Goudsche Courant, woensdag 27 april 1881

Sfooraegleeningen Bijna alle soorten waren wegen lagere noleering te New York lager Er wa echter in t laatst der week ecnige neiging tot verbetering te bespeuren De voornaamste dalingen troffen Canada South ah Pref Stock Chic N W en Mich Cenlr nl 3 3 V Cairo § Loui en Clev Columb 1 V Aand Illinoi Mi9 onri Oreg Calif en obl Si PaulUaniioba waren 1 It hooger Induitritele waarden Colorado obl verloren Maiwellsh do Inc bond PsoLONGATiEKENTE Tegen 6 7o Ker geioeht en met ruim te verkrggeo T P S Ook heden wa de omzet gering Voor Kuropeesc ne wa de stemming verdeeld Amerik Sp wederom j a 1 o lager Onze Slaatsfóndsen noteerden 66V4 8 102 en 103 i aand Centraal 47 Hv I6OV4 do Rolt Hv 9V Russen j a Spanj en Turken g beter Oostenr lagen En 8i che Sp va t 8 Florida Si U Mexicanen 25V8 l Peruanen 21 4 en 18 s Uitzondering op de daling der Amerik Sp valt te noleeren voor Oreg Calif die 1 en 6 Nashville die hooger zijn 67V4 105 Va verfstof heel Orieans en is afkomstig van het roode vruohlvleesch van Bixa Orellana eene plant in ZuidAmerika Dit vruchtvlcesch waarin de zaden liggen evenals de pitten in dea appel wordt gestampt en gedurende eciiige weken aan gisting overgelaten De roodgele kleurstof wordt daardoor vrijgemaakt en door beiiaking verzameld De koeken die in den handel komen worden beschreven als homogene massa vettig op Uet gevoel van donkerroode kleur met een onaangenamen uriucachligeii geur Is dit wellicht de oorsprong van het fabeltje der heeren cidcrteekenaren dan zal hel bovenstaande voldoende zijn om alle liefhebbers van natuurboter en gebruikers van roargarinebóter de vree voor tirine in hnnne boter te benemen Wat betreft de vraag of er niet inderdaad geknoeid kan worden met raargarineboler hel antwoorfl ligt voor de hand natuuriijk wel even als met alle artikelen even als met natuurboter En wel door het gebruik van lechte grondstoffen en het inbrengen van stoffen die geen vetstoffen zij i Doch teven kan men zich beroepen op het feit dat deze sloffen bij onderzoek gemakkelijk worden ontdekt Elke scheikundige kan ze vinden en het publiek dient daarop zeer lekcr te letten Ten slotte verklaart hij dat hij er niets tegen zou hebben indien de afdeeling Utrecht der Vereeniging tol Bevordering van Fabriek en Handwerkinijverheid besloot deze kwestie bij de algemeene vergadering aanhangig te maken Uil Zboro in Ilongarge wordt bericht dat aldaar de ondervinding heeft geleerd dat inivere bijenho aing in gevallen van keelziekte een uitmuntend geneesmiddel moot wezen Zoodra men eene aandoening in de keel ontwaart moei dele flink ingewreven worden met honing of men legt een papier met deze zelfstandigheid bestreken op den strot Verschillende gevallen van genezing zouden daar reed zijn waargenomen zelf van ernstige keclonutektng die op deze wijze behandeld is De plattelandsbevolking die daat te arm schijnt om geneesmiddelen of doctoren te bekostigen werd in den laatslcn tijd geteisterd door difhteriiit waarvan vooral kinderen het slachtoffer werden Door aanwending van zulke inwrgvingen met honing ook als voorbehoedmiddel toegepast op de gezonden vau een huisgezin waar zioh keelziekte openbaarde moei deze landelijke bevolking er aldu zelve in geïlaagd zijn zich van de epidemie te verlossen terwijl op oren en mijlen afstand iu het ronde geen geneetkundige hulp te verkrijgen wa De Dienst der Verzendingen TAN DE is weder hervat Men gelieve eten alt Vroeger aüe brieeen te adrwêeeren aan M Joles JALDZOT Vuaja INQEZONDEN Mgnkeer de Bedactenrl Vriendelijk verzoek ik U het volgende ia Vm bkd te willen opnemen Iu de Nieuwe Ooudeche Courant van U Zatavdag komt een beaohouwing voor over ingezoadea Itakie die in uw blad van 19 dezer waren opgwiOOT VooB zoover die beschouwing mijn ingezonden ttvk Taaktel wil ik een woord ter verdediging van m a aAfqvea in het midden oreDgea De AT G zegt X viadt bel eea odaiA b leer te denkcu dat een adrw eetit ter tfokm nweal komen wanneer een d r leden van den Raad ia ds eene of andere omstandigheid aanleiding vindt die zaak ter sprake te brengen X vergeel dat dit alt d zoo gaat Burgemeester en Wethouder zijn ook leden van den Raad Neen mgnheer de Redacteur van de N O Ct X vergeet dat niet X kan dat niet vergeten want X weet dat het niet zoo gaat Bnrgemeeater en Wethouder tgu vel leden van den Baad maarte zijn ook uog iets meer en voor elk dier betrekkingea heeft de wet bizondere voorachriflen ik wil er U slecht een vati opnoemen art 67 van de wet ran 29 Juni 1861 zegt Hg de Bnrgemeeater ontvangt en opent alk aan deu Raad of aan B en W gerichte itakkep Hg brengt die terstond ter tafel waar zij behooreu eax Nu zal dit ter tafel brengen wil het reoht van petitie geen doode letter worden ook wel het gevolg moeten hebben aan de orde itellen ter behandeling voordragen natnnrtijk na een gedachtenwi scliug van het dagelijksch beataur of na een voorloopig onderzoek wanneer dat noodig i of eindelijk wanneer het eenigen tijd ter vi ie heeft gelegen voor de Icdeü van den Raad Zoo achijul het in Gouda altgd begrepen te zijn en 200 is het ook altijd geaohied ik kan mij niet herinneren dat ooit van dien legel is afgeweken Die het t eter weet kome er mede voor den dag doch hg levere dan ook het bewqt daarvoor het gaat niet aao om maar te zeggen X vergeet dat dit altyd zoo gaat Bnrgemeeater en Wethouders zijn o ok leden van den Raad Dat is een drogreden misschien door de onnootelea bewonderd maar die geen andere verdienste heeft dan de waarheid een valsohen itoot te hebben toegebracht En nu verder zegt de N G Ct De heeren K en V G worden daarop door X onder handen genomen en lot slotles klinkt het hu toe mis niet goeu gelezen mgnheer d Redacteur Taa de N 0 Ct die slotles is alleen aan het ni den heer K en niet aan dat van den heer G En wat nu eindelgk de aanmerking op anoniem sohrgven betreft daarop dient het volgende Waaneer ik iemand in zijn privaat leven had aangetast dan zou ik een lafaard zijn zoo ik mgu naam niet durfde noemen dooK in dit gerai gold het de beoordeeling vau in het openbaar geaproken woorden De Effectenleurs XXXIII Amsterdam 25 April 1881 Uednrende de geheele week kenmerkte de handel zich door groote lusteloosheid Zoowel Europ als Ainerik waarden werden tegen lagere prijzen verhandeld Slechts enkele uitzonderingen vallen Ie vermelden BinmenlaNdsche wiABOEN Staatrfondten De 2 o lolen ♦ 1 3 Vo s lag de beide 4 o nageno onveranderd Premieleemngen Omtrent deze soorten valt niets te lerineldeu Hptoncegleeningen Zoowel de gest obl als de uitgcst sc h Centraalsp waren iet hooger reip l j en aaud do 1 aand Ind p l i lager Boxtel Wezel waarden gingen iets Inihutrieele waarden Hoewel er in deze soorten weinig omging sloten toch hooger Aaud Handelmij ikmat Bk Sloomv Java Nederland 1 pCt Aand Afr Hv verloren 3 Ind HandeUbk Vi o Ëuuoi EEScHE w i Ki KN Stoatifondten Pransche 5 1 sloten l hooger ook Hongaren waren gezoc it 67 kwam 1 Z 6 o goudr i P 5 dito verloor ♦ a de Oostenrijkers verloor papierrente Va zilverreute noteerde goudrente 1 hooger Russen waren allen ongeveer g r Polen 1 4 lager Van He Vortugcczen valt voor de 3 o een rgziug van j ie vermelden ook Spanjaarden en Turken maakten hoogere prijzen doch sloten nagenoeg ouveranderil Prenüeleeningen Ook hier is niet veel te vermelden Oostenr loten 54 68 eii 64 1 a 1 hooger Hongaren 2 Kussen a la I Spooricegleeninge In zeer gedrukte stemming Warschau Weenen 1 Vj Hussisohe 1 f i Induatrieele Kaarden Zoowel aaud üuiuche Rgksbank als Oosteur Houg bank waren gezocht en 1 V al hooger Ameïika vnsciie w VAKDEN Staatt ondien 8 pCt Florida verloren g In Mexicanen was uitgebreide handel de oude leening ging iets achter de nieuwe iets vooruit Van de Zuid Amerik verloren Peru s i Veaeuiela a standrastig ontwerp tu vet omtrent de nilgifte van lehatkistbiljetten Bij Koniuklyke boodschap van 17 Januari 1879 werd een ontwerp van wet ingediend houdende bepalingen omtrent de uitgifte van sohatkistpromessen hetwelk nadat het daaromtrent in de Tweede Kamer uitgebrachte Voorloopig veralag door den laatst afgetreden Miniiter van financiën onder dagteekening van 80 Juli 1879 waa beantwoord na het optreden Ttn den tegeuwoordigeo Minister ingevolge daartoe door den Koiing verleende machtiging voorloopig werd ingetrokken Nog by de behandeling der Staatsbegrooting voor het loopende jaar meende de Minister van financiën lioh vau eene toeiegging tot wcderaanbieding van dat wetsontwerp te moeten onthouden maat die aaneling verdween toen de directie der Nederl djche Bank het besluit nam om van 9 Februari 1S81 af het disconto van gouveruemenlsaccepten te bepalen op ileehls 2 percent dat is bij den tegenwoordigeu rentestaud cén percent lager dan haar disconto van wissels en één en een half percent beneden dat van promessen Immers door deien maatregel van de Nederlaudsche Bank tal voortaan de regeering bg de uitgifte van vlottende schuld minder afhankelijk kunnen zijn van de wisselingen van de renteloers op de algemeene geldmarkt en onder dete omstandigheden tal in den regel de vorm van Bohatkistpromesaen beter dan die van schatkistbiljetten geschikt tgo om van de voordeelige bepaling gebruik te maken Het thans daartoe aangeboden wetsontwerp dal overigens alle vr heid laat om indien zulks raadzaam mocht voorkomen elders nog gunstiger voorwaarden te bedingen wqkt slechts weinig af van het vroegere tooala dit tengevolge der opmerkiigen in het Voorloopig Verslag gewqzigd was De Transvaalsohe Patriot geeft nog de volgende beaohouwing ove r den slag op den Majubas heuvei waaraan wy om het karakteristieke van den inhoud en van den st jl nog gaarne een plaatsje inrnirnen 8igbaarder was Qods hand nog nooit in ons Oeskiedenis as nau in die Transvaalsohe oorlog en veral in die Slag van laatste Sondag Voorwaar dit word tyd ver Engeland om te erken Dit is Gods vinger 1 Helaas I dit lyk of Engelands ministers hulle hart verhard nes Farao HuUe enige gedagte is Lat ons ons knapste Generaal en n sterke krygsmag uitstuur om die Transvalera te verpletter Treurig So dnidelgk was Gods hand en hulp dat die anvoerders van die Boere erken Oni weet nie hoe ons die berg so gon en so maklik geneem bet nie ons weet dit mar God het ons gehelp Deuk eens Engelands knappe Generaal bezit ii byna onbeklimbaar berg by nag met 730 van syn baste maniie en 450 ongeoefende Poere bestorm die berg en neem dit in 6 ure tyd in En die Engelse verloor omtrent 300 man met hulle Generaal en omtrent alle officiere die Boere net 1 dood en 6 gewond Kn water uitvlog hcl die Engelse nou Mn plans van Gods hand te erken soek hulle onwar uitvlugte Non vertel hulle weer hulle ammunisie was op Mar die redakteur y a Aie Zuid Afrikaan merk hierop tereg an die 730 soldate had elk 70 patrone aodat hulle dan 51 100 kogels Op die Boere moes afgeskiet he vóór hulle gevlug het dat van elke 8 620 akote dan mar 1 raak wns en dat as n ryfelkogel mar n ons weeg 16 op n pond hulle dan percies 532 Ib lood verskiet het ver elke Boer wat hulle geraak het d i driemaal die gewig van die persoon wat hulle geraak het Het lokaal De Fereeniging in de Warmoesstraat te Amsterdam ia aangekocht door het Bestuur der Effectensociéteit met het doel om wanneer de gemeenteraad geen doeltreffende veranderingen aan de beurs wil doen maken bovengenoemd perceel ten dienate dier vereeniging in te richten De Kon Ned Beiersch Bierbrouwerij te Amsterdam maakte in 1880 goede zaken het winstsaldol edraagt 43 204 waaruit na aftrek van ƒ 18 000 voor afschrijvingen een dividend van 2 j pCt zal worden betaald In een der seink imer3 van het telegraafkantoor te Amsterdam is Zaterdagarond een iware binneubrand nilgebroken Met behulp der extincteurs trachtten de ambtenaren aanvankelijk de vlammen te blusschen doch de brandweer onmiddelijk gewaarschuwd was spoedig ter plaatse en slaagde er in binnen weinige oogenblikkei het gevaar af te wenden Naar het Bbl verneemt is ket gethapertja van verscheiden handels draden geheel afgesmolten doch de gemeenschap werd gelukkig geen oogenblik gestoord De directeur was dadelgk aanwezig en het technisch personeel heeft gedurende den nacht alle draden door nieuwe vervangen Men vermoedt dat de brand ontitim tBORToUe van een gaslek Kaar men verneem ieeft de Ned Vereeniging van gcineenle amblenaren zich tot de Stalen van Gelder j landen Zeeland gewend met het verzoek om haar een subsidie van 1 pet van de jaarwedden der gemeenteambtenaren in die gewesten toe te staan ten behoeve van een op te richten weduwen en weezenfonda Met ds Lindeboom aan het hoofd ia er een nieuwe afgescheiden christelijk historische Kiezersbond opgericht onder den n inra Marnix Art 1 der statuten i luidt I o De Christelijk historische Kiezersbond heeft ten I dodi de Cbrislelijke vrijheid volgens het Woord van God op elk gebied vau ons volksleven te bevoideren 4 In het bijzonder bedoelt hg overeenkomstig o de onverwijlde schrapping van art 168 en wijziging van art 194 der Grondwet alsmede opheffing van alle wat de volle vrijheid van Kerk e School enz door wettelijke of finaucicele banden in Nederland en zijne kotoiiicn belemmert Met name verklaart hij zich evenzeer tegen restitutie eu subsidie van Regeeringswegc voor de School als voor de Kerk Ook zal Marmx van stonde aan arbeiden tol verkrijging van wijziging van den grondslag ilcr kieswet en verlaging van deri Census De grondslag der ontwerp statuten voor de op te richten wVereeniging tot behartiging van de belangen onzer Nedcrlandsche stamverwanten in ZuidAfrika is het Whartigen der belangen onzer stamverwanten door het nauwer toehaleu der banden tusscheu Nederland en Zuid Afrika het openen van nieuwe hulpbronnen van stoffelijken aard tot bevordering vnn welvaart handel nijverheid enz in de republiek Als stellif e voorwaarde voor de werkzaamheid i der toekomstige vereeniging waarvan ook in de toekomst krachtens Ue ontwerp statuten nimmer mag afgeweken worden is aangenomen uitsluiting van het oefenen van eenigen invloed op zedelijk of godsdienstig gebied De bedoeling is voort dat tol aan het in werking treden der toekomsiigp Vereeniging de tegenwoordige boofdcomité s te Utrecht en te Amsterdam met hare bemoeiingen ten behoeve der Trans aalache Boereu voortgaan Blijkens eene graphisohe statistiek in het N v d D zijn de gelegenheden om drank te koopen in ons land bijna dubbel zóo talrijk als die waar brood en vlecsch wordt te koop geboden Om de verhouding niet al te donker voor te stellen zijn de brooden vleeschverkoopers bij de bakkers en I vleeschhonwers gevoegd en toch maakt Uet resultaat ons nog rood van schaamte eigenlijk zijn er sleclits 1 6900 bakkers en 6933 vlaesohhouwers tegen 45154 tappers enz 1 liet toppunt van dressuur werd Zaterdagavond bijCarré Ie Amsterdam vertoond door het voorbrengenvan een in vrijheid gedresseerd varken Hetgeen declown Wolil met zgn zonderlingen viervoeter deed bewees dat dit berst nog niet zoo dom of onwillig I is als men gewoonlijk aanneemt Integend e met I zekere bonhommie leent het varken zich tot de bei in 1 selen der dressuur het volgt zijn meester niet minder 1 getrouw dan Mamoud den Directeur het gaat doodliggen het verricht den barrièresprong en aan hetslot verzuimt het ook niet te gehoorzamen aan het debout Al deze dingen doet het onder een welbehagelgk geknor N o d D I Het geruchtmakend proces vAn den zoogcuaamden j I Amsterdamschen kit derroof werd gisteren in cassatie 1 I voor den Iloogen Raad behandeld Zooals men weet j waren de hetr O te Amsterdam en diens eohtgenoote gescheiden van tafel en bed terwg l hun ecnig kind door de r chlbank aan de moeder was toevertrouwd De heer O vergezeld en geholpen door enkele andere personen had zijn kind op de school een bezoek gebracht en volgens het veroordrelend arrest bij die gelegenheid het kind met geweld in een rijtuig trachten te ontvoeren Te dier zake was hij tot twee maanden eenzame opsluiting veroordeeld Namens hem en ook voor zijn medehelpers die tot 45 dagen celstraf veroordeeld werden voerde de adv mr S Katz van Amsterdam all eenig cassatie middel aan schending en verkeerde toepassin van art 3 84 Wetboek van Strafrecht in verband mei de artt 159 285 294 36 1 355 en 356 Burgerl Wetboek doordien het Hof beslist had dat ook een vader het misdrgf kan plegen waartegen rt 354 Code Pénal straf bedreigt Hoewel de Hooge Raad in 1876 teruggekomen was van zijne vroegere leer volgens welke ook de vader dit misdrijf niet kan plegen trachtte pleiter in eene breedvoerige en welsprekende rede de juistI heid der vroegere leer aan te toonen en betoogde hg vooral dat een vader die zijn eigen kind weg haalt daarbg nimmer een doleuse intentie kan hebben De conclusie van het Openb Min is bepaald op 9 Mei In de jongste vergadering van het Parijsche Aardrijkskundig Genoetachap gaf de heer de Ujfalvy die een tweede reis naar de landen om het Aralmeer ondernam maar dour omstandigheden genoodzaakt werd haar te staken de volgende schets van de rassen verschillen tusschen den Kirgies en den Baskir De Baskir bewoont den Zuid Oeral een schoon welbebouwd en welbesproeid land hij is herder en jager en belijdt deu islam Hij heeft een hoog Ijreed en reclit voorhoofd vooruitstekende wangbeenderen zware kin stevige romp en ietwat kromme beenen lange ooren sterk uitkotnenden neus de schedel is nagenoeg dolichocephaal Zijne gestalte is beneden het middelmatige De heer de Ujfalvy Wil et een zeer oud ras in herkennen voor welks ouderdom en verval hij vele keuteekenen opgeeft De Kirgitzen bewonen le onmetelgke vlakte die zioh van het noorden der Kaspische Zee tot de grenzen van Cliiua uitstrekt zg leven als nomaden Hun gestalte is boven het middelmatige Zg hebben een laag voorhoofd zgn niet zeer krachtig gebouwd hebben vooruitstekende wangl eenderen en fijne gewrichten Het achterdeel van het hoofd lijkt een plat afgesneden vlak door de noodlottige giwoonte het kind op den rug liggend tegen eene plank te bevestigen De neus is gewodnlgk plat en lik de oogleden zgn schuiugespleteu Wij hebben dus hier te doen met een stam van het Mongoolsche ra De steppen der Kirgiezen die in het voorjaar vruchtbaar zijn zijn indtn winter dor Het bijna uitsluitend gtbezigde vervoermiddel in deze streken is het kameel Maar er rertooiien zich teckenen van vooruitgang iu de begrippen en zeden der Kirgiezen de tarantasj zal binnenkort het kameel vervangen en de veronderstelling is niet gewaagd dat de vlakten van Orenburg die nog kort geleden door nom tden bewoond witren weldra welbcbouwde streken zullen zijn geschikt om eene talrijke bevol king te onderhouden yiardrijktkundig Weekblad De heer J J G Schuts van der Lngt wonende te Rotterdam zioh bezwaard gevoelende door een arrest van het Gerechtshof te s Gravenhage dd 11 April 1381 gewezen waarbij hij tegenover den heer Moens mede te Rotterdam woonachtig ten opzichte van de door hem beweerde snuivende dampigheid van één der door laatstgenoemde aan hem verkochte paarden in t gelijk werd gesteld heeft zijn geschokt billijkhcidsgevoel voldoening willen scheniccii door de zaak aan ilc publieke opinie te onderwerpen Hij heeft namelijk een brochure verspreid waarin hij de vraag stelt Heeft het Gerechtshof van s Gravcnhage meer kennis van snuivende dampigheid dan deskundigen als de hceren W H Wirtz veearts directeur van s Kijks Veeartsenijschool te Utrecht E Overbosch plaalsverv dislrictsvecarts te Gouda en J Mazure Czn plaalsverv districls vcearts gouvernements keurinerster en inspecjeur voor de keuring van voedingsmiddelen te Amsterdam De inventaris waarmede de brochure aavangt luidt Dagblad van Zuid Hplland en sGrarenhage dato 9 Maart 1881 2 Missive van mr G I A Paber aan dm heer J J G Schuts van der Lugt dato 16 April 1881 2n Interlocutoir vonnis der Rechtbank te Rotterdam van 8 Dec 1879 J 3 Getuigenverhoor namens de eischer dato 4 Pebr 1880 4 Getuigenverhoor namens den gedaagde dato 9 Maart 18Ï0 6 Rapport der deskundigen gegeven op verzoek van den eischer dato 9 April 1880 6 Vonnis der Rotterdamschc Rechtbank dato 18 Nov 1880 7 Memorie van appel dato 24 Jati 1881 Memorie van deu geint dato 21 Febr 1881 Arrest van het Hof te s Gravenhage dato 11 April 1881 Men schrijft aan de Midd Cl De geiuchleu omtrent het aftreden van den heer Vissering als minisler van Buancièii blijven iit sommige kringen in den Haag nog steeds aanhouden Na de ouverwachte intrekking dqr reutewet waartoe wij zijii daarvan zeker vóór weinige dagen bij den heer Vissering het plan nog niet bestond zouden wij dt hernieuwde geruchten niet durven tegenspreken vooral omdat do minister aanva ikelijk werkelijk voornemens is geweest de groene tafel te verlaten en alleen voor den aandrang igner ambtgenooten om niet heen te gaan is gezwicht Nu hij echter zijn voordracht blijkbaar uit moedeloosheid heeft ingetrokken verkrijgt de oorspronkelijke lezing dat de minister zal aftreden zoodra een opvolger voor hem eal zijn gevonden meer cllijn van waarheid Het slot der rekening wegen inlagen en terag betalingen op de postkantoten ten behoeve van de RijksPostspaarbank heeft bedragen over het tijdvak van 1 tot 10 April ruim ƒ 42 000 van 11 lot 20 April ruim ƒ 34 500 totaal 76 500 Naar men aan de Midd Ct verzekert zou er ernstig prake zijn van de benoeming van mr Armand Sassen al opvolger van mr A Kerdijk tot directeur der Rijks Fostspanrbank De commissarissen der tramweg maatschappij te Rotterdam stellen aau de algemeene vergadering voor eervol ontslag verleenen aan de dirrcteuren le hh de Btuijn en de Bnrielt en om de statuten te wgzigen De hoofdzaak is dat de directie aan één persoon wordt toevertrouwd en de 16 percent der winst die than 2 directeuren hadden verdeeld wordt onder de arabtfenarcn De eeniic dirpctcar bekomt de 9 pCt tot dusver aan den presidentdirecteur toegewezen irit Amsterdam wordt aan de iV R Ct gemeld In hel predikbeuricnblad komt een hoogit opmerkelijke verklaring voor van nagenoeg alle predikanten der Wed Htrv gemeente der hoofdstad tot alle richtingen der kerk behoorende waarbij zij den raad jeven om het kjescoHege voor de eerste tien jaren i el te bestendigen maar de benoeming van predikanten ouderlingen en diakenen aan den kerkeraad op te dragen Opmerking venlient dat tie verklaring door 21 van de 26 predikanten is geteekend er zijn 5 vacature eu dat niet slechts de moderne cvangclisolic en elhiseh orthodoxe maar ook de streng confeasioneele predikanten op een enkele uitzondering na die verkUriug hebben oqderterkend welke de kerkeraad ook tot de zgne heeft gemaakt Men trekt bgv onder de verklaring ook de namen tnn der predikanten van Konkel van Son Steinfon Koopman Brunimelkamp en Lutgen Vanwege de Vereeniging tot betcherining van dieren werd Zaterdag te Arnhem eene tentoonstelling van karrepaarden gehouden Zeven stuks namen aao den wedstrijd deel waarvan vijf werden bekroond Dr J Th Moutoii te s lUge zendt ons een exemplaar van zijn dezer dagen uitgekomen brochure over Margarine Boter Daarin ptotesteert hg legen hel rapport uitgebriiohl door drie leden van de nfdeeliug Utrecht Aki Vereeniging lol bevordering mu Fabrieken Handwerktnijterkeid in Nederland over de vraag Ligt het niet op den weg der Ver eeuiging bij het wettig gttag aan te dringen on maatregelen van toezicht zoowel wat de grondstof feu als de bewerking der kunstboter betrift Hel kwam hem voor ilat veel vau hetgeen in dat rapport over de mhrgarincboter wordt gezegd zoo geheel bezijden de waarheid is dal daarin zooveel gebrek aan rjiakkenni doorstraalt dat gewichtige hoofdzaken daarin zoo oppervhikkig wonleu behandeld en de geheele strekking zoo klaarblijkelijk van partijdigheid en vooringenomenheid tegen margarineboter als volksvoedsel getuigt dat het niet onweersproken mocht bigven Daar het rapport ten doel heeft te bcwgien dat door fabrikanten vau margarineboter de goede eu ecilijke ouder hen niet te na gesproken wordl geknoeid eu dat een voor de gezondheid schadelijk product door vele fabrikanten geleverd wordt ireedt hij in eene breedvoerig wederlegging v in de daarvoor aangevoerde gronden Aan hel slot daarvan wgat hij ouder andoren op de beschuldiging dal het bereidingsprocédé zeer geheim wordt gehouden en hef daardoor moeielgk te beoordecleu valt of hel gerucht waarheid spreekt dat in plaats van de vroegere gebezigde uittreksels van kalfsmagen die door de enorme vraag zeer Bchaa en duur zgn geworden tegenwoordig door vele tabrikuuteu zou worden getiezigd urine nadat die vau haar gehalte a in am niionakzoulcn ontdaan is Dal de fabricage niet gi heim is zegt de heer Moulon bewezen wij reeds hierboven Hoe zou dit ook kuiiuen daar er zooviel fabrieken bestaan in on land waarin duizenden wi rklieden arbeiden ep lal van machine fabrikauten die belang hebben bg de verspreiding der kennis dienaangaandeP De oudertcekenuars vermeiden hier onder deu indruk van de gehetiAhouding die niet bestaat als gewichtig iets dal hoegenaamd geen zin heeft en dat ook weder bewijst dat zij zich de moeiic niet gaven te onderzoeken en niet der zake kundig zijn om een juist oordeel te vellen Na hierbij de besohnldigiug met technische gegevens te hebben wederlegd voegt hij er bg Sinds onheugelijke jareu langou lijd vóór er van margarinebolier sprake was bestond iu Nederland de gewoonte de boter te kleuren met botetkleursel annatlo of andere kleursel De winlerboter i wit dit weet iedereen en toch wordt zij geel verkocht Zij wordt gekleurd de inargartneboter desgelijks I Weluu voor soraraigc van die kleursels wotdt een verfstof gtbruikt die uit Cayeuue en uit Guadeloupe 1 wordt aangevoerd in de Europeesche havens Deze f a