Goudsche Courant, zondag 8 mei 1881

Karpethnje in diverse prezen voorhanden bij M DE VLETTER Openbare Verkoopiiigf op Maandag 9 Mei 1881 voorm ten tien ure ten overstaan van Notaris Mr KIST aan het Veeratal te Gouda van HOUTWAEEir bestaande in dikke en dunne Planken Bibhout en Brandhout Tegen 4 7o nte heeft een Notaris KAPITALEN beschikbaar voor soliede eerste hypotheek op Landerijen Brieven franco onder letter P aan de boekhandelaars Gebroeders HENDRIKSEN Hoog straat bg de Vlasmarkt te Rotterdam Openbare Verkoopingf op MAANDAG 30 MEI 1881 voorm Elf uur in het Koffijhuis Habmonie te Gouda van 1 een zeer gunstig gelegen WINKELHUIS aan den Kleiweg E 43 te Gouda geschikt om boven afeonderigk te worden verhuurd Te aanvaarden 1 Juli e k 2 een WOONHUIS met SCHUUR en grooten MOESTUIN aan de Vierde Kade R 432 te Oouda 3 en 4 Twee HUIZEN in de Muilenpoort achter den Groeneweg L 159 en 160 te Gouda 5 een HUIS in de Lazarussteeg O 538 te Gouda 6 15 Tien perceelen BOUWGROND ieder breed S j M en diep 20 M aan de Boomgaardstraat te Gouda Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST te Gouda effectief van het leget is daatiii vastgesteld op 471 971 man en H3 0fi2 paatden buiten de gendatnurie welke 26 612 man en 13 018 paatden telt Totaal in tonde cijfeta 500 000 en 128 000 paarden Dit leget wotdt gtcommandeetd doot 124 divisiegeneraals en 241 brigade genètaals tetwijl et nog drie maatschalken van Frankrijk over zijn die echter wel geen commando s meer zullen krijgen Het zijn de heeren Mac Mahon Canrobert en Lehoeuf De vootbereidingscommisaie voor den arbeid van de uuntconferentie heeft de samenstelling van haar rapport over de regeling der werkzaamheden aan den heer Vtolik opgedragen en den wensch geuit dat de conferentie zoo spoedig mogelgk zou bijeenkomen De betichten over de ktggsvsttichtingen tegen de Khroemirs zijn van weinig belang De brigades Gallind en Vinoendon van de divisie Delehecque hebben in de laatsto dagen uit hare legerkampen eenige verkenningen gedaan zonder tegenstand te ontmoeten Het op 30 April door de brigade van genetaal Ijogerot tegen de Ghiaias gelevetd gevechi schijnt van eenigen omvang geweest te zijn te ootdeelcn naat het aanlal ttoepen die et aan deel namen en de vetliezen welke de vijand geleden heeft In de ptovincie Otan schijnt de tust niet ernstig bedreigd te zijn als men aanvankelijk reden had te oUdetatellen De genomen maattegelen hebhoo de vetbteiding det beweging belet De Matokkanen altijd geteed om van onlusten ten eigen bate gebruik te maken kwamen in groot aantal op de Markt van Maghrnia bijeen maar van geen enkel ernatig voorval wordt melding gemaakt De telegraphisAe gemeenschap met Géryville is hersteld De Duitsche Bondsraad keurde het bekend ontwerp betreffende de oprichiing van een oeoonomisohen raait goed De commissie had voorgesteld het aantal leden op 135 te bepalen in plaats van 136 ten einde de kleine Staten elk een vertegenwoordiger te kunnen geven maar dit werd verwotpen De Griekache gtensquaestie is mt voot zoover eene quaestie in het Oosten ooit geëindigd kan genoemd wotden als ze nog in détails door eene commissie moet wotden uitgcwetkt Maandag avond hebben de ambassadeuts het antwoord det Potte ontvangen op de laatste collectieve not Het is een kott stuk waarin wotdt keunk gap ven dat de Potte zonder voorbehoud de voorgestelde gtenslijn aanneemt en viet commissatiasen benoemt om het vootstel vetdet uit te wctken Het beticht dat Lotis Uelikoff op zijn ontslag blgfi aandtingen wordt nadet Bevestigd de Czaat scbgnt hem niet te kunnen ovethaleo om te btgvan op zijn moeielqken post dat hieivooi hijioBdeMi tedenen ign ligt voor de hand maar zij wotden niet opgegeven De Diritto spteekt ten stelligste de geraohten tegen betreffende de aanstaande aftreding an enkele raiiiistets uit het kabinet Caitoli Het blad vetklaatt dat de oveteenstemming tusschen den heet Caitoli en de hoofden det linketzijde alleen bettekking heeft op de in te voeten hetvotmingen auuit geensline op eene nieuwe vetdeeling det rainiatetieele poftefeuilles De vetkieiingen voot de gemeenteraden in Spanje zgn over t geheel genomen ten gunste der libêriile partij uitgevallen zoodat de positie van het Kabinet er voorhands zeer doot vetatetkt IS gewotden De consetvatieven kuunen gezegd wotden totaal geslagen te zgn In de Baskische ptoviucien hebbeu de Carlisten op vele plaatsen gezegevierd in de steden zagen de progteaiistüsotle en democtatische partijen velen hunner oandidaten doorgaan ook de republikeinen van de tichting van Castelar zijn hier en daar gekpzen Te Madrid heeft de tegeoingsgezinde patlij vetteweg de maet detheid gektegen In 49 ptovincien is de meetdetheid aan den kont van het Kabinet De Madridsohe correspondent van Daili Nem zegt let rere van Sagusta moet gemeld wotden dat weinige vetkiezingen zoo vtij waten van inmenging van hooget hand als ditmatj Laatste Berichten Berlijn 6 Mei De tijksdag heeft het amendement det Commissie volgens hetwelk de Rgksda Bïj SWITSER kost e i Mstje Sigaren inhoudende 100 stuks van liet zoo gunstig Tsekende merk LA ISOLDA slechts f 2 20 Commanditaire Vennootschap op Acties Der GROOTE MAGAZIJNEN van den PRINTEMPS onder de Firma JuUs JALUZOT Cie Kapitaal 40 000 000 Francs Verdeeld in 80 000 Aandeelen van 500 Fr TJIT TE O E ElsT P j Itl Zonder eenige Korting fc 5 o francs bij de inschrijving Te Storten als volgt V5 francs bij de toewijzing 81 125 francs den 30 November 1881 125 francs den 31 November 1882 125 francs den 31 Januari 1883 DOEL DER VENNOOTSCHAP ABTIKEL 5 DEE STATÜTBN 1 De Vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het Nonreaaté Masazijn bekend onder den naam van den Printemps ingebracht wordende door den Hr JULES JALUZOT en de oprichting der gebouwen voor deze exploitatie vereischt wordende Deze exploitatie zal bestaan in den verkoop zoowel in het groot als in het klein van alle artikelen welke gerekend worden of ooit zullen gerekend worden te behooren tot den handel in Nouveautés de Vennootschap zal hetzij direct hetzg als commanditair alle artikelen kunnen doen fabriceeren welke voor hare exploitatie dienstig zjjn Zy zal zelf of met hulp van derden de wyze van vervoer harer goederen kunnen regelen en deze regeling kannen dienstbaar maken aan het vervoer van goederen van derden zg zal rekeningen courant kunnen hebbeu bandelspapier kunnen disconteeren en alle openbare inschrjjviDgen knnnen aannemen op uitgiften van leeningen zg zal hare organisatie kunnen benuttigen om in fabrieksteden commissiehandel te draven voor rekening van derden zg zal eindeljjk openbare bewaarplaatsen van meubels kunnen oprichten en voorschot verleenen op in bewaring gegeven koopmansgoederen De nieuwe Magazijnen van den Printemps zullen gevestigd zgn op de terreinen en in de gebouwen genummerd 64 66 68 en 70 Boulevard Haussmann 117 119 121 123 125 en 127 rue de Provence en 55 57 en 59 rue aumartin te Paigs De Aandeelen geven recht op EEN RENTE VAN 5 s JAAES EN Nabg GOUDA terstond gevraagd een R C Dienstbode bekwaam om een burgerpot te koken te streken en huiswerk te verrichten Brieven franco onder de letters A P aan de Boekhandelaars J van BENTUM en Zoon te Gouda NOUVEAUTÉS HEDEN VOORHANDEN eene elegante Collectie Güuden vn Zilveren Werken EENE RUIME KEUZE Cfouden en Zilveren Horologiën Gouden KAPPEN BOEKEN NAALDEN en SPELDEN enz Beparatièn worden ten spoedigste bewerkstellgd J V D PAVOOttDT Dubbele Buurt op SO Oƒo van de netto winsten Openbare Insohryving 64 boulevard Haussmann 64 Paf Ijs Men kan inschrijven van heden af door aan den Hr Jules JALUZOT te Pargs per aangeteekenden brief zooveel maal frs 50 te zenden als men aandeelen verlangt 1 V o de Slatuteo welke edeponeerd zyo by den notirii Mr SÜRRAULT Ie Pirij k D door de Iniekrij eri worden kennU genomen Zg lollen op frinco aenvrege aan den Heer Julm JALUZOT te Pêr ji worden toegezonden Beneht aan de Dames De Expeditie Afdeeling voor Frankrijk en het Buitenland is geheel gereorgaaiseerd Alle aanvragen van Catalogussen Monsters en Goederen te adresseren aan den Heer Jules JALUZOT PariJi Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda Zondag 8 ület 1881 petsonen vooraf te polsen integendeel hij wenscht hen liever te overrompelen met etiic candidatuur hei als het ware plotseling te toonen hoe eer zij de sympathie genieten en hen om het zoo eens uit te drukken het vuur zoo na aan de schenen te leggen dat zij zich min of meer gedrongen gevoelen doot de algemecne sympathie eene oandidotunt te aanvaatden De naam van den heer van Bergec IJzendootn IS hiet uu genoemd als candidaat zegt spt en geen enkele stem heeft zich daatttgen veiklaatd Wij weten allen wie hij is Wy zijn overtuigd van zijn echt libetale gevoelens en wij die het voortecht hebben hem als butgemeestet aan het hoofd onzet gemeente te zien kennen hem in zgn waatde llij IS lid van de Provinciale Stalen en geheel en al bekend met de belangen van het disttict en mocht bij nog het votlge jaat de ondetscheiding ontvangen tot lid van Gedeputeerde Stalen te worden benoemd het was een nieuw bewijs van de erkenning zijner verdiensten Wanneer wij nu zien zegt spr dat de kiesvereeniging te Alpheu hem met algemeene stemmen eiiididaat stelt en het daardoor waarschijnlijk mogen achten dat ook de andere liberale kiesvcreeiiigingen in dit district en eveneens de centrale vereeniging hem als zoodanig tal stellen dan zou hel zeer goed mogelijk kunnen zijn dat de heer van Betgen IJzendoorn ofschoon eerst niet genegen eene candidatuur te aanvaarden met het oog op het groote belang der zaak niet langer cal weigeren die aan te uemen Wanneer bij inziet zooals wij het doen dat door zijne candidntuut de kans gtoót is om Gouda te vetlossen van den beapottelijken staat van odmondigheid waatin ons disttict in de Tweede Kamer vetkeett waar wij eigenlijk niet vertegenwoordigd zgn daar zeer dikwijls zooals o a bi de doodstraf het geval Wü on e beide afgcvaoidiKdau hun slem in tegen overgestelden geest uitbrengln dan zal hij hij een ernstige overweging daarvan wJUicbt kunnen besluiten om het district Gouda Ie wilhn vertegenwoordigen De Vootiiltet zegt daatop het niet eens ie zijn met den votigen pteket wa aaingaat de quaeatie van de wenschelijkhcid een candidaat al of niet vootaf te polsen maat hij deelt geheel n al diens gevoelen dat Gouda in den heet van Betgen IJzendoorn een uitstekend vertegenwootdi et zou hebben en meest ook dat zgne candIdatuUt alle kans van slagen zou hebben De beet H Jager lid va het Bestuut beaamt ten ïoUe wat de Voorzitter gezegd heeft en zegt dat het ook de leden van het Bestuur niet andets dan aangenaam kan zij den heet van Betgen IJzendootn als candidaat ie zien geproclameetd Daatop wotdt tot steinmtug ovetxegaan waarbij de heet Mr van BERGEN IJÈENDOOKN met algemeene stemmen 16 tot candidaat det Vereeniging wordt gesteld i De Voorzitter weuaoht daarop de Vereeniging geluk met deze candidatuur met welke het alleszins VEKGADËIVL G Kiesvereeniging Burgerpliclit TB Gr O TT IDA op DONDERDAG 5 MEI 1881 dn avooda ten half acht ure De V oürzilter de heer J A Eocat van Limburg opent lie vergadering en herinnert nodst vooraf de notulen der vorige f ergudcring wareu gelezen en goedgekeurd eu eeuigo vooratiUeu van liuishoudelgieu aard waren behandeld dat deze vergadering is l ijerngeriH pen tot bet ttelirn van een Candidoat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer in de plaats van bet aftredend lid Mr M Bicbon van IJssel monde en stelt vervolgens de aanwezigen in de gelegenheid oandidaten te noemen De beer A L van Uven zegt in de Goudtehe Covrml gelezen te hebben dat le Kiesverecniging Burgerplickt ti Alphen den heer Mr vau Bergen IJzenduorn candidnat heeft gesteld Mraaruit hij meent te mogen ofleidrn dat deze niet ongenegen is eene caodidatnur te aanvaarden Is dat vermoedinju st dan stilt pr voor zich met die candid ituur te vereenigen en ook bier den heer van Bergen IJzeudoorn eaudidaat te stellen De hier J Post van der Burg vraagt of het Bestuur niet voornemens ia eeu candidaat voor te stellen De Voorzitter beantwoordt die vraag ontkennend De ledeu van het bestuur inogeu persoonlijk ecu candidaat willen nocmtu het bestuur ai zoodanig iB er tegen presein vit te oefenen op de vergadering waarop de betr H W F Bonte vraagt of het Bestuur ook wellioht op de hoogte is of de heet van Bergen IJzendoorn ceue candidatuur zoo aannemen De Voorzitter deelt daarop mede dat de liberale kiesverecniging te Schoonhoven die geen deel uitmaakt viin de centrale kiesvereeniging den heer van Bergen IJzendoorn gepolst heeft of hij genegen zou zijn zioh eene candidatuur te laten wegvallen en dat zulks vernemende de heeren D Lulius van Goor H Jager en 8pr zich hoewel niet als bestuursleden dezer kiesvereeniging zich tot genoemden heer gewend j hebben met datzelfde doel waarop de heer van 1 Bergen IJv eudourn verklaard had eene eveutueele candidatuur ftet te kunnen aanvaarden waatschgnlgk is de ovetwinning te behalen bij de stembus tegenover den hce r Bichon van IJsselmonde Mocht de heer van Bergdn IJzendootn kunnen besluiten de candidatuut te aanvaatden hg zon cu onze stad én het disttictl ja het geheele land een dienst bewgzeu een zeejr gtooten dienst daat er lle kans is dat Gouda dan in het vervolg vertegenwoordigd zou worden door twee mannen die in de Kamer de partg der ijvaarachtige libetaleu tullen vetstetken wat vootal nu zeet gewunscht is nu er bij de aanstaande verkiezingen hoogst waarschljolijk meer dan een verlies door de liberalen zal geleden De heer van Üven vreest dat het dan een vergeefsche zaak zon zijn genoemden heer candidaat Ie stellen waarooi het wellioht beter zon zyn een ander persoon te noemen waarop de heet Post van der Burg verklaart twee personen gesproken te hebben die eveneens met den heer van Bergen IJzendoorn over mne candidatuur hadden gesproken waarbij hij die volstrekt niet zou hehbm afgewezen waaruit Spr nu wel niet het bewijs trekt dat de cniftlidatunt doot hem zal worden aangeoomen maat toch eene aanneming niet onmogelijk acht 8pf stelt derhalve als candida it voor den heer Mr van Bergen IJzendoorn Bergen IJzendoorn zouden vertegenwoordigers hebben zal niogen zgn Spreker dat de gestelde candidatuur worden In den heer van wij met den heer Patijn waarop Gouda trolsch drukt dus de hoop uit zal worden aanvaard Niets meer aan de or4e lijude wordt de vet De Voorzitter zegt het in hoogen mate te zullen toejuichen wanneer de heet van Bergen IJzendo 1 mocht kunnen besluiten de candidatuur aan te ntvmia de kiesvereeniging zou voorzeker in hem een litstekeud candidaat hebben met wieii eene ov wui1 niug uau de stembus zeer waatschijnlyk zou zijn doch spteker meent op grond van de bepaalde verklaring van dien heer dat er weinig kans bestaat dat hy zioh eene keuze zal laten welgevallen dering door den Voorzitter gesloten BÜITEltJLAND De heet A C Snel van Moordrecht merkt op dat et geen genoegzame zekerheid bestaat omtrent de aanvaarding der Candidatuur doot deu heer van Bergen IJzendoorn terwijl eerst dan tot een zuiveten toestaud te komen is wanneet deze veteeniging hem candidaat stelt en dan zijne opinie daat orattenf vraagt Bultenlandscti Overzicht tootiugscommiaaie van de e begtooting voot oorlog van 57 l s miU oe In het ruppott det Ftansohe Kamet wotdt i voorgesteld tot een cijfer Do heet J M Noothoven van Goot vtaagt daarop het woord en zegt dat et bijna bij iedete vetkiezing candidaten lijn die zioh als zoodanig zelf op den voorgfond stellen tetwijl juist ondct hen die eene oandidatuui niet amhieeten vaak de beste vettegen woordigets gevonden worden Spt is et niet voot