Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1881

Vrijdag 29 April N 2602 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendiag van advertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave in e publieke betrekking en nn ii er weinig aan gelej eu of X of IJ of Z dat doet het is een stem die opgaat uit de burgerjj orer een wak die ieder kan bcgrgpen het ia dus niet noodig dat de Bohrgfer tgn naam noemt BoTcndien kan er een gewichtige reden ign waarom ik ali schrijver Tan ingetondeu stukkeu uiet gekend wil worden dat is gehetl mgn saak Voor het publiek ia het alleen an belang te leien mat geaehreveu ia ao niet wie geschreTcn heeft Zoolang mij dua niet is bcweten dat anoniem sohrijfeu een middel waarian daiteuden tich reeds T 5ur mg bediend hebben bepaald verkeerd is de beschuldiging T n lafheid werp ik verre van mg intimidatlen beginnen in deu regel als argumenten ophouden toolaiig aal ik bij Tuorkoming en wanneer ik daartoe lust gevoel mgne gedachten ter leting geven ten minste wanneer de Redactie van een of au ler blad mg daartoe iu de gelegenheid stelt Met de meeste hoogachting mgnheer de redacteurt Uw dv dienaar X OEVONnEN fu aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een CHABIVABI bestaande in een gouden Coshet met Steen en dito Medaillon een gouden OORBEL een gouden Gantille BROCHE een KINDERKOÜSJE en een gieren HQRGLOGIEVESTKETTING Laatste Berichten Londen 26 April Het Parlement Is heden weer bijeengekomen In het Lagerhuis heeft Gladstone aangekoudigd dat hij het voorstel lal doen tot het oprichten van een gedenkteeken ter eere van graaf Beaoonsfield Deie aankondiging is met bijval begroet De beraadslaging over de tweede leiing der lersche landwet is begonnen Oibsoa heeft de bjU heftig bestreden Tunis a April De regeeriug van den Bey heeft ernstige maatregelen genomen om conflicten te TerhMilfe e nachtelijke patrouilles orden talrijker Elke AnMw die s avonds na 9 ure op straat wordt gevonden wordt gevangen genomen Het is verboden att te gaan met wapens Volgéss berichten uit Algiers beschouwt men wel eenige op lich lelf staande uilspattingw van het Maseloansche fauatiame voor mogelgk maar ii er in Al erie volstrekt geen ernstige beweging te vreesril Parijs 35 April In den toestand in Tnnis ia sedert gisteren avond geen verandering gfkomen D lee slaat voor het eiland Xabarka bg voortduring hol Daardoor wordt het aan land brengen van troepen verhinderd De atortregeua houden aan Aan de Tunesische grenien is de grond overstroomd Burgerlijke Stand GEBOREN ii April WiIEcImu onderi F via dta Town ea D Bsienje 24 Gysberta Adniiia oaders A Vfrbij CD W vso Rga Jid ondurs A iUetveld en vna Leeuwen CbriitlMn Wilhelm Adnauai ooderi J I Zwarts eu M M Bergiuau 25 Batje osdcra J J Kuog ea G Manenbi rg OVBKLHrOEN 28 Ipril H k F F Mac Leao 4 j 4 m 23 J van den Berg 4 d A ï vaa Creveld 66 j M van figk haisvr viia £ Hogendoorn 84 ADVERTENTIËN Den 24 dezer overleed te Leiden onze geliefde Zuster en Behnwdzaster Mevroaw de Weduwe H P KRANTZ Kjot Mr KIST B J KIST Pmhcï Voor de vele bewijzen van belangstelling bg het overlgden zgner halve Zuster Mejuffrouw ANNETJE HüOGENDUK ondervonden betuigt de ondergeteekende voor zich en zgne familie zgnen hartelgken dank W HOOQENDIJK Wz Qouda 23 April 1881 TH HUUR op de Karrietoelksloot Twee HeerenliTiizeii met 4 en 6 KAMERS voorzien van alle gemakken en grooten TUIN Adres C F W DE8SIHG of W ERBERVELD te G ud i f lÓO Salaris Toor verdere verhooging vatbaar voor een fatsoenlgk JONGJEXIUCr eene nette en vlagge hand schrgvende als JONGSTE BEDIEND JE op een JCantoor alhier Adres met eigenhandig geschrevene brieven onder No 5Z7 aan den Uitgever dezer EEmN immi TANDARTS TB s Ha CS E is VERHUISD vai de LANGE POOTBN AAB 01 Hoog e I Jieuwstraat 32 Wj het TourjtooiveM uit het MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrögbaar bg G OVBRBIJNDER Ju Markt 148 Gouda SOr STAAÏS LOTERIJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MEI 1881 Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld ten overstaan van den Notaris O J SPRÜ UT resideerende te Ouderkerk a dlJeeel op VRIJDAG den 29 APRIL 1881 des voormiddags ten 9 ure aan de Bonwmanswoning bewoond door de Wed ADR BAAS in de Nesse aldaar van 5 KOEUEN en 2 VAARZEN die gekalfd hebben of op t kalven staan J VAARKOEIJEN 2 GUSTE VAARZEN 4 PINKEN en 1 PAARD 1 bruine Merrie aftandsch zeer mak voorts 1 nieuwen BOEREN WAGEN en toebehooren en breedenloop 1 IJSSLEDB diverse BOÜWen MELKGEREED8CHAPPEN MEUBELEN enz alles daags vóór de Verkooping behoorlek geuommerd te bezigtigen Saf 8lör I iTfll BTSfSfai 11 Charlesïowh Extra gezonde Qjne Haagversterkende TAFEL LIKEÏÏEEN MaagMtter Boonekatnp Bekroond op 9 vere cMilende tentoonateUingen Specialiteiten vau de firma WAÜTER8 DE BUSSCHEH Meehelen Fabriek voor Nederland en Exportable te Roeendaal Nd Bt B S C H O O N H E Y T Vertegenwoordiger voor Gouda en Ometreken C M VA DKK MEE Spieringstraat F 47 Gouda Verkrijgbaar te Oouda W N BAAIJMAAKERS Banketbakker Oosthavei id G OËLUK Winkelier Blaauwstraat Alglu 6 DC BLANKEN Slijter in Wgu en Likenr Openbare Vcrkoopinp TE GOUDA op MAANDAG den 2 MBl 1881 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhnis cHasHONiEa aan de Markt aldaar van Ben Kapitaal WINKELHÜIS PAKHUIS met ZOLDER ERVEN en TUIN aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 5 groot 3 Aren 90 Centiaren Zgnde in het Huis beneden een ruimen Winkel Bergplaatsen een groote Tuinkamer keuken en kelder en boven Zes kamers en voor ea achterzolders met vele gemakken Te aanvaarden 1 Augustus 1881 Een hecht en sterk WERKPLAATSEN KANTOOR ruime ZOLDERS ERVEN en perceelen GROND aan de Zeugstraat te Gouda WgkG No 91 uitkomende in den Vogelenzang groot 6 aren 50 centiaren waarin de Leerloofjerij is uitgeoefend zeer geschikt tot oprichting eener fabriek en tot uitoefening van groote zaken Zgnde in het Huis Zes Kamers een Keuken en Kelder Bergplaats Voor en Achterzolder en t geen verder tot een goed ingericht Huis behoort Te aanvaarden 1 Juli 1881 Een Kapitaal WINKELHÜIS en ERE op den hoek van den Kleiweg en Turfmarkt te Oouda Wgk E No 10 i breed aan de zgde van de Turfmarkt lO g Meters en aan den Kleiweg 8 Meters Het Hnis bevat een i uim VOORHUIS vgf KAMERS een drooge KELDER goede KEUKEN met Pomp groote ZOLDERS en t geen verder tot een goed Winkelen Woonhuis behoort Door zgu gunstige ligging op een der beste standen zeer geschikt tot het uitoefenen van alle Zaken Te aanvaarden 1 Jnlg 1881 Ben WINKELHÜIS en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 469 Te aanvaarden 1 Julg 1881 Een WINKELHÜIS en ERF aan deWachterstraat te Oouda Wgk P No 166 Te aanvaarden 1 Jung 1881 En Twee HUIZEN en een PAKHUIS met BOVENHUIZEN in de Vrouwevestesteeg te Qouda wgk N Nrs 241 242 en 243 Terstond te aanvaarden De koopers kunnen twee derde gedeelten van de koopprgzen op de Perceelen als Eerste Hypotheek verkrggen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Oouda ANTWERPEN De vrij der fijne gerookte Weelfaaleche Bankeihammetjee van i tot 7 Kilot of h ponden Xe loort blijft bepaald op 72 hioll cent per Kilo of h ponden tot Pinktterdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vrachtvrg op rembours enkel iets inkom rechten te betalen bg ontvangst wijze om te opperbest te bereiden wordt gratie bijgevoegd v zendingen bij minttene 15 of 20 A ponden voor monstet vrachtvrij Aanvri n franco brieven of p kaarten J STRUfjF Antwerpen België Snelpersdmk van A Bsinkmaic te Gouda De oitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 50 KEXXISGEriXG INRICHTINGEN WKLKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BUBOEMëESTKB en WËTriOUDERs der gemeente Uouda Gelet op artt S en 7 der wet van den in Jooi 1878 Slaataiad ne 16 Breafiea ter algemeene keunia dat op de Seoretarit ter visie ia gategd een versoek met bglageu van A Deroksen en Cie om verfiunninc tot het pUatseu van een Tabakseest iu bel perceel guegen in de dubbele Buurt wgk B no 3 kadastar SMtie C oo 222 Dat op Woensdag den tien Mei 1881 des uamiddaga ten 1 or op ImI Haadhnia gele mheid is om bMWinrti gtu da gerraapl vergunning in te brengeo ea dat gadnreude riei a vóór dien dag op de etnUktit der geisMDlie nu de ter uk iagekoBMB seliriflaren kan worden keinis genomen Oouda den 27 April 1881 Borgemeester en Wethouders voornoemd Vak BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KBNNI80EV1NG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE DE NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WEIHOUDERS der Gemeente Goud Gelet op artt 6 en 7 der et van den 2n Juni 1875 Steattblad no 6 Brengen ter slgemeene keauia dat op de Secretarie ter visie i gelegd een verzoek met bglagen van T Binnendgk om vergunning tot het oprichten eener bllkslagerg in het perceel gelegen in de Waleusleeg wgk F uo 63 kadaster sectie C no 459 Dat op Woenedag den 11 Mei 1881 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om betwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedureade drit da en vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter lake ingekomen Bchriftureu kau worden keunia genomen Gouda den 27 April 1881 Burgemeester en Wethouders voprnoemd Vam BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BTHTENLAND BiiltenlaDdscli Overziclit Het Eugelsche Lagerhuis heeft tgneu arbeid hervat De heer Gladstone stelde voor om een gedenkteeken ter eere van lord Beaconsfield op te richten Het Hnia betuigde igne instemming hiermede Daarop nam de tweede Iniug der lersche anifii een aanvang De Oiterver het programma deiser cittiug besprekende geeft als hare meening te kennen dat de Regeering die over etn groote meerderheid beschikt veel werk ui kinnen afdoen Behalve met de lersche laitdbiU lal het Parlement zich voornamelgk hebben bezig te houden met bet voorstel van den heer Chambers tot heniening der wetten op de iaillissemeuten omdat de tegenwoordige be palingen te oBgUBWig vottr de soholdeisckcn ign verder met het ontwerp tot ket beletten van omkoopingen bg de verkiezing eii wellicht ook met een i voorstel loi oilbreidisg van het kiesrecht De teraardebeetelliag van bet stotfelgk overachol van lord Beaoouafield keaft te Hnghenden plaata gehad Onder de aauwetigeu merkte men op den luit generaal air H F Fqnsouby en anderen die de Koaingin de prinsen van Wales Arthur en Leopold vertegenwoordigden verder vele ambaaaadeurs al de vooruaamsfe leden der couaervalieve en verscheidene vap de liberal pvtg De Koningin en anderen hadden prachtige Uoemen gezonden Twee dagen na het ovadtjdeu van lord Beaoouafield werd Kaudahar verlaten een stap tenig op de door den na gestorven staatsman iugeslageu eg der machlBuitbreiding in Indii De outruiming door de Kugelsobe troepen ge ohi id teer rustig Kolooal St iahu gaf de stad dA Afghaiuisehen goovernenr over de Engelache wachten werden a geloat door aoldaten van den emir de Eugelaohe vlag daalde onder saluutachoten neder De stad waa overgegaan aan emir Abdur Rahman den emir van Kaboel In militaire kringen in Indie beweert men dat vroeg of laat zich de noodukelgkheid weder ui voordoen om Kandahar te bezetten eu dat de ontruiming daarom dwaasheid is Het leger is echter in den regel niet onbevangen in ign oordeel over het opgeven eener cmquite Als Rusland met verder doordringt in Midden Atie schgut er voor Engeland geen enkele reden te bestaan waarom het zich mengen zou in de binneulandsche twisten der Afghaanache hoofden De krggsverrichiingeu der Fransohen tegen de weerspannige Tunesische atamneu hebben emdelgk een aanvang genomen In een telegram uit Bona van 26 deier wordt gemeld De bevelhebber van de SnrveiUante seint dat het fort van bet eiland Tabarca gisteren door ons in puin is geschoten Van haren kant heeft de colonne onder bevel van den generaal Logerot gisteren haar legerkamp op acht KH vso Kef opgeslagen Heden zou tot de insluiting dier stad orden overgegaan In ene latere dépêche uit La Callab van 26 dc r wordt gemeld dat bet eiland Tabarca in den ocktdnd van dien dag door de Fransche troepen as be t De Tunesiers hadden zich verwgderd Het antwoord der Griekiche regeering op de tweede nota der mogendheden in uke de grensregeling zal naar men verneemt eerst iu de volgende week aarBchgnlgk Dinsdag na het Grieksche Fuscfafeest aan de geunteu overhandigd warden Volgens een mededeeling aan de tfat Ztg vit Konstantinopel zgn de ambaaudeurs aldaar tot het volgende b luit gekomen lo aan een Europeeaehe commissie ui worden opgedragen om voor de overdracht van het aan Griekenland toegekend grondgebied te zorgen die overdracht lal itur geregelde volgorde plaats hebben 2o een dag of een bepuld uur wordt voor de ontruiming van elke streek of plaats vastgesteld alsdan neemt de oommissie het gebied in betit en Grieksche troepen trekken na verloop van een half uur binnen Uit eene door prof Kiepert van Berlgn gemukte berekening blgkt dat het aan Griekenland in de Berlgusohe conferentie toegekend gebied 365 vierkante mglen besloeg Volgens de grenslgn door de ambassadeurs ta Konstantinopel vastgesteld tullen daarvan bg Tprkge blgven iu het Noordwesten Epirus 88 in bat Jjooidoiisten XkeMaliiD S $ t ADVEETENTIËN worden geplaatot van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTSN urnen 125 vierkante mglen Het un Griekenland afgestun gebied beslaat dus 240 vierkante raqlen J e Paus heeft een oanUl leden van de Katholieke vereenigingen te Kome ontvangen en b die gelegenheid een toespraak gehouden Mrin l j het den plicht der Katholieken noemde bg d ganwenteraads raadsen provinciale verkiecingea de rwolatÏMwire unvallen op d n godsdienst het huisgetin en de mutschappg te bestrgden dit lou voor hen ttveoa een goede voorbereiding cgn voor de nog meer gewichtige Kamerverkiciing n btwntjiwt atoT QOUDA 28 AprU 1881 VEBQADEBING vam dim GEMEENTERAAD Vrgdag den 29 April 1881 de amnSA tco 1 are ten eiade ta MnniMen Het adres van W Treur te Boskoop keir lmde ds overdracht van het recht van opatal op aan stuk grond ouder Alpben Te biBdemen Eeo Ud der Commissie voor de Stedcl Beleenbank Dinsdagavond werd in eene Vergaderiag vao oa dcparlenent van hS Not veralag uilgelnaolit over den loealand van de Spurbank en de Hnlpbauk We ontleenen daarua het volgende DE SPAARBANK In de 52 littiugeu erd ingebracht ƒ 7087S 84 terugbetaald erd 56507 42 s uronder san intrest 180 04 Blgft S6 17 S8Vi Zoodat de aan de Bank to vertroB de som vermMfflerde met f 1464t 45 s Door tttsschenkomst der postkantoren werd wederom niets ingebracht in weerwil dat ook door elder onenden van dete Bank erd gebruik gemukt 154 nieu e inleggen bebben tich aangemeld waardoor het untal boekjes klom tot 4061 aarvsa er op uit December 1564 liepen Er werd gepUatst Op prolongatie ƒ 36500 Op hypotheek 20760 Op obligatie un de Hulpbaak 3900 Op beleeniug 3700 64850 Op olt December wat ktt actief aldus samengesteld Km 3596 48 Beleening Ï500 Hypotheek 8SS60 Prolongatie 66000 Obligatie 2700 Intereat Ie goed ggg 50 168300 93 Aan rente werd verkregaa 6111 98 Ten voordeele d inleggera verscheen 3768 09 Blgft ƒ 2353 89 Salarissen en Onkosten 690 97 i f Vermeerdering van het reaervefondt 1 662 91