Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1881

knaap het gestolene weer te geven waartegen deze veel had in te brengen daar de beurs juist zoo goed dermg echter toegeweten dan klimmen de passiva 1 gevuld waa Toch verwekte het den laehlnst van tot 8 millioen en blgft er slechts een uitkeering van berden dat men niet eens in een politiebureau boi 4 F ai om ia it naast Tqhig jaren lyne m w i Tenterken eu binnen veertig jaar eene oorlogatloot te betitten 5o invoer van Chileensohe voortbreogtelen io Peru en Bolivia onder dezelfde voorwaaidM ds tow de meett begunstigde natie bestaan 4 arait geB wordt door Chili aan beide laodeB gel$k recht gewaardeerd 60 esploitatie der hoaao Uuden voor lekeaing der Chileensohe rvgeering waorhQ de nivere opbrengst gelijkmatig wordt verdeeld toaaeheD Chili Peru en de buitenlandsehe ohuldeiseheis van laastgenoemde slaat wier aanspraken tot 1 Jao 187 S erkend iqn Na afbetalug deier adialdaisohen lol de opbrengst gel kel k tusaoMn Chili en Peru verdeeld worden doch niet voordat Pern aan de voorwaarden onder Nr I mriMld hI voldaan hebbeu 7 o beiettiag voB ukere havens van Peru met 10 000 man idot de oorlogskosten eu schadeloosstelling sullen Moald lyu i 80 voer de uitvoering der op Bulivia taotMide erpliehtingen is Peru als bondgenoot aaut sprakelgk 9o alle geschillen betreffende dit verdrug loUen soheidsrechtelqk beslist worden Xoen Csaar Alexander II vermoord was versjlreidde oioh spoedig de tijding dat hy eeue voor de Ru9aisohe staatsregeling belangryke verordening naliet welke gedateerd was op 9 Haart doch welker afkondiging om een of andere reden was uitgesteldtot den geboortedag des keiurs dat was Vrijdag aal als Alexander II uog leefde sou hq Vrijdag 8 jaar oad geweest ign Dea 13 Maart echter tel hy en over de afkondiging had nu i ii opvolger te oordeeten De corretpondeot der Kölnuche ZtÜmif meldt uit St Petersburg dat Alexander IIIin a u geest ijjus vaders lal handelen en Vrijdag § stak OU den Minister van binnenlandsche takenKMI richten waarin last wordt gegeven den r ksnad met afgevaardigden der standen dat is vanden adel van de steden en van het platteland tedoen byeeakomen dat is een belangryk bericht hoeieer de strekking van den loaatregel nog nietait deu enkele woorden kan beoordeeld worden Maar iadiea Alexander III voor het invoeren vangrooter vryheid in het leven van den Kussischenslaat een punt vaa uitgang kan vinden in een derlaatste hoadelingea van tgu ongelukkigen vader oidt hg bevrqd van dCb schijn dat hij uit persooalyken angst handelt een gevoel dat iedere ooneasaie oen de weaaoheu van zqa volk pgnlljk veor hem moei maken BINNENLAND GOUDA 3 Mei 1881 Op het vroeger Door ons medegedeelde adres van eenige ingezetenen aan den Minister van Biunenkudsahe ken betrefieuds toelating van meisjes tot de lessen der Rijks Haogere Burgerschool is een gunstige beschikking ingekoincu De missive is van den volgenden inbond Ministerie van Biinenlandsobe Zakei i Mei 1881 I no 1398 Afdeeling OnlIerwQs De miniatec van BinueuUndsShe Zaken Geaien het vereoek van de heeren D Lulius vaa Ooor c s te Gouda dat voortaan ook vrouwelyke leerlingen tot de Ryks HoogerC Burgerschool aldaaf mogen worden toegelaten Geeft den adressanten te kennen dat tegen de inwilliging van het verzoek geen bedenking bestaat mita de bedoelde leerlingen aan de vereischten van toelating voldoen Aftchrift deier zal worden gezonden aan den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs dr D J Stejjn Farvë en aan den I ireotenr der RgksHoo gere Burgerschool Ie Gouda s Gravenhage 2 Mei 1881 Voor den Minister De Seoretaria generaiJ Habiecht Bjj kon baal is met ingang van 1 Juli 1881 aan mr A Kerdijk op verzoek eervol ontsl g verleend als directeur van de Rgkspoatspaarbank en als xoodauig benoemd A P T Sassen wonende teBnda Gisteren werd het stoffel k overschot van den diep betreurden Gualtherus KoUf op de begraafplaats an de Groenesteeg te Leiden ter aarde besteld De hier bestaande Vrymetselaars Loge De ware Broedritraaw waarvan de orerledeneivoorzitter waa weid daarbq vertegenwoordigd door de heeren J M Noothoven vali Goor G C van der Want J Korteooever Dr V H G van Iterson H G Hoefhaaer Lulius van Goor 6 Laogeraar en J Post TOn der Burg terwgl ook verscheidene andere Goudsehe iageietenai de treurige plechtigheid bijwoonden Onder het groot aantal permnen dat was samengekaaea on den oreriedene de huitate eer te be wezen waren vele nitgerers urit Leiden den Haag Haarlem Amsterdam Alkmaar Rotterdam Utrecht Arnhem enz benevens leden der Vrijmetselaarsloge uit Leiden Delft ehz alaook verscheidene civiele en militaire autoriteiten Omstreeks twaalf ure kwam de stoet op het kerkhof aan Het Igkkleed was onzichtbaar door de vela kransen eu bloemen er op bevestigd De lijkwagen werd gevolgd door een tiental rijtuigen waarin de familieleden en verdere nanstbestaauden gezcleu waren Bg den stoet sloten velen zich bovendien op de begraafplaats zelve aan Het was een treffepd gezicht die lange rg van treurendeu zich langzaam te zien voortbewegen naar de geopende groeve waaromheen een O tal leerlingen van de Kweekschool voor Zeevaart waarvan de overledene medebestuurder was bereids zich in een halven kring geschaard hadden Daar aangekomen eu nadat de kigt boven de groeve was geplaatst werden de li kransen met nog eenige door aldaar wachtenden vermeerderd alle op de linten van toepasselijke zinspreuken voorzien uitdrukkende de gevoelens die het onverwachte overlgdeu op ieder had teweeggebracht In trcifende woorden was daarvan in de eerste plaats de heer tl J Bool van Leiden de tolk Het was een droeve plicht die alleu hier vervulden een laatste eer te bewijzen aan deu man die het best en boven ons allen het hoogst stond aangeschreven die in veler harten gedragen wordt die ons allen lief was Treffend is zgii heengaan geweest geen ziekte ging vooraf zelfs niet in zijn naaste omgeving had men er vermoeden van Als een donderslag klonk Vrgdug de mare Kolffisniet meer want een ieder die hem kende voelde dat men een zwaar verlies geleden had Diep aangedaan treuren we dan o6k met de nagelaten betrekkingen met die lieve zusters voor wie hg een raadsman en steun was met dien waardigen broeder waaraan hg ioo innig gehecht was treuren we vooral met de diep bedroefde weduwe voor wie hij een trouwe liefhebbende echtgenoot was maar bovenal met zgn lieve kindereu die geheel zgn ziel hadden met en voor wie hg leefde een beste zorgvoUe vader was en die hem nu grafwaarts dragen Moge God hen sterken en beschermen Maar het is niet alleen in dezen kleinen kring dat Kotff innig eu diep zai betreurd worden ook daarbuiten zal zgn dood menigen traan te voorsohgn roepen Groot was het aantal zgner vrienden zoowel hier als in Indie Voor vele hulpbehoevende gezinnen was hij een steun Wg kunnen aan den ontslapen vriend niet denken of wg herinneren ons zijn forsohe stem zgn bigden lach zijn helderen opgernimden geest zgn liefdevol hart dat zoo ongeveinsd wist te deelen in het lief en leed van alleu Maar Kolff was vooral groot als mensch en bezat als zoodanig aller achting en sympathie Zg die zgn hulp inriepen stondiJn verbaasd hoe hg alle toestanden doorzag en begreep men werd met eenvoudige hartelgkheid aangehoord en het verzoek met korte kieschheid ingewilligd van welken omvang het ook was het werd trouw en met zorg uitgevoerd Het wss door zoo te handelen dat Kolff niet éénmaal neen tienmaal ja honderdmaal de weldoener van velen was Het was door zoo te handelen dat hg toonde een pbilanthroop van den echten stempel te zgn Het was door zoo te handelen dat hg blijken gaf van ware humaniteit I rKoIff leefde geheel voor de tgoen maar nooit ontbrak hem de tgd of lust lief en leed van vrienden te deelen het was een behoefte van zijn hart Vele dier vrirndeo staan Ihans aan de groeve geschaard en willen die niet verlaten zonder een dankbare hulde te brengen en de hoop uit te drukken dat hg allen tot voorbeeld zal strekken Ons rest de plicht de verzekering af te leggen dat Uw aandenken ons dierbaar zal blgven en de gedachtenis aan U in ons midden zal blijven voortleven Vaarwel I Rust in vrede l Namens de Vrgmetselaarsloge De ware Broedertrouw sprak daarop de heer J M Noothoven van Goor onder voorzitter dier Loge De te Gouda gevestigde loge zeide spr o a was tiotsch op haren regeerenden meester zoo dat zgn broeders zich gedrongen gevoelden hem naar zijne laatste rustplaats te vergezellen ten einde zoolang mogelijk met hem vereeuigd te zgn Hg wees op des overledenen eigenschappen van geest en hart want slechts enkelen waren de gaven geschonkeli moois Kolff die bezat Steeds kenmerkte zich bg hem een zucht naar waarheid en liefde een streven naar het goede schoone en edele £ en welsprekende en hartel ke taal was hem altgd eigen wanneer hg zich te midden zgnér broeders bevond Üerinnerende wat Kolff dan ook voor hun loge en voor hen persoonlijk was voegde spr aan de tidrijke kransen waaronder oolc eene krans van de Loge was met de kleuren der Loge nog ecu drietal rozen toe Den mtte roos als symbool der iditiog de erken4 ning van zijn Verken en veidieusteu en dat h steeds het goede had gewild en geleerd Een roode roos als symbool der liefde die hem bezielde tot zgne medemeuschen der trouw aan zijn plicht in gezin en maatschappij welke rein en onbaatzuchtig was En nog een derde roos als een teeken der hoop dat zijn arbeid rijpe edele vruchten dragen moge en tevens der hoop op een wederzien Daarop voerde de heer Jac G Robbers uitgever te Rotterdam het woord Met een bloedend hart en schoonmetende bracht hij een laatste hulde aan den man die door zijn helderen geest zgn scherpen blik en een hart dat warm klopte voor alles wat oed en edel is zoo boven velen uitblonk De kenspreuk Help u zelven had de afgestorvene zieh tot de zgne gemaakt Zelf heeft hg zich eenen weg gebaand waarop hg met eerc mocht terugzien Steen of marmer is er niet noodig om zijne werken er in af te beitelen deze zullen door zich zelveu spreken In het vok zgner keuze nam Kjj eeue eereplaat in Door allen werd hg geacht en geëerd In de nieuw opgerichte maatschappij Elzevier laat hg eene plaats open die niet gemakkelijk zal kunnen Warden aangevuld Allen gaan echter van hier met de overtuiging dat hg met hen zal blijven voortleven Overstelpt van aandoening en snikkende woonden de drie zoons van den overledene de hartroerende plechtigheid bg Door eiken spreker werden eenige hartelgke en zoo mogelgk opwekkende woorden tot hen gericht evenals de treurende weduwe eu dochters en de aanwezige broeder niet werden vergeten waarbg zg mede herinnerden aan zijn moeder die hem onlangs was voorgegaan ten bewgze wat hg voor die allen geweest was Vooral van de kinderen werd verwacht dat zg den naam van hun vader in eerc zouden houden ook voor het verre nageslacht Moeielijk was het afscheid nemen niet alleen Voor dezen maar voor allen toen de broeder des overledenen de heer van Breda Kolff uit Amsterdam mei door snikken afgebroken woorden had dankgezegd voor de gebrachte laatste hulde Veler tranen mengden zich met de bloemen die ten laatste nog den doode in zgne stille rustplaats werden toegewgd De 25e opgaaf van giften ontvangen bg de Alg Ver Commissie tot leeniging van rampen door Watersnood bedraagt ƒ 508 04 Staten Qenerèal Twudi Kahib Zitting van 2 Mei 1881 De motie door den heer Keoehenius in de zitting ven 5 December 11 bij de algeraeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting ingediend en gisteren aan de orde gesteld luidt als volgt De Ksraer van oordeel dat de toelating van een christenzendeling tot uitoefening van zgn dienstwerk in NederlaudschIndié niet behoort afhankelijk gemaakt te worden van de gemoeds of andere bezwaren die bg hem of anderen bestaan legen de inenting ot herinenling gaat over tot de orde van den dag De rede van den heer Keuehenins duurde 2 i uur en was voornamelgk gewijd aan de bestrgding van de wetenschappelijke waarde der vaccine hetgeen reden te meer is om haar de evnngeliepredikeia niet op te leggen De heer van der Hoeven ondersteunde de motie welke geheel juist is zoolang niet bewezen is dat de bewuste zendeling de bevelen der regeering weerstreefd heeft Overigens vat dé regeering haar verhouding tot het zendelingswerk pieer en meer illiberaal op De heer Rombach het ontwijfelbaar nut der ftcoinatie bewezen achtend rekendé de houding van den minister tegenover den zendeling Biegel vdikomen ongerechtvaardigd De Minister van Koloniën beloogde dat de zaak zeer einvoudig is mits zg niet overdreven worde want men heeft alleen den zendeling gewaarschuwd dat hij niet vooroordeelen mocht eeu regeeringsmaatregel graver hg tot oo deelen met bevqegd of gerechtig3 is De Minister verdedigde verder de Regeering tegen het verwijt van den heer van der Hoeven Naar wg vernemen bestaat bg het Dei artement van waterstaat het plan om de buitengewone opzichters van den waterstaat die als ambtenaren op de verschillende bureaux van den rijks waterstaat dienst doe tot een korpa vaste ambtenaren te r prganiseeren Uit Wierum wordt dd 3 X Ar l geschreven Onze visschersvloot heeft reeliBaedert geruimen tgd veel te lijden gehad van de Engelsehe visschers Niet alleen dat deze laatsten tot zelfs zeer dicht on er den wal komen visschen maar zg komen in z 5 groot aantal somtgds wel met 100 k 200 tegelgk dat er voor onze visschers bgna geen Iffijf overschiet En lieten zg dan onze visschers nog maar met rust I Moedwillig zeilen zg dikwgla over het visohtuig der onzin eit vernielan zoodoiinde veel ran ket tuig Gisteren echter gingen de handelingen der Engelsehe visschers alle perken te buiten Onze vloot bestaonde uit 15 vischaken was aan bet visschen in de Noordzee onder de kust van het eiland Ameland toen op eens een massa Engelsehe visschers kwamen opdagen ofschoon herhaaldelgk gewaarschuwd en vriendelijk verzocht wordende door de onze om een andere koers te nemen stoorden zg zich daar niet aan maar zeilden moedwillig dwars door het vischwant der onzen sneden de lijnen los en namen èn tuig èn visch mede waarna zg zich verwgderden Onze visschers te klein in getal om zich te verzetten moesten dat met leede oogen aanzien De schade gisteren hun berokkend beloopt ongeveer ƒ 400 sommige visschers hebben zelfs tot 80 schade Met recht vraagt raen hier Ken de Regeeriug daar nieta aan doen P Zoo ja waarom doet zg het dan niet f De veriioellcigke dader van den moord in de Goudsche Wagenstraat te Rotterdam is Zondag namiddagte Utrecht aangehouden en gerankelgk naar Rotterdam overgebracht De piurden welke voor onze cavalerie benoodigd zgp zullen dit jaar bij wgzc van proef voor een gedeelte uit Ierland getiokktn worden Zij zullen echter niet daar te lande gekeurd maar te Rotterdam aangeboden moeten worden alwaar de keuring zal plaats hebbeu door dezelfde Commissie welke zioh thans met gelgk doel in Hongarge bevindt terwgl de Ie luit der huzaren baron Van Boetzelaar nóg oau die commissie wordt toegevoegd Voor de rechtbank te Rotterdam is Vrgdag behandeld de vordering van likwidateuren der Afrikaansche Handelsvereenigiug tegen kuratoreu in de faillissementen Pincoffs en Kerdijk om io elk der beide boedels te warden toegelaten tot verifikatie van een vordering van S milioen ignde het gefonrneeide aandeelenkapitaal tot vergoeding van schade door wanbeheer en kwade trouw van beide directeuren aan de vennootschap veroorzaakt Door kuratoreo werden die vorderingen bestreden èn omdat eischers in gebreke walen gebleven het wettelgk bewijs der tchade te leveren en op verschillende gronden tegen den vorm waarop de actie is ingesteld waarvan de voornaamste is dat zg door iudividueele aandeclhoudera en niet door likwidateuren had moeten worden ingesteld De knrator in het faillissement mr Troslorf deelde by deze gelegenheid eenige bijzonderheden omtrent den stand dier beide boedels mede lu den boedel van L Pincoffs bedragen de activa circa 114 000 tegen een passief van ongeveer 2 millioen met inb rip van dg betwiste vordering van ƒ 150 000 der OostIndbohe Gasmaalsobappg waarin de rechtbank Maandag jl uitspraak heeft gedaan Bg dezen stand van taken zou aan crediteuren eeu uitkeertng van 6 pet ten goede komen wordt de aanhangige ver 11 pet over Io den boedel van H P Kerdgk bedraagt het aOtief circa ƒ 86 000 tegenover een tot nog toe geverifieerd bedrag van 82 00 of ruim 36 pet komt daar echter de betwiste vordering van ƒ 150 000 der Indische Gssmaatsohappg bg dan daalt het ogfer der uitkeering tot circa 12 pet en bg toewgzing van de aanhangige vordering van f 6 750 000 tot nog geen half pet Op de jaarvergadering van het Ned Werklieden verbond Patrimoniim is eeu ontwerp voor eeu pensioenen onderstandsverboudvoor werklieden en hunne weduwen aangenomen Het doel van dit verbond vindt men in de volgende om t rgving Uitgaande van het beginael dat God het maatschappelijk organisme zoo heeft geformeerd dat deouderscheideue standen moeten dienen om elkander aan te vullen ten einde het welzijn vau het geheel te bevorderen en vertrouwende dat de aautiynlgke standen zoowel als de heeren patroons met dit beginsel instemmende de pogingen tot lenigiug der maatschappe Igke ellende krachtig leullen steunen stelt het Verbond tich ten doel a Werklieden met het zestigste levensjaar of later te peusionneeren en dit pensioen zoq mogelgk te auppleeren uit eeu te vormen onderstandskas i Naarmate de kas dit toelaat invalide geworden werklieden te ondersteunen c Aau werklieden of hun gezin een uitkeefing te doen tier gemoetkoraing lu de begrafeniskosten bg overlgdeu y d Weduweu vau werkliedeu te pensioneeren enook dit pensioen zooveel mogelgk uit de onderstaudkas te suppleereu e Bureaux voor arbeid eu a iders op te riohtep waar patroons eu werklieden eeri oentroalpunt vinden voor arbeid en arbeidskrachten Pttirimmium telt thans 10 afdeelingen gevestigd te Amsterdam Arnhem Frau eker s Gravenhage Groningen Meppel Rotterdam IJselmoude Zwolle en Zwgndreoht in Duitschland zijn ondertdieidene eeatnleVud bouwvereenigingen bezig met pogingen aan te wenden dat van regeeringswege eene commissie worde gezonden naar Amerika ten einde in loco onderzoek te doen naar den werkelgken staat van het landbouwbedrgf aldaar Men stelt daarbg op den voorbond dat de prodnctkosten voor het koren in Amerika zoo gering zijn dat met name Duitschland er niet aan denkeu kan om met Amerika te concurreeren Maar men meent dat daarbg in Amerika de roofbouw zoo sterk wordt gedreven dat thans reedt groote landstreken onbebouwd blgven liggen De vraag voor Duitschland en voor geheel Europa in meerdere of mindere mate is dus van groot praetisch belaag of inderdaad dit zoo is eu hoeveel acres daar nog in cultuur gebracht kunnen worden In hét begin dezer maand werd gelgk gemeld is te s Gravenhage ontvangen een bankbiljet van 60 Dat biljet is jien nelgk valsch omdat het deu datum draagt van 3 Oct 1878 en de handteekening van deu heer Gleiebman die reeds op 8 Nov 1877 eervol als secretaris der Nederi Bank werd ontslagen Het onderscheidt zich voorts van de echte baokbitjetlen van zestig gulden o a door da kleur die groenachtig grgs is door de zeer slordige bewerking door de omstandigheid dat de onderdruk horizontaal gestreept is iu plaats van effen dat de woorden rpresident en secretaris en de strafbepaling te groot van letter zgn dat op het schild van het wapen de leeuw het zwaard draagt in den liukervoorpoot en de druiventros geheel verkeerd is terwgl op het biljet alleen eenige sporen vao nabootsing van het watermerk te ontdekken zgn dat met de getallen 60 gedeeltelgk is mislukt Op het biljet bevindt zich een vahche stempel in ovalen vorm met de woorden ui Hoogland in effecten te Amsterdam De officier van justitie t s Gravenhage verzoekt Kun die omtrent de vervaardiging of uitgifte vad meerbedoeld biljet eenige inUohting kndnen verstrekken hem daarvan onverwijld meddeeling te doen Ecu elfjarige knaap te Parijs heeft eens een staaltje vaU onbeschaamdheid afgelegd zooals er nog weinig zullen zgn voorgekomen Hg was met zijn broeder eu zuster aangehouden wegens diefstal Geregeld liep dit drietal de markten langs en kaapte alles wat zg maar meester konden worden uit de zakken der koopsters Toen hg voor den commissaris van politie een verhoor lou ondergaan kwam er juist een dame binnen die den commissaris weuschte te spreken Terwgl ig met elkander spraken kroop de jeugdige takkeuroller achter de dame en ontfutselde haar de portemonnaie De oommitaaris had het echter bemerkt eu bevat deu veilig kon zgn voor dieven Als ons ooit iets tegeugevajlen is dan mag het de opgaven van het statistisch bureau te Washington heeteu waarin gemeld wordt dat iu Maart uit Nederland in de verschilleude havens der Vereeuigde Staten zgn aapgekomeu 643 landverhuizers Wg hadden verwacht dal dit aantal minstens het driedubbele bedroeg De opgaven die sommige bladen af en toe brachten deden al vreezen dat het heele land leeg liep en teker is dat wanneer we die opgaven eens uaast het aantal aangekomenen plaatsen de balans een zeer uadeelig saldo zon leveren Ër zullen er toch onderweg niet tonder dat iemand het hoorde eeuigeu zoek geraakt zgn P mi i Afloop van Openbare VerKt van Onroerende Ooederel VEILING 2 MEI Winkelhuis Gouwe O 5 ƒ 7660 k P W en M i Kamphuizen Heerenhuis Zeug traat G 91 ƒ 4790 k P Rond Pz Werkplaatsen Grond Vogelenzang M 169 ƒ 800 k G Koog Werkplaats Kantoor en Grond aldaar ƒ 2660 k F J Bellaart Een perceel Grond aldaar ƒ 660 k D v Stavel Winkelhuis Raam O 469 ƒ 1320 k B Bes n Idem Wachterstraat P 166 ƒ 1840 k L van Blokland Winkelhuis Kleiweg hoek Turfmarkt E 101 ƒ 8960 t J van Sonabeek De Effectenlïeiirs XXXIV Amsterdam 2 Mei 1881 De weken Tolgen elkander op doch verschillen zeer De lusteloosheid die in mgn vorige soheiiBg en inslag was maakte in deze week voor eene aieer levendige stemming plaats Met uitzondering van Russen valt voor alle hoofdsoorten zoowel vau Europa aU Amerika een vaste stemming te noteeieo Wat de Russen betreft is het opmerkdgk dat de daling terstond na den geweldadif en dood vaa Alexander II verwacht uitbleef doch dat tg later volgde Het vertrouwen in den nieuwen Czaar moet das wel groot geweest ign doch de telenrsteUing uu hg weifelt tusseheu het oude despotisme en eeo meer vrgzinnig bestuur is des te grooter B1NMIM1 AMDSCHE wAAaDiM StatUfatdtn Onze fondsen waren minder willig er was nog al aanbod tengevolge waarvan d 4 o a I e daalden Het verschijnsel staat wellicht in verband met de hooge prolongatierente Na de intrekking der realewet had men anden wel eenige verhoogiag megn verwachten Pr emitUeningèn Amst loten waren V beter Rott Vi Paleisloten 3 Spooneegleniitfe Centraalwaardeu bleven in willige stemming de aandeelen sloten s booger Overigens tgn voor deze soorten alleen dalingen te vermelden Aand HoU Sp IVi do Rgosp lager ook Boxtel Wetelwaarden verloren het iu den laatateu tgd behaalde avans de oand stonden weer op 20 Indutrieele waarden In dcxe waarden ging weinig om Aand Handelsmg l Kanaalmij 1 lager j Afr Hv en Stoomv Java l x Amst Bk eu Omnibutmij hooger ËuKOFlESCBii WAABDKH aaUf mdte Ziehier de voornaamste dalingen der Russen 6e Serie s 64 1 77 toomA Oosterleeningea ab 80 verloreu het minst Hangaren stegen 1 Mei metollieken V lilTeien do l 4 Oostenr goudr IVi 3 t Portugeeiea l ypte 1 5 Turken 8p j ongevee Vi booger PrimieUmUigtn Er valt een verhooging te noleena veor Hongaren en Stnhlw van 1 I t Oostenr 68 ruim 1 Pmist ï Turksohe Brnss Vf Oost 64 1 Madrid 2 en Russen t Sfoorwegleeninge De meeste Ruasisrae Sporen liepen ongeveer 1 pOt terug alleen aand Or Mg verbeterden i Overigens geen verandering Indmbrieeü waarden Oost Hoag bankastiSa I4 ven zeer getocht en noteerden weer l lioeger Ahebikaamschx WAiKDiM Staatifomdéen 8 pCt Florida Gert waren aangeboden eu 1 pCt lager ook Uexicasen konden zieh niet op hnt vorige ko l handhaven De oude eloten 1 de nieuwe 1 fèl la er In Zuid Amerikanen ging weinig om en kwam geen verandering SpoorwegleentMfen Ook voor deze waardea m de animo wat grooter Oreg Colit sloot ruim 6 pCt hooger nog verbeterden aand Penusylv en Port Royal 1 Kaus Padf 111 1 i l i pCt aevel M Vernou en CleveL Oolumb 6 ik 6 pOt lager Iniutrieele waarden Zoowel Colorado s als Maxwell s in aangeboden stemming Prohngatie renU Met zeer veel vraag sietg de rente tot doch viel spoedig op 6 terug T P 8 De Ëuropeesche markt was minder geanimeerd doch Amerik Sp williger Onze Staatsfondsen waren iets booger en noteerden BS s ÏJ s lO Vi en 102V8 Premieleeningeu waren ook williger Zoowel aand alt gest ÖU Centraal waren V booger tü noteerden 48 en 70 i Aand Boxtel Wezel lager nl 19 4 Aand Holl Sp noteerden 136 do Bgnsp volgef 1491 Aand Ned Bank stegen S pCl 266 Russen bleven dalende oude noteerden 97 6e S 58 6e 81 6 ƒ 1000 96V4 do JE 1 0 93 72 90 73 89 4 77 92 Oosterl hielden tich goed 667 i 56Vi S6l èO ging met veel handel ten slotte nog iets tehtcruit eo sloot 7lVi Ook Oosteurgkera waren iets Uger papier eutll 67 Vi 1 66 i Zilver ö Vs Goud 82V4 Overigens weinig variatie Russische Sp waren mede flauw Aand Gr K j 1267 Baltische 54Vi Zuid W 69Vf Zoowel Aand als Obl Theiss Sp ignlets opgekomen ig noteerden 106 en 87 Mexicanen noteerden 26Vi en 16 6pCt Peiu 23V8 6pCt dito 19 De meeste Amerik Sp monteerden tnssohen tCU iVv Alleen P Royal was l minder 68V4 CentralPac sh 87 Canada South 7 6 i M Vernon87 Mich Centr Cor 108 Miss Kaus Tex Oert eu Obl 1061 Or eg Calif 70 = p OLia IB GEVONDEN en aan het Bureau van Politl J deponeerd Een Duimstok een gouden Oorbel Mts van eeu wagea een BeleenbrieQe eeu flamn met ülilver eeu fantaijie medaillon met portret