Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1881

yrijdftg 6 Mei 1881 rS606 De Generaal A ent der SINGER MAATSCHAPPIJ heeft de eer hiermede te berichten dat het Depot der ORIGINEELE GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Advertentieblad voor kuda en Omstreken Naaimachines zich van nu af voor Gouda uitsluitend bevindt bij den Heer l SCHENK Hooe5traat 122 23 Gouda New York en Amsterdam 1 Mei 1881 Oe inzeading v n adverteatiëQ kan geschieden tot óön uor des namiddags van den dag der nitghv Sf Laatste Berichten Londan S Mei in het Lagerhuis kondigde LtlioBoiièK tan dat hq oppoaitie lou roeren tegen ket opriehtea n een openbaar monament ter eere val lord Baacontfield Gladatooe antwoordde op eeae Traag ran Hioke Beaok dat het thans raatstaat dat de oapilulRtie ru Potckefrtroom door rerraad verkregen is De hoofden der Boenn hebben dit erkend en tijn bereid de apitulatie te laten ernietigen Voorshands kunnen erhalre onmogelijk debatten OTer de Trausraslsche laken geopend orden Sir Oh Oilke verklaarde dat de Porte gisteren ene irmdi had uitgevaardigd waarbij de voorwaarden ter regeling der Oriekaohe quaeslie aangenomen worden Hq verklaarde verder dat er geeu reden is om te gelooven dat de handelsvoorrechten der Engelsehe onderdanen in Tunis betrokken sqn by de tegenwoordige militaire operatien aldaar Het gepantserde vaartuig Moimreh is naar Tunis getonden Waarscbijnlgk lal het er nu reeds aangekomen lyn Het heeft den last de Europeanen aan bord te nemen voor het geval dat er onlusteu mochten plaats grijpen Londen S Mei Kaar men verneemt ontving de regeeriug van sir Evelyn Wood het bericht dat de regeling met de Boeren ton gevaar loopen wegens de capitulatie vau Potchefstroom welke moeilijkheid geenszins opgelost schyut Dillon komende van Tippcrary werd heden namiddag ten 5 uur bjj lyne aankomst te Dublin gearicateerd Zyue gevangenneming had plants wegens iqne te Dublin jongstleden Dinsdag gehouden rede De agitatie te Dublin duurt voort De Home rulebladeu keuren krachtig de proclamatie af waarbg de habeasoorpusaMe geschorst wordt De leraohe geheime raad hield heden middag wederom eene buitengewone tilting Men verwacht morgen eene nieuwe proclamatie waarbij Dublin geplaatst wordt onder de lersohe wapenwet Burgerlijlce Stand OBBOKEN 10 April Johanni oudan G H Fortbotel en C Nsdvrhof Aegidisi oadera A ZwaneDburg ea M Jaaite Jaaoha Gararda oadara H H lexer en H vaa der Kle Margaretha ondera C de Voa en C Jongeling 1 Mei j Ueadrik ouders A Bouwman en G Rijkelljkhuixeu Willenina Cornelia ondeia L Hogeveld en A du Waal OVBRMSDBN sa April T H Snelleaian S m 80 W r Mslkert m ADVERTENTIËN Heden overleed na eene kortstoodige lieRe tot diepe droefheid van m en van mgne Kinderen mgn dierbare Echtgenoot de Heer QUALTHERÖS KOLKF Wed L M KOLFF Ltidm 29 April 1881 Eloenhdizbn ♦ Heden overleed te Vlaardingen in den ouderdom van 75 jaren onze hartel k geliefde Vader en Behawdvader de WelEd Heer M J SPBÜUT na eene 53 jarige loopbaan als Ge nees Heelen Verloskundige M SPRUUT J M SPRÜIJT BOCHNBE Gouda 2 Mei 1881 De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft hij vonnis van 30 April jl gehomologeerd het door den gefailleerde J van der WAL Commissionair en Winkelier te Gonda aan zgne Crediteuren aangeboden en door hen aangenomen accoord De Curator Mr J PORTDIJN DB006LEEVER ANTWERPEN De prijê der fijne gerookte Westfaalsdie Baniethammetjee van i tot 7 Küot of h ponden 1 eoort blijft bepaald op 72 holl cent per Kilo of h ponden tot Pinheterdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vraehtvrj op rembours enkel iets inkom iechten te betalen bg ontvangst wyzt om ze opperbetl te bereiden wordt grali bijgevoegd verzendingen bij minsten 15 of 20 h ponden voor momter vraehtvrij Aanvn en Jraneo brieven of p kaarten J STBDUF Aabeerpen Belgié OBaELBESFELING lo de Gruote Kerh te ionda te geren door de Beeren Gkbeokdbrs V E en W van THIENEN Organisten te DELFT op D017DERDAG 12 MEI 1881 des namiddags te 2 uren Toegangsbewgzen zgn a 50 cents op den d der uitvoering aan de Kerk verkrijgbaar £ en gedeelte der opbrengst strekt ten voordeele de van armen Photograpiisch Atelier Ja HERMANIV BlICRMAN Kattensingel heeft de eer te berichten dat het ATELIER DAGELIJKS geopend is van 10 5 uur Bij A LACAN rniêrT is getrokken de hoogste pr s van f 20 000 op iuininei 644ë Devies Op den 2en dag van Mei Was ik verheugd en big EBOEDSCHE EIFFEN te huur g evraag d Adres op te geven bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg GEVRAAGD EEK DAGMEISJE van de F G niet beneden de 15 jaar Adres bö den Boekhandelaar H C EDAUW Jr Alhier Ig 1 li uit het MAGAZLIN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREIJNDER Ja Markt 148 Gouda Snelpersdmk van A Bbinkkan te Gouda EENE WASGHTRODW verlangt nog HENIOB WAS8CHMN naar verkiezing nat of droog te huis Adres aan het Bureau dezer Courant Nederiandsche Rhijnspoorwega WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Ven AMSTERDAM AKNHBM en UTRFX HT nonr HOTTEKDAM H AGE en 8CHEVENINGEN Het vertrek van AmBterdnm ia opgegeven van het station Rijuspoot Het vertrek van het centraalstation Weaterdok ia 15 m vroeger Van Amsteedam 6 30 8 10 9 80 U M 1Ï 6D 8 B 8 16 9 B0 Abnhem 56 8 62 l 86 1 45 5 90 8 46 M Uteecht 7 8 28 lb l7 11 40 1 IB 8 28 ftaS 8 35 1 X12 Harmeleu 7 22 8 46 P2 3 1 35 3 48 9 10 8 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 B 8 Ouftwater 7 36 1 55 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 69 4 Ï0 7 6 9 86 10 63 NaaE Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 68 2 18 9 42 RoiTEEDAB 7 63 9 16 10 80 12 81 2 18 4 6 4 28 5 57 9 42 10 69 ZeveuhuizenMoercapelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaaril 7 66 2 21 4 26 9 89 Voorburg 7 56 9 18 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Qbavenhaqe 7 66 9 13 10 62 12 84 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 66 Soheveningen 7 66 lflJ62 12 34 7 9 Van ROTTERDAM iWiVBNlNGEN en sIHAGE naar AMSTERDi RECHT en ARNHEM Van Kottekdam B 30 8 15 8 50 10 80 10 40 11 60 2 3 4 30 6 60 7 86 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 28 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 86 3 22 4 52 7 26 7 56 9 27 Soheveniugeu 9 40 11 60 1 46 8 46 6 sGeavenhage 6 25 8 5 8 35 10 10 10 80 11 46 1 60 2 5Ö 4 16 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 87 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 56 ZevenhuizenMoeroapelle 6 S5 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 88 8 19 4 49 7 2S 7 68 9 80 NaAE Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 38 Harmelen 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 66 7 31 8 1 9 83 Amsteedam 7 16 8 36 10 52 12 13 8 26 8 1 9 83 Utbecht 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 25 4 65 n n 1 g QQ aVnheh 7 16 9 ll lÓ 6a 11 21 3 26 4 66 7 81 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BUITENLAND ituitciiiaiidscli Overzicht De leren zqn uer venlagen over den staat van Iwleg te Dablin omdat zq begrypeu itat de opfuiiug nu onmogfiyk lal orden Dillou is reeds gearresteerd Het lal de heer Labouchcre ijjn die in het Eugelsoh parl neut de stem tal verheffen legeu de oprichting van een uatiousai gedeukteekcn vuor lord BeMMuleld Zalk een diyreu kau in Engeland sleohls in den smaak vau leer veiuigeu vallea De koninklijke oomnristie voor de Transvaal hield DoBderdag te Newcastle eeite lilting waarin de nowltakelgkheid bespraken wenl om Polehefairoom weder door de Ëngelsche troepen te doen beletten Zooals men weet was de overgave aan de Boeren het ce o sar bwleukel l e limhaid au dea IhvcInebbtsr van deie CTai ea die niet aan de Engelselieu verteld had dat er wapenstilstand was gealotèa De hoofden der Boereu agu er niet tegen en slenmeu er lu oe dat Groujes ter verautwoordiug lal geroepen worden In een Zaterdag openbaargemaakt blauwbaek met Transvaalsefae depêches komt een brief voor van generaal Wolselej gedateerd Oolober 1879 waarin hg legt dat het volstrekt niet bleek 4 1 de annexatie door de meerderheid der inwoners werd goedgekenrd Men wist das loen reeds wal men vroeger of later Ie wachten had Met de Basuto i heeft de regeernig der Kaapkolonie vrede gesloten In Tunis blgven de aaken Voortgaan tooals ie hel leden toen wg er de laatste melding van maaktro Bey en sultan protesteeren d Fransohe troepen marcheeren verder en verder het land in De Bey ia een verloren man en kan lioh voortaan beaehouwen als Franscb onderdaan Volgens den correapondent van de fiai y Nem te Tunis tullen hen de volgende voorwaarden worden aangeboden aftettiug en bestraffing van den eeraten Minister van Twiis afstand van het gebied der Kroamirs benevens van de Biserla haven aanneming van Frankrgks protectbraal de Bey lal tonder toestemming van Praukrgk geen betrekkingen met de Mogendheden nisgtn hebben het protectoraat lou worden uitgfivpttbA door een Fransohen resident mrt den titel VI commissaris verder louden de Fraiischen de Meiradvallei bezetten tot na af betaling der schadevergoeding wier bedrag nader zou worden vastgesteld de Bey zal zorgen voor de onmiddellgke terugroeping de consuls van Italië en Engeland en ook voor ern gunstige uitspraak in de zaak der Société Marseillaise Hoe hard deze voorwaarden ook zlio de Bey moet zich wel schikken daar de Mogendheden die eerst indirect hem hebben aangemoedigd hem in den steek laten De NatümtU apreekt echter deze mededeelingen tegen en verzekert dat de Fransohe regeerili noch inlijving Hoch beachermheerscbap beoogt In afwachting van erne mogelgke inlgving van Tunis of de vestiging van een Fransoh beschermheerschappij iu het Beg lachap merkt de Obuner op dat eene beslechling van dezen aard aan den handel van alle mogendheden ten goede zon komen VWij kunnen Frankrijk niet laken zegt het blad Wanneer het eene gedragslijn volgt waaraan i ij ic ren oiig Oostersch rijk verschuldigd zijn Oe telegraaf deelde den uitslag mede van de stotairaing in de Italiaansche Kamer over de bekende n pti tegen het Ministerie Uet Kabiaei verkreeg daarbij een meerderheid van 281 stemmen daar echter de aanvoerders der reshterzgde en der diasideuteo die hun oppositie tegen hel Kabinet niet wilden prgsgeven verklaard haddes dat hsu othonding van ds stemming 146 leden onthieldon zich wantrouwen tegen de Regeertng beteekende is de werkelijke door deze verkregen meerderheid siechts 115 Bovendien hadden Criapi Damiani e 27 anderen de zaal vóór de stemming verlaten en trekt men ook dezen af dan dinkt de meerderbeid rot 86 Na een hartstoehtelijke beraadslaging welke drie dagen duurde had bel minitlcric in een Kaacr mei 489 aanwezige leden dot sleehts 261 besKat aan tgo sgde waarbij komt dat het geheele getal leden 6Q8 bedraagt Van de 176 die op een of andere wijze tegen de Beretfiiig partq kozen bkoorda 46 l t de diasidenten der hnkerzg te Den dooraUg voor het miatwta gaf Niooiaca aal dadrak bet woord ten tgiiea gaaale vorrée cb wiaaa volgdiageu voor de motie van Manetni atemden Men weet dat het laatste faeaiuit aii keizer Alnander H hetwelk op de invoering van zekere hervormingen in oonslitutiouneelea zin balrèkking heeft volgens den wil van den overleden vorst op 9 April zgn geboortedag ter algeraeene kennis sou zgn gebracht Die openbaarmaking is echter onder de tegenwoordige regeeriag niet geschied ea dit heeft volgens eene dépêche uit Pelersbarg op de bevolking een pgalijkeu indruk gemaakt te meer omdat de inhoud vaa dit besluit reeds nauwkeurig bekend was geworden Oraal Loris Melikotf bevond zich om deze zaak reeds tweemaal te Oalsohina waar keizer Alexander 111 thans vertoeft Men zegt dat belangrijke besluiten genomen zijn maar in welken geest is nog niet bekend BINNENLAND OOUD i 6 Uei 1881 De heer Mr A A van Bergen Uzelidaoru Burgemeester dezer Glemeente is met algemeene stemmen caudidaat gesteld voor Lid van de Tweede Kamer door de Kiesvereeniging Burgetplicht te Alphen Heden avond heeft eene vergadering plaats derGoudsche Kidvereeniging Burgerplicht waarineveneens een candidaat zal warden gesteld v d £ Tweede Kamer Gisterenavond had onder prassidium vaa den heer Dr F H O van Iterson de jaarlijksche vergadering plaata van Aandeelhoudera van de Oewboie Fleeêehkouiotrij Uit het jaarverslag bleek dat de locatand bevredigend waa Op deze vergadering had eene uiüotitg van aandeelën plaata Uitgeloot werden de nra 4 8 59 66 66 136 en 166 Als beatunnleden werden herkozen de hh Dr F H O van lUrson en W F C vaa Essen In de zitting der Arr Rechtbank te Rotterdam van Dinsdag stond o a terecht J V V smid te Qoudi bekl van mishandelin Eisch 7 dagen ger cell Sedert Zondag den eersten Mei js op den Nederlandaehen Rijnspoorweg een tiieuw fhri f voor het AOVERTENTltN wonhm g plMM van 1 5 regels 50 Centen ieder regri meer 10 Cmten GROOTB LBTTBftS worden berdtend naar plaatniiiiate Afeonderlpe Nommen VLIF GENTIN personenvervoer ia werfciag gekonwi De eoMnremie met den Uollandsohen Spoorvag iwlÉhii Kolterdara eu den Haag is daarbij bijaa gckeal opgegeven wegene de belangrijke verkoo iB dar nikt prjjieu tnaehea die plaalaeo rttonr Mr t imm 76 60 40 oenla maar daa op den HdtaaMMi Spoorweg In l algeucen zgn ia b aiann MstW É vrachtprijien vao Ooada oMenndaria crk a tnab uil oaderstaaode opgave Uykt vaa it p M 4V ntoarbiljellen voor 2 dafea OCD TAtiir Nninr tAsitr Oovda BD Haag l tO 1J O gO t jg i go o Ooida Botterdam 1 60 l SO U 80 1 70 1 S0 0 10 Oonda Utreeht 2 40 1 80 1 20 1 6 1 06 l M Oouda Arasurdam 3 80 3 06 1 90 8 80 8 10 1 09 Oouda Arnhem 6 80 6 40 8 46 7 20 S 40 l fO Gouda Breukclea 2 10 I 7S M ja l tO t lO Ooadia Uaraieleu 1 60 Lit O lt 1 70 M Gaad Wotidan I fO O tS 0 0 t U tif Goada Oooewatar 00 0 70 0 4S 1 0 71 M Gooda Zevsnhaizen 0 10 0 60 0 40 0 0 0 0 0 40 Gottda Zoetermeer l tV 1 0 60 1 30 1 M Gouda Voorburg 1 6U 1 30 0 80 1 10 1 60 M Gauda Moordreeht 0 60 0 46 0 30 0 5U 0 40 0 tGoudaNieowerkerk 0 80 OJIO 0 40 U 80 0 0 0 40 tiouda Cappelle 1 10 0J6 0 6 1 16 O fO M Gouda Driebargen 3 80 1 66 1 6 S 6i 1 70 1 19 Oonda Maarsbergeo 4 10 3 16 1 10 4 SS 80 9J9 Genda Veeneudaal 6 90 2 66 t SO 4 t t Gouda Ede 6 60 4 86 1 86 6 86 4 41 Gouda Zevenaar 7 iO 86 3 90 8 3i 39 Goada Emmerik 9 10 6 90 4 0 7 7 30 M mi CORRESPONDENTrE SCHAAKPAKTU tusschen Alkmaar Nil tine Ubtn ca Goada JV lameiei Alkmaar l8te zet El E 4 Qaada Iwmt C 7 C B Thans is gepnbUoeerd da lüai d üboQ at aa islagenen voor ket jaar 1881 lu de Awiade ZuidHolland de Monti Haastrecht No 38 Th P Tiraly 9 G A van Hoaweaiage Gin te ft riSlttlder Ie s Gravenhage in der Torren Kta Ie Waddiai Daarop komen o a voor de kk J J Ie Itm Mooidreohl No 61 1 veen No 70 Donderdag 12 Mei des namiddags tak 1 ara itl in de Groole kerk alhier een concert wwdka ngeveA door de gebr vaa Thienen nit De h n vaaligen daarop gaarne de aandacht daar kunne eoacerten elders gegeven veel bijval ondervonden terwjjl daaraan de trearige bijzonderkeld ii rarboadea dat beide rtisten blind qn De hh gpbroeders van Tkienso iqa aooaa vaa wjjlen dr vau Thienen laatstelijk dirinennf litler van gemndheid Ie klaase bg ket K I iMw Bg zijn overlQden ia 18 4 liet k j eena weonwa ibI zes kindetan na waarvan er drie blind geboieB Nvea Naar Ntderland teruggekeerd werden deze laatottn in het BHadBB Institant te Amateidam gaplaatat lar zij hanae aoretiscbe opleiding ia de mniiek ndnrende twea jateu entvingea vaa dea keer 8 B de Vries In 1874 in kennis gekomen met dea IMM J A Klerk oifpmiat te Delft trok deie ziek de y i