Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1881

Zondag 1 M N 2603 1881 AD PRINTEHFS GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreiien AAN ONZE HOLLANDSCHE CLIENTÈLE Mevrouw Het is ons aangenaam U te knnnen berichten dat de dienst onzer verzendingen naar de Provincie en het Buitenland weder op nieuw is georganiseerd en dat wg van heden af in staat zgn om even goed als vroeger alle bestellingen en catalogussen toe te zenden welke ons gedaan of gevraagd mochten worden Ons vleiende dat gjj ons wel bg voortduring zult willen vereeren met uwe orders welke wij ons steeds zullen bevlgtigen tot uwe meeste voldoening uit te voeren en U bg voorbaat onzen dank betuigende bljjven wg met alle hoogachting ÜEd D Dienaar JULES JALUZOT 2V JB Alle brieven moeten geadresseerd worden GRANDS MAGASINS DU FRINTEMPS PARIJS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 50 De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Coti ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende 306 STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTE KLASJE begint op MAANDAG 2 MEI 1881 ANTWERPEN De prijs der fijnf gerookte Wettfaalsche Bankethammetjes van i tot 1 Kilos of h ponden Ie soort blijft bepaald op 72 hoU cents per Kilo of h ponden tot Pinksterdag na dien datum is de pr s gesteld op 80 Cents Vraehtvry op rembours enkel iets inkom rechten te betalen b ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 h ponden voor monster vracktvrij Aanvragen jranco brieven of p kaarten J STRÜIJF Antwerpen België Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE OOUDSGSE 0LA2EN of de beschrüving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Oenten Snelpeivdrak van A Bbinsuak te Gouda Haastrecht GEBOREN hiinin im Schip n A H O kKm OVEKLEDEN B on der Vliit wed od Joh di Unge 76 j ONDERTROUWD te Bcnichop W Verboom 21 j en hé na Oi Tan BeoKhop 21 ONDERTROUWD te Willeekop P nn der Sprong 5 j in C Snel nu Willeekop 20 j Reeuwijk GEBOREN Murten ouden F Boere en V Verbeek Aftlt t Maria oudere L de Knecht en K Oondabloem ONDERTROUWD E Hanen en W J Busscher OBHUWD H op t Landt en A Hoogendfjk Waddinxveen GEBOREN Willem onder H P ï n Heeicholen en A Snoek Cornelii enden de Vo en J Klever Jobannea Oerardna Lodewük oudera C van der Linden en M de Frankr ker OVERLEDEN J Ramp 14 m 1 Tan 0 92 m J N Walraad echlfi an B Hogerbrng 29 j ONDERTROUWD A Koerli en M Radder GERUWD M Tan Gaaien en C Tan der Hee A Malae A Janaen ADVERTENTlfiN TJB H UUB op de Karnemelksloot Twee Heerenhuizen met 4 en 6 EAM£RS voorzien van alle gemakken en grooten TUIN Adres 0 P W DESSING of W BBBERVBLD te Gtuda 20 BERWANE METSELAARS OSVKAAOD aan de Nieuwe B E Kerk te hid oater bg Gouda voor een jaar vast werk tegtn koog loon Openbare Verkoopingf TE GOUDA onsdddelök na de aangekondigde Veiling van Onroerende Goederen op MAANDAQ den 2 MËl 18 1 des voonuiddags ten Elf ure in bet Eoffijhnis cdx Hakkohie aldaar van Twee HOIZEH een PAKHUIS en ERVEN met BOVENHUIZEN in de Vrouwevestesteeg te Gouda wflk N Nrs 241 242 en 243 In een WINKILHÜIS ea ERF aan de Naaö Amat te Gouda wgk H Nr 19 Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEBVSS te Gouda Aanbesteding van Aardappcicn Op MAANDAG den 2n MEI 1881 ten 12 unr s middags zal door de Garnizoens Voedingscommissie te Gouda onder nadere goedkeoriDg van den Minister van Oorlog WORDEN AANBESTEED de I VERINO der benoodigde AARDAPPELEN voor het Oarniaoen te Qouda van af 1 Juni tot en met 31 Oktober 1881 De genoemde Commissie behondt zich het recht voor het tgdstip te bepalen waarop met de levering van Aardappelen van het gewas 1881 na 1 Juli a t zal worden aangevangen De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks van f 10 nnr des morgens tot 2 uur s middag op het Barean van den GamizoensEommandant in de Kazerne Dt Luitenant Kolonel A W GREVE Voorzitter De Ie Luitenant Kwartiermeeater N W TOBRÉ Secretarie ederlandsche Ithijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Vau AMSTERDAM AKNHEM en UTRECHT naar KOÏTERDAM b HAGE cd 8CHEVENINGEN Het Tertrek van Amsterdam ii opgegeven van het statiou Rijnspoor Het vertrek vaa het ceotmalBtatioD Westerdok is 16 m vroeger Van Amsterdam 6 SO 8 10 9 30 11 25 lï BO 3 6 8 15 9 B0 Aknhem 8 B5 8 52 10 38 1 45 5 80 6 46 9 7 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 36 8 35 10 12 Hurmelen 7 23 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 56 9 8 Oudewater 7 36 i 65 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 3 511 4 20 7 5 9 86 10 63 NiAtt Moordreoht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 58 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 53 2 18 9 42 R0TTEKDAB7 B3 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 5 57 9 42 10 59 ZeïcuhuissenMoercapelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoelermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 89 s Geavenhage 7 66 9 13 10 62 12 84 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 56 Soheveniugen 7 56 10 52 12 34 7 9 Van ROTTERDAM SCHEVENINGEN en s HAOE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoTTEEDaM 6 30 8 15 8 60 10 80 10 40 11 60 2 3 4 30 6 60 7 86 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 2 85 3 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 50 1 45 3 45 6 sGeavenhage 6 26 8 5 8 36 10 10 10 30 11 4 6 1 50 2 50 4 16 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 87 1 67 4 21 6 42 9 5 ZoeterpiecrZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 ZevenliuizeiiMóeroapelle 6 65 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 88 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 Naae Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 9 38 Harmeien 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 26 4 66 7 31 8 1 9 33 AM9TBBDAM7 18 8 36 10 52 12 13 3 25 8 1 9 33 Utkecht 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 25 4 65 7 31 9 33 AïNHiM 7 16 9 11 10 62 ll ïl 3 25 4 66 7 81 BU deze Courant beboort een Bijvoegsel GEEN WERK Hoe gaarne ik het gewone parlementaire werkzaamheden hierboven geschreven had de vertegenwoordiging heeft dit belet Wel is de Kamer ia de afgebopen week op Maandag bgeen geweest doch het toen verrichte behoeft niet herinnerd te worden In geruimen tgd toch is geen zitting gehouden die zoozeer van de bestaande malwse getuigt als die zitting Door zei leden der Kamer waaronder tot ons genoegen ook onze afgevaardigde Patgn was was een achrgven gencfat aan den Voorzitter der Kamer om met net oog op zooveel wat op afdoening wacht de Kamer reeds op 26 April bgeen te roepen Aan dit verzoek was door den Voorzitter voldaan de vertegenwoordiging was bgeen en kon terstond aan het werk gaan om het tydverlies door de discussie over de rentewet geleden in te halen en zoo mogelgk die zaken te regelen die reeds lang op afdoening wachten maar die zoo gedacht heeit heett zich deerlijk vergist Da heeren schgnen ontevreden geweest te zgn over de spoedige bgeenroeping en in plaats van terstond aan de zaken te beginnen acbtt men eeue discussie over den brief nuttig en noodig Dat schrgven toch getuigde van wantrouwen in den Voorzitter zeide de een dat bgeenkomen is slechts goed voor de advocaten en journalisten zeide een ander dat eeuwigdurende wetten maken is niet noodig zeide een derde die in zgn rustige rust gestoord scheon en of de zes onderteekenaars ook wezen op de vele en belangrgke werkzaamheden het scheelde weinig of men had beslod n om nog een weekje naar huis te gaan Zoover kwam het evenwel niet men besloot in den Haag te blgven maar de week door te brengen met het sectie onderzoek der ingekomen ontwerpen wat hoogstens een paar dagen gevorderd heeft Maandag zal men beginnen met de aangekondigde iuterpellatien Atjeh zal door Keucfaenius het neutraal onderwgs door de Jonge besproken worden en alsof daarmede nog geen tgd genoeg zal zoek gemaakt worden werd reeds weder een interpellatie aangekondigd over de strat den klerken der marinewerf te Amsterdam opgelegd die gemeend hebben dat zg even als alle Nederlanders gebruik mochten maken van het recht van petitie hen door de grondwet geschonken maar door de militaire wetten ontnomen En toch de Regeering heeft gezorgd dat het de vertegenwoordiging niet aan werk ontbreekt Hoogst belangrgke wetten zgn onderzocht en rgp voor de openbare behandeling dat eenièe leden der Kamer nog niet op de hoogte dier ontwerpen waren mag toch geen uitstel van behandeling ten gevolge hebben Hoe dikwijls is het uitgebazuind dat het drankmisbruik de kanker is die aan onze welvaart knaagt hoe dikwgls is aangedrongen op maatregelen om het misbnük te bestrgden de Regeenng heeft een ontwmrp ingediend het is onderzocht van tal van vereenigingen zgn petitiën ingekomen om de vertegenwoordiging te verzoeken daaraan zoo goedig mogelgk haar goedkeuring te hechten w l verhindert de spoedige behandeling van eea ontwerp dat geheel buiten de politieke qnaestia staat alle partijen toch zgn het daarin eenp dat zoo mogelgk drankmisbruik moet tegengegaan worden Is men het niet eens jpet de voorgestelde maatregelen men bestrgde ulie doch de behandeling moet plaats hebbwi van uitstel mag geen afstel komen Een ander ontwerp dat tot invoering der verzending van pakjes met de post is ook van het grootste belang in omliggende landen geniet men reeds lang de vooiueelen van dat postverkeer de JQvoering hi wprdt door handelaars en particulieren geweoscht de regeering acht de invoering wenschelgk en mogelgk mogen de ingezetenen nog langer verstoken zgn van dit gemakkelgk eu veilig middel van verkeer Waarlgk de regeling van deze twee zaken zon meer nut doen dan de belangrgkste discnssie over de invoering van het burgerlgk bestuur in Atjeh dat toch reeds een voldongen feit is of over de neutraliteit der openbare school die door alle interpellatiSn niet beter of slechter zal worden of moeten dieinterpellatiën misschien dienen om het ministerie nog meer te verzwakken en misschien wel te doen vallen Treedt dit ministerie af wie zal de erfenis aanvaarden Was het vroeger moeiIgk een ministerie tot stand te brengen de moeielijkheden zgn in de twee laatste jaren niet verminderd Maar er is meer Rotterdam en Amsterdam beiden hebben behoefte aan waterwegen De nieuwe waterweg verkeert nog altgd in een minder gunstigen toestand de werkzaamheden zgn bg vonnis der Tweede Kamer die het geld weigerde gestaakt en stilstand is hierbg achteruitgang Nu is door de Regeering een ontwerp ingediend om den weg in orde te brengen Moet dit tot het najaar wachten en weder een jaar voorbggaan zonder dat iets gedaan wordt om verbetenng aan te brengen Eveneens is een ontwerp ingediend om Amsterdam een weg naar de Waal te verschaffen zal ook dit tot later uitgesteld worden Maar reeds genoeg gebrek aan werk kan dus de oorzaak niet zgn van de ontevredenheid der Kamer over de te spoedige bgeenroeping want behalve de bovengenoemde ontwerpen zgn er nog verscheidene van minder algemeen belang die toch ook op afdoening wachten Oe natie moge beshssen en die uitspraak kan niet twijfelachtig zgn zeker zal zij onzen afgevaardigde Patgn eu zijn vgf medeonderteekenaars in weerwil der gehouden discnssie in het gelijk stellen Moge de Kamer de verloren week nog inhalen zg Ifan zaken afdoen nis zg wil het begin ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfjöRderliJke Nommers VIJF CENTEN van het zittingjaar heeft dit bewezen de verkiezingen zgn ophanden en de tgd die nog overschiet is zeer kort De Regeering heeft voor werk gezorgd aan de vertegenwoordiging staat het nog om te toonen dat zg den gver der verschillende ministers waardeert en daardoor den ongunstigen indruk weg te nemen dien de laatste discussie vrg algemeen gemaakt heeft L BUITENLAND Bulteslandscli Overzicht De sittingen der Algemeene Raden zijn dezer dagen in Frankrijk geopend Veel belangstelling zullen lij in de tegenwoordige omstandigheden niet ckken eesige der minsten die leden van genoemde raden zijn waren by de opening tegenwoordig maar alleen om zich wegens huu onmiddelgken terugkeer naar Parijs Ie rerontschuldigen De president der Republiek wenaoht namelijk dat alte ministera te Parij tegenwoordig zullen zijn Sommige bladen dringen naar aanleiding der Tuneginihe aangelegenheden op eene vervroegde bijeenroeping der Kamer van Afgevaardigden aan doch de Pfix geeft de Vfnekering dat foor lulk een maatregel geen reden zou bestaan In een telegram uit Taaii van 25 dezer wordt gemeld dat de Bey aan de gouverneurs van Kef en B ja gelast heeft beide steden aan de Franschen over te geren doch onder vormelijk protest Verder wordt in deze dépêche medegedeeld dat de beweging onder de inlaudsche berolking aanhoudt en zich tot aan de stammen ran Tripoli uitbreidt Te Toulou heeft een groote bijeeatrekking plaats van troepen die naar A lgerie zullen gezonden warden Be gisting onder de Mohammedanen in die Fransche kolome neemt toe maar de regeering is niet voor een ernstigen opstand beducht wanneer de krijgsTerrichtiugen tegen de Tunesische stammen haren geregelden loop nemen Naar men verzekert heefl zij besloten om een korps ran 30 000 man naar Algeriê te zenden De ËDgelsehe bladen geven zeer uitvoerige besohriJTingea vau de begrafenis vao Beaoonsfield De herinnering aan den doode wordt al te snel afgeleid door het Bradlaugh standje in het Lagerhuis dat waarsobijnlgk door de aanneming van het roorstel van Labouchére tot wyziging van de eedsformule aan een eind zal komen Volgens de Morning Post zou men de oonserratieve partijleoier in de plaats van wqlen lord Beaoonsfield willen zoeken in het Huis der Gemeenten en zouden in dat geval de meeste stemmen zich op sir Stafford Northoote vereenigen Aan den hertog ran Riohmoud zou de voorkeur gegeven worden boven lord Cairna en lord Salisbury maar alleen als hoofd der oppositie in het huis der Lords De Italiaansche Kamer is weder ergaderd geweest er zijn een pnar der regeering vijandige motién voorgesteld maar nog niet in stemming gekomen De Popoio Romano zegt dat de overeenstemming tusBoheu de ïijf partyhoofden der linkerzijde Depreti Cairoli Zanardella Crispi en Nicoter op de volgend Toorwaardcn is tol stand gekomen lo kiesherror