Goudsche Courant, zondag 1 mei 1881

Bij SWITZEE kost een Mstje Sigaren inhoudende 100 stuks van bt zoo pnstig Ijekende merk LA ISOLDA slechts f 2 20 Zondag I Mei 1881 Ondergeteekenden hebben hg deze de eer hunnen geachten Stadgenooten te berichten dat zy SE DEN AVOND hunne Winkel openen in de Dubbele Buurt B No 3 en ruim gesorteerd z n in alle soorten puike ss ism mm ê éim en verdere KRUIDENIERS WAREN Eene prompte en cinele bediening belovende hopen z zTOi het vertsouwen waardigte maken UEd Dw Dienaren Rotterdam 30 April 1881 Hiermede hebben wij de eer te berigten dat de Heer J H ROODE door onsis aangesteld als DEPOTHOUDER onzer Brouwerg voor den VERKOOP te Gouda eu Omstreken ÜEd Dw Dienaren HAVELAAR van STOLK Stoombierbrouwerij de Posthoorn te Rotterdam Oouda 30 April 1881 My refereerende aan bovenstaande heb ik de eer onder aanbieding van Prjscourant m Toor een proefordertje aan te bevelen Belovende door eene flinke en nette bediening my uwe gunst waardig te makenheb ik de eer te zyn ÜEd Dw Dienaar cr h i OOxde Zeugestraat No 85 PRIJSCOURANT van diverse BIËBËL uit de Stoombierbrouwerij de Posthoorn te Rotterdam ROTTERDAMSCH STOUT per fl 19 Ct per fl 10 et OOSTINDIESCHenCÉEES 16 9 p kr 18 ct per Vu kr 9 ct POSTHOORN 13 f 7 16 15 13 s 13 11 OUD BRUIN 12 6 FK ICrZElT E ER FTJSO per Vat a 80 Lr per Vat a 40 Lr per Vat tl 20 Lr OOST INDIESCH en CÉRES POSTHOORN OUD BRUIN BELEGEN GERSTE DUBBEL GERSÏE DUBBEL PRINCESSE ENKEL GERSTE 5 50 4 40 4 3 75 3 05 3 05 2 45 2 90 2 20 2 10 2 1 60 1 60 1 30 11 8 80 8 7 50 6 10 6 10 4 90 Voorts zyn nog verkrijgbaar de volgende diverse Bieren WIENER BIER l Brouwery de Pesters Kopij Co j per fl 20 Ct per fl 11 Ct AMSTEL BIER Amsterdam 18 10 BELEGEN GERSTE 11 6 DUBBEL GERSTE T 10 5 DUBBEL PRINCESSE 10 5 ENKEL GERSTE Op Kust voor j Slyters tot Brouweryprys rRASTüUT Fl 33 Co i per V 15 Ct EXTRA PALE ALE London j 15 Statiegelden van fusten flesschen en kruiken worden afzonderlyk berekend en by terugontvangst gerestitneerd De gebottelde Bieren worden by kwantiteiten van minstens 6 stuks binnen een uur na de bestalling franco aan hu s bezorgd Al deze Bieren z n per glas tegen den pr s van halve flesschen aan onderstaand adres verkrygbaar CT H I QOIDE Zeugestraat No 85 Opening d§r Bierhalle de Posthoorn heden avond Des Zondags ten 2 ure g eopend 1 M Snelpersdruk van A BmNKHiiK te Gouc a Al NOORSCH MS zuiver hard van zoetwater IS STEEDS VOORRADIG te MAASSLUIS en AMSTERDAM en wordt verpakt in balen van af 50 Kilo s of los TOT IEDERE HOEVEELHEID tegen lage prijzen geieverd IJSCOMPAGXIE MAASSLUIS AMSTERDAM Haven Handelikadt 30r STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MEI 1881 Nederlandsciie Rtiljnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en UTRECHT naar EOTTEEDAM HAGE en SCHEVENINGEN Het ertrek van Amsterdam ia opgegeven van het station SiJDspoor Het vertrek van hei centraalstation Weaterdok is 15 m vroeger Van Amstebdam 8 80 8 10 9 30 11 26 12 50 8 6 8 16 9 60 AiHiHEM 8 65 8 62 10 86 1 45 5 30 6 46 9 7 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 35 8 35 10 12 Harmelen 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 8 66 9 8 Oudewater 7 88 i 65 4 3 9 19 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 8 69 4 20 7 6 9 86 10 68 NaaB Moorilreoht 7 63 8 18 9 42 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 68 2 18 9 42 RoTTEBDAM 7 68 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 23 6 67 9 42 10 59 ZevenhuizenMoercapelle 7 56 2 21 4 28 9 39 ZoetermeerZegiraard TM 2 21 4 28 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Gbavenhaqe 7 66 9 13 10 52 Ï2 84 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 66 Scheveuingen 7 58 10 52 12 34 7 9 Van ROTTERDAM SCHEVENINGEN ent a HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoTTEBDAH 8 30 8 15 8 60 10 30 10 40 11 60f 2 3 4 3a 6 50 7 86 9 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 8 57 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 S6 8 22 4 62 7 26 7 55 9 27 Scheveningen 9 40 11 50 1 46 3 45 6 sGbavenhaoe 6 25 8 5 B 36 10 10 10 30 11 46 1 60 2 60 4 15 6 85 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 8 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZevenhuizenMoercapelle 8 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 13 12 11 2 8 8 19 4 49 7 28 7 68 9 80 NaaB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 9 88 Harmelen 7 16 9 U 10 62 11 21 2 41 3i25 4 66 7 31 8 1 9 33 Amstebdam 7 8 8 86 10 62 12 13 3 26 8 1 9 38 Utbecht 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 25 4 55 v nr gi 9 33 Abnhem 7 16 9 ll lÖ 62 11 21 3 26 4 55 7 81 BINNENLAND GOUDA 30 April 1881 Met innig leedwesen ia hier het treurige bericht ontvangen van het overlijden van den heer Gnaltherua Kollf uitgever Ie Leiden en voorailter der VrijmcHe laaraLoge De ware Broedertrouw alhier Allerwege ïh het land lutleu velen tich smartel k getroffen uevoelen door deze tijding niet het minst hier in Gonda waar de overledene zeer vele vrienden bezat Hier ter stede in het jaar 1827 gebaren bracht hy hier i jn jeugd en eerste jonge lingsjaren door om later naar Indié te vertrekken waar hy spoedig de algemeene achting eu veler vriendschap verwierf door zgn ondernemiugsgeest zyn loyauteit zijn groote werkzaamheid zijn hartelgken omgang Uit Indie teruggekeerd richtte hy aanstonds zyne eerste schreden wederom naar Gonda waar hy zich ook met der woon vestigde Later veranderde hy zijn woonplaats naar Leiden doch ook daarna vertoefde hy zeer dikwyls in deze gepieenti waarheen zün betrekking tot de Vrijmetselaars Loge hem vaak nep Als voorzitter daarvan wu hy i veuaens zeer gezien en genoot ook als zoodanig veler sympathie eu ieders aotiting terwyl hy ook buiten den Jié ring der Loge vele Goadaohe vrienden had die hem steeds gaarne welkom heetten binnen hunne woning Dat Kolff da stad zijner geboorte liefhad bleek meermalen op ondubbelzinnige wijze en hy toonde dikwyls zijn sympathie voor Goudache instellingen door royale giften leder die hem kende zal het gaarne getuigen Kolff was een man die van ganseher harte anderen hielp met raad en daad eu hy km velen helpen met zijn helder hoofd en rijl e geealeagsven die itkomat zagen wiar anderen in het duister rondtaalten Hoeveieu hy in Indië heeft bygestaan en voortgeholpen die daar onbeholpen aankwamen is niet te zeggen en hoevelen hij in Nederland aan zich verplichtte is evenmin na te gaan Wat by als uilgever beteekende zal elders door meer bevoegde peraunen worden herdacht maar hier mag het door oue worden geconstateerd dat de overledene als trouw vriend door velen zal worden gemist Zyn naam zal steeds door velen met dankbare erkentelykheid gcnormd warden en in Gouda vooral tal de persoon van Kolff niet ligt vergeten wordeu Dit strekke der treurende echtgenoot en den bedroefde kinderen tot troost I Het Leidtch Dagbliul herdenkt den heer Kolff met de volgende woorden De stad onzer inwoning heeft heden een gevoelig verlies geleden door het onverwacht afsterven van een harer meest geachte ingezetenen den heer Gualtherus Kolff Gisteren Donderdag in den vooravond nog iu volle gezondheid verkeerende werd by kort daarna door eeu plotselinge ongesteldheid overvallen die weldra het ergste deed vreezen Hedennamiddag om halfdrie was hij dan ook niet meer Zyn verscheiden zal door velen diep gevoeld worden Niet alleen was hij een trouwe en liefdevolle echtgenoot en vader ook voor hulpbehoevenden was hy of een trouwe en goede raadsman öf een steeds welwillende hulp Altyd was hy bereid een ieder met zyn helderzienden blik met raad en daad bij te staan Vandaar dat ook zoo menige instelling het zich tot een eer rekende hem tot commissaris of medebestuurder te bezitten In het byzonder gaf hij blijken hoezeer hem de Kweekschool voor Zeevaart alhier ter harte ging Ze was als het ware zyn pleegkind Tydens hy in Indié vertoefde gaf hy aldaar aan den boej handel een belangryken stoot om dien nit den toestand te dier tyde op te richttn de tot heden steeds bloeiende en alom gunstig bekende firma Q Kolff Co te Batavia was er o a het gevolg van Aan zyn invloed was het daardoor mede te danken dat dfr banden op dit gebied tussohen hier en ginds nauwer werden toegehaald Hier te lande teruggekeerd vestigde l ij zich eerst in zyne geboorteplaats Gouda daarna te Leiden doch de handel was hem te lief om een werkeloos te lyden Menig belangrijk en prachtig werk zoowel op letterkundig als op aardrykskundig en ander gebied vooral op Indië betrekking hebbende zag bij hem het licht Vele schrijvers stelden het op prija door zijne energie wanneer hy de uitgave der vruchten van hun geest of kunst op zich wilde nemen Daarom nam hij in de uitgeverawi reld hier te lande een voorname plaats i i en werd hy ook tot bestuurder van de Vereeniging tot bevordering hunner belangen gekozen Wanneer het noodig was gaf hij eveneens blyk mede een welversueden pen te bezitten Zyn heengaan zal te meer gevoeld worden omdat het plaats had op den nog kraohttollen leeftyd van ruim 54 jaren De tegenwoordige Koinmandant der Goudache Scbuttery vat zijn nieuwe taak met ernst op enwaar in vele gemeenten de inrichting der Sch tterynog veel te wenschen overlaat daar mag met genoegen worden geconstateerd dat hier zooveel mogelijk gestreefd wordt naar een goede inrichting Uit de missive van den Schuttersraad aan den Gemeenteraad ter begeleiding der suppletoire begrooting in de raadszitting van gisteren ingekomen blykt o a dat de Kommandant de betrekking van In Luit Adjndant geheel naar behooren vervuld wil zien doch de vele werkzaamheden daaraan bij een goede vervulling verbonden zijn van dien aard dat zy alleszins aanspraak geven op tractement evengoed als die verbonden aao de betrekking van auditeur kwartiermeester enz Het is daarom dat de Schuttersraad den Raad voorstelt een jaarlyksche bezoldiging te willen toekennen aan den len Luit Adjudant en wel van 200 Voorts wordt nog voorgesteld de sergeant majoors evenals in vele andere gemeenten het geval is tem vaste sam tee te leggen voor bnreaa kosten Het komt ons voor dat het iu het welbegrepen belang is der scbuttery dat de voorstellen van den Schuttersraad warden aangenomen daar inderdaad de werkzaamheden van den Luit Adjudant te vele zyn om die onbezoldigd te doen waarnemen Uit Oudewater schrijft men ons dd 29 April Gisterenavond had eene buitengewone vergadering met dames plaats van de rederijkerskamer rBorger Achtereenvolgens werden opgevoerd Em Coup of de huwtl kt aivertmtiei door A v d Hoop en nÖe onbekende tdumu door 1 Sroekhoff Een vrij talryk publiek woonde deze voorstelling by Te Woubrugge werden van 19 28 April jl zestien kinderen aangegeven als door mazelen te zyn aangetast allen schoolgaande in de byzondere school in t dorp waardoor in die school eene groote leegte ontstaan is Tot heden bleven de kinderen op de andere drie scholen waarvan twee openbare zoo in t dorp als te Hoog made nog vry van deze iekte In het tydperk van 20 Maart tot 16 April jl zyn blijkens by het ministerie van binnenl zaken ingekomen ambtaberiohleo 8 runderen in Noordholland door lougziekte aangetast De tentoonatelling van oude kunst in de Gothische zaal te sHage wordt onberroeppelyk gesloteu op Zondag 1 Mei Slechts ééa dag heeft de cpmmissie er aan toegevoegd maar zy heeft de sluiting op Zondag eerst ten 6 are bepaald zoodat menigeen nog op dien laatsten dag zal kunnen genieten van al het sohoone dat deze tijdelyke galerij aanbiedt De onder inspecteur van politie te Rotterdam J W J E Van Ede van der Pais is benoemd tot inspecteur van politie te Amsterdam De Amat Cl kan meded éh dat de heer W A Froger by de aanstaande vsrkiezingen voor leden van de Tweede Kamer d P Staten Generaal niet meer in aanmerking wens ht te komen De heer Froger behoort evenals de hëeren Rutgers van Rozenburg Holtzmann en Tak van Poortvliet tot de Kamerleden die afgevaardigd door het hoofdkiesdistrict Amsterdam met Juni e k als zoodanig aftreden Men deelt ons mede dat gisteren avond omstreeks ll i uur te Rotterdam in de Goudsche Wagenstraat op ilru openbaren weg een moord gepleegd is De juiste bijzonderheden zijn ons nog onbekend Volgeas onzen berichtgever zou de vermoorde een man van ongeveer 86jarigen leeftyd zyc en zon de dader die met hem twist had gehad en zich in gezelschap van een derden persoon bevond ontsnapt zijn H S H hi de te Amsterdam gehouden algemeene vergaderiijg van aandeelhouders der Ned Indische Spoorwegmaatschappy bleek het vereisohte kapitaal niet aanwezig om te beaUaaen over het voorstel om de lijn BataviaBuitenzorg voor de som van ƒ 6 000 000 aan den staat af te staan welk voorstel werd ontraden door twee aandeelhouders die nader overleg wensehten ten einde betere voorwaarden namelyk 8 milUoen te verkrygen Daarentegen werd tot aanneming van het vooratel geadviseerd door den voorzitter den heer s Jacob en den heer Groll De vergadering werd verdaagd tot 26 Mei a s De 9de zamenkomst van predikanten dei Evangelische richting is te Zwolle gehouden onder voorzitting van ds Francken van Rotterdam De voorzitter bracht in zyne openingsrede hulde aan twee afgestorvenen de hh P J de Soo le te Hoognrspet en B ter Haar oud hoogleenar te Utrecht De volgende byeenkomst zal te Gromogen pUata helden Door den tuinier en hovenier Jacobus Kryger te Naaldwijk zyn de eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond aan Z M den Koning aangeboden Voor het gerechtshof te s Gravenhage werd Donderdag bepleit het hooger beroep door den haec Vaa der S te Vlaardiugen ingesteld tegen een voBoit der Rotlerdamaohe rechtbank waarby hem een vordering tot betaling van ƒ 2600 tegen den heer P te Vlaardiugen was ontzegd en diens aanbod Tm 2200 was van waarde verklaard De heer Van der 8 had als metselaar voor den heer F een oud pakknia afgebroken en een niespr gebouwd met bapaling dat de steenen komende vin het code gebouw voor het nieuwe mochten gebnikt worden N d t een gedeelte der rekening betaald waa ontstond er geschil over het restant en ter beslissing daarvan liet de rechtbauk door deskundigen de juistheid der vordering onderzoeken Hun rapport was in het nadeel van den appellant en hoewel deze hierop zyn vordering verminderde werd het aanbod van den keer F toch van waarde verklaard legen dit vonnis kwam de metaelau ia hooger beroeg hetwelk namens hen werd bepleit door den advocaat mr S Van Houten terwyi de advoeaat mr Loder uit Rotterdam voor den heer F optrad Deze betoogde dat er 36000 oude steenen meer en dus nieuwe minder by het werk gebruikt werden dat op dien grond te veel gevorderd waa en dat het aanbod meer dan voldoende geacht kon worden Daarentegen betoogde da appellant dat den bewering van den heer F niet in eersten aanleg gevoerd was dat zy dus ingevolge art 348 Wetboek van Bnrgerlyke Rechtsvordering niet ontvankelijk was en dat zij bovendien als ongegrond moest beschouwd worden hetgeen alles door mr Loder breedvoerig werd weerlegd De uitspraak in deze vermelden wjj nader Souderdagavond is te Amsterdam de fabriek van machinale veerenzuivering en kapokbereiding op het Hekel reld afgebrand In acht maanden tijda is deze groote inrichting drie malen door brand geteisterd Iu Sept jl was de schade zeer groot in December daaraanvolgende had de brand kleinere afmeting maar de brand van Donderdagavond heeft de fabriek totaal in den aach gelegd Behalve do onderste verdieping waarin het kantoor nog eenigzins de omtrekken van den bouw heeft behouden is het geheele gebouw een nüne islb de naakte muren zyn niét overgebleven omdat dié gedeeltelijk zijn omvergevallen deels omver zyn gehaald Aan de zijde van het Hekelvald ziet men een groote hoeveelheid materieel van zolderingen opeengestapeld op de laatste steunpunten die de benedenverdieping