Goudsche Courant, zondag 8 mei 1881

m IT 2607 1881 minder vereenigen met de strafbepalingen tegen de mondrisschergen Ging de visscherg achteruit dan zou het ieti anders zgn maar dat is het geval niet Ook de heeren Roell en Bastert kannen met die bepalingen niet vereenigen De heer Idserda daarentegen verdedigt de bepaüngen in het belang der volksvoeding jonge visch mag niet bg ladingen aangevoerd worden om tot mesting te dienen De Minister van Waterstaat verdedigt de bepalingen van het ontwerp de verzoeken tot bescherming van de visch waren van directbe langhebbenden uitgegaan en het resultaat van I een gebonden enqn£te De kosten zijn wel door de bestrgders overdreven Nadat de heer Reckers er nog op gewezen had dat niet alle belanghebbenden met het ontwerp ingenomen waren werd het art bepalendej dat elk volkomen I vrgheid heeft de takken van zeevisscherg naar eigen goedvinden uit te oefenen met 39 tegeni 12 stemmen aangenomen Met 46 tegen 17 stemmen keorde de Kamer de maat goed van visscben die gevangen mag wiMen en el haring 10 cM bot 8 cM en spiering 7 cM Met 48 tegen 5 stemmen vereenigde de Kamer zich ook met het artikel dat het visscben met kuilnetten verbiedt behalve van 15 Mei totl5JoIL I Een poging door den heer Reckers aangewend om dien tgd te verlengen werd met 33 tegen 19 stemmen afgewezen Bg art 9 verklaarde de Minister op een vraag van den heer Patgn dat da regeling der teelt en visschMig vao schaal en schelpdieren in de Znider Zee voorloopig bg Kon besluit maar later bg de wet zal geschieden Een enkele wgziging had plaats in de strafbepalingen waarna de geheele wet met 52 tegen 3 stemmen werd aangenomen Bi de regeling der werkzaamheden zgn ook de postpakketten al is het wat laat aan de orde gesteld L Farlenientalre Weriizaamlieden De zeeviaseherg is onmoaelgk geworden door de hoogere eischen die door de schepelingen festeld worden zg kannen wegloopen zonder at daarop zooals by de koopvaardg v oot straf gesteld is zoo is herhaaldelijk door de commissie over de zeevisschergen geklaagd en de Regeering hierin tegemoet willende komen heeft een ontwerp ingediend houdende strafbeMlingen tegen desertie van zeevisschers uit ontwerp kwam eindeljfk Woensdag aan de orde De eerste spreker de heer Gnüama had velerlei bezwaren Het nieawe strafwetboek regelt de zaak dit ontwerp is dus provisioneel een spoedige invoering van het strafwetboek maakt hetonnoodig bovendien is deze regeling niet noodzakelijk en zelfs nadeelig want de staat moet zicb niet mengen in de verhouding tusschen werkgever en werknemer bovendien moet alleen in de uiterste noodzakelijkheid straf gesteld worden op contractbienk terwgl de eerlgke schepeling door dat ontweri benadeeld wordt in het verkrggen van loonverhooging Ook de heer Bastert is op deazelfden erondniet ingenomen met het ontwerp en raadt intrekking aan De heer Des Amorie van der Hoeven oordeelt ook dat de bepalingen omtrent 1 contractbreuk alleen in dringende gevallen zooals bijv bij de koopvaardgvloot van strafrechtelgken aard kannen ziJn Hjj acht dit ontwerp een eerste stap op een geheel verkeerden weg waarom hg de verwerping aanraadt In betbelang dor schepelingen geeft ook de heer Vander Kaay hetzelfde advies den Minister vraagthg of het tweede boek van het wetboek vankoophandel ook op visschersvaartnigen toepasselglc is wat door den Minister bevestigendwerd beantwoord doob door den he r Van derKaay bestreden wordt in weerwil der specialiteiten door den Minister aangehaald I In den heer Van de Werk vond het ont jwerp eindelijk een verdediger hji acht regeling en bestraffing van contractbreuk in het 6b ang der visschersvloot onbetwistbaar Er is volstrekt geen grond om onderscheid te makentusschen koopvaardgen en visschersschepeu ook de heer Patijn achtte deee wet noodzakelijk en begrijpt het verzet daartegen niet Menheeft gezegd dat strafbepalingen op contractbreuk alleen mogelgk zgn als er een grootmaatschappelijk belang bg betrokken is maaris dat niet het geval bg de zeevisscherijen InEngeland en Prankrgk bestaan bovendien geIgke strafbepalingen als hier worden voorgesteld en die werken daar gunstig De heer I Van der Linden wil geen stMtstasscbenkomst In weerwil van alle desertie en alle bezwarenis de zeevisscherg in belang toegenomen hetgetal vaartuigen en reeders is toegenomen IS dus tasschenkomst wel noodig De visscherg is een nationaal belang maar evenzeeris het een naitionaal belang dat de strafwetzoo weinig mogelgk ingrüpt in de handelingender burgers De Minister van Waterstaat wgstop de noodzakelgkheid der voorgestelde bepalingen met het oog op den toestand der visschersvloot waarna de Minister van Justitieverklaart dat hg het ontwerp kan intrekken wegens de grootii belangen die bg deze zaak betrokken zijn Als een visscher deserteert kan men niet uitvaren en door zulk een desertieworden de andere schepelingen broodeloos deeeriijke visschers moeten Mschermd worden reeds dienen vele duitschers op de visschersvloot en neemt dat nog meer toe dan zullen we spoedig onze krachtige visscherbevolking verliezen Verder verdedigt de Minister de partiëelo rege C W VAN DE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 aANDHL IN Wijnen Binnen en Bultcnlandsc h gedistelccrd BUIT ENLAND ItuUeulandsch Overziclit De bericbteD uit Toni lijn eenigsrins met elkwdfr ia strijd Uit Bob wordt emelil dateca pnr itammen der Khroeinin den bevelhebber T n bet legorlcorpa te Tsbawa bonoe onderwerpiog hebbeu ungekondigd en anderen dit voorbeeld cnllen Tolgen Daarentegen komt uit de hoofdstad ran bet Regentaobap het beriobt dat in eene groote vergadering Tan hoofden der Khroeniirs besloten ia om deu oorlog tot het uiterste voort te letten Om het apel te Tolmaken komt oog nit rijs het bericht dat de Bey an Tunis reed een ehikking met de Fransche Begeering heeft getrolfen en I aleohts voor den chijn tegenstand biedt om tijtt levea geen gevaar te doen luopen Htt ml weldra blijken wat hisrvM ia I e Fransche Minlater van Financiën deelde in de begrootingscommisale mede dat de Tunesische expeditie 40 niilliarn tos kosten welke eohter gedtkt konnrn worden door overschot op de begroetingen Sedert het begin van dit jaar braohlen de belastingen 64 millioen op boven de raming Voor 93 worden loat 10 a 12 millioen erminderiug van belastingen voorgesteld Het anti clericale congres dat te Parijs lou worI den gehouden ia bepaald op 12 13 en 14 deier Donderdag a komt de Fransche Kamer weder bqeen De Pnrijsohe muiilconfereiitie nam het voorstel aan dat de yertegenwoordigers van eiken staat statistieke opgaven OTer het aanmunten van lilver en goud zullen naiibieden Prof Pierson de Nederlandacbe gevolmachiigde hield een merkwaardige redevoering ten gunste ran den dubbelen standaard Het Kaapsobe Ministerie is afgetreden en men verwacht dat een meer Hollandschgetind Kabinet lal optreden De Koninklijke commiaaie komt ten gerolge rau dese en andere alrubbelingen niet JMrliiki ia October mo t wotdeu bgeenfteroepcn urn Ktaamen H t roontel der eonaerratieTen om de beptling d t de begrouliagen om de twee jaar sullen word vaitgnteld ia het ontwerp te behouden is ioigeljjki aangeaomeD doch hun ander roorstel de littingperiode vao deo Rqktdag op vier jaar te ate tea i Terwoqiea Tunis 6 Mei In een nieuw proteat roep de B y de bneherming der mogendheden in en legt hy tyn k t in hare handen ea iujdie vaa Turkije BurKerlijke Stand GUORW 4M i Bdua Albirtl oaden A J Vos D M L 6wr Cornelii oodert G van der Haai q C I 4e Jong Pieter oodere P Swanenburg eo J J de ong j 6 Aatoaetta oadera S lan E k eo E van Leenweo 7 Maria Cathariia noden C Schenk en C D lan Vliet OTKRISDEN i 5 Hei J Nobel 8 m J Siepenhont S j ONDIBTOUWO 8 Mei P J Slniler 3Sj enJ G dea Baït Blau S3j F Simoaii te Zeveabergen 22 en i G Jauea 2S 1 de Jong 26 j en M M Seliaap 20 j A B Vooat te Hotterdam 38 j en M Tan den Berg M j C 1 de Koetei te Vlanrdingen 24 j en en t e Ib paia 24 j W F Kleunan te Rotterdam 8 j n U den Oaden 22 j ADVEBTE TIEi OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 11 MEI 1881 des namiddags ten 1 are in het Raadhnis aldaar bg inschrgving AAN TE B£STSDEN Het UITDIEPEN van een ge d lte der rivier de Qouwe ter lengte van 225 Meter Het bestek en voorwaarden zullen dagelgks de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 bot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads timmerwerf ter inzage UggBB Het Bestek is ad 0 30 te verkriigen ter pla tsel Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge me ateArchitect Qe iüfichrgvings biljetten zullen op zegel geschreven door den inschrgver en zgne borgen geteemend en behoorlgk gesloten den 10 Mei 1881 voor des namiddags 5 ure op gezegdeSecretarie moeten zgn ingeleverd UIT VEU KOOP VAM JUS MJIDEWEEE PorcoMn en Meulielen tot verminderde prijzen Wfê A GOEDRAAD UiOUWE C No 5 J de JONG Ax Mr TIMMERMAN ilt pVMENTEfiLE ZlilVERAAR vu HUZËN SLAAPKAMERS en MEUBLBMENT Knipersteeg K 227 liet 3 jaar Garant ie Wa chen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA UAOA UN va BEDDEN DEKENS MATBA N LBDEKANTSN WIEGEN enz Macbloale Stoomzniverlng Pooi deze mjjiie behandeling worden alle onreïnheden weggenomen onverschillig of die door b raetting of andere ziekten zgn vewwwi ijk Lange Groeiiendaal 11 A flAttAi Lange Grocncndaal It 14 li 14 IN Garen Band en Modeartikelen Ontvangen vele NOUVEAUTÉS voor het Saisoen W N RAAIJMAAKËRS OjUSTHAVEK B 17 GOUDA Beveelt zich bfl voortduring aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS voor Trouwpartijen of ander Feestel ke Gelegenheden met bglevering van het benoodigde Servies de bediening enz zoowel buiten als binnen deze Stad Verder IJZEN GEBAKKEN PASTEUEN CRÈMES VLAA S KLEIN GEBAK enz J H Kl iBEfiT uBiTmi Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Mijnlandsche umm mm uum uit de fabriek van W H Zlckenheimer te Mains naar geneeskundig voorschrift bereid uit zuivere druiven extract en suiker zyn van kostelgken smaak en worden door den Reichs Medicinal Anzeiger als de meest werkzaamste bonbons bij hoest keel en borstkwalen voor kinderen eu volwassenen bgzonders aanbevolen Ter voorkoming van namaak en vervalschine z n de pakjes verzegeld met een stempel voorzien van nevenstaand fabrieksmerk Pakjes van 30 stuks a 35 cents z n verkrggbaar te Gouda bg A Wolff te Bodegraven bfl P VERSLOOT Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur HOÜTVEILIING te ROTTERDAM van ca 80 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Me melsche Riga en Wybnrger Delen en Platen Amerikaansche Delen en Platen Sparren Sparhoitten Juffers Wagenschot enz Eene lading CoperwyksChe Vuren Petersbnrger Vuren en Wgburger Grenen geschaafde en geploegde Delen Baddings 27 X 6 welke Bijna cadeau De van de curntornn dei faUiete oroot9 Britaniazilvorfiibriektt overgenomene I ononne voori aAdartikohn wordon wogen nood I xakelijko Dctaliit H orpl icbtlngen en om de looftH I t citen o p te ruimen U oa 75 procent onder da taxatie I verkoolit Wl I derhalve aldus Bijna weggegeven Voor sleclitH ƒ lO Ncd Cour all naauwelijka de helft der waarde van het werkloon atleoo krijgt men het i Igond uiterst soiled Britaniasllversorvicg hetgeen vroeqer f50 Ned Cour kostte on wordt ï oor het witVdijvcn dor art ikelen fi 25 jaren ingestaan WK I 6 tafolmes en inct uitmuntende staalkïingon I 6 echt enffoUih britania zilveren vorken I 6 mawitit biiiaiili zilveren eotlepelB fl fijnste britanm 7iWoren theelepcltJM 1 iwaar britunii ailvoren soeplepel I moKsief britLtiiii ilveron roömlepel 1 britttiin ilvoron groentelepel 6 uitatekcndo niL cggers britanla iÜTar 3 fraaie ma tiLtc cij mapjes 3 prachtige fijne suikerkoppen 1 uitstekende peper en lontstel I 1 thecïeeOo nsto soort I 2 effeotmakendc Salon tafelkacdeloan I 1 Broodmand massief Caulcmt verkocht worden lop WOENSDAG 11 MEI 1881 des middags 12 ure in het Verkooplokaal Oostaingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHANN COENRAAD LACH bg wieu op aanvrage I Notitiën te bekomen zfln Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gauda WÊf Eén afschrift is voldoende H ONTVANG EN BBTAALKANTOOR L Droogfleever Fortuijii Bente d Deposito s Opvraagbaar na drie dagen één maand twee i drie zeg Rotterdam 44 Stuks 9 1 zeg twaalf 1 Alle deze 44 hier genoemde praohtartikelon koeten texamen slechts tO Ned Cour Vervending naar Nederland kan alloen togen inunding van het bedrag geschieden daar wij bij de Oortonfijksche post geen rembours kuntion nemen Het inzonden van geld kan hot gemak kelijkst per pOHtwissel of per aangeteekendon t rief gosohieden en de bestellingen xijn te adres tenn aan do Ilccren 4V Zo Bkfu Kann Van deposito s voor één Mamnd en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door tusscheukomst van den heer Mk J FORTüUN DROOGLEEVBR Advocaat te Gouda eneraal exportouw KUaaboUiBtrasBe Ko e lo Wieu Oostenrijk W0f HoncUrde attesten van dankhotnigin en tevredenheid liggen voor iedoreon op dhk bureau t r inzage g nMmwirrinirr T Snelpersdruk v n A BRINKMAN te Gouda Woensdag 11 Mei GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Adverlenlieblad veor Gouda en Ömslrelien ling in het belang der yi ichers die thans I reeds evenzeer een internationale bevolking vormen als de bemanning dar koopvaardgvloot Ten slotte vroeg de Minister of de Kamer hetop haar verantwoording toB kannen nemen als door verwerping dezer wet in oaie visschergdorpen gedurende dezen zomer weder ar I moede zal geleden worden I De uitvoerige verdediging van den Ministermaakte nog geen einde aan de discnssie die Donderdag werd voortgezet De heer QratamaWeel het ontwerp als onnoodiff ongerechtvaardigd en strijdig met goede rechtsbeginselen beschouwen vooral kenrt hg ai de strafbaarstelling van contractbreuk in deze zaak Ook de heer Lenting wU dit ontweip niet daar de visscherg het bigkens haar bloei nietnoodig heeft en het alleea in het belang der reeders is Wil men onderkmiping onderharing en dergelgke misbmiken door de reeders onderling aangewend straffen hg zal er zich niet i tegen verzetten Ook voor den heer Van der 1 Hoeven is de uoodzakelijkfaeid van deze wet bepalingen niet aangetoond Waarom juistde visschergen en bgv niet de veendergen be schermd Verklaren de visschers dat zg dewet willen hg zal er gaarne voorstemmen totnu toe zgn er echter sieebts adressen van de reeders Ook de heer Van Baar wil ietsdoet voor de visschers h $ wilde sprekenover de handelingen der Ei elsche visschers I doch de Voorzitter konde dit buiten de orde gaan al was h t dan ook in het belang der I armt Wtffa viMcbvrs niet toelaten Ook deheer Van Rees is tegen de bepalingen om rentde contractbreuk zoomin hier als in Indiê komen die te pas zelfs al vroegen de visschers hier of de inlanders ginds er om I Alle opmerkingen trachtte de Minister te I weerleggen waarna de algemeene beraadslagingen werden gesloten Op art 1 stelde de heer Van der Kaay voor de voorschriften van het wetboek van koophandel omtrent de koopvaardgvaart ook toepasselgk te verklaren op de zw visschersvaartnigen Hoeweide Minister daartegen geen bezwaar heeft acht hij de overnameniet uoodzakelgk en de Kamer deelde dat geI voelen daar het met 62 tegen 4 stemmen werdverworpen Op art l was verder een amendement van deu heer Van Gennep om in plaats van verbonden heeft te doen lezen heeft doen aan monsteren om de visschers zoodoende onder hetzelfde recht te brengen als da koopvaardgI matrozen zoodat contractbreuk alleen zal gestraft worden als het contract bg monsterrol is aangegaan en dos de waterschoot een ambtenaar als middelaar optreedt tusschen schepeling en reeder Dit amendement werd na een korte discnssie waarin de Minister verklaarde dat hij daartegen geen bezwaar had met 56 tegen 12 ea daarop art 1 met 37 tegen 31 stemmen aangenomen Nadat ook art 4 met 39 tegen 30 stemmen was goedgekeurd geschiedde dat met het geheele ontwerp met 37 tegen 32 stemmen Vrgdag waren nog eens de visachergen aan 1 de orde nu gold het evenwel niet de bescherming van reeders of visschers maar van visch zelf tegen de mondvisscherg ook bevatte het € twerp bepalingen om mishandelingen door vreemde visschers gepleead tegen te gaan en eiudelgk geeft het u tbreiding aan het collegie voor de zeevisscherijen dat voortaan uit 15 personen zal bestaan waarvan de meerderbrad I uit personen die volstrekt niet bg deze visI scherij betrokken zgn De heer Reckers de bescherming der visschers I tegen vreemden goedkeurende kan men zich