Goudsche Courant, zondag 1 mei 1881

gen dagelijks langs de boulevards eu dat het een goede wgze van reclame is hebben de winkeliers reeds ingezien zoodat de maatschappij met aanvragen om plaatsing overstelpt wordt De tweeduizend rijtuigen die men dit jaar nog wil vervaardigen zijn bijna allen reeds voor de advertentiën in beslag p enomen Het dezen zomer te Venetië te houden internationaal aardrijkskundig congres zal door den heer Eckstein directeur van de topographische inrichting te sHage Is afgevaardigde van den Minister van oorlog worden bijgewoond Op de aan het congres verbonden tentoonstelling zullen verschillende kaarten van Nederland en tijne bezittingen worden geëxposeerd en daarbü zullen worden gevoegd de lithographische steenen ter verduidelijking van de verschillende procédés met behulp waarvan die kaarten worden vervaardigd hebben waarvan de klerk v D kennis droeg Uit de ten huiie van K gevonden brieven blijkt dat hem herhaaldelijk door v D onder bedreiging geld werd afgeperst hetwelk deze noodig had om zijne buitenaporige uitgaven te bestrgden De levenswijze van K daarentegen was zeer zuinig eu ingetogen Enkele notabelen hebben den avond vóór de arrestatie nog getracht het deficit te dekken doch ofschoon eene liefdadige dame ƒ 1000 wilde bijdragen kon met de som van ƒ 1600 als borgtocht door bet dezer dagen overleden raadslid van Galen gesteld het benoodigde uiet verkregen worden De beschuldigde werd in den laten avond gearresteerd en onmiddelgk tot s nachts 2 uur door de officier vau justitie in verhoor genomen V D die te s Gravenhage woont liet meu s morgens ongehinderd naar de secretarie te Uijswijk wauwelen ofschoon alle uit en z wegeu door veldwachters of agenten waren bezet Na een kort verhoor op t raadhuis werd ook hij gevangen genomen en naar den Haag vervoerd Ome lezers vinden in dit nr eene advertentie van de I s Compaguie gevestigd tft Maassluis en te Amsterdam Het ijs door dese compagnie geleverd biedt bij de zuivelbereiding zoovele voordiclen dut wij er de aandacht onzer landbouwers in het bijzonder op vestigen In het verslag toch namens het Bestuur der Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier opgemaakt en in de vergadering van 16 December 1880 voorgedragen door deii heer J L T Gronemari over de proefneming op het gebied der Zuivelbereiding welke proefneming werd uitgevoerd te Berkhout in den omer van 1880 leest men over het zoetwater Noorsoh IJs het volgende De bereiding met IJs had plaats op de Ötensche wijze en leverde op eenzelfde hoeveelheid melk ongeveer éón vijfde meer boter terwgl de hoeveelheid en het gewicht van de kaas er niet door verminderd werd Voor dit oogenscbijnlijk onmogelijke feit is geens andere verklaring te vinden als deze dat die mindere hoeveelheid boter vroeger met de wei verbonden bleef De IJsproeven werden genomen van 13 Angustus tot 16 September met een tusschenpoos van 6 dagen Het Noorsehe IJs werd aangekocht van de IJaCompagnie te Maassluis en Amsterdam De heer A de Vries te Alkmaar lid der Vereeniging had de beleefdheid zijn belangstelling te toonen door den kosteloozen afstand van 200 Kilo s uit zijn ijskelder Dit werd verwerkt van H ri 3 October Hierdoor ontstond de gelegcuheid om ile waardij en deugdelijkheid van het hier verzamelde ijs met die van Noorsch IJs te vergelijken waarbij het voordeel aan de zijde van het laatstgenoemde bleek te zijn Benige dagen geleden kwam een welgekleed heer te Oirsthot en bleef daar een paar dagen logeeren Hij gaf voor gezondeu te zgn door de Zuidtr Tramway Maatschappij met de opdracht om opmetirtgen te doen voor een tramway elke door de gemeente Oirschot zou moeten komen Die bewering gaf hem het gewenschte crediet maar hij is vertrokken zonder te betalen en schijnt die praktgk no op meer plaatsen o a ook te Oisterwgk nitgeoefend te hebben Latere berichten melden dat het een sigarenmaker is geweest uit Breda en dat hij te Bladel door de politie aongehonden is 1881 KEXXtSGEfilMG BUBGEMEBSTEBen WETHOÜDEBS van deGeraeente Gouda Gezien Art 228 der Wet van den 29sten Juni 1851 StaattUad uo 85 regelende de zamenstelling inrichting en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termiijiien voor de vorderingen ten laste vau het Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten loste dor Gemeente van toepassing zgn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over de Dienst van 1880 vóór of uiterlijk op den 30stcn Juni aanstaande behooren te worden ingediend Gouda den 3 Mei 1881 Burgemeester eu Wethouders voornoemd Van BEBGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Eenige wekeu geleden werden onrustbarende mededeelingen gedaan door een paar Ëngeliche consuls in Amerika betreffende het gevaariijke van Amerjkaansch varkensvleesch Groot gevaar voor ItieÜnom bestond er voor hen die dit vleesch aten en de varkeuschulera in Illinois zou Europa bovendien met groote gevaren dreigen Frankrijk en Oostenrijk trachten dadelijk zonder onderzoek hun grenzen te sluiten voor het Amerikaansch vleesch tot niet geringe vreugde van de eigenaars van iulandsohe varkens Het is van zoo overwegend belang dat niet op kunstmatige wgze en in paniek een overvloed van goedkoop voedsel geweerd wordt uit Europa dat we met groot genoegen vernemen van een vertrouwenswaardigen correspondent in Chioago dat door de Amerikaausohe regeering een gestreng onderzoek is ingesteld naar den oorsprong dier geruchten en onware beweringen De nieuwe minister Blam heeft er werk vnn gemaakt eu aun de PaU Mal wordt medegedeeld dat allermerkwaardigste onthullingen zullen openbaar gemaakt worden over de speculanten die de paniek veroorzaakt hebben Dr Bauch de directeur van Ie gezondheidscommissie voor Illinois heeft medegedeeld datJfer irl den staat sinds 1864 juist elf gevallen van JricitiKuu zijn waargenomen en gedurende dien tgd heeft het volk juist het gevaarlijkste deel gegeten van de millioenen varkens die te Chicago CiBoinnntie enz enz gedood worden De soort van onthullingen welke men on voorspelt kiw uit een voorbeeld blijken De hoofdambtenaren te Washington hebben onderzoek ingesteld in de thckyard te Chicago en toen wees een der groote exporteurs den ambtenaren een orde van eei der aauzieulijkate lenehe firmas vooi een groote bezending echt lersch varkensvleesch dit Amerika De nauwkeurigste voorschriften werden gegeven hoe het vleesch moest gehouwen worden welke kleur en merk noodig waren enz en hierop toonde de exporteur een circulaire van dezelfde lerscbe flrma waarin tegea AmerikaoHieh varkensvleesch gewaarsohuwd werd De Arnh Ct kan tjnj niet vereenigen met het denkbeeld van de Amtl Ct om bij de aanstaande verkiezingen als shibboleth te stellen directe of indirecte belastingen in zoover daarmee bedoeld wordt om by de keuze van een volksvertegenwoordiger ócn enkel beginsel voorop te stellen Aan den volksvertegenwoordiger zijn meer dan Mn belang opgedragen en hem geheel te beoordeelen naar zgne meening omtrent een enkele quaestie is eenzijdig Maar mocht inderdaad het beginsel directe of indirecte belastingen bg de stepibus gesteld worden dan gelooft de Amtt Ct niet dat zü die het stelden aan de gunstigste zijde staan Elke vechooging van de indirecte belasting is eene schrede verder van de rechtvaardige leer dat ieder in de belastingen moet bijdragen naarmate van zijn vermogen en de geschiedenis der wetsvoordrachten die eene directe belasting ten doel hadden bewijst dat de groote ineederheid van Het volk en de Volksvertegenwoordiging er vóór is slechts op de regeling der toepassing stuitten die voordrachten af Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 27 April Cornelia Martiaal oudera Hl i C V ie Keijier en H Eudolph 28 Fialer oodcrs C van Hijk en J dn Jager Anna Cathaiins Mfris oudiira M Hoogendoorn en 3 Hpogerdijk OVERLEDEN 28 April B M A Jsapera 7 w pNDBK raOUWD 29 April P H Bakker te Boskoop 30M en J van Vollenhoveo 22 j D van Vliet 2 j eu van Egk 31 j S Boot 23 j en H de Weger 2Sp C van der Wegde 25 i en D vso Wingerden ar J Bik H j en K Moerman 87 j W Oroenoweg 23 en B C Bnnachoten 20 K C Agten 21 j en D il de Brnin 20 j Nien enhuiien 69 j en C van Tolden 66 j C Grondel 23 j en J Peuto 26 j Zevenhuizen GEBOKEN Dirkje ondera J D Crone en M Knor GEHUWD A MjÜer en A C van der Uait A BMNKMAN te Goud 1 BEKENDMAKINQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet op de SCHUTTERIJEN van den Uden April 1827 Staaltblad n 17 alsmede de Beglemntairt bepalingen voorkomende ia bet SUuUtUai van den 21sten Maart 1828 n 6 Brengen ter algemecce kennis dat de lugeietenen die op ie Ittm Jmuarij 1881 hun Tiste jaar hebben bereikt verplicht zijn zich voor deu t IËNST der SCHUTTERIJ te doen inschrijven Dat tot de nueifj mg tittin g zal worden gehouden ib het RAADHUIS dezer Gemeente van ita t den tot d Q 31 Mei aanstaande dagelgks de Kondagsu uitgezonderd van des voormiddags tien tot dea namiddags een ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorsohrevene verplichting de navolgende bepalingen en voorschriften bevat Akt 1 Ieder ingezeten van het Rijk die op den Isten JanOari van elk jaar zijn 25ste jaar tal zijn ingetreden en zijn 34ste niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verplicht wezen de Schutterlgke dienst ajt te oefenen Ast i Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschouwd a Alle Nederlanders binnen het Rijk hun gewoon verblgf houdende b Alle vreemdelingen bin ien het Rijk woonaobtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan deu dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring hetzij door bet werkelgk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan ïietijdeH ke uitoefening van een bedrgf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewgs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen ABT 6 Elk jaar voor den eersten Juni zMlen de Ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 25ste jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zg vermeenen fttochten al of niet tot de vrijgestelden of uilgeslotenen te behooren verplicht zijn zioh bü het Bestuur der Gemeente in welke rij wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Ast 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of deir zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Ikschrgving verplicht lijn binnen die gemeente alwaar een dienAtdoende Schutterij aanwezig is Bijaldien in dib vtrtchillende gemeenten alleen dienstdoende of al een rusteode Schutterijen bestaan zullen tij zioh doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente Iwaar Ü ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden Abt 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk agent van politie geposteerd in de Bue te Pi Een St Antoine te Parijs maakte eergisteren procesverbaal op tegen den koetsier van een met drie paarden bespannen omnibus die een oogenblik te voren een lOjarig meisje overreden had Toen de beambte na aan de wettelijke formaliteiten voldaan te hebben naar het ongelukkige kind dat in een apotheek binnengebracht was ging zien kwam hg tot de vreeaelijke ontdekking dat bet zijn eigen lief dochtertje was waarmede het ongeluk was gebeurd De kleine leefde nog hoewel haar borstbeen door een wiel van het logge voertuig geheel verbrgzeld was en herkende zelfs voor een oogenblik haar vader De doodstrijd duurde langer dan een uur Het ongeval moet tiet te wijten zijn aan den voerman die alles gedaan heeft wat in zijn vermqg o was om het ongeluk te voorkomen Sedert eenigen tijd zijn te Fargs huurrijtiAgen te zien die door een maatschappij welke over een kapitaal van ruim twee millioen francs beschikt in dienst gesteld zgn Het zijn nette rgtnigen met flinke paaiden bespannen en die geheel met Hdvertentien beschilderd zijn Het vervoertarief van de rijtuigen is bijna even goedkoop als dat der onnibuss n zoodat de Farijzenoars er druk gebrnik fan maken Beeds rijden duizend van die rijtui t Snelpersdruk oog bood oader die verkoolde maaaa kont doorecngemengd met tukken van werktuigen eu ijzeren voorwerpen liggen vermoedelgk de waarichijnlyk niet meer herkenbare lyken van twee oppaaaeude lueiajea die niet ii de ouderlijke woning lyn teruggekeerd eu veikium wares op de derde verdieping boven het lokaal waarin het vaar jjn oorsprong heeft genomen Ooggetuigen hebben verzekerd dat de ongelukkigen geiien iqn achter de getraliede vensters Urwyl beneden haar reeda allea in een vuurpoel verkeerde Haar namen agn Aaltje van der Wonde oud 17 jaar en Kaatje van den Heuvel oud 20 jaar I e ganache nacht hebben de ouders eu bloedverwanteii terergeefe naar haar gewaoht naar haar geiooht Bg het aanbreken van den dag waren te alweer bf het terrein om inlichtingen lu te winnen Maar geen andere troost konden ze meenemen dan dat de meiéjet wel onder het pniu zouden liggen De brand ia uitgebarsten even over achten op den zolder waar de kapok werd bereid Een tiental meisjes waa daal werkzaam De oorzaak is ons tot dusver onbekend maar het is gebleken dat aanvankelijk door een der kneohta met een extincteur beproefd is de vlam te blussohen Wellioht heeft dit aanleiding gegeven tot een vertraging b j het inroepen van de hulp der brandweer Toen dit geschiedde sloeg de rook reeda uit alle vensters en het dnnrde geen vgf ainaten of de vlammen braken door alle openingen heen Niet onvermeld mag worden gelaten dat de firma Qebr Peters op den kapokzolder waar de brand ontstond nimmer lioht doet ontsteken ja dat er zelfs geen gaaleiding ia aangebracht zooals in de andere lokalen Op het OQgenblik van den brand waren de werkzaamheden in vollen gang De officieren en onderofficieren van de verschilleade regimenten infanterie en cavalltiie die deel zullen nemen aan den aanstaanden cursus bij de normaal sehietsohnol kwamen heden te Hage aan Het verblgf der offioiereu duurt tot den laatsten September dat der onderofficieren tolden 16den Juli op welken datum een 2e serie onderofficieren zal aankomen die tot den laatsten September daar gedetacheerd zal blijven Nu de zaak der schrijver b de rijkswerf nog in de Tweede Kamer moet besproken worden en de heer Qratama er een interpellatie over heeft aangekondigd is het zeker niet van belang ontbloot er op te w zen dat in alle kazernes in ons land gednikte voorschriften zgn opgehangen luidende Oeen militair mag met voorbggaug Van zijn onmiddelgken chef zich tot een hoogere autoriteit of tet het ministerie van oorlog wenden De overtreden van dit verbod zullen ten strengste gestraft worden Bij de behandeling der interpellatie tal teer eri tigde vraag moeten warden besproken of lulk eenbepaling niet atrijdig is met de grondwet Het is zeker aan grooten twijfel Onderhevig of de regeering bevoegd ih voorwaarden te verbinden aan de uitoefening van een grondwettig recht eu de overtreding dier voorwaarden met ataf te bedreigen Dit ia dubbel betwistbaar by miliciens die niet als ambtenaren vrijwillig in staatsdienst treden maar it dwang kraohtena de wet H Woensdkg ia dDo r den Gemeenteraad van Haarlem een bedrag van 23 970 beschikbaar gesteld voor het maken van inriehtingeu voor eene behoorlijke meatbereiding en wijzigingen in den dienst der gemeentereiniging door het in dfenst nemen van met met paarden bespannen vuilniskarren Het voorstel van fi en W met algemeen plan voor den aanleg van tiottoin is Imet eene wijziging vastgesteld In de lage Kriesohe veenderijen heersoht werkstaking De oorzaak daarvan moet gezocht worden in het feit dat er nog groote partgen oude tnrf op het veld en in de schuren aanwezig tgn en de veenbazen ongenegen zijn nieuwe turf te laten maken dan alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van laag dujloon In de Uooge Veeuen wordt zeai weinig turf a elevard zoodat de verveeners die wekelqka dnizeude guldens aan arbeidsloon moeten uitgevea weinig geld ontvangen wairom velen plan nebben het tarfgraven veel vroeger te doen ophouden dan in gewone jaren Door de weinige vraag begint de lang turf in pr js te dalen Beeds is ze ƒ 10 per dagwerk goedkooper Men schrijft aan de N R O De armtatia van K den gemeente ontvanger van Egawqk Z HoU en den klerk ter gemeente secretarie V D heeft een zeer pijulgken indruk gemaakt vooral omdat gebleken is dat de malversatien reeds gedurende geruimen tgd werden gepleegd Eerstge tooadc die als slordig bekend stond moet een paar ut gdedea den eersten misstap reeds bedreven IT 2604 Woensdag 4 Hel GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bestuur worden ingesohreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen jnisten ouderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in ds termen van gemelde artikelen vallen dat zijn zij die in bet vorige jaar de 24ijarigen leeftijd HEBBEN BEREIKT en mitsdien geboren jn in deu jare 1856 mitsgaders de zoodaiiigeu tusach n de 21 en 34 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping iu dato 4 Mei 1880 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemelden tijd en op de plaats voor de inschrijving bepaald aan te melden zullende zij welke hieromtrent ogverhoopt mochten nalatig zijn niet te min van wege het gemeente bestunr ambtshalve worden ingeschreven bovendien door den Schutlenraad worden verwezen tdt eene geldboete en ZONDER LOTING bü de SCHUTTERIJ worden ingelyfd indien het zal blijken dat er tgdens de mriutmde intchrijvrng geeue reden tot nttluiting of vrijttelling ten hunnen aanzien bestond Wordende eindelijk degfnen welke aan de ituchrijvmg moeten voldoen laedegedeeld dat zij bij gemelde iMchrymng moeten oveileggen hun ieioijt tan Oeioorie zullende zij die hier zijn geboren zich ter bekoming daarvan moeten vervoegen op de SECRETARIE dezer Gemeente van des morgens tien tot d namiddags een ure Wgders zijn zü verplioht bg de iiucirgmng op te geven de ttraat de wyk en het nummer vau ènnae uonuy hun iervef benevens dat hnnner wArt alsmede ledert wanneer zij ingezetenen dezer Gemeente geweest zijn GOUDA tien 3n Mei 1881 BUaGEMEpïiB Wm HOUDERS voornoemd VAN BÈMSEN UZENDOOKN De Secretarit BROUWER BUITENLAND De Ilaliaansohe Kamer der Afgevaardigdaa aalte Zaterdag de beraadslaging voort over de Botite aade heerea Zeppa eu üdaleachi Qe heer CawoKvoerde het woord hij verklaarde dat het Haitzijn ontslag had teruggenomen omdat het eew krachtige meerderheid hoopte te vinden en aldus te haadeleu in hetbelang van het land hetwelk de miaiatarieele crisis betreurde Hg zeide dat tasschen de groepeii der linkerzijde overeenstemming bestaat De oplosiiugder crisis was uil een eonstitutionneel oogpunt volkomen regelmatig Hij verwierp de bescholdigijig dat de staatknnde van het ministerie sobadelük aoaignvoor het land zij is integendeel valkomen inovereenstemming met de ware belangen dar laJét De minister president eindigde met de hoep te iltadut de Regeering steun zdn viadea bf da Kaaet eu kracht om haar programma ten aitvodr te ItniM Deze rede werd luide toegqaioht Ten slotte werd door den heer UaaeUl M volgende motie voorgesteld waarmede de Begeering verklaard had zioh te vereenigen De Kamer de aanhangige hervormingen tot stand weDSohende Ie brengen neemt aete van de verklaringen vu het Ministerie en gaat over tot de orde van den dag Deze motie werd met 262 atemmen tegen 1 aavgenomen 146 leden namen aaa de stemailig geea deel Daily Nem zegt dat er geen bgeenkorast van de Mngelache conservatieve partq heeft plaats gehad omeen leider aan te wijzea Wel zegt het blad uit é hmi te weten dat Beaeonsfield kort vóór lijn ioui ét de meening uitsprak dat Northeqte het laacit ga schikt was hem op te volgen Bnlteitlandsch Overzkbt De Fransehe Kamer komt deu ISen Mei voor het laatst bijeen en zal zitting bonden tot 31 Juli In September wordt zij door algemeene verkiezingen geheel hernieuwd Uit den grooten overvloed van arbeid welke voor haar ligt zal zij een keus moeten doen wat zij wil behandelen eu wat zij wil overlaten aan haar opvolgster In de twee en een halve maand welke zij nog tot hare beschikking heeft zal zg waarschgulijk afdoen de begrooting voor 1882 de quaestie van den Krutin de liete het ontwerp op den militairen dieust voor seminaristen eu onderwgiers de wet op de vakvereenigingen die op de vrije middelbare scholen op het weder in hunne rang treden van vroegere onderofficieren als zij weer dienst nemen op de voltooiing van nationale verkeerswegen om 60 millioen tè bestemmen voor de kolonisatie in Algiers en eindelijk het in den laatsten tijd opgekomen plan om de Parijsche préfectuur van politie tot staatsdienst te maken Dat is eén lange lijst maar de Fransehe Kamer bezit werkkracht wat niet al hare zusters kunnen zeggen Men moet er nog bijvoegen dat de rapporten zoo goed als gereed zgn over een ontwerp tot herziening der staatsregeling en tot opregging van het concordaat met den paus twee uitgjibreide quaesties Daaienboven gaat nog eenige tijd weg m t enkele noodzakelijke interpellaties en kleine wetten De Senaat heeft wat meer tijd want hij zal nog eene najaarszitting hoeden voor in Januari 1882 een derde der niet voor het leven benoemde leden zal aftreden De Algemeene Baden hebbeu hunne zittingen voor het meerendeel gesloten zonder dat iets merkwaardigs is voorgevallen Men had gezegd dat het voornemen bestond om na de sluiting en dus bulten de zittingen wenschen te doen uiten ter gunste van de kleine kiesdistricten door die leden vah de Algemeene Baden welke omstanders van deze wijze van verkiezing zgn Slechts enkeleu schgnen aau d t plan gevolg te ben gegeven De berichten uit de Transvaal znn van tegenatrjdigen aard Over de houding die de beena tea optiohte van de Sngelsehen en inbAoriiiq la aekl ie nemen vanpRideo de eomapMHienten van tsaimige Engelsche bladen teer ongunstige bnriektaa Men Zweert dat de Boeren zoowel vaa de kaa niet genegen kolonisten als van de fètloaiUagea zelf zich bezittingen toeëigenden di qf veigerdea weder af te ataao De kaffers zoudeti too meent men niets liever zien dan de terugkeer vra bet Eagclsch bestuur en Engelsch gezinde Tranivaleta verlaten hun woonstede hetzij omdat de Boeren haa het leven ondragelijk maken hetzij dewijl lü eea nieuwen oorlog vreezen daar de Boeren nieta wilUn weten ven een wijziging der grenzen De logeaachtige mededieelingen over de Transvaal ia dea laatsten tgd opgedisoht zijta echter zoovelen dat men vooreerst niet meer kan aannemen dan het teer natuurlijk feit dat de verhouding tutsehen de Engelsche en Hollandsche bewoners van de Transvaal zeer onvriendschsppelijk is Hierin kan tledita verbetering komen wanneer de koninklijke kommiatie naar eisoh haar werk verricht heeft Gelukkig toa zij Donderdag haar eerste vergadering hoaden Bij eene proclamatie van den lersehea Onderkoning wordt de schorsing der kabeat eo rjf e a akte te Dublin gelast Men verwacht spoedig de inhechtenisneming vaa Dillon en andere hoofden der Liga wegens oproerigi taal waardoor de agrarische misdaden toenemen Uit Lima is over Fanama en New York bericht ontvangen dat om de oorlog8tehi tting van 1 millioen dollars op te brengen door den Gkileenschen opperbevelhebber den Peruanen opgelegd eene ofenbare vergadering was gehouden waarin voor ongeveer 200 000 dollars was geteekend De CUIeensehe generaal nam deze som in afbetaling aan maar verklaard dat wanneer het reatant niet binnen eene maand was voldaan hg gevolg zou geven aan zijne vroegere bedreiging om deu eigendom van ifflig welgestelde grondeigenaars verbeurd te verklaren Tevens is den grondeigenaars gelast om opgave te doen van hunne bezittingen ten behoeve vaa het hetfen eener boofeeli ke lÉelasting wanneer lij hteraan niet voldoen zullen zg het vijfvondige vaa het bedrag te betalen hebben Volgens de U Valnaraito vRschguende Mereorio waren den Pernanea de volgende vredesvoorwaardcn opgelegd 10 afstand van Antofagasta Tarapaona en Tacna So sdtadelooa stelling der oorlogskosten en voor de vtfnielde Chilecnsche schepen 8o schadevergoeding aan de uit Peru en Bolivié verdreven Chiiecaen 4a ver