallegatsluis zal op Maandag25 April geen Boot van en naar GOUDA vertrekken MAANDAG 2 MEI gewone dienst DU DIRBCTBUB ê J 4 AF Wk 4 y C MESSEMAKEB HOOGE GOUWE OOÜDA KISA BITTER VAN DER VEENS ELIXER BOONEKAMP EXTBA CT MAA 6BITTER EXTEACT CITEOEN BITTER Punsch en Likeuren © Heden avond opening g 6 KOFFIEHUIS l Lagpe Gouwe I o 90 P Ondergeteekende belooft eene prompte en nette bedieningm A J P TuSSCHENBBOKK AD PBINTEMPS AAN ONZE HOLLANDSCHE CLIENTÈLE Mevboüw Het is ons aangenaam ü te kunnen berichten dat de dienst onzer verzendingen naar de Provincie en het Buitenland weder op nieuw is georganiseerd en dat wg vam heden af in staat zgn om even goed als vroeger alle bestellingen en catalogussen toe te zenden welke ons gedaan of gevraagd mochten worden Ons vleiende dat gg ons wel bg voortduring zult willen vereeren met uwe orders welke wg ons steeds zullen bevlgtigen tot uwe meeste voldoening uit te voeren en ü bn voorbaat onzen dank betuigende blijven wg met alle hoogachting ÜEd D Dienaar JULES TALUZOT S B Alle brieven moeten geadresseerd worden GRANDS MAOASINS Dü PEINTEMPS PARIJS Openbare Verkoopin op MAANDAG 25 APRIL 1881 voorm ten tien ure aan de Nieuwe Haven te Gouda van AFBRAAK SASTEN KISTEN M Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG den 2 MEI 1881 des voormiddags ten Elf ure in het EofBjhuis cH x MO iiE aan de Markt aldaar van Een Kapitaal WINZELHUIS PAKHUIS met ZOLDER ERVEN en TDIN aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 5 groot 3 Aren 90 Centiarep Zgnde in het Huis beneden een ruimen Winkel Bergplaatsen een groote Tuinkamer keuken en kelder en boven Zes kamers en voor en achterzolders met vele gemakken Te aanvaarden 1 Augustus 1881 Een hecht en sterk WERKPLAATSEN KANTOOR ruime ZOLDERS ERVEN en perceelen GROND aan de Zeugstraat te Gouda WgkG No 91 uitkomende in den Vogelenzang groot 6 aren 50 centiaren waarin de Leerlooijerlj is uitgeoefend zeer geschikt tot oprichting eener fabriek en tot uitoefening van groote zaken Zgnde in het Huis Zes Kamers een Keuken en Kelder Berg plaats Vooren Achterzolder en t geen verder tot een goed ingericht Huis behoort Te aanvaarden 1 Julij 1881 Een Kapitaal WINKELHUIS en JEBJF op den hoek van den Kleiweg en Turfmarkt te Gouda Wgk E No 101 breed aan de zgde van de Turfinarkt 10 Meters en aan den Kleiweg 8 Meters Het Huis bevat een ruim VOORHUIS vgf KAMERS een drooge KELDER goede KEUKEN met Pomp groote ZOLDERS en t geen verder tot een goed Winkelen Woonhuis behoort Door zgn gunstige ligging op een der beste standen zeer geschikt tot bet oitoefenen van allf Zaken Te aanvaarden 1 Jnlg 1881 Een WINKELHUIS en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 469 Te aanvaarden 1 Julg 1881 En een WINKELHUIS en ERF aan de Wachterstraat te Gouda Wgk P No 166 Te aanvaarden 1 Jung 1881 De koopers knnnen twee derde gedeelten van de koopprgzen op de Perceelen als Eeiate Hypotheek verkrggen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda 306 STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MEI 1881 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BUITENLAND UuUcnIandscli Overzliiit De ministerieele etiai in Italic kan als geciodigd beichoawd worden Gelijk wij nitdedeeldeii heeft de Kouing hel ontalag ran hel kabinet niet aangenomen i e heer Cairoli gehoor gerende aan den weiiach des Konings blijft aan Hij zal zich roor de Kamer der Afgevaardigden rerlooneu met hetzelfde of althans slechts weinig gcwijcigde ministerie en een votum van Tertronwen vragen dat hem ditmaal waarschgnlijk uiet zal geweigerd worden Men weet dat het kalvnet CairoU slechts over eeue quaestie van verdaging in de minderheid bleef De discnssie zul thans kunnen gevoerd warden over het voorstel zelf vau den heer Damiaoi strekkende om de houding der liegeering iu de Tunesische quaestie af te keuren en men mag verwachten dat de verbondenen van 7 April door de ondervinding geleerd uiet tweemaal dezelfde fout zullen begaan Allen hebben zich overigens min of meer de handen gebonden door hnn verklaringen en houding gedurende de crisis De heeren Crispi Niootera en hunne vrienden die ft in toestemden om met den heer Cairoli het gezag te aanvaarden kunnen deze laatste thans hun vertrouwen niet ontzeggen De heer Sella die ruiterlijk de onmogelijkheid erkende om een ministerie uit de reehterzgde saam te slellen en zelf den Koning ried het verzoek om ontslag van het Kabinet niet aan te nemen kan kwalgk eenige dagen later den heer Cairoli bij de molie Damiani beatrgdea De heer Cairoli die zijn ontalag heeft teruggenomen treedt dua met volle krggaeer uit de worsteling te voorschijn meent het Journal da Débati zijne nederlaag van 7 dezer aiaat gelyk met eene overwinning daar zgne overwinnaars eenparig hunne onmacht erkenoen om hem te vervangen en tegen of zonder hem te regeeren De Italiaansoho liberalen mogen lich geluk wenschen met deze uitkomst waardoor de aanneming van de ontwerpen tot wijziging der kieswet en betreffende de financieele hervormingen verzekerd wordt De tairgke vrienden welke Italic iu Frankrijk bezit zgn er evenzeer mede ingenomen wegens de handhaving der vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide landen Ofschoon alle redenaars die de diioussie van 7 dezer het woord voerden hunne vriendsohappelgke gevoelens jegens Frankrijk betuigden zou een kabinetswgziging onder de bestaaude omstandigheden moeilijk als een bgionder bewijs van genegenheid hebben kunnen gelden De handhaving van het iMu juo moge niet de beteekenis hebben van groote hartelijkheid voor ons land zg strekt althans tot bewijs van een juistere opvatting van den toestand £ n wij zien dit met genoegen De Diriilo betuigt zijne ingenomenheid met de wijze waarop de ministerieele crisis is afgeioopeo Zg brengt bgzsnderen lof aan den heer Sella die door zgoe raadgevingen aan den Koning het bewgs heeft geleverd dat de staatsman bg hem boven den partijman gaat De Ri orma het orgaan van den heer Criapi i minder met de oplossing tevreden De Pofolo rommo zelgt dat de heer Cairoli door op zijn port te blijven blijk geeft vai zgne vaderlandsliefde en een werkelijken dienst aan het land bewgit Volgens de lUdu zou de heer Damiaoi zijn voorstel intrekken De Bey van Tunis heeft opnieuw bezwaar gemaakt tegen het ovettfekken van do grenzen door de Fransche troepen De Fransohe Eegeering heeft nu besloten om een vloot met landingstroepen naar Tunis te zenden ten einde den Bey wat meer gedwee te maken Van de beweging der Fransche troepen hoort men weinig daar de Begeeriog zoo geheimzinnig is alsof het een grooten oorlog gold Men berekent dat de expeditie nu reeds een 40 of 60 millioen zal kosten terwijl j de Kamers slechts 6 millioen werd aangevraagd De kostbaarheid ligt voornamelijk daarin dat alles moet worden meegevoerd Wanneer de Kamera weder bijeen zijn zal er geld worden aangevraagd voor een geheele mobilisatie van het Fransche leger opdat de Minister van Oorlog Farre proefondervindelijk zou kunnen bewijzen hoe goed zijn stelsel is De Télégraphe bevat de volgende officiense mededeeliog i Oudanks de vijandige houding van den Bey wil de Fransche regoering niel onmiddelijk legen Tunis optreden maar toch heefi het eskader van Toulon bevel ontvangen zich op hel eerste sein tot vertrek gereed Ie houden Dit bevel zal ge even worden zoodra de Europeesohe bevolking dpor de geestdrijvende Mohammedanen wordt bedreigd of eene andere gewichtige gebeurtenis daartoe aanleiding mocht geven Het Fransche ofBcieele blad zal eerstdaags de nieuwe haudelstarieven publiceeren Onmiddellijk daarna zullen de onderhandelingen beginnen over het sluiten van nieuwe handelsverdragen Uit de Kaapsche bladen Uijkt dat over het geheel de vrede met Transvaalf gunstig wordt beoor deeld zoo althaas het Volkiilad dat in de suzereiuiteit van Engeland geen bezwaar ziet maar bedenkingen heeft legen de Ëngelsche controle over de handelingen der inboorlingen vSuzereiniteit zoo leest men in het Vtlitilad ni een inslelliag van het verledene die slechts nu en dan opnieuw in hel laven wordt geroepen als betrekkingen van een afwijkende natuur Inaetea geregeld worden en verschilt van souvereioileil hierin dat zij aan den Staat die er zich aan onderwerpt niets anders oplegt dan een erkentenis van opperhoogheid zonder de bevolking onderdiinenplichten jegens den Suzerein of deze verantwoordelijkheid op te leggen Dat Engeland over dè buitenlandsche belrekkingen der Republiek controle zal voeren en een resident lal aanstellen die naar het uaturellen btheer kijken zzl dat staat met de anzereiniteit in geen verband maar behoort beschouwd te worden als een afzonderlijke schikking die stellig eeoige inbreuk maakt oft da ToUadige ontfhaalftlijÏAeid der BepnUidi Was die schikking gemaakt bg een verdrag na de opriehliug van het Bepublikeintch Bewind en voor een bepaalden tijd gesloten dan zou er geen zoodanige inbreuk gemaakt zgn Het Transvaalsche volk intnssolien heeft sedert December 1879 altgd erkend dal zijn eisch om onafhankelijkheid niet van dien aard was dat er inbreuk sou gemaakt worden op de opperheerschappij der Britsohe Kroon over ZuidAfrika die Engeland eischt als hoofdmacht en als zoodanig kan Engeland zonder te ver te gaan op een controle over de bniteolandsche betrekkingen der Republiek aanspraak maken waar president Burgers in de dagen van zgn glorie stellig niet zou hebben aangewild De bezwaren die uit de aanwezigheid vaa een Brilsoh resident zon kunnen ontslaan kan men verm gden als de Kaapsche Regeering er ie slaagt om de telling in handen Ie krijgen Maar al komt dit niel op eens tol stand dan is er toch geen twijfel aan of de allocp van den oorlog heeft aan de Transvalera de achting verschaft van de groote mogendheid waar zij mee Ie doen hebben Men bericht uil Si Petersburg dat de verhouding tusschen den nieuwen Czaar en graaf Loris Melikoff uitnemend is De Keizer is met zgn huisgezin op MelikolPs raad naar hel slot Gatschina verhuisd juist omdat niemand aan dit kasteel dacht dat sedert jaren onbewoond is Van alle keizerlijke sloten worden de fondamenten nagezien Bij een brug te St Petersburg zoeken duiken naar torpedo s en naast de brug graaft men een diep gat om naar een mijn te zoeken Men brengt dit in verband met nieuwe dreigementen tegen den Guar na de executie der veroordeelden welker toedracht berekend was om ook den grootsten tegenstander der nihilisten hel bloed aan het koken te brengen Te Odessa en te Groduo neemt men voorzorgsmaatregelen tegen verwachte oproeren Zoo hoort men uit Rusland niet anders dan van oproerige bewegingen van revolutionaire dyamielmijnen en van politic macht die ze opspoort en onschadelijk maakt als dal baar gelakt De rustige burger moet zich bü dat alles rrg benepen gevoelen en de Czaar begeeft zich in vrijwillige gevangenis De Italië verneemt dat men zich binnenkort op het Vatikaau zal bezig houden met de gewichtige quaestie der staatkundige richting van den H Stoel Ëel hoofddoel is om eene geschikte stelling in te ne men tegenover de talrijke vmigpunlen welke thans aan de orde zijn met hel oog op de eendracht onder alle katholieken en de uitbreiding van het gezag des Pausen De Samanal meldt dat de koning vaa Rumanië tevergeefs bij den heer Joan Bratiano preüdent van het aftredende kabinet heeft aangedrongen op de aamenstelling van een nieuw ministerie en thans dra keer Demelcr Bratiano gezant te Konslantinopel met de taak belast heeft Deze heeft de opdracht aanvaard Nadat de heer Joan Bratiano hiervan in de Kamen mededeeling had gedaan gingen tij tot 9 Kei uiteen Burgerlijke Stand Qouda OEBOKEN 20 April Adrisoa oaderi B Blam en H van Rood jjida Citbiriu Jouas oodert G J F Sleijnen en J M T Sprait Nanoe Juobui oadan E RogeDdoom fa M vin Kijk Kluina Loaisa oadera L P Welter D W A Haigen 21 Msrii BlilalMtli ouden i O Kromme eo C H Liewet Theodoroi Marinas oodert T W de Esijzer en T van den Bom Trijntjt Klaztfla onders W BraadHO eo H Verhoaf Paalina Theodora ouders F D A O E van Haltem van Vr jenes en Slnipwgk en D vao Hoorn 32 Eliiahelh CorneU oudere VV J van Hofwegen en J Specht OVEBLEDEN 20 April F a van den Heavel 10 w ONDERTROUWD 22 April A de Korte 22 j m 1 Heerkeni 22 j J Verlurt 28 j en H Gimd 23 j D Weatermao 25 j en C Verschoor te Uaselaionde 21 j H P Janien Zt j en A O Groenendaal 21 j H J van der Horat 21 j en J Boer 20 j Burgerlijke Stand van onderstaande gameenten van 14 tot 21 April 1881 Moordrecht GEBOREN Jolanna ouden van Leeawen en 1 Kalkman Magdaleoa ouders M Borggraaf en B Fredenka Leendert ouders F K vu Tilhui on E Tackaaai OYBElBWn A HM ij GBHCWO J de Zwart en M Baas Gouderak GEBOREN Aallje ondara P Kaabergen en O d Jon OVERLEDEN Ment 2 j J I van Berk baiavionw van Tjaiar tl j O IUWD A Colün Moordrecht ea W Huge Stolwijk GEBOREN Coraelio ouden C Anksr ea 6 Oraveland OVERLEDEN M Oaderkerk 73 j I Terkorg 2t j GNOERT OUWO L de Mik en M van Sük GEHUWD J Stout en U Slingerland Haastrecht GEBOREN Willem onders A Viaaoher en C vaa It yfoim OVERtJEDEN P 6 Jansen 1 j Reeuwijk GEBOREN Neeltje onders K jongeneel en T van d Starre Johanua oadan i Terriden en A Kraan Johanna ouden F Hoeksal en A van Dalken OVERLEDEN A Klaverveld 73 j ONDERTROUWD D van der Starre en W vanderl i A van Dam en A Oosterwgk GEHUWD B van Egk 19 j ea N Kvinkelaaherg 11 j WaddinzTaen GEBOREN Johanna ouders Stnver en H Toor Klaas ouden C de Dunne en M van Wilgen Petra a Jacobna ouden J van Helden en B E van Koog Cornells Beroardns ouden D Broer en S H Doesburg Petronella Cornelia ouders R Hogerbrng en J N WaliaaA OVEBLEDEN M de Roog 8 m T van Ba wednweuaar van H Noorland 81 j J Boog flgk 11 d C Nedersticht 8 n GEHUWD C de Roog en J Olij Zevenhuizen GEBOREN Johanna ouders C Striiahorst en H Tarhoef Sgtje oudere J Sol en J Kammeraad OVERLEDEN A P Cording ONDERTROUWD A Heger en A C van der Linden L van Leeuven en M Paal ADVERTEI TIEli Door omsUndigheden ter overname aangeboden een drukke Water en Vuurnering op een van de drukste standen der Stad Adres Bureau dezer Courant onder No 576