Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1881

Het kapUal der Baak bedraagt thaut 13681 Sü Bb de Sckuld aan arediteuren 111719 321 ƒ 158300 93 Sedert 1 Janaari 1878 wordt de rente ten bate der inleggen vertehenen berekend in maandel jksche in pla aa in txe maandelpiehe termgnen DE HOLPBANK Het Kapitaal deier inrichting beitoud uit 132 aandeeleu i ƒ 26 ƒ 3300 eigen kapitaal afgeloste aandeeleb 250 en aflomivgtfoudt waaruit op 31 December 3 aandeelen werden afgelost 97 32 ƒ 3611 82V Daarenboren heeft de Bank bg de alhier geTestigde Spaarbank een doorloopend erediet tan ƒ 4000 wtariau in Februari ƒ 200 in Maart ƒ 700 in April ƒ SOC in October ƒ 1250 in November ƒ 1350 en in December ƒ 100 werd opgenomen Op 31 December was ƒ 27 00 schuldig Ër werden 7A aanvragen goedgekeurd 6 meer dan het vorige jaar 11 personen hadden vroeger geen leening bij de Bank aangegaan Er werden gesloten 1 leeuing a ƒ 20 ƒ 20 3 leeniagen 30 90 1 60 600 I eo 120 4 70 280 t 80 160 lO 100 1000 150 900 J 200 1400 S 260 750 7 300 2100 3 360 1060 U 400 6400 76 ƒ 14870 In 1879 was ƒ 11610 ter leen verstrekt Aa boeten werd ƒ 7 52 ontvangen De borgen van drie nalatige debiteurs moesten aangesproken wordeu De interest ten behoeve der Bank versohenen bedroeg ƒ 646 11 makeade met de boeten 7 62 ƒ 553 63 Ni sfUek der salariisen en wkosten ƒ 279 77 Blijft ƒ 273 86 Daarvan uit te keeren aan 131 aandeelhouders een der aandeelhouders stelde tque oonpons ter besnhikkiug van de Bank l j i ƒ 144 10 Vermeerdering van het afloasingfonds ƒ 129 76 Gittertn ving de Tweede Kamer haar sectie arbeid weder aau Ondertoeht werden verschillende ua arakaatie rakaatieen suppleioire begrootiugsontwerpen toomede die houdende bepalingen op de nitgifte van sohatkistpromessen aanvnlling der wet op den spoorwegdienst overdracht van werken aau het waterschap de Linge uitwatering en verdediging der dqkca bg Qagang ent Sedert de vorige opgaaf tijn nog verscheidene Nederlanders bekroond op de Internationale tentoonstelling te Melbourne onder elke voorkomt de keer B van Leer te Amersfoort De Znid Hollandiche Ojrmnaatiek onderwgiert vereeniging hield den 23slen en 21sten April alhier hare vooriaarsvergaderiui Uit het verslag Tan het afgeloopeu Jaar bleek dat de Vereenigiug bestaat uit 42 werkende en 24 buitengewone leden Alt pisata Toor de volgende vergadering werd gekoien Schiedam Veel betangrgks werd behandeld De heer Beis begon met een verhandeling over de tegenwoordige kleeding mals de mode die voorschrgft Van oonettea hooge hakken nauwe japonnen en wat verder nadeclig op de gesondheid en lichaamsvorm workt werden de sehadelgke gevolgen daide1 aangetoond toodat het te wensohen ware dat alle daiMi n o overtuigd konden worden van het kwaad door de mode gesticht als deie tpr blijkbaar WIS Oe keer Meilink gaf eene uitgewerkte leting over kommandowoorden ten beste De heer van Meekercn besprak de tegenwoordig in gebruik komende kiaderspeelraineu met het gevolg dat de vergadering de inrichting en de wgce van gebmik deter tuinen eenparig moeit afkeuren Da k t Baeteuds die de vraag besprak of er ook mogelijkheid bestond tot oprichting van een ondentenuingtfonds ten behoeve van Gymnaeliek on dewijtersweduwen mocht de voldoeuing tinaken dat tengevolge van lijn rede onmiddclgk werd beiloten tot oprichting van een dergelijk fonds waarna de uitvoering van dit besluit werd opgedragen aan een commissie van 3 leden waartoe gekoten werden de heeren IKsse Meilink en Baerendt De heer Sonne besprak het woord vrij oefeuingen hetwelk tterk door hem werd afgekeurd en in plaats waarvan hij het woord grondoefeuiugen verdedigde Het bleek dat de vergadering omtrent het woord vrg oefeningen van hetzelfde gevoelen was maar over de keuze van een ander woord wat men het oneens Een en ander had looveel tijd tot bespreking weggenomen dat er nog punten van de agenda voor de volgende vergadering moeaten worden bewaard Vermoedelgk door het ouvoortiohtig omgaan met een brandende tabakspHp onstond op den 36 dezer brand in de bouwschuur van F van Ba te Beeuwijk Welke totaal afbrandde het vee en het paard in die schuur aanwezig werd gered het is aau den gver der brandneer bg tpuit n 4 te danken dut de hooiberg en bouwmantwoning in de oumiddeIgke nabijheid van het brandende perceel niet een prooi der vlammen werden In het 2e district van het hoogheemraadschap Kriinpenerwaard eiju te Gouderak herkozen deheeren D Rooken te Zuidbroek BergAmbaohl als hoofding en J Burger te StoUgk als huufding pluatsv en gekozen tot haafdiug plaatsv deheer A de loog te Berkenwonde In het 3e district werden herkozen te Krimpen a d IJssel deheeren A Berkouwer te Lekkerkerk tot hoofding en A Rijkaart te Ouderkerk a d IJtiel tot hootd ing plaattv £ f Men meldt uit Alfen van26 dezer aan de Standaard In de vergadering der Kiesvereeniging Vrgheid en recht zgn heden met algemeene stemmen tot kandidaten vóór de Tweede Kamer der Stalen Geueraal gesteld de aftredende leden voor Leiden de beer Donner en voor Gouda de heer Bicbon vin IJiselmonde Deu 11 Mei zal te Koudekerk een harddravertj van paarden van zessen klaar worden gehouden Sen prgs vau ƒ 200 is uitgeloofd De verkiezing van kerkeraadsleden en predikanten bij de Herv Gem te Woerden is met 111 tegen 33 stemmen opgedragen aan den kerkernad Z K H prins Frederik heeft aan de regeiingscommiitie voor den huishoudeiijken schietwedstrgd te houden door het Ie bataljon rustende schutterij in ZuidHolland up 1 Juni i s te Loosduinen drie prachtige prijzen doen toekomen De opening van de stoomtramlgn Leiden Kalwgk aan Zee zal op 2 Mei a s plaats hebben De bemanning der Willem BarenU voor de vierde reit bestaat uit den luitenant ter zee 1ste kl H van Broekhuizen kommandant de Inits ter zee 2de kl C Haifman L A H Lamie ea C i G de Booy den zooloog tevens geneeskundige dr Mai Weber den timmerman H J Laijens de matrozen S Backer N Maarleveld Th Smit A Annaart G Van Neuzen G Westerning en Dirk Snip en de kok T Nette Latjens en Westerning hebbeu reeds de beide vorige Maarleveld en Smit de laatste reis medegemaakt De officier van justitie bq de rr issementsrechlbank heeft gisteren geconcludeeriTtn zake roej Altena huisvrouw van deu heer Das eischeres contra de erven Verdouk als gedaagden tot ontvankelijkverklaring van de eischers in hunne vordering tot terugbetaling eener som van ruim ƒ 200 000 voortspruitende uit prgzen op eea Ousteurgksch lot gevallen met veroordeeling in de kotten Sedert de taken van waterstaat en ngverheid van het Departement van Binnenlaudtche Zaken zijn geicheiden vormen de zorg en het beheer van het Onderwgt den voornaamsten werkkring van het gesplitst Departement Het belang van die afdeeliug Tan ons Staatsbestuur is in de laatste jaren zeer toegenomen en nu wij gelijktijdig met de invoering van de lager Onderwijswet voor een hoog noodige beniening van de middelbaar onderwgtwet staan ia de taak der Begeering in onderwijszaken zwaar genoeg Met belangstelling zag men dan ook sedert eenigen tijd oit naar de benoeming van eau opvolger voor den referendaris Vollenhoveo die na een lange reaks vaa dienitjaren en een vroohtbarea arbeid naar rust verlangt Versoheiden namen van erkende ipecialiteiten op het gebied van de versohilleide takkea van onderwgs werden reeds genoemd en algemeen werd verwacht dat deze hoogst belnngrgke betrekking zou worden toevertrouwd aan iemand dia niet alleenals bureauambtenaar maar ook als organisateur op het gebied van onderwgs met goed gevolg tou kunnen optreden Is het wonder dat de benoemingen die de StaaU Courant gisterenavond vermeldde eenige bevre mding hebben verwekt Is het niet alsofde Minister in getal van referendarissen vergoedingwil zoeken voor hei gemii van een voor die moeilijke taak oangeweren pertoonlgkheidP Niemand toch zal het tegentprtkéu dat men alt ambtenaar van het Departement von Koloniën wel vertrouwd kan worden met tommige Indische zaken maar zeker niet methetgeen noodig is voor het hoofd van de verschil lende takken van onderwgs Vod Staten Generaal Tweeuk Kamib Zitting van 26 April 1881 lu deze zitting zgn ingekomen de bekende wetsontwerpen ea voorts een brief van den heer van der Linden en vijf andere leden waaronder de heer Patijn tot bijeenroeping der Kamet op heden Deze was ingekomen nadat de president reeds overleg met de Begeering had gepleegd over de hervatting der werkzaamheden Did brief lokte tot langdurig debat uit waarbij de heeren van Kerkwijk van Houten van Eek eu Heydenryok scherp crititeerden de huns inziens aanmatigende houding der brieftobrgvers die vau wantrouwen in den President en de Begeering getuigde Dehh v d Linden Gleiohmann en Patgn ontkenden dit Uuitste ten sterkste en verklaarden daarbij aReen geleid te zijn door deu wensch nuar afdoening van zaken Was dit een rcrtooiiing dan deze liever dan belemmering van werk Do britf is voor kennisgeving aangenomen Deze week tal in de Seolien gewerkt worden Maandag komt aan de orde da hangende motieKeuchenius over de vacoinalie en andere interpellatien Daarna de wet op de desertie van zeeiisaeherg die op de zeevissohergen en de drsukwet De heer Oratama heeft een interpellatie aangekondigd over de bekende gebeurtenis met het adrea der aohrijrers van de Landt Werf Eene wentohelgke herboorte van NederUnds Staatien Volksleven is de titel van dr van Vlolen s tpespnik in de eerste openbare vergadering der Urne te Amsterdam gehouden welke thans vanwege de vereeniging in druk gegeven en alom verkrggboar gesteld is Daarin leest men n a het volgande De zwaarste belasting mag noch tal ons niet te zwaar dunken waar een deagdelijk geldbeheer te algemeenen nutte regelt ifHoe echter staat het daarmee ten onzent en waarom vaardigde men onder al dal gebaipel en gekibbel over t lands geldelijke aangelegenheden eerst bg de behandeling der Begrooting en toen bg die der Reulewet niet eeut iemand naar de Tweede Kamer af om er die netelige maar doeltreffende vraag te ttellen en naar waarheid te beantwoorden P Bij onttlentcnit van zulk een antwoord dair wil ik het met het oog op een wentchelijke verbetering hier trachten te geren hoe onverkwikkelijk het dan ook luiden moet Wij zien toch in het beheer van t landt geldmiddelen tedert jaren de tohromelgktte vertpilling aan de eene met de dolzinnigtte en onwaardigste bezuiniging aan de andere tg gepaard Ik wil den Atjrhoorlog daarlaten tot juitte inlichting omtrent welken de Minittcr het nog altijd niet wagen durft de tedert lang toegezegde betcheiden over te leggen maar jaar aan jaar warden er raillicenen voor t krijgtwezen opgebracht en wat it er met al die millioeneo tot ttand gekomen P Men bouwt voor zet tonnen goudt een paleii voor t Konings paarden fraaier veel fraaier dan t Koningt eigen paleis celf zoo fraai dat het zich om zgn fraaiheid al aanstonds uiet gebruiken laat en waar blijft ik zeg niet het voor de vertegenwoordiging bestemde volkspaleis ik kan tot mijn leedwezen noch dat volk noch zijn vertagmwoordigert voor t oogenblik een paleis waardi achten maar waar bigven vraag ik de sinds jaren zoo dringend noodige verblijfplaatsen voor die zonen dct volks ooie arme vertchoppeliugen alt men ze welhaast mag noemen voor den krijgtdientt P Had men van de zesmaal honderdduitend gulden voor dat paardenpaleis vareisehl een goede twee derde tot dit doel besteed men had althans twee of drie bruikbare katernen kunnen hebben terwijl er toch voor t Konings viervoeters genoeg overgebleven ware zonder dat hijzelf lieh ton behoaien te schamen hen beter behaitd te zien dan tich zelf Vóór een vgftien jaar en tal t zieh herinneren was er eenige beweging ontstaan voor de rerbetering van s landt weerbaarheid in verband maf ÜIWW en iW Wat ia er spijt al de millioenan voor oorlog van geworden Zoo mogelyV en dat zegt veel nog minder dan er in 1870 omtrent aan den dag kwam Naar aanleiding van de tentoonstelling van onde kunst in de Gothisohe zaal deelt de heer V de Slueri en reekt bedroevende en beschamende feiten mede over de manier waarop onze landgenooten zich de plundering van de tchatten van oudHol laodtohe knntl ten behoeve van het buitenland hebben laten welgevallen Met de grootste onyertohilligheid werd door natie en regeering toegezien dat de beroemde collectie van wglen Willem II die eenmaal die zelfde Gothitobe taal vulde het land uittrok En wil men weten hoe de Nederlandsohe particulier zijn echildergeu waardeert Niett is gemakkelijker Meu heeft tiechtt de catalogi van vroegere loon exhiiitunê te onderzoekeu In 1867 dus 14 jaren geleden was er zulk een tentoonstelling te Amsterdam Zij bevatte 298 schilderijen waarvan 39 aan openbare intlellingen behoorden Blijft ter vrge ongestoorde en onmerkbare verkwauseliiig over 169 Daarvan bevinden zich thans voor zoover deu heer de 8 bekend is 51 stuks in het buitenland of ongeveer een vgfde Stellig zijn er veel meer over de grenzen getrokken daar nog 54 andere schilderijen waarvan de verblijfplaats den schrijver niet bekend is in 1867 tgdens de tentoonstelling aan kunttkooper behoorden Onder de 54 schilderijen die zeker verdwenen zijn behooren stukken van den eersten rang zooals uitvoerig wordt medegedeeld Een soortgelijke statistiek kan gemaakt worden naar aanleiding van de Amsterdamsche tentoonstelling van 1872 Daar waren 332 nummers of na aftrek van 48 stukken aan openbare inrichtingen b oorende 284 schilderijen Als geéxpatrieerd zgn er mij 49 bekend zegt de heer de S 45 nniimers waren toen reeds in banden van kunslkoopers En wat zal de statistiek leereu die men over 10 jaren met den catalogus der Haogsche expositie in de hand tal kunnen maken De heer de Stuers beslait zijn ontboetemiugall volgt jg Dat om liod rep natig ten behoeve van buitenlandsohe verxamelaari eu musea geplnnderd wordt is helaas aiet te voorkomen De feiten spreken luide genoeg Wat men thans nog vindt tqn in den regel familie portretten waaraan men uit familie twak gehecht is doch ook deze soort van waurdeeriug is vaak niet bestand tegen een handvol bankbilletten en mij tgn lieden van goeden huize bekend die zonder schaamte en zonder geldgebrek er toe gekomen zgu de portretten hunner voorouders aau de schacheraars af te staan In ArlU te Amsterdam werd Dinsdjg de vergadering gehouden der Vereeniging Set Ned Ruudveeitamboet De voorzitter tegt dat de oealaiten verleden jaar genomen niet oorzaak zijn geweest dat de financieele toestand achteruit is gegaan De insohrijyingen in het rundveeatamboek zijn vermeerderd Dit het verslag bleek dat het getal leden in 1879 142 en in 1880 140 bedroeg Het aantal begtmstigera bedroeg 33 3 nieuwe afdeeliugen werden gesticht In 1879 werden 68 in 1880 170 runderen ingeiohreven De uitgave van het stamboek tal too mogelijk dit jaar in het Ëiigelsch verschijnen De heer Waller meent dat de toestand der Vereeniging ten onrechte gunstig wordt genoemd Men boet ongevaer ƒ 35U per jaar in vermindering van contributie leidde niet tot vermeerdering vaa het ledental Gaat het zoo voort dan zal men over een jaar of drie voor een tekort staan De voorzitter tegt dat het aantal leden vsrmindard is omdat sommigen zich als begnnstigers hebben laten ioschrijveu Het gezamenlijk getal leden en begunstigers bedraagt 28 meer dan verleden jaar en hü meent lat de nu uitgegeven gelden nuttig tullen werken en ook voor t vervolg De rekening en verantwoording wordt goedgekeurd eventoo de begiooting voor t volgend jaar In plaats van de heeren v d Hoop v Slochtereu eu C Sytsma die uiet herkiesbaar lijn werden tot oommistariiseu gekotcu de heeren Gerlach uit Middelburg eu T J Huisman In de plaats van den lieer baron van Verschuer die als commissaris bedankt heeft wordt benoend de heer J v d Breggen Daar deie de betrekking niet kan aanvaarden wordt bij tweede stemming de heer N Brandjes veikoten De volgeode vergadering aal wader te Amsterdam gehouden worden De heer v d Breggen mient de opmerking te moeten maken dat het rnndveestamboeic niet voldoende is ingericht De melk produotie wordt bij de vermelding der eigenaardigheden van het rund te veel over het hoofd gezien De vreemdeling dia op bet stamboek afgaat om te koopen is wel zeker een goedgevormd beest te krijgen maar niet van een melkgevend exemplaar te koopen Spreker wil geen voorstel doen maar verandering in deze it z i wentchelijk De heer Sgp wil nog eent nader het doel ea de werking van het Ned Bundveettamboek onder de aandacht van het publiek gebracht hebben De heer Bultman voorzitter zegt dat er in hooge mate op de melk productie gelet wordt Ondertusachen ia het moeilijk de juitte gegeveni omtrent de melkproductie te verkrijgen Door het rand eeitamboek lijn tal van fokkert er toe gi komen de melkproductie te wegen of te meten doch men kan dit niet verplichtend stellen De beer v d Hoop Tan Slochtereu gelooft dat men nu te kort met deze proef bi zig it maar dat evenala in Engeland ook hier een dubbel itamboek zal ontstaan het eene voor de melkproductie het andere voor overige eigenschappen waardoor een rund een best Nederlandsch rund kan heeten De beer Waller gelooft dat het vetweiden op deu duur door de concurrentie onvoordeelig zal wordeu en wil daarom ook bij het Stamboek de melkproductie op den voorgrond plaatsen De beer Sgp meent dat men wel iets kan overlaten aan de kennis der buiteulandsche veekoopert en hoezeer hij de melkproductie eeo quaettie van belang acht de moeilijkheid om deze te controleereu it te groot Over dit punt werd nog verder geredeneerd doch tot een vooratel kwam het niet Aangaande een te Londen tehuis behoorend barkschip eila Beatrice dat den 7n Febrnari op de Noordkust van Japan verongelukte gu thans de volgende bgzonderheden bekeud gewofrdeu Voor dat het schip strandde had het veel zwtar weder doorgestaan en was de koude zoo hevig dat de zeeën die overkwamen dadelgk in ijs veranderden waardoor de equipage veel van bevroren ledematen te lijden had De plaats waar het schip op strand geraakte was ongeveer 60 Eag mijlen van Hakodadi en was eene lage zandpuut Zoodra de inboorlingu die ten getale van ongeveer 300 daar ter plaatse zich verzameld hadden het ongeval bemerkten tonden tg twee hunner af die met eene Ign aiettegenstaande de hevige koude door de branding zwommen en aan boord van het schip klommen Nu werd eene dikker tros aan boordLua et schip vastgemaakt en begaven de beiVe Japaneezen zich o et het andere einde naar den wal waardoor gemeenschap met het strand geopend werd eu de equipage met de hulp der inboorlingen aau land gehaald werd Zoodra de Japaneeaen het gestrande schip bemerkt badden maakten zij achter eene beschutting van mattea een groot vuur aan werwaarta zg de geredde tchipbreukelen onmiddellijk heenvoerden Zoodra zg zich beboorlgk verwarmd hadden werden zij door een Japantche officier naar een in de nabijheid ttaand buit gebracht waar een warme raaallijd van rijtt en viioh de half verhongerde lohipbreukelingen werd voorgezet Na een paar dagen daar gebleven te zijn verlieten de schipbreukelingen hoogst dankbaar voor de mensohlievende behandeling deze gattvrije inboorlingen en vertrokken naar Hakodadi van waar tg met het stoomschip Kokcmo j e Mam uauHoïnAtimn werden gebracht Ongeveer 14 dagen geleden hebben Engelsche vtsschers van een Voleudammer visscher twee breilan in stukken gesneden n medegenomen den 2Ssten April heaft eeu Engelsche kotter eder 30 lijnen van tulk een botter afgesneden benevens twee breilen terwijl men do derde breil wegwierp Eerstbedoelde schipper heet B Veerman de tweede visscher Cornells Hansen beiden vau Volendam Wat deten diefstal nog brutaler maakt it dat de bemanning van den Eug kotter met eeu sloep van boord ging en den diefatal pleegde toodat men noch nummer noch letter van den kotter kon kennen Zoo verhaalden liJ aau uwen correspondent die lelf bij hen aan boord is geweeat en de doorgeaneden lijnen heeft getien Eerlijk bekenden de vissehers dat er andere Eng viaaohen waren die aanboden om lijnen en breilen terug te geven daar zij zich wellicht schaamden over het gebeurde Doch tulke tocneeleu vallen voor vlak bg onze stranden op de toogeoaamde leg de plaats waar zich het grootste gedeelte des jaara de Noordteevisscherij Concentreert en slechts enkele Eng mijlen ria cnte siraaden Bilad ING E Z O N D E N Qintda 27 April 188t EXN WOtmD OTES HET ADBBa AAN DEN MlNISTEtt VAN BiNNENLANBBOHE ZaKEN TOT TOELATINO VAN MEISJES OP DE H BuaOÏESOHOOL Ondergeteekende heeft in het voorlaatste nummer der QwinU CowM het boveogenoemd adrm aan den Minister geleteu en met genoegen ontwaard dat de zucht naar ontwikkeling en beschaving aoumige burgers oneer gemeente tot het indienen daarvan deed overgaan Hij begrijpt hoe de overtuiging van de noodzakelijkheid eener uitbreiding van den gezichtskring onzer jonge dames de stellers van het adres alle redenen heeft doen opzoeken waarmede zij hun verzoek bij den Minitter konden aandringen maar hij betieurt het dat tij in hunnen gver zoover zijn gegaan dat zij op de 2de Burgertohool voor meitjes een klad wlerptn en het onderwgs daar genoten voor onvoldoeude verklaarden om die ontwikkeling en beschaving aan te kreeken welke in deu legenwoordigen tijd van de vrouw gevorderd wordt De uitkomsten van het onderwijl op de 2de Bnrgerichool voor meitjei leveren evenwel het bewgt van het tegendeel Zij die in de hoogtte klasae dier school zich bevinden zijn wel degelijk rijp om naar eene hoogere inrichting over te gaan en vertcheidenc leerlingen daar gevormd hebben met den betten uittlag haar examen voor het lager onderwijt ook in de vreemde talen afgelegd Er bestaat du wel gelegenheid tot voorbereiding voor eenig examen bij het lager onderwijs en de vakken van art 2 der wet van 1878 van l o en q zijn in der daad zeer getchikt om aan meitjes eene verstandelijke en zedelijke opvoeding te geven looali die vin de school verlangd wordt Hg hoopt dat adressanten hun verlangen lullen vervuld zien en verxet zich tegen geen enkele ge r aste poging om onze vrouwen en meisjes tot eencogeren graad van kennis en wetenschap op teleiden maar voelde zich genoopt protest aan teleekenen tegen een paar zoo hij vertrouwt niet genoeg gewogen aitdrukkingen dia In het adres voorkomen De ijver en de geschiktheid van het ondervijieivl penoneel aan de 2de Bargerschool voor meiqel is hem te wel bekend dan dat hij deze gelegenheid niet zon aangrijpen om daarvan openlijk gistnigenii af te leggen D TEBP31BA Schoolopzitner ttARKTBEBICHTEl Qoada 28 April 1881 De graanmarkt verkeerde heden in kalme itemming Witte tarwe was getocht De Zeeaitnhe bracht in da beate loorteu tot ƒ 10 90 op Miodsn van ƒ 9 76 tot ƒ 10 26 PolderUrwe ƒ 10 in goede soort mindere daalde tot ƒ t tt Bogge ƒ 7 76 a ƒ 8 25 Gerst ƒ 4 89 i ƒ 576 pnike Winter ƒ 5 50 i ƒ 6 25 Chevalier in de beste soorten wat te plaatsen tegen ƒ 8 00 mindere zware vond a ƒ 7 40 tot ƒ 7 66 koopen Hivertlapeeo enkel partijtje werd afgedaan tegen ƒ 9 40 per 100 k g Polderbaver goldt ƒ 4 26 a ƒ 5 in prima kwaliteit Hennepzaad tonder handeL 0 di rwteu en boenen komen weinig meer voor De nadhaodel wordt hier langzamerhand onbeteekend De veemarkt met goede aanvoer de kindd in alles traag varkena geschikt vsor Londen van 24 a 27 et per half kilo magere varkena en biggen met groote aanvoer de handel vlug vette schapen vlag orerhouders traag te verkoopen Aangevoerd 80 partijen kaas eerste kwaliteit vaa ƒ 27 60 i ƒ 29 tweede van ƒ 24 i f 87 Goeboter ƒ 1 16 a ƒ 1 26 Weiboter 0 95 a 1 05 Bargarlijke Stand Oonda 6EH0RBN 25 April adritaa Juiu ottet C A Vta ea K i vin VlatrdtugcD 26 Willem Johanaea Jacebat oaécri W Loet en C H H Kloo £ Hendrik Jamba aden H vu Arkel en D vin der Ben Ktttje Zoetji Hutje aaien l Mn As ea A K Joppe 27 Geertrnidi Miril MlUn i Nobel en i A van Rijiwgk Cornelii oadmC vn der Wolf en J van der Film Willem Chriitiiu oiden T jupers en M ZWimbaeb 28 Arie onden A Treels en A Rooieboom Petru Jahianat iW n A a Meun eo J vta Vliet OVERLEDEN 2e April M van Dan 4 m J C Prang 1 m 27 L A Nobel 11 n Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 21 tot 27 April 1881 Hoordreoht GEBOREN Lena ouden W Poat A Vermeer OVBELEDFN W Post 9 j W tn der Wtl klitir van A de Wilde 3 j ONDERTROUWD P Fredriki 24 j ea M C ai der Gieten 26 j Oouderak VERLEDEN A de Jong I j aasiwijk GEBOREN DirV Mwi I Bnrger ia I Bak Jflkan nei WilbelmM Alhattoik elienS Ui lam en J P C Boor Nceltje Maria CToïer W Sloof on N Toraern