Goudsche Courant, zondag 8 mei 1881

Xe Gouda komeu treinen aan uit Amsterdam 7 50 ophoudende a d t 9 5 ophoudende te Harmelen 10 24 12 45 ophoudende a d t Z 22 ophoudende te Harmelen 8 59 ophoudende te Woerden 5 54 9 23 ophondende te Harmelen 10 21 ophoudende a d t 10 58 oph te Breukelen en Harmelen Al deze treinen houden ook op ta Nieswersluis Tot onderwqzei aan de openbare sahool te Ondsuhoorn is benoemd de heer J Spek te Nieuwerkerk a d IJssel Uit Boskoop schrijft men dd 5 Mei De handel in boomeu eu planten is dit vocjrjaar bnitengewjoon levendig en nog worden aanzienlgke hoeveelheden coniferen verzonden Ofschoon ook nu het buitenland het leeuwendeel neemt is ook de afzet in het biuueuland groot De vrucbtboomen zijn bijna allen voor zoover ze leverbaar zijn verkocht eu ran sommige soorten zooals perzikenboomenj was de pry s hoog Het blijkt thans dat de winteivorst meer schade veroorzrakte dan vermoed werd vooral zgn het hulsten aucuba s en dernelyke planteu die veel geleden hebben De aardbezienboUen zqn flink gezond en ontwikkelden goed zoodat een ruime opbrengst verwacht kan worden psa te 4ja 63 pr on wc de Men schrgft ons uit Zevenhuizen Hoewel bet weder tot heden toe guur en nat was slaan de boW kkers toch redelgk wel Zomerzoowel als winter gr en staan boven den grond en zouden den landnaii een goed jaar voorspellen bü aldieu er tevens niet zooveel muizen aanwezig wieren De landlieden vreezen weder een ymnizenjaar te zullen beleven Karwei en koolzaad staan id v uc uc uiccimi lue uainawi bloei gras is er nog weinig daarbg beeft het vee eindel van deii oorlog in de Transvaal bjj vèl le van wensoh wat ipgerezén om een bewijs Van 1 erkljMii dat meest buiten gebracht is om de s a rste het hooi veel van de weersgesteldheid te Igden Overigens is de veestapel gezond Enkele boeren zijn reeds met het kaaswringen begonnen 1 Dat het Donderdag binnen Oadewater veste feest was bewees reeds vroegtijdig de uit vi e huizen uitgestoken driekleur Het waa het feest qfer eerste steenlegging voor de nieuw te bouwen SoomschKatholieke kerk Nadat bevorens een mis f zongen was kwamen de geloovigen ten 11 ure s voormiddags op het bestemde terrein bgeeu Tal van geestelgken in plechtgewaad braehten in processie den door koorknapen gedragen steen naar de met bloemen en groen versierde eetrade Door deu heer J Putman kanunnik te Utrecht als daartoe door den bisschop afgevaardigd werd de steen zoowel als het gansche terrein gewijd waarna zqo Weleerw de in eene bus besloten oorkonde in den steen lag en dien toemelaelde Hg sprak daarna een kort woord tot het publiek waarbg de gelgkenia van bet mosterdzaad de uitgang zijner rede was Nadat door den bg de kerk behoorende pastoor en kapelaan de twee volgende steenen waren gelegd zou 9e iilechtigheid zgn afgeloopen ware niet door velen vooral de dames uit het publiek van de aangeboden gelegenbeid gebruik gemaakt om is tweeledigen zin mede eeu steentje aan te brengen tot den opbouw van het nieuwe bedehuis Op de spoorwegign Jjeiden Woerden zgn in de maand April vervoerd 12968 reizigers De totale ontvangst met inbegrip van het vrachtvervoer bedroeg ƒ 9653 95 Staten Generaal Twuub Kahek zittingen van 5 en 6 Miei 1881 In de zitting ran Donderdag is na vertohillende replieken art 1 van de desertiewet van zeevisschers aangenomen met 37 tegen 31 stemmen na aanneming van een amendement van deu heer van Gennep om alleen de aangemonsterde zeevissobera Vegeus desertie voor de reis strafbaar te stellen Het geheele ontwerp is aangenomen met 37 tegen 32 stemmen In de zitting van gisteren is na eenige discussie het wetsontwerp nopens de leevisschergen houdende bepalingen omtrent de onderscheidingsteekenen der visscberavaartuigen on beperking van de visscherij in de Zuiderzee met enkele kleine wgiigingen in de artikelen aangenomen met 62 t an 13 stemmen Maandag is de drankwet aan de orde KËNi lSGËVlKG omtrent het GAARDERBOEK Dgkgraaf en Hoogheemraden van Sijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het gaarderboek voor hei loopende jaar van den lOn tot den 24n Mei aanstaande dagelgks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Sijnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebonwen van de stoomgemaalwerktnigen de Cru t iM de Lijnden en de Leeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daarbg tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 31n Mei schriftelgk en met de noodige bewgsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Wg vernemen dat generaal Van der Heijden met de Fransche mail van 23 Mei van Batavia zal vertrekken en tegen bet begin van Juli hier wordt verwacht Gen t d Heijden zal zich metterwoon vestigen in den Haag De rerdeeling der feesten in de week ran 27 Juni tot 2 Juli bg gelegenheid van het lustrum der Utrechtsche school zal zijn als volgt Maandag 27 Juni Des morgens ongereer 12 uur afhalen der reunisten ran het station vau den Rgnspoorweg feestrede in het groot auditorium Dinsdag 28 Juni Maskerade vau ongeveer 2 uur s middags Gisteren t n door de oommissie te s Hage o a toegelaten voor onderwjjieres de damea J C Borat en M A B de Klerck beiden uit Gouda Onie leurs hebbeu uit het f orige nr deter courant kunnen lien dat de OouiKke Zmgvereeiuging Donderdag IS Mei e k een uitvoering geeft Het is de eerste in het jaar 1881 83 en ieder al moeten erkennen dat het programma weder een teer genotrijken avond belooft Vielen de uitvoeringen der Vereenigiug tot heden zeer in den smaak van het publiek zg verdienen dat meer en meer en het l dt geen twijfel of b deu aanvang van dit Inieuwe jaar zullen velen ziofa wederom als lid donateur of donatrioe opgeven Het concert vau Donderdag a 9 heeft bijzondere waarde door de medewerking van Mej Wilhelmina Gips uit Dordrecht die ongetwijfeld de grootste concertzangeres is van ons land terwijl de damea M C V T en G K v d L opnieuw de welwillendheid zullen hebben het concert op te luisteren Mej Gips zal bp dit concert als eitra solo nummer twee der nieuw uitgegeven liederen van onzen verdienstelykeii stkdgenoot S van Milligen zingen Een eu ander is voldoende om ieder te overtuigen dat dit concert bijzonder luisterr k zal zijn en de Tereeniging opnieuw aanspraak geeft op aller waardeering en steun Onze vroegere stadgenoot de Heer G Joh van Dam onderkapelmeester van het 7e Regiment Infanterie te Amsterdam is aangesteld als kapelmeester bij de rgdende Arlillerie te Arnhem Woensdag was een bejaarde vrouw in deze gemeente op zolder bezig met wasohgoed op te hangen viel door een geopend luik op een waschkuip en brak beide beeneu en het borstbeen waardoor zy in zorgwekkenden toestand verkeert Dat een bovenhuis zich in het bezit van een tuin mag verheugen is een groote byzonderheid welke echter hier ter stede naar men weet gevonden wordt op de Markt achter het huis van deu heer D G Samsom die uu ongeveer 27 jaar geleden twee tuinen boven elkander heeft doen aanleggen Die boventuin is met alleen voorzien van bloemen maar ook van boomeu o a Pereboomeu die thans zóó prachtig in bloei staan dat zij der bezichtiging en ook der vermelding overwaard zyn Aan de nieuwe dienstregeliug op den Ned Bijnspoorweg die 15 Mei e k aahvangt ontleenen wg dat van Gouda naar Rotterdam vertrekken 12 treinen en wel om 7 53 ophoudende te Moordrecht Nieuwerkerk en Capelle 9 11 10 30 12 48 ophoudende te M N en C 2 28 2 30 ophoudende te M N en C deze trein loopt alleen des Zaterdags 4 2 4 28 ophoudende te M N en C 5 67 7 29 10 27 ophoudende te M N en C 11 4 Van Gouda naar den Haag eveneens 12 treinen en wel 7 56 ophondende te Z Moercapelle Z Zeg waard en Voorburg 9 8 ophoudende te Voorburg 10 67 12 51 ophoudende te Z M Z Z en V 2 26 4 6 4 31 ophoudende te Z M Z Z en V 6 ophoudende te Voorburg 7 14 9 26 10 24 ophoudende te Z M Z Z eu V 11 1 Behalve van den laatstgenoemden gaat van al deze treinen de stoom tram tot Soheveningen Van Gouda naar Utrecht gaan 11 treinen en wel 7 16 ophondende te Oudewater Woerden eu Harmelen 9 1 10 42 11 21 ophoudende te O W eu H 2 41 ophoudende te O W en H 3 37 4 55 7 21 ophoudende te O W eu H 7 61 9 6 ophoudende te O W en H 10 Van Gouda naar Amsterdam gaan 10 treinen en wel 7 16 ophoudende te Oudewater Woerden Harmelen Breukelen Nieuwersluis Loenen Vreeland en Abcoude 8 36 10 42 ophoudende te Harmelen 12 13 2 41 ophondende Ie O W H R N LoenV en A 3 37 4 65 ophoudende te Harmelen 7 51 ophoudende te Harmelen 9 6 ophoudende te O W H B N Loenen V en A 10 ophoudende te H Deze treinen houden alle op te Nieuwersluis Te Gouda komen treinen aan uit Rotterdam 7 10 ophoudende aan de tussehenstations 8 84 8 68 10 39 11 15 ophoudende a d t 12 9 2 35 ophoudende a d t 3 34 4 47 7 16 ophoudende a d t 7 45 9 ophoudende a d t 9 63 Te Gouda komen treinen aau uit s Hage 7 13 ophoudende aan de tussehenstations 8 32 8 56 10 33 11 18 ophoudende a d t 12 11 2 38 ophoudende s d t 3 31 4 52 ophoudende te Voorburg 7 18 ophoudende a d t 7 48 9 3 ophoudende a d t 9 67 Te Gonda komen treinen aan uit Utrecht 7 60 ophoudende aan de tusacheuatations 9 6 10 53 12 45 ophoudend a d t 2 6 ophoudende a d t deze Urem loopt aUeen dei Zalerdaga 2 22 4 26 opiondende a d t 7 10 9 2S 10 21 ophoudende a d t 10 58 tot 12 uu avonds Woensdag 29 Juni Cogrvan den hoofdpersoon van de maskerade enooneert s aronds vuurwerk en bal Donderdag 30 JuniMatinee o 1 het feestterrein s avonds concert etbal Vrgdtg 1 Juli Matinóe en concert daarnt bal Zaterllag Ü Juli Matinee en concert met hal Dondsidag 28 en Vrgdag 29 zullen er bovendien voUuvetmakclgkhedeu op het Vreeburg warden gege en eer eta stoolihèbt nelljk optreden gefi geiqaalct en de a digkg heeft doeh hoefte u daarvoor 9 Wg verblijden ons j genjft door u in 1 Ibe ren Woensdag is aan den boOgleeraar Harling teUtrecht in tegenwoordigheid van eenige familieleden en leden van het hoofdoomité tot behartigiogvan de belangen der Traosvaalsohe Boeren d eene commissie bestaande uit de bh Maronier prof Cannegieler prof Dibbits en dr van de Sande Bakbify eu eeu adres van hulde aaogeboden wegens bet uoor hem genomen initiatief tot opoekking Tan sylnpathie voor de zaak der Boeren Alleui wordtd in dut adres gezegd die jaanoehebb medegewerkt gevoelen zich dankbaar sanl hte hpogleemr die tot eze beweging deogegeven Het is uw lier e raanlest dat de geesieu heeft V Ikter n v n eeti heiligt veron t aarintgloeien i et i Oi S e i nzei4 opreohti n dauio te betW pet u dal e kraclJtjge J 4 1 viferk ges eld lFs eau J De heer Mérooier nroegde hieriUi loe dat nijl eemjigverig comité f teaarasu wn meqs pflt bredgen met zulk t sohitt rei4 uiisiii lijc kroQud Geniet 4e aangename i clfvaltloe ing deze edele daad u schenken zul WgiDoemeuonanlen met eerbied liefde I lükhcid en sympathie aan te bieden aau dien d I den eersteen stoot had generen toi de bewwM met zoo gelukkigen uitslag bekroo d Daarom hnft hg bet gewaagd in orerleg met mannen ran naam in deze het initiatief Ie n men en roorgesleld boreustaand adres prof Hurting roorzien ran de baadteekeniugen vau allen die daarmede iustemden aap te bieden De deelneming is zoo groot geweesi dat hg reeds tbuos binnen den tijd ran nog geen drie weken tot de aanbieding kan orergaau daar reeds meer dan 2000 haodieekeningen bg hem ingekomen waren uit alle deeleu des lands die eer zeker nog in grootru getale zullen toevloeien wanueer bet algemeea bekend zal zgn dat eeu dergelijk adres prof Harting is aange aodeu dasr bg gemeesd had dit plan niet in het openbaar te moKen roorbereiden en daarom sleohis aan enkelen de uituoodigiug had toegezonden Hg hoopte dat dit eenvoudige bewgs v p hulde den boogleeraar Harting aangenaam mocht zg o Diep getroffen door dit bewgs van sympathie bedankte prof Harting den beer Maronier eu zgne mede onderteekenaars gaarne nam hg bet aan als een blijvend aandenken voor hem en zijne kinderen dal bet hem nog aan j den avond van zgn leven gegund was geweest den stoot te hebben gegeven tot eeu beweging die ran zoo gelukkige gerolgen is geweest Maar bij mocht niet onvermeld laten dat hg van zoovele zgden zoo krachtig is ondersteund geworden voor welken steun hg dan ook bg dezen aan allen die met hem hebben medegewerkt zgn oprechten dank vensohte te betuigen Het adres in fraaie letters geschreven ging ver I gezeld van de photograiisohe portretten van de leden van het driemansohap der Zuid Afrikaanscbe republiek Pretorius Kruger en Joubert in een sierlijke portefeuille vervat Het Hoofdcomitó van bet Roode Kruis beeft wedw eene circulaire aan de subcomitós gericht dd 1 dezer waarin berichten voorkomen wegens de Ned zending naar Znid Afrika tot 6 April Daaruit blgkt dat de Ned consulgeneraal Myburgh te Kaapstad reeds half Maart naar aanleiding ran den gesloten Wapenstilstand tusschen Transvalere en Engelsohen de meening geuit had dat de bijstaad der uitgezonden doctoren eoz niet meer noodig zoude zgn daar bet getal gekwetsten aan den kant der Boeren zoo gering is dat de verdere hulp aan dezen door hunne eigen geneeskundigen zal kunnen geschieden Den dag der aankomst van den Koning en de Koningin te Amsterdam zgu aldaar duizenden strooibiljetten verspreid waarin een boekdrukker in drie coupletten te zingen op de wgs van het volkslied aan zgn innig gevoel voor Koning Koningin en Prinaes lucht geeft en tevens zgne drukkerg aanbeveelt De Koningin heet in het tweede couplet V Ster der Kunst I De Nederlandsche Harddraverg en Renvereeniging zal Zaterdag 20 Augustus op de Heide bg Bussum en Hilversum de volgende wedrennen doen houden als lo Hardraverg voor inlandsohe paarden toebehoorende aan Nederlanders en gespannen voor Hol 7 iK H t ontl gf ƒ 60 bg d rterp terjwaard h en uit jlm t jlli te b kHïu andtche sjeezen prijs ƒ 700 premie ƒ 260 2u 1 IHeercB harddraverij voor paarden van alle landen en risseJIonder het zadel gereden prijs 300 premie 1i i inleggeld ƒ 10 3o H rddraverij voor paarden Imn alle landen en alle rassen ingespannen voor twe Wof vierwielige rijtuigen prgs ƒ 200ü Jpreraie m iuleggeld ƒ 20 4o Harddraverg van luland chM aarden geboren i 1876 of later oii er deu ma lj prijs 300 prifmie ƒ 100 60 Wed fc voor ïn ran alle landen en van alle rassen gewicht tagen door rnius eu merrie Sjarig 62 kilo 60 kilo Sjarig 63 kilo 6 jarig en onder ilo hengsten dragen 1 Itilo meer prgs ƒ 1200 I ƒ 400 iuleggem ƒ 21 de 3e aangekomene igt ƒ 6U uil de iuleggelden Bg den prijs gevoegd een zilveren beker paugebodeu door ceren A baron v Brienen van de Groot Lindt M baron van Tuyll van Serooskerken 6oj Hard ij voor paarden van alle laaden en alU rasaen reespan gereden roor twee of ierwielige rgprijt 600 premie ƒ 200 i leggeld ƒ 20 edftn me hii cnissen voor paarden van 11e tJebehoorendl aan en ïjbereden door officie an het Ned fcger piik ƒ 700 Ie premie 2e premie ƒ 100 lieg ƒ 10 80 Wedfet ihinderi u voor pwden van alle lauden isen gMvicht vooK illns eq merries Sjarig ify t jig 7 7 K ejangen l t müer prijs ƒ 2000 ƒ im Aé 3e aangekomene Iwor t gevoegd nu fil1 600 aangebodeli door I MlnacUrgvicgeifJnordea iroial an T yll ran iitjQèUoie Ig verg eDfh l iCo i4 det ederl 1 Hliaychaapg ier bevordering ian l ijveri d zal op M nli s en volgende dfljfta fa llmméi gehouden worllen In behandeling zvjlen koihen voorBtellea tlt wgzigiog der wet voorgesteld door de dep üWecht en Rotterdanl Utrecht tielt daarenboven de vraag In hoeverre de ondervinding heeft geleerd dat het afsobaffeii der oeirooiwet roor de Nederl ugrerheid roor eu uadeélig is geweest Het wenscht dat het hoofdbestuur wordt uitgenoodigd in den loop ran bet jaar bet geroeleii der departementen daarorer te mgeh en die beantwoording in de rerg ran 1882 te overwegeu Groningen wenseht na te gaau op welke wqse hier te lande bet best het tot stand komen van kookscholen tal kunueu worden bevorderd oHaarlem verlangt een prgsvraag uilgeaebreven te zien over een praetische metbode met inrichiingtplao ter verwerking langs mecbanischen weg van de afvalstoffen met uitzondering van faeoaliéo vau en stad van ongeveer 50 000 inw Op de prijsvragen Handleiding tol de ontginning van heiderelden en Methode om kanalen en andere publieke wateren te reinigen ran bet eiwit afkomstig van bet afvalwater der aardappelmeelfabrieken is ellc éen antwoord ingekomen waaromtrent het bettaur een praaedries zal uitbrengen Het programma bevat rerder uitvoerige mededeelingcQ orer hetgeen op het Congres behandeld zal worden Te Veendam zal biunenkort een vrije Evangelische gemeente gesticht worden door den heer Vau Petegem die gedurende de raoature bg de Ër Luth eemeenie aldaar dea Zondags de godtdienstoefeningen koodt ƒ Mag iemand die b r te Naarden zgn boofd èMiblijf en te Amsterdam een buis beeft dat hg bij dog en nacht kan betrekken waarin bij bediening rittdt en kantoor houdt en eiken dag des jaars komt in de gemeentelijke inkomsteB biélasting dsr hoofdstad warden aangeslagen P De officier ran justitie bij de Rechtbank te Arasterdam beantwoordde die rraag Donderdag berestigend Volgens het oorspronkelijk art 245 Gemeentewet moest men nooit meer dan in éón gemeente belasting betalen i sinds dat artikel echter ib 1885 ia gewgzigd moet men betalen zoowel in de gemeente waar men zijn hoofdrerblgf beeft als waar men een rerblijf heeft dat langer dan drie maanden duurt een en ander zoowel uit een oogpunt run reebt als ran billijkheid in verband met de economie ran de Gemeentewet Sarah Bernhardt heeft ran Amerika afscheid genomen zij is weer op weg naar Eliropa eeu millioen rijker dan zij vertrokken is Haar reisverhaal zal wel merkwaardig wezen De Priafewps te Parijs tot dusver de mtslmtende eigendom ran deu Hr Jaluzot zal herschapen orden io eeu commanditaire Tennootschap op ties met een kapitaal ran 40 millioen francs De Heer J neemt daarin persoonlgk dtel roor De ge ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming bij Wt overlijden zyner Moeder betnigt de ondergeteekende zgnen oprechten dank M G JÜST DE LA PAISIÉEES Getrouwd C VA5 DBE WANT te Gouda IN I F ODUFRÉ te Antwerpen die bannen dank betuigen voor de ontvangen bewflzen van belangstelling 7 Mei 1881 bonwen zullen een op ziob lelf staand blok vormen tusschen den Boulevard Haussmann de rue Canmartin de rne de Prorence en de rue du Harre De upenbare inschrijving is bepaald op 17 dezer maar kan inmiddels per brief geschieden De aandeelen zgn groot frs 5Ö0 waarop bij de inschrijving frs 50 bij de toewgzing frs 75 te storten is De laatste storting geschiedt eerst 31 Januari 1883 Nagaande dat andere groote magazijnen als de Bon Marché en de Louvre jaarlijks 15 a 20 j aan hun oomraanditairen uitkeereii kan het succes dezer onderneming niet twijfelachtig geacht worden De aandeelhouders zullen een jaarlijkscbe rente genieten van 6 Daareubaven zal 50 der winst ouder hen verdeeld worden bij wijze van dividend zoodra door inhouding van 2 o op de winst een reserve kupiinal van frs 3 000 000 zal zgu gevormd zal dit onder hen verdeelde aandeel slygen tot 62 j Voorspoedig bevallen van een Zoon H C VISSËR AEdauw Sluü 7 Mei 1881 Tot onze diepe droefheid overleed heden l e Freren Hannover tjjdig voorzien van de liaatste HH Sacramenten de Heer HESMANN JOHANN w43K in den ouderdom van ruim 69 jaren Wed H J WECK GÖCKK J G JÜKGEN8 A F JÜEGENS Weck M A WECK H G WECK H H WECK ANTON WECK M J WECK Het groote voordeel dtzer onderutming daarin gelegen dat zij een ccmmandilaire en geen mamloote veunootschap ten doel heeft De Hr Jaluzol de gérant is duardoor persoonlgk aansprakelijk eu verantwoordelijk zolder zich door eeu eenvoudige terugtrekking van alle aansprakelijkheid te kunnen ontheffen zooals de Directeur eeuer naamlooze veunootschap dal steeds kaj doen Door een eu and r kau de leening van den Prin 1 temps gerekend worifen uJtmdBtende waarborgen op te leveren pn gefegeiibeid aau t bieden voor een i Freren Gouda t toliede plaalMug 16 Mei 1881 KaDtoiig echt te Ooiida I Tereobfeiuing vi Woeiisda 4 Mei 1881 1 Kautonreehler l Mr J U van MIEROP I Ambtenaar vunt het Openbaar Ministerie Eenige kennügeting vMroordeeld v Tot eene boete ran één galden of gerangenisatraf Att één dag wegens zouder noodzaak rijden op het met klinkers besirate voetpad te Gouda j A N naudeumaker te üoada mei een kruiwagen beladen niet vier ledige manden op de Oosthaven L G opperman te Goud i met een kruiwagen beladen met eeu vat met ingewanden in de Lange Grocueudaal C V d W vleescbhouwer te Gouda met eenhandkar beladen met kalveren op den Kattensiugel J M poeliersknecbt te Gouda met een kruiwagen beladen met twee zakken met torfmolm op den Lange Tiendeweg Tb B poitenbakker te Gouda met een wagen beladen met drie blikken kannen met melk iu de Spoorstraat K H koopman in turf te Gouda met een wagen beladen met turf in de Vlamingstraat D vau O uitdrager te Gouda met een handkar beladen met ijzer en touwwerk op de Nieuwe I Haven I C den E vleesobhottwer te Gouda met een kmi I wagen belideii met een kalf op bet Veerstal I VRLJ0E8PR0KEN S de J rieeeohouwer te Gouda ran de aanklacht I met een kruiwagen beladen met kalfsrelleu gereden te hebben op het met klinkers beatrate roeipad in de Rozendaa te Gouda Op de zitting beweerde de beklaagde dal op de kruiwagen tusschen de kalfsrelleu ziob ook kaidden bcrondeu twee kruiken zgnde aardewerk welke bewering door den agent van politie niet voldoende kon warden weerlegd I i Mr W C A SCHOLTEN ie Rotterdam VEROORDEELD VAN Leeitwen J Binnendijk Walesteegf F 63 te Gouda Beveelt zich minzaam aan als koper bliken xinkwerker en pompmaker beloveatd eene nette en soliede bedienning C MESSEMAKEH HOOGE GOUWE GOUDA KINA BIXTHS r VAN DER VEENS ELIXER BOONEKAMP EXTRACT MAAGBITTBB EXTRACT CITROENBITTER ADVERTENTIËN Punsch en Idkeuren 25 JARIOE VAN R SLEGT EN H KÜNE Stolwijkeraluü bg Gouda 7 Mei 1881 Receptie 8 Mei ♦ De ondergeteekenden betuigen bg deze ook namens hnnne Kinderen hunnen weigemeenden dank voor de e blgken van belangBtelling bg het feest holner 50 jarige Echtvereeniging zoo van hier aU elders ondervonden Gouda G J BE JONG 5 Mei 1881 N D de JONG Smiis