Goudsche Courant, zondag 1 mei 1881

2ÜME mmi EN ANBEfiE WIJNEN Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig i8 Ook bij proefllesschen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en tt anko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd De Generaal Agent der SINGER MAATSCHAPPIJ heeft de eer hiermede te berichten dat het Depot der ORIGINEELE Naaimachines zich van nu af voor Gouda uitsluitend bevindt bij den Heer L SCHENK Hoogstraat 122 23 Gouda yewTork eni Amsterdim 1 Mei 1881 ming wMrbq het bewys dat msD de Tweede klasse der lagere school heeft doorloopeu aanspraak op kiesrecht lou ge en 2o exploitatie der spoorwegen door particulieren So w iiging rau de proTinoiale en gemeentelgke wetgering op den grondslag ran decentralisatie 4o hervorming der liefdadige instellingen lOEder eten wel haren aard t6 feranderen 60 gebruik der gelden welke uit de orergifte der spoorwegen aan bqsondere pertouen Toortspruiten tot voltooiing der vestingwerken welke voor de verdediging van den Staat vereischt worden Be lilting van den Duitsehen Kgksdag ikl tegen Pin kateren voorgoed worden gesloten Vruchtbaar belooft in dat geval de wetten oogst vau dit jaar niet te lyn want de kansen op het nog lot stand komen van de wet op de leveusversekeriug ia geval van jiersooulyke ongevallen beginnen klein te worden hoewel Bismarck met kracht op de afdoening blijft aandringen De commissie heeft de debatten aaugevangen maar het niet verder dan tot art 1 gebracht Vou Botlloher nam het met kracht voor het ontwerp op Na de sluiting der sitling zal too wordt in oificieele kringen versekerd Von Putlkamer definitief de purtefcuille van Binnenlandscbe Zaken aanvaarden lerwjjl dan de regeeringspresident te Trier de hier Vou Wolff de portefeuille van Eeredienst lou krijgen deie is een man vau teer geprononceerd couaervatieve richting en het schijut dau ook dat men door zgu optreden den weg tot nieuwe conoessicu aan de curie wil banen Eindelijk lost tich de geheele Dnitsche politiek tegenwoordig in de ooncessiën op vooral op economisch gebied Vergadering van den Qeïaeenteraad VKIJDAG den 29 April 1881 Voorïitler de heer van Bergen Uiendoorn Tegenwoordig zqn voorts de heeren Bemy Kist Noothoven van Goor Samsom Hemsing vau Straaten Kranenburg de Bolle Straver Muller Luijten en Post Drost Afwezig ciju de heeren Fortujjn liroogleever Oudgk Prince en vas Ilersou Na opening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat de heer Oudgk heeft kennis gegeven niet in de gelegenheid te lijn de vergadering bij te wonen en dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raadsbesluit van 8 April jl tot verkoop van bouwterrein aan de Crabelbstraat aan H J Nederhorst Daarop worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd Ingekomeu zijn 1 De verslagen van de Bestnreu der Instellingen van Weldadigheid en van de overige Commissiëu en CoUegiën over 1880 Deze zullen bij de Leden ter lezing worden rondgezonden 2 i ne suppletoiro begrooting voor de schutterij dienst 1881 Wordt gesteld iu handen eener commissie bestaande uit de heeren Luijten Muller en Straver ten fine van onderzoek 3 De rekening der dd Schutterij Yover 1880 Wordt gesteld in handen eener commissie bestaande uit de heeren de Botte Ondijk en Hemsing ten fine van onderzoek 4 De rekening vau het Stedelijk Museum van Oudheden over 1890 welke door B en W is onderzocht en in ord bevonden Ter viste 6 Een voorstel van Burg en Weth betreffendede uitgifte vau gerioleerde gronden bij de Keizerstraat Ter visie 6 Ëene missive van de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool en de Commissie van de Huiek der Schutterij houdende aanbeveling voor de beaoeraing van eeoen 2en Onderwijzer aan die school tevens Kapelmeester bij de Schutterij De heer van Goor stelt voor B en W nit te noedigeu den heer Arenti uit loeiden die daarbij wordt aanbevolen tydelijk b v voor 14 dagen aante stellen opdat geen stoornis in de lessen plaats hebbe De Voorzitter meent dat hierdoor de Baad bg de benoeming niet meer vrg zou zgn De heer van Goor acht den Baad nu reeds gebonden dewijl hij aan de Commissie van Toezicht heeft opgedragen de sollicitanten aan een examen te onderwerpen De heer Straver vindt t vreemd dat slechts één persoon wordt aanbevolen vooral ook omdat de Couranten hebben gemeld dat de heer Arenlt reeds benoemd is De Voorzitter merkt op dat de berichigever der Courant waarin die benoemiug stond minder juist was incelicht en wat betreft de aanbeveling van slechts één persoon zoo moet fpreker mededeeleii dat van al de sollicitanten slechts 7 zich aan het elaineu hebben onderworpen van welke slechts één al de vereischteu om benoemd te worden in zich verernigt Het voorstel van dèa heer van Goor wordt daarop zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd terwgl de missive van de Commissie van Toezicht met de daarbij overgelegde bescheiden ter visie wordt gelegd zullende de benoeming aan de orde worden gesteld in de volgende vergadeHng Verder zgn ingekomen 7 Eene missive tan Libryemeesters houdende aanbeveling ter voorziening in eene vacature ontstaan door de periodieke aftreding van een lid inhun Collegie Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Eene missive van de Kamer van Koophandel houdende bezwareu tegen de inwilliging van het inde vorige vergadering ingekomen verzoek van een aantal Kaashandelaren betreffende de bepaling vau een vast uur waarop de kaasmarkten alhier voortaaneenen aanvang zullen nemen Ter vi ie Het door B en W opgemaakte verslag omtrent den toestand der Gemeente in 1880 Aan elk der leden zal een exemplaar worden uitgereikt Aan de orde is het adres van W Treur te Boskoop belretfende de overdracht van het recht van opstal op een sink grond onder Alphen B en W brengen daarover rapport uit en stellen voor aan den adressant te berichten dat tegen eene overdracht van het recht van opstal vroeger verleend aan J van dea IJssel aan den verzoeker bij die vergadering geene bedenkingen bestaan H ertoe wordt zonder discussie en hoofdelgke stemming besloten Aan de orde ia de verkiezing van een Lid der Commissie voor de Stedelijke Beleenbank Benoemd wordt de heer G Prince met algemeene stemmen Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering De Dienst 3er Verzendingen VAN DE DV IliS is weder hervat Men gelieve even ah éröeger alle hrinen te aire êeeren aait M Jules JALDZOT Pasijs I OSTElKylCTEIIsr LIJST VAK BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2de helft der maand Maart 1881 uit Gouda verzonden en door tnsscheukomst vau het postkantoor aldaar terug te bekomen A Tukke Amsterdam Louise Smit B J Bronster sGVavenhage C van Haaien Harderwgk mej A Brouwer mej M Keuring Hilversum wed Janssen Ngmegen H Cournas H Greene W A K Veeuhnis Rotterdam W vatf der Werp wed Nieuwenhuis Utrecht mej H Waterborg f Van de Halpkantoren HAASTBECHT Mej J A Gerlh Amsterdam BEEÜWIJK P Qoma Berg Arobacht BBIEFKAABT C Cramer Rotterdam Gouda 28 April 1881 De Directejir vau het Postkantoor te Gouda SIMONS Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 27 April 1881 Kantonrechter Mr J H VAN MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOUTEN te Botterdam VEBOOBDEELD Tol eene boete van ƒ 1 of gevangenisstraf vau één dag wegens wateren op den openbaren weg te Gonda buiten eenen openbaren waterbak M W vleeschouwer te Gouda tegen de Groote Kerkj 0 IJ sjouwer te Gouda tegen een schutting inde Kerksteeg P de J smidsknecht te Gouda tegen een huis in de Kerksteeg J va i L zeeman te Gouda tegen eau huis op de Markt C L vrachtrgder te Gouda op den openbare weg iu de Spoorstraal 1 1 S besteller te Gouda tegen een huis iu deKnipersteeg H de M smid Ie Gouda tegen een huis iu de Aaltjebnksleeg J B hekelaar Ie Gouda tegen een pakhuis in de Vogelenzang C van o touwspioner te Gouda tegeu een huis in de Vronwensteeg B V d P koopman te Gonda tegen een huis in de Sloofsleeg B van 1 V sjouwer te Gouda tegen de brievenbus op de Vest ADVERTENTIËN SI ® se Den 7 Mei a s hopen mgn I Geliefde Ouders I B SLEGT il I EN ii i H KÜNE il I hunne 25 Jarige ECHTVBR MEBNIGING te herdenken M Hun dankbare Zoon i J SLEGT Stolwijkersbtit bg Gouda S April 1881 1 Qetroutvd COBNELIS MARIÜS van deb LEE EK 28 April 1881 ANNE ELIZABETH TIMMER8 die tevens dankzeggen voor de belangstelling ba hun Huwelgk ondervonden Gouda Noordwijker u ut Voorspoedig bevallen van een Meisje M M 8PAKNAAU DlKSTILHORST Rotterdam 27 April 1851 ♦ Voor de vele blaken van belangstelling by de geboorte van onzen Zoon betvjjgen wg onzen hartelgken dank 3 G VAN DEH POST B K J VAN DEB P08T FIIAN90I8 W N miJUAAEERS Haven 17 Haven Voorhanden ANTWEBPSCHE ONTBIJT SNIPPER en SUCADE KOEK en Motterdamsche Peperkoek en De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 5 MEI a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken ia alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HABDIJZER Sociëteit Vredebegt op de Markt s Haoe Opticien Wasschen ttepareeren Opmaken D HOOGENBOOIME Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzuivering Door deze mgne behandeling worden alle onrelnheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere öekten zgn veroorzaakt f 1000 Belooniug aan diegene welke bewgzen kunnen leveren dat de ondergeteekende zijne onroerende GOBDBBBNaU ander in8 o een anders naam heeft overgeteekend of dat iets is voorgevallen in strgd met de goede orde van zaken J van KRANENBURG Brander Gist en Graanhandelaar Keizerstraat Gouda 29 April 1881 W N KAMAAmS B 17 OOSTHAVEN B 17 GOUDA Beveelt zich bg voortduring aan voor de levering van Dejeuners Diners en Soupers voor Trouwpartijen of andere Feestelgke Gelegenheden met bylevering van het benoodigde Servies de bedienipg enz zoowel buiten als binnen deze Stad Verder IJZEN GEBAKKEN PA8TEIJBN CRÈMES VLAA S KLEIN GEBAK enz H vanARKEL KAMERBEHANGER Meubelstoffierder en Matrassenmaker recommandeert zich onder belofte eener vlngge en nette bediening NAA1ER8TRAAT H 17 UOUVEAUTÉ S HEDEN VOORHANDEN eene elegante Collectie Gouden en Zilveren Werken EENE RUIME KEÜZE Gouden en Zilveren Horologiën Gouden KAPPEN BOEKEN NAALDEN eh SPELDEN enz BeparatVin worden ten spoedigste bewerkstelligd J V D PAVOOKDT Diibb Buurt Depot van THEE DIT HET Magazijn va s M Ravcnswaay Zonen GORINCHBM Deze THEEËN worden afgele verd in verzegelfle pakjes van vijjt twee en een half en een N ed on $ met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda C W VAN DE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 HANDBL IS Wynen Binnéu en Buttenlandsch gedistelecrd J de JONG Az Mr TIMMERMAN IHTRliMENTEËLE ZIIIVËR4AR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie DIT DE HAND DE KODP VIBB soliede riaar de nieuwe Verordening gebonwde en bewoonde ARBBIDBBSWONINGBN gelegen tusschen de Fabrieken in deze Gemeente Adres franco onder No 573 aan het BaAau dezer Courant Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmi mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Gartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderl levensbericht der beroemde Glaaschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Direo ur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Centen GEVRAAGD EENE of trERK ROUff P G van s morgens 8 tot s avonds 8 ure Adres l g den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda a MESSEMAHER HOOGE GOUWE GOUDA KIJSA BITTBR VAN DER VEENS ELIXER BOONEKAMP BXTBACI MAAGBITTBB EXTRACT CITROENBITTER JPunsch en Likeuren GOEDEOOFE MÏÏZIEE No 1 863 is voorhanden in den BINNENen BUITENLANDSOHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zyn gratis verkrggbaar J H KIEBERT uRKTGoin A Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen A4BUMP0RTRET TEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleet Ljjsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur