Goudsche Courant, woensdag 27 april 1881

1881 Woensdag 11 April jjq ggQ GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J GOEDEWAAGEiy recommandeert zich tot het Levei en van AMERIKAANSCHE ITAAIMACHIITES tot verminderde prijzen met maandelijksche of wekelijksche afbetalingf Garantie 2 jaar Lange Tiende weg D 60 GOUDA iMnge Tiendeweg D 60 Alle BOSKBN en TIJDSCMMIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van D T ERiTEIsrTIEIsr in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is im miimUK Stijfsel Brmanüne bekwaam voor RIVIERWEBK kan terstond VAST WMBK bekomen bfl H POST te Nijmegen WORDT GEVRAAGD EEN gescMkt Jongmenscli Adres bg den Restanratenr aan het Spoor alhier TK KOOP of TE HÜÜB tegen iteer aannemelijke voorwaarden een mmUANSAFFM TH GOUDA Franco te bevragen onder lett H bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jb alhier ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Fortuiju Rotterdam Bente d Deposito s Opvraagbaar na drie dagen één maand twee drie 7 twaalf Van deposito s voor één Maand en lang r wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door toaschetikomst van den heer Mb J FORTCUN DfiOOGL££y£B Advocut te Qouda LA MYSTÈRE DE LA REPA SEÜSE Om goed en netjes te strijken moet men de STIJFaJEIrBBILLANTINE nemen van de Fransche Strijkster Verkrijgbaar bjj den Heer J GERRITSEN te GOUDA Str Het geheim van de Strjjkster mm mum TANDABTS TE is VBBMVISD van de LANGE POOTEN NAAB DE Hoogpe Riieuwstraat 32 hij het Toumooiveld ANTWERPEN De prijs der fijne gerookte Wettfaalsche Bankethammetjes van 4 tot 7 Kilos of h ponden Ie soort blijft bepaald op 72 hoU cents per KHo of h ponden tot Pinksterdag na dien datnm is de prgs gesteld op 80 Cents Vrachtvrg op rembours enk l iets inkom rechten te betalen bg ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minsieTis 15 of 20 h ponden voor monster vrachtvrij Aanvr en Jranco brieven of p kaarten J STRmJF Antwerpen België Snelpersdmk van A Bbinkham te Gouda DIT DE HAND DE KOOP VIEB soliede naar de nieuwe Verordening gebouwde en bewoonde ABBHIDEB8 WONINQEN gelegen tusschen de Fabrieken in deze Gemeente Adres franco onder No 573 aan het Bureau dezer Courant TERSTOND TE HUUR een BüRGEB WOON EN WMELHUIS met BOVENWONING waarin sedert onheugelijke jaren met goed succes een Barbiers en Tappersaffaire is uitgeoefend Te bevragen onder No 17 aan het Bureau dezer Courant J EKIEBERT uRiTmA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRüK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur IVederlandsche Rhijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en UTEECHT naar EGTTERDAM HAQE en 8CHEVENINGEN Het vertrek van Amtterdam ii opgegeven ran het station Eijnapoor Het vertrek van hel centraalstation Westerdok ia 16 m vroeger Van Amsteedah 8 30 8 10 9 80 11 26 12 50 3 6 8 16 9 60 Abnhem 8 65 8 62 10 36 1 46 5 30 6 46 9 7 Utbboht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 8 28 Sb 8 86 10 12 Harmelen 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 8 66 9 8 Oudewater 7 36 1 66 4 8 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 69 4 207 6 9 86 10 68 Naar Moordrecht 7 63 3 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 53 2 18 9 42 EoiTEEDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 23 6 57 9 42 10 69 ZereohuizenMoerospelle 7 66 2 21 4 26 9 89 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 89 s Qeavenhaqe 7 66 9 13 10 52 Ï2 84 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 66 Soheveningen 7 56 10 52 12 34 7 9 Van BOTTBEDAM SOHEVENINGEN en s HAGE naar AMSTERDAM UTEECHT en ABNHEM Van EoTTEBDAM 6 80 8 16 8 50 10 30 10 40 11 50 2 3 4 30 6 60 7 86 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 8 67 11 4 2 28 7 14 Aankomst 7 10 8 84 9 8 10 49 11 15 12 9 2 86 8 22 4 52 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 50 1 45 3 46 6 sGbavinhagï 6 26 8 5 8 35 10 10 10 30 11 46 1 50 2 60 4 16 8 86 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 66 ZereahuizenMoercapelle 6 56 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 82 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 80 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 4l 7 31 9 83 Harmelen 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 25 4 66 7 81 8 1 9 33 AMiTEBDAl 7 16 8 36 10 52 12 18 8 26 8 1 9 33 UiaECHT7 18 9 11 10 52 11 21 2 41 8 25 4 55 7 31 9 88 Abnueh 7 18 9 11 10 62 11 81 3 26 4 55 7 31 BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht In Duitschlaud komt een niet onbelangrijke politieke qanestie aan de orde meu weel dat de Forlsohrittspartg buitengewoueu yver aan deu dag legt oor Ie aanstaande rerkieïingen lij heeft dit looTer uitgestrekt dat een fonds is gevormd waaruit minder bemiddelde personen wanneer tij tot afgevaardigde worden Scuoemd bgdrageu ontvangen om de aanneming vaii hel mandaat mogelgk te maken nu bepaalt echter an 82 van de Rgksgronrtwet dat de leden van den Kyksdag als zoodanig g eu beioldiging of schadeloosstelling mogen ontvangen de vraag is ihnns of het fonds vau de Fortsohritlspartij voor dat doel byeengebracht niet in stryd is met de wet De gevoelens igu daarover verdeeld de een beweert ja de ander neen looals het meestal iaat met reohtsqnsesties De zaak zal voor den Egksdag komen want aan deze behoort de beslissing De onderhandelingen betreffende de inlijving van Hamburg in het Duilsche tolgebied naderen haar einde Hamburg zal waarschijnlijk volgens het te treffen vergelijk binnen een zeker aantal jaren in het tolgebied komen en zijne positie als groote stapelplaats van den handel kunnen behouden door het vrglaten van eene haven waar de groothandel vrij kau laden en lessen doch waar de kUinhandel geheel tal buitengesloten zijn Ue daarvoor noodige havens en dokken zullen door Hamburg worden aangelegd met eene subsidie van het Duitsche rgk De llaliaiM s he kamer komt Doodcrdig hJiMn Er al eene interpellatie worden gedaan over de crisis waarna het ministerie een votum vau vertrouwen zal vragen Loopt dit naar wensch af dan gaat men voort met de behandeling der kieswet Dépèihes uil Tunis bevatten een uittreksel van het antwoord ran Mastapha Ben Ismail eersten minister van den Bey op de nota van den Franschen consBl genctanl waarin het binnenrukken der Fransche troepen op Tunesisch grondgebied aangekondigd en de regeering van den Bey veranlwoordelgk gesteld wordt voor de veiligheid der Europeanen De Bey blijft alle medewerking tot tuchtiging der Khroemirs weigeren hg herhaalt zgn protest tegen schending van hel Tunesisch grondgebied en wgst alle verantwoordelgkheid betreffende de veiligheid der Europeanen af van het oogenblik dat Fransche troepen het land binnentrekken Muatapha Ben Ismaill zou zelfs een nota in dien geest aan alle cgusuls gezonden hebben Te Pargs is de openbare meeuing voor een oogenblik door de expeditie tot tuchtiging der Khroemirs in buiteigewone mate opgewekt weder kalmer geworden en wordt thans met geduld de loop der onderneming afgewacht De aandacht wordt thans meer ingenomen door congressen eu andere vereenigiugeu van denzelfden aard zooals het congres over hel onderwgs de bijeenkomst van geleerde genootschappen de munlconfereniie enz Wat deze laatste betreft is eerst Zaterdag een aanvang met de eigenlijke werkzaomheden gemaakt Middelerwgl heeft de oommissie van vgflien leden door de gedelegeerden gekozen de orde en hot programma der werkzaamheden geregeld De Grieksche minister van oorlog heeft tgu ontslag genomen Hg verlangde dat Griekenland bg zjju eisoh tot afstand zou volharden doch de meerderheid in de Grieksche ministerraad deelde dit gevoelen niet en van daar het besluit van den minister om zgne portefeuille neder te leggen Dezer dagen maakte eenige bladen melding van het gefuoht dat in een ministerraad door den keizer aller Kussen voorgezeten het voorstel zou zijn goedgekeurd om een soort van volksvertegenwoordiging bijeen te roepen In verband met dit bericht wordt thans gemeld dat de Keizerin voor de wraak der uihïlisteu beducht den Czaar had gevraagd of het niet mogelgk zou zijn aan de moordenaars van z jn vader genade van de doodstraf te verleenen en bij een ontkennende beantwoording dier vraag op spoe dige hervormingen in eonstitulioueelen geest zou aangedrongen hebben Diezelfde berichtgertr meldt dat vroow Hetsi riellman die gelijk men weet de doodstraf wegens medeplichtigheid aan den moord op deu Czaar nog niet heeft ondergaan beUngrgke bekentenissen heeft afgelegd welke de inhechtenisneming van een der voornaamste leden van de nihilistische partg ten gevolge hebben gehad Op 19 dezer is weder een ministerraad ander voorzitting des Keizers gehouden en moeten daarin de volgende voorstellen gedaan zijn lo uitbreiding van den werkkring der reeds bestaande staatsinstellingen dit voorstel werd voornamelijk door den heer Abaza verdedigd 2a volledige tenuitvoerlegging van het programma vervat iu het keizerlijk besluit van 28 Fcbr 10 Maart dat niet openbaar is gemaakt dit voorstel werd door Loris Melikoff gedaan 3a versterking der betengeliugamaatregelcD zij het slechts voor korten tgd om na herstel der orde een van de bovenvermelde voorstellen te verwezenlijken dit denkbeeld werd door den grootvont Wladimir verdedigd Tot welke van de drie besloten is zal de naaste toekomst leeren BINNENLAAT GOUDA 26 Aprd 1881 De gecombineerde commissie uit de Mutachappij tot Nut van t Algeneen de maatachappg voor fabrieksen handwerkssgverheid de Hollandsche maatachappg voor sgverheid en het algemeen Werkliedeuverbund die zich bezig heeft gehnoden met het ontwerpen der grondslagen voor een algemeen NederUodacb i ikliwli M iiiliÉi i iitaBd i mat haar eindrapport gereed ea zal het binnea een paar weken publiceeren De Regeering heefl liehoudens de wettelijke goedkeuring de beredeneerde beschrijving van de Nederlandsche historieplaten zinneprentcn en historiekaarten uit de nalatenschap vnn Frederik Maller aangekocht voor ƒ 30 000 waartegenover uit s Eijks prentenkabinet voor 20 000 aan dubbelen dier exemplaren zullen verkocht worden De Gnuitte Slem zegt naar aanleiding van het bericht in no 2596 der Ooudiche Ct betreffende het schrijven van Mr Scholten ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht alhier aan B en W dezer gemeente betreffende de redactie der politieverordeningen het volgende Het gevoelen van Mr Scholten komt ons niet onjuist voor De redactie van het artikel is zeker niet gelukkig en drukt blijkbaar de bedoeling van den wetgever niet uit Bij de beoordeeling der opmerkingen van Mr S verlieze men niet uit het oog dat in oro poenali de rechter de leemte welke in de bewoording eener verbods of strafbepaling waarvan de toepassing wordt gevraagd aangetroffen wordt niet mag aanvullen door betchouwingen of gissingen omtrent des wetgevers bedoeling althans niet wanneer zooals hier de bepaling inderdaad gMU verbod of gebod bevat door personen in acht te nemen of na te leveu bg gemis van zulk verbod of gebod kan van toepassing der tegen overtreding of verzuim bedreigde straf geen sprake zijn De taak is een nieuw bewijs van het groote belang in eene juiste uitdrukking van wat verboden of geboden wordt gelegen Eene verordening moet duidelgk zijn zoowel ten aanzien van wat zg gebiedt of verbiedt als met betrekking tot deu persoon die straf beloopt wanneer het gebodene niet nageleefd of het verbod overtreden wordt Zoo oordeelde de kantonrechter van Ber genop Zoom bij vonnis van 30 September 1879 W V h R no 4426 den vader niet strafbaar wegens het plaatsnemen in een spoorwegrgtuig zonder plaatsbewgs door het hem vergezellend zesjarig kind omdat in het betrekkelijk kon besluit gceue bepaling werd aangetroffen die den ader te dezer zake strafschuldig verklaarde Nu kan men het eene al te letterl ke opvatting heeten wanneer het verbod in art 37 der Goudsche po litieverordening opgenomen niet toegepast wierd in den zin die kennelgk de bedoeling van Hen wetge er is geweest maar dit ontneemt aan de opmerking van den ambtenaar van het O M geensiins hare waarde Wanneer iemand zg t een jeugdig kiod plaats neemt in een spoorwegrijtuig zonder plaatsbewijs dan is er in ieder geval een persoon die ter zake terecht gesteld ton kunnen worden raaar in cas van overtreding van het Goudsche verbod zal de vraag wie voor den rechter gedagvaard zou moeten warden niet altijd too gemakkelijk te beantwoorden zijn indien althans in de Verordening geene bepaling voorkomt die aanwijst wie in geval art 37 overtreden is daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk zal zijn Wat de opmerking van Mr S omtrent de poenale aansprakelijkheid van den eigenaar van het paard enz aangaat verwijten wy naar onze Nrs 1478 en 1479 waar wij de aanspralcelijkheid voor door derden begane politie overtredingeu breedvoerig besproken hebben Hier is dunkt ons geene reden om iemand anders strafrechtelijk aansprakelijk te stellen dan hem hij zg eigenaar of dienstknecht die een paard lastdier of bespannen voertuig heeft laten loopen enz in strijd met hetgeen de Verordening heeft willen verbieden De heer Mr Bichon van IJsselmonde is benoemd tot lid der Vereeniging voor Statistiek Zaterdag zjjn door de oommissie te s Hage toegelaten ais onderwijzers o a de heeren J F Van der Kleyn E E Ch Peletier J Viaaer en N Vlasveld alleu alhier Op Zaterdag 23 April jl werd te Berg Ambscht door het DijkcoUege van de Krimpeoerwaard het jaarljkaehe onderhoud der dgk aanbesteed Dit werd in 19 pereeelen aangenomen tot een gezamenl k bedrag van ƒ 40 750 de grintlevering voor de dijken en wegen werd in 17 perceelen aangenomen te zamen voor f 6468 Met ingang van l Mei is benoemd tot gemeenteveldwachter te Hoornaar J P Osterman gepaaporteerd marechaussee Tot de sollicitanten die in de vorige week te sQra enhage met gunstig ge olg examen deden als onderwijzer behoort de gemeente veldwachter van Geervliet 1 Uit de Alblasserwaard schrijft men Tengevolge van de warme weersgesteldh id der laatste dagen van de eerste helft dezer maand en omdat bij vele veehonders de hooivoorraad gering was deden de meeste landlieden hun vee in de weide t Ziet er thans echter niet naar uit dat de weiden spoedig overvloed van gras zullen hebben daar hel gure weer den groei zeer belemmert De algemeene wateranoodoommissie te s Bosch heeft iu de overstroomde streek vergoeding uitbetaald voor verdronken vee poolaardappels en zaaikoren en in enkele gemeenleu aan den Maaskant ook voor veevoeder Binnenkort zal de uitbetaling volgen voor huizen en getimmerten en voor de opruiming der ve ndingeu te Nieuwkuik te Vlijmen en in de omstreken van Grave Uit de provincie Limburg is bg de oommisaie nog geen enkele opgaaf van de geleden schade ontvangen Z M de Konicg heeft aan het plaatselijk Gom é voor de Noordelgke IJszeevaart te sOraven hage een aautienigke gift doen toekomen voor deu a s vierden tocht van de Willem Barents naar de Poolstreken Aangezien het gebleken is dat ecu aantal ondertolficieren op de hoofdcursusaen zijn toegelaten zonder de vereischte praclische bekwaamheden Ie zitten is door den M v O bepaald dal ijj dtien zomer gedurende 6 weken naar hunne korpsen terugkeerende daarin bijzonder tullen wonlen geoefend en dat daarna een omstandig rapport hen betreffende tal moeten inkomen De Regeering heeft b i de Kaïwr ingtdiead een