Goudsche Courant, zondag 8 mei 1881

Lokaal ÜT en VERMAAR Oosthaven iste Uitvoering 1881 eS DKK Goudsche Zangvereeniging op DONDERDAG 12 MEI 1881 Programma CoMALAvan Niels Gade 42ste Psalm van Mendelssohn LiKOKREjAvoor Sopraan van V Milligen Flucht dku heiligen Familie van Max Betjoh Fin4Lb nit Lorelby van Mendelsohn Solisten Mej Wilhelmina Gips Mej M C V V Mej G K V D L en de Heer Fel D Leiden 767 Getuigschriften 3 gouden Medailles Panjs Londen en Berlijn een zilveren te NewYork weergaloos debiet Geen Grootspraak Mr THEOPHILB met deze heb ik het genoegen uw mede te deelen t mijn wensch i dat ook anderen de Haar ontwikkeliugs balsem mogen aanwenden daar ik bereid ben aan ieder die er mjj naar vraagt de volle waarheid te zeggen wegens uw preparaat Ik moet eerljjk beiyden dat ik u naast God die dit haarmiddel beliefde te zegenen de eer van zoo een spoedige genezing moet geven Meliskerke bij Middelburg Met alle adding ia get Nej H Soillus NB Ontbiedt op een brief kaart het boekje jons aller voordeel t wordt u gratis gezonden Heeft u een of ander ebrek aan uw boofdhaax franco aaf vraag om de balsem a 2 de flacon Heeft u grijs of rood haar of baard franco aanvraag om het prachtige klenrmiddel a 2 de flacon in blond bruin en zwart Zonder weerga Hr THEOPHILE Nederlander en Haarkimdlge Fredertkspleiiii Amgterdam Advertentiën in alle Binnen en Buifenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekh andelaa r A BRINKM AN te Gouda Hiertegen verklaarde zich terstond de heer Lobman geen betrekkelijke volstrekte neutraliteit eischt de schoolwet en die moet gehandhaafd worden hoezeer hg dit ook betreurt en daarom stelde hg de motie De Kamer van oordeel dat art 33 der wet wel medebrengt absolute neutraliteit der openbare school doch dat dit beginsel in verschillende steden dea lands onmogelijk ia te handhaven gaat over tot de orde van den dag De interpellant is door het gesprokene niet bevredigd Christen Jood Mahomedaan of Japanees voor allen moet de openbare school toegankelgk zgn zeide de heer Seret maar tegen dat beginsel wordt gezondigd niet alleen ten platten lande maar ook in da steden om de wet meer aannemelgk te maken in de toepassing Maar is dat een eerlgke toepassing ia dat niet apelen met de neutraliteit Streng toegepaat is de onderwijswet een onmogelgke wet en dus natonrlgk volgens dien spreker de strengst mogelgke toepassing Door deu Ministar wordt daarop verklaard dat het gevaarlgk ia motiën te bouwen op dagbladartikelen waartegen de heer Lohman aanvoerde dat het verzoek van den heer de Roock maanden lang op de bureaux gelegen heeft Ala nu nog licht onM ken moet worden dan wordt de natie misleid i De Regeeriiw l waarheid der feiten betwistende trok dA r Schaepman zgn motie in Dit deed ook d heer Lohman verontwaardigd over een Miniater die dnrit betwgfelen of een feit is gebeurd als hg ruimschoote gelegenheid gehad heeft het te onderzoeken Met zulk een minister wei cht hg de liberale party geluk Hiermede liap deze interpellatie af en kon men eindelgk aan de visschery wet gaan L Nationale Beloonliis an 16 600 Ir BINIfENLAND GOUDA 7 Mei 1881 Zooals uit het verslag in dit nr bigkt is de heet mr K A van Bergen Uzaadooru evenals door de kiesvereeniging te Alpheu ook hier ter stede door Burgerplicht met algemeeae stemmen candidaat gesteld voor de Tvreede Kamer terwijl ook de liberale kiesvereeniging te Oudewater dieielfde caodidataur stelde Diegenen onzer lezers welke tot de liberale partij behooren namen teker met groot genoegen kennis vau dezen caudidatuur daar de kans van slagen met deze candidaat zeer groot is ea omdat Qoada in den heer van Bergen IJzendoorn eeo waardig vertegenwoordiger zou hebben die iu de Kamer ecne eervolle plaats zou innemen Intussctaen is de vraag op veler lippen Zal onze Burgemeester de candidatuur aanvaarden Ook iu de kiesvereeniging bestond daarover verschil ran gevoelen eu voor het oogenblik is het ons niet gegeven die vraag met zekerheid te beantwoorden zoadat oni slechts overblijft te hopen dat de heer van Bergen IJzendoorn de zaak in ernstig beraad moge nemen eu dat z n definitief besluit zoodanig moge z jn dat hy de candidatuar aanvaardt Een dusdanig besluit zou hem aanspraak geven niet alleen op e erkentelijkheid en waardeering der Goudsohe JiWalen maar op die van de gansche liberale piW Jin het land daar van zijn besluit een overwiiluing bij de stembus voor een groot deel afhankelijk is Veriteriund pt tverUrend koortnerdrtftend Dit wijnUoudena ehisler beval alle hoedanghede der 3 verschillende kinasoorten vereenigd ietis 7eer aangenaam en wordt zeer door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloedsgebrek gthrek aa kracKten ttelelijie Meiklutd aaitdoeiiiMj en van ie maaa bloedarmoede gevolge vmhet iraambed auMoudeiide k oortie langtameherstelling eni S £ é FABBIKKSMERK OBDRPONBBIID YZERHOUOEND ELIKSTER Spijnertereiut vertlerkeHd en hoorttverdrijtend een zout met yta vereenaelv gd en metde KiMa vermengd vormt het zekersten krachtigst geneeimiddel tegen Bloedtgetrel Bloedarmoede getrek aan krachten aandoeningen dernaag langtame herttellingen gevolgen M hetkraemöed enz FABKIBKSMBHK OSDBPOMUBKD z cdé fa fAilUf U r a Broiiet M il illi N i iiMMik CWDIKTROCIVD ï wriwiir tu Bcrg AmUekt 81 j IB P vw LMamn Jtt j VliBt C OaJnnia it mand April 1881 6EB0BEN Ju dan C DiblxaiUm v Aannentol n E SelMp Hwri je oiden i na H M oud tb A Verduyii BeeawUk fltBOMSN Wijuiid oadira 6 Verdoof on C vin Rvn Aaltje en Jen oaders A Slipperdol eo P Rnitwil Cornclie Lambertas Pieter ouders A O Stuffera en M Kraw tVilbelani Jaeobu ouden W A Verkleg en I Smit jleadriki oadcre A Kooter eo A Terwe Micbielei Pieter Rilenni ooderi P 6 Teekeni en I Bniji OVBiUJDEN C Sekoolen 1 ekBUV D der SUrre on W ran dor Leoq A van Daa ea A Ooatcnrgk Waddluxveen ORBORBN Corneli oaderi W Koiter en K Abenei OVBRLBniSN H de Kotter 2 m D au Ooitenm t P A de Ridder ecbtn laa C Oeerea 8 j ONDERTROUWD C ran ier Loo eu K Orareland G H tan Dam oi C Verkade dÜHOWD A koerti en M Badder Zevenhujxen GEBOREN Tennii ouden A BontonUl en U B an dor Stam Eliiabetb ouden C ran dir Neut en H Beoü GERUWD L ru Uenwea en M Fail ADVEHTENTIËN Tegen AUGUSTUS bestaat voor een Heer of tfufff uw gelegenheid tot Eost Inwoning en vrije Kamer ia eau til gecin Adres met franco brieven onder No 578 aw het Bureau dezer Courant BEKWAME TIMMEBLIEDEU gevraagd door A VAN SELMS Aanneiiier te Woerden aUl A LAROCHK en Txerhoudende QUINA LA ROCHE iln KBAEPEUM en HOLM Jpoti te Zeüt ftfwtlikttti Venterkend Koortsverdry vend verkrjgbaar in flesschen van l en 1 90 te 6 idao o den Heer O Ihim Apot verder door het geheele R k in de bekende depots Iedere flesch is met de handteekening KfiAËPELItm HOLM voorzien i Zeker middel TEOEN ALLE Rhumatisclie Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kies pnn Verstyviög in deledenBuidziekte enz verkrggbaar te Oouda Wed Bosman Alphen L Vabossiau Zn Bodegraven P Vbesloot Boêioop J GonDKADK P Logman ffarinelen W 6 KuftVKKS Hazerawoude J Gaarkeuken Monifoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudeiüater J LiEfLAXD Schodnhoven Wei Wolïf Z Waarder Bouthoobk Woerden Gebr Pfebnimg Woubrugge A W Wildis Zegwaard A Hekkxr Men gelieve attent te te zfln dat de Waldwolartikeleo van een bruine AANtOEMNCEN üeur zfln als z nde bereid nit de vezelen der Den ai naalden AanriM om Dépöt bg M J C HAM te Utreekt AANBESTEDING Burgemeester en wethouders van Gouda zallen op WOENSDAG den U MEI 1881 des middags ten Een ure op het Raadhuis bg enkele inschrgving AANBESTEDEN Het CITOIEPKN van een gedeelte der rivier de Oouwe Het bestek en de voorwaarden liggen ter lezing op de Gemeente Secretarie en het Stadgtimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschriJi inM billetten moeten den 10 Mei 1881 des avond voor vjf ure ter GemeenteSecretarie bezorgd zfln ANTWERPEN De prijs der fijne gerookte Weslfaalseke Bankethammetjet van i tot 1 Kilos of h ponden e soort blijft bepaald op 72 holl cents per Kilo of h pon en tot Pinksterdag na dien datum is de prijs gesteld op 80 Cents Vrachtvry op rembours enkel iets inkom rechten te beta en b ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 h ponden voor monster vracJUvrij Aanvragen Jranco brieven of p kaartan J STBUIJF Antwerpen België Rhijnspoorweg WINTERDIENST 188081 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSÏBRDAM AKNHM en UTKECHT u ar KOrrKllDAM t HAGE m SCHEVKNINGEN Het rertrek van Amiterdam ia upgegnveii van M station Rgnapoor Het vertrek van hel ceotrul tatiou VVt sterdok ia 15 m rro grr Van Ambtïïdam 6 30 8 10 80 ll l U 60 S 6 8 15 9 50 Arnhem 55 8 52 10 38 145 630 45 9 7 Utkechi 7 8 2fi 10 17 11 40 1 15 3 28 68fi 8 35 10 12 Hnrmflen 7 22 8 46 12 3 1 35 3 48 10 80 Woeriifii 7 28 1 44 3 38 3 55 9 8 Oudewiitcr 7 SB i B5 4 3 9 19 Aankuinsl 7 60 9 11 10 48 12 28 2 16 3 69 4 H 7 5 9 8 10 53 Kaak Moordrfoht 7 53 2 18 9 4Ï f i Nieuwcrkcrk 7 53 2 18 4 23 9 4Ï Cnpelle 7 B3 2 18 9 42 lloiTEBDAM 7 53 9 18 10 30 18 81 2 18 4 J i S 5 57 9 42 10 59 ZerciihaiienMoercnpelU 7 56 2 2 4 26 9 s4 Zoetermeer Zegwaurd 7 58 2 21 4 2 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 Ï1 4 26 6 9 8 a Gïavenhaqe 7 56 9 13 10 52 12 34 S 21 4 26 6 7 9 9 89 10 66 Soheveuiiigru 7 56 10 52 12 34 7 9 Van nOTTEEDAM SOHEVENINOBN en i HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT eu ABNtfBM Van RoTTEBDAM 6 30 8 15 8 50 10 30 10 40 11 50 2 3 4 30 6 60 7 85 9 CapcUe 6 41 10 60 2 9 7 Nieawcrkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordreolit 6 57 11 4 2 28 7 14 Aankomst 7 10 S 34 9 8 10 49 11 16 W Ï SB 3 22 4 52 7 28 7 55 9 27 Sohevenii geu 9 40 11 50 1 45 3 45 8 sGbavenhaoe 6 25 8 5 8 35 W 10 10 80 11 45 l BO 2 60 4 1J 6 35 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 8 42 9 5 ZoetermecrZegwimril 6 45 10 5U 2 10 6 56 Zevpiihuizi iiMoeroapelle 6 55 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 l ll 2 88 3 19 4 49 7 28 7 58 9 80 i Naaï Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 9 38 Harinelen 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 55 7 31 8 1 9 83 AKSTBBDAM7 6 8 36 l0 62 l2 13 3 25 8 1 9 83 ÜTBECHT7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 25 4 55 7 31 9 33 A khem7 16 9 11 10 52 11 21 3 25 4 56 7 31 Snelpersdruk van A BRINEJI AM te Gouda Zondag $ M 1881 N 2606 GOUDSCHE COURANT Wmm en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken ging der leer volkomen vrg maar niet als zij de christelgke leer in verband brengen met de gezondheidsleer en de maabegelen van aanbevelingder Regeering krachteloos trachten te mai ken of tegen te werken Menig heiden is vol De heer Schaepman die ruime beteekenis zeer vaag eu nevelachtig achtende en niet willende dat de katholieke onderwgzer zgn overtuiging in de school zou moeten prgsgeven stelde als taotie voor De Kamer van oordeel dat in de By deze Courant behoort een Byvoeifsel Parlementaire Werkzaamheden gens den Miniater soms betere beginselen to Kzaak van den onderwgzer te Heerlo gemeente edaan dan door andere veraars worden ▼ er l Wouw art 33 der onderwgswet niet is geconnigd Met 46 tegen 15 stemmen werd deJ schonden gaat over tot de orde van den dag motie verworpen 10 aatj feroIntiouMren en 5 katholieken stemden er voor Daarop vroeg de heer De Jong aan den Minister Heelt de Begeerinjtvan Engeland ook bg onze Regeering aandkongen om toe te zien dat geen vee nit om kayens naar Engeland wordt verzonden 2$d ja welke maatregelen heeft de Regeering genomen om in dit opzicht aan den wenfch tw Engeland te gemoet te koown De iUniater f rkende bat eerste verklaarde dat de veearts met de kabriug belast dit met de meeste nauwkeurigheid verrichtte dat er aprake ia van diainncti der spoorwegwaggona en dat de mtvoer vfD schapen naar Engeland geen nadeel ond vindt en de Engelsche R eenng geen lilzwaar heeft in het rotkreupel De heer De Jong ia door dat antwoord niet voldaan zooUng de Minister niet zelf de teugels ut handen neemt maar de zaak aan t seueeskundig staatatoezicht overlaat zal er altyd verzwakking en achteruitgang bestaan alleen door krachtige maatregelen zooals door dan vorigen Minister in het spoeling district genomen ago knuien bafnattelgke nekten teaaniiiigaaB orden ea ktfktottienpal wensehte hg daaronder op het adviea van vele deskundigen te zien opnemen Na rephek van den Mmibter en een verdediging ran het seneeskondig staatetoezicht door den heer Idserda werd het debat over deze interpellatie gesloten waarna de heer Van Houten verlof vroeg den Minister te interpelleereu omtrent zgn plaunen met de hervorming van het kiesrecht un de rentowet is ingetrokken Vroeger toch was de blootlegg ng dier plannen uitgesteld tet na afdoening der financieele wetten Op een nader te bepalen dag zal dat onderwerp behandeld worden nu was nog aan het woord de heer De Jonge Art 33 ai 2 der schoolwet luidt De onderwgzer onthoudt zich van iete te leeren te doen of te laten wat atrgdig is met den eerbied verachnldigd aan de godadienatige begrippen van anderadmkenden Wat moet door andersdenkenden verstaan worden moet men zich alleen voor da aanwezige kinderen in acht nemen of heeft dat woord een verdere strekking De interpellant verzocht na bet gebeurde te Wouw waar volgena een rapport van den oud schoolopziener de Roock de onderwgzer bg het begin der school bad op een wijze die protestanten zou kunnen ergeren van de Regeering een positief en dnidelgk ai twoord De heer Vermeulen acht geen twijfel iBjOgelgk De bedoeling des wetgevers kan alleen geweest gn dat m mand op de openbare school iu zgn godsdienstige begrippen worden gekrenkt Een andere opvatting is niet mogelgk en zou tot de grootste absurditeiten voeren Meuk n door aan den eutrale scholen hare hier eu daar gekleurde richting te ontnemen deze alleen maken tot moderne sectescholen meer niet Men zal dan vormen oi godloochenaars of tartnffes VHu het liberalisme De Minister was door die groote woorden niet verschrikt Hü herinnerde de geschiedenis van het artiktel en verklaarde dat hg overeenkomstig die geschiedenis zocdikwgls overtreding beoordeeld moet worden het woord andersdenleenden in zeer ruime beteekenis zal opvatten Niet de Indische specialiteit Kenchenina was Maandag aan het woord tot het doen zyner reeds vroeger aangekondigde interpellatie over het burgerlijk bestuur in Atjeh maar de Christen staatsman Keuchenius ter verdediging eener motie reeds tgdens de behandeling der staatsbegrooting voorgesteld en toen door den Voorzitter tot later uitgesteld Bdna twee uren bad de voorsteller noodig vooi de toelichting en aaoprgzing der motie luidende De Kamer van oordeel dat de toelating van een Christen zendeling tot de uitoefening van zgn dienstwerk in NederlandacbIndië niet behoort afhankelük gemaakt te worden van de gemoeda oi andere bezwaren bg hem of derden tegen vaccinatie of revacctinatie bestaande gaat over tot de orde van den dag Aan den zendeling Biegen ia bü besluit van 11 Aug 1880 door den G G te hennen gegeven dat indien de gemoedabezwaren zgner leerlingen tegen de vaccine met ophouden zgn prediking waardoor die bezwaren in het leven worden geroepen door de Begeering achadelók moet worden geacht en mitsdien zal moeten worden overgegaan tot intrekking der verleende toelating tot uitoefening van zgn dienstwerk De Minister heeft in antwoord op een adres der Zendingavereenigio over die aaak nieuwe krenking op het hoofd van dien zendeling geladen YaccLoatie diu boaeo evaogeliaatie t Ë a prachtig onderwerp vooral ala men zich niet tot het eenvoudige feit bepaalt maar de vaccinatie zelf tot een opderwerp van beschouwing maakt de wetenschap tegenover het dogma atelt het atbeisme der geneesheeren vergelekt met de godzaligheid der door gemoedsbezwaren bezoehte zendelingen om ten slotte op de lessen der geschiedenis te wgzen en de Kamer te herinneren dat alles voorbg gaat wat groot ia en machtig en God alleen is wat Hg waa en zyn zal De Heer Des Amorie van der Hoeven heeft van zgn standpunt ook gemoedabezwaren tegen de Regeering die aanschrgting doet aan de inlandsche hoofden omtrent het toezicht op de R K geestelgkenen het doopen van inlandache kinderen hg wil eerbiediging der gemoedabezwaren Kort en bondig verdedigde de heer Rombach den geest van obstructiouisme afkeurende die naar men zegt in de Kamer rondwaart de vaccine tegen de ingebrachte beschuldigingen Nadat de Minister ook nog de waarde der vaccine in het licbt had gesteld werd op voorstel van den heer Viroly de discussie met 29 tegen 22 atemmen gesloten Dit besluit belette evenwel den voorsteller niet om in de zitting van Dinsdag nog eena anderhalf uur over allerlei zaken te spreken het reglement van orde gaf hem daartoe bet recht en waarom zou hg daarvan geen gebruik maken Of het echter aangaat om ook redevoeringen van andereu mede te deelen die door de motie van slnitiug in het voordragen verhinderd waren mag men betwgfelen Overigens gaf de tweede redevoering weinig nieuws Den heer van der Hoeven werd alleen verzocht de Minahassa aan de Protestanten over te laten Een klein staaltje van hetgeen gebeuren zovf als de clericale partyen heerschappg voerden Vrg scherp was het antwoord van den Minister Van de vaccinatie is de Minister niet genoeg op de hoogte om daarover debat te voeren De zennehngen zgn in de verkondi