Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1881

tot woonvertrek zooals het geval bleek te zijn werd gebezigd door die slaapzaal als zoodanig Ie gebruikeu bestond er teer tinig of geen gelegenheid tot de zeer uoodige luchtververschiug Ook eeue verbetering in hel locaal voor zieken iu het Weeshuis achttu ivij noodig Wg meenden dat hel niet ougepatt wat de aandacht der betrokken besturen hierop te vestigen Dkinkwatek In het afgeloopen jaar bedroeg het gebruik van gezuiverd water uit de 74 tonnen op 24 versohillende punten der gemeente geplaatst ongeveer 4 337 126 Liter tijnde dus 261 125 Liter meer dan het vorige jaar Het aantal watertounen werd in het afgeloopen jaar met 4 vermeerderd namelijk 2 op de Turfmarkt en 2 op de Gouwe Wg zouden het zeer gewenscht tinden dat Regenten van het Besledelingbuis en oude Vrouwenhuis mochten kunnen betluiten om op de binnenplaatsen van die gestichten tonnen met gezuiverd drinkwater te plaatsen Ook achten wg het zeer noodig dat er beter water worde gebruikt tol reiniging der zalen in het Weeshuis Daar wij de verschillende besturen dier gestichten bereids hierop wezen vertrouwen wij dat ook hierin verbetering niet zal uitblijven SCHEIKUNDIOE ONDEBZOEKINQEN Ër werd door onze Scheikundige Sectie een aanvang gemaakt met het onderzoeken van melk Deze werd in drie soorten gerangschikt te weten Normaal Arm eu Zeer Arm en de omstandigheden tijdens het ouderzoek iu aanmerkini geiioineo meenden wij te moeten vaststellen voor Normaal minstens II drooge slof Arm 100 Zeer Arm 9 en voor het vetgehalte als Normaal miusleus 2 8 Kim 2 3 Zeer Arm 2 Van de 33 proeven die genomen werden blekenmet betrekking tot het drooge stofgehalte ie zgu Normaal i Arm 8 j Soorten Zeer Arm 8 en ten aanzien van het vetgehalte iNormaal 10 Arm 15 Soorten Arm 8 Wij hadden de eer Burgemeester en Wethouders met den uitslag tan dit onderzoek in kennis te ttellen Over het geheel genomen mogen dos de cgfert niet gunstig genoemd word u Wij wenschen evenwel het onderzoek biermede niet als geëindigd te beschouweu en achten het tot verkrijging van een meer affloend oordeel noodig dat de proeven wordeu herhaald terwijl wij hopeu ook op andere voedingsmiddelen onze aandacht te blijven vestigeu Wenschelijk ware het dat afdoende middelen mochten gevonden kunnen wordeu om deu verkoop tan onvervalschte levensmiddelen te bevorderen Verder werd doof onze Commissie aan het Dagelijksch Bestuur machtiging gevraagd en verkregen om volgens een door hem goedgekeurd tarief ook voor particulieren de gelegenheid te openen levensmiddelen enz te doen onderzoeken waarvan dan der opbrengst ten bate der gemeentekas zoude komen Gouda 1 Maart 1881 De Openbare Gezondheids Commissie J H TAN MIEROP Vooriitter T J KOOBS Secretaris Oomnianditaire Vennootschap op Acties der GROOTE Ma6aZIJNEN van den PRINTEMPS ONDEK I E riEMA JVLE8 JALUZOT Co Kapitaal 40 000 000 Francs Verdeeld in 30 000 Aandeden van 500 Pr UITTEGEVEN A PAni nder eenige Korting Te storten als volgt 50 francs bij de iasohrijviDg 75 francs bij de toewijzing 125 francs den 30 November 1881 125 francs den 31 Juli 1882 125 francs den 31 Januari 1883 De Aande elen geven recht op Toomit ea men ipreekt in het rerdigen u kaar BttiBgeQ De berbeMtting Tan Potohefitroom door verraad ia handen der Boeren gevallen ondervindt moeilgkheden terwgl volgeui Ëngeltobe berichteneenige stammen van de inboorlingen verlangenonder Bngelaoh bewind t blqren Men liet hetil een t verwarde toeitaud looali lich dat na eenvrede ili die van Laugnck deed verwaohten Vi lgens de Timei hadden Joubert en Fretoriui Nar cattle verlaten en waren op reit gegaan naar Heidelben De verdeeldheid ouder de Bomeruleri over Eelerache landwet lal het tot stand komen van dwe nieuire regeling bevorderen wanneer de meerderhiid van deie heeren niet tegen stemt maar voorjidestemming de laal verlaat ii die wet ook van i uustandpunt nog too kwaad niet Die hoofden Ierparty welle van de oppositie tekens een reolwiemaakten voor ziohielf vinden natuurlek dete h udiuK hoogst onaangenaam 1 Omtrent de stemming in den Bgksdag over netontwerp tot wgtigiug der grondwet blijkt nailer het volgende i Het voorstel der Commissie om ie bepalen Ulat de Rgksda jaarlgks in October tat worden bqalngeroepen is aaugenonien mét 140 wgen 1 8 wnmcu Vuor slemden het centrum ilolgeus iomnlge berichten alle leden deier partij en de meerderheid der liberalen legen stemden de Muservatievenjcn de liberale afgevaardigden Treitsche en Holder mwgl vgf Foleb tich van ttemmii g onthielden Wat betreft de bepaling dat A begrootihgen voortaan om de twee jaar zouden WuUen vastgesteld daaromtrent is de conclusie der U nmisiie aange t nomen loodat de Egksdag zich nie heeft vereeuigd met de bepaling maar integendeel raet het voorstf 1 tot hare verwerping Daarentegen is in strijd met hei vporstel der commissie de vieigarige zittingsperiode van den Bgksdag aangenomen De Rgkadag verwierp met algemeene stemmen in tweede lezing de weerbaarheidsbélasting De ontbinding van het Deensohe Folkething wegens uiet overeenitemming betrefiende de fiuauctëele wet heeft Vrgdag plaats gehad De nieuwe verkiezingen zullen plaats hebbeu op 24 Mei e k Het nieuwe Polkething zal op 27 Mei e k bgeeukomen Uit de Portugeesche hoofdstad komt het bericht dat de minister van buitenlaudsche zaken de heer d Antas zgn ontslag aangeboden en bekomen heeft Tot zgn opvolger is de minister van openbare werken Ribeiro benoemd Over de beweegreden tot ieit persoonswiaseliug wordt uiets met zekerheid gemeld doch het ware niet onmogelgk dat zij in verband stond met het Lorenzo Marquez verdrag waarin Portugal eeue wgziging verlangt doch tegen den ziu van Groot Britaunie Bij de ontevredenheid welke dit verdrag uOg altgd opder de bevolking wekt is de post van minister van buitenlandiche zaken tegenwoordig in Portugal wel de moeilgkste Volgeus den Petersburgachen berichtgever der K Z vermeerderen de nihilistische demoustratiën oproerige geschriften worden door het rgk verspreid zelfs in de Oostzeeprovinciën welke tot dusver daarvan versChooüd bleven Ër gaat bgna geen dag voorbij zegt een berichtgever van dat blad dat niet slechts te Moskou Kiew en Odessa maar ook in zeer kleine plaatsen geschriften van het zoogenaamd uitvoerend comité aangeplakt worden gevonden iu de kazernen ontdekt men ze achter de kachels Men vindt ze ook zeer dikwijls iu houten eieren welke op het Paaschfeest worden rondgedeeld Wat het gerucht der aftreding van den Minister Tan binnenlandsche zaken graaf Loris Melikoff betreft men zegt dat hij nu besloten heeft om voorloopig op zgn post te blijven omdat hg in den laatst gehouden ministerraad den grootvorst Wladimir op zijne zijde heeft gekregen De denkbeelden van IJoris Melikoff moeten de overhand hebben behouden BINNENL Sr GOUDA 10 Mei 1881 Ook de liberale kiesvereeniging te Woerden heeft den heer Mr van Bergen IJzendaorn candidaat gesteld voor de Tweede Kamer Daar alle kiesvereeuigingen tot de centrale kiesvereeniging beboorendt genoemden heer nu stelden is hij thans de candidaat der centrale vereenigiug De liberale kiesvereeniging Krimpenerwaard dieniet is toegetreden tat de centrale vereenigiug houdt Donderdag 12 Mei e k eeue vergadering te Schoonhoven waarin dan ook een candidaat voor de Tweede Kamer zal worden gesteld i Heden morgen omstreeks 11 ure wilde men bg de verbouwing van het buis van den kastelein J W Blanken in de Dubbele Buurt de onderpul uitnemen toen deze niet voldoende bevestigd om haar behoorlgk op den grond te krijgen onver wacht nederviel waardoor een der opperlni aan hethoofd twee zware blessuren kreeg welke van dienaard w ren dat hg naar het Gasthuis moest vervoerd worden Aanvankelgk meende men nog dateen cgner beenen gebroken zoude zijn doch ditschijnt gelnkkig niet waar te f a Voor den Hoogeu Raad wei gisteren behandeld het beroep in cassatie door J A te Waddinxveen ingesteld tegen een arrest van iet hof te tGraven hage waarbg hij roet bevestiging van een vonnis der Botterdamschq rechtbank itot 3 weken gevangenisstraf veroordeeld is wegeif i het slaan van een veldwachter Vp r den rcquiran frad op de advocaat mr J van Gigdh De concIüsieV van het O M in beide zaken is bepaald op 16 lltei All onderwgzer i Zaterdag door dl Commissie te s Iüiïe o a t egti teu de hepf M H i Waardenburg T f i f Aaii het FertUtfttL den toestand d Eernsmaente oveé 1880 oitleenm wg het vojgeud b reffendedeirohieven i 1 In het afgeloopen jaar onderging het 0udiArchief t r Gemeente eenige uitbreid jg doi rdat daarin erden opgenomen de stukken u bescheiden behooreijde tot het prehief der i oortnalige IWmb amtr te Gi uda Dit apphief berustte sidert een sffutal jbren iu handen der Algeme ue Com iissit vaufiiliqqtdatié der lakjeu van de voormalige WeMJ en M ml irkamers lin hetj leven geröepen bg de W t van MJBart 1352 en is ilhaus door dieComraisiie7na beë ndlging har werkzaamheden weder ter beschikking erpemeente gesteld i Ouder die stukken en lbesc ieiden evinden zich o l de Weetboektn van dl iceetkameA loopeude van ISnil tot 1835 bgna zonder gapingen Memo rittlenAffguteri va de notulen mm ateimeeiterenofet de jar 1664 1862 RegUtert ra leiiamekten ieelutièn voogdijen over de jaren 1667 1810 een Regüte van Jldei commUten 1676 1808 een Staal en inveiftarü van de goederen en effecten ter weeaiamer der élatf Gouda ingebracht opgeateld op orde van heeren tceetmeeiteren in denjare 1706 CaniAoeken 16961817 Rekeningen van den ontvang en uitgaaf ter iceMkamer der étad Gouda gehad en gedaan ten behoeve van de retpective weetkinderen aldaar behoorende en gemeen lijnde over de jareii 1691 1837 Porte euillei met diverte Boedelpapieren enz enz Het Oud Arohief werd evenalt in vorige jaren door eenige personen geraadpleegd De Archivaris ontving tevens tal van brieven waarin hem verzocht werd inlichtingen te veratrekloen uit de eauwezige doeuraenten of historische uasporingen te doen omtrent personen of zaken De herstelling van het Raadhuis alhier kdn dank zg de beslissing der Wetgevende Macht waarbij de Regeering werd gemachtigd voor dit werk subsidie te blijven verleeneu in het afgeloopen jaar worden voortgezet In de loodsen werden de steenhouwwerken voor de beide arkeltorenijes en het ondergedeelte van den grooten toren in den voorgevel in gereedheid gebracht terwijl het vooruemen bestaat om in 1881 de arkeltorenijes met het daartusschen liggende gedeelte van den gevel te restanreereu Het werk wordt uitgevoerd onder de leiding van den heer L C Uezeumans architect te s Hertogenbosoh tcrwgl het dagelijksch toezicht daarover is toevertrouwd aan den Gemeente Bouwmeester GemeenteVerslag Volgens de ingekomen opgaven van Heeren Geneeskundigen hebben er in 1880 436 vaocinatiën plaats gehad tegen 440 in 1876 832 in 1876 366 in 1877 417 in 1878 en 375 in 1879 Bovendien werden in 1880 502 personen kosteloos gevaccineerd De op sommige plaatsen in België en NoordBrabantuitgebroken epidemie mag als de oorzaak beschouwd worden van het groot getal koepokinentingen indit jaar Gemeente Verslag De Veestapel alhier bestond aan het einde van 1880 uit werkpaarden 145 ezels en muilezels 4 springstierea 2 melkkoeien en melkvaarzen 907 kalveren en pinken 131 mestvee en trekossen 18 schapen 116 geiten en bokken 22 varkens 89 Het getal tan hel pluimvee was ongeveer als volgt hoenders 1200 eenden 69 zwanen 4 Bijenleelt is hier niet De gemiddelde inarklprijzep bedroegen Van paarden ƒ 57 50 het melkvee 112 bet slachtvee 362 60 34 24 50 12 60 82 f kalveren f schapen I lammeren f varkens ff biggtn at boter per kilo T 55 de kaas per 50 kilo 28 Er werden tei markf gebracht Paarden 31 Runderen 204 Kalveren 6386 Schapen 8676 Lammeren 2546 Varke 3768 Biggen 11854 Boter 71824 kilogr Kaas 166814 Gemeenttf Verilag De Vülem Barents is Zatert g uit Umuiden uur Fooistr eken vertrokken Z K H Alexander der Ntcferlanilen Prins vau BDJe heeft aar het Vad verzekert een blijk via anirstelling in de Vereeniging Eigen Hulp en vhet algemeen ook iu den ambcenaarsitand begeven or vo r ƒ 10 OOQ deel Ie nemen in ddleaning lor df afdeeliug di r Vereenighg tot zekertiei steliUltg voor comptabele ambtenaren opengesteld eij waar van Au publieke uschrglri ig liuer zal volMn ataten OéneilEuil IVzeI B KAiiKB lilittine v uto Mei 1881 f lm dejse zitting ii ingeko ieu een Wwerf lot maanvnlling der arlse we De disclissifj over heB jivets ioniwerp lot beiiugelfcig van het mis brin vaii aterken drank is aaiigevangen I hh Sch lepraan van der Feltz van HBaar Beaufon en Doi Wfi bestreden allen het onlirefp alt eene belemÉtering der vrgl eid noodelooie staatsinmenging f onvMdoende gemotiveerd zeer moeielijk toe te passen i en leidende tot willekeur ider gemeente besturen Ook woog zWaar de ophefflttE der bestaande tapperijen zonder verffoeding Hqoen voortzetting In de door de Nederland ch Rgospoor egmaatschappij uitgeichrevcu geldleèiing ad ƒ 1 200 000 rentende 4 pet tegen den koeiï van 97 pot is deelgenomen voor een bedrag van 22 600 obligatién Door aandeelhouders van de Rijnspoorwegmaatschappij werd ingeschreven voor ruim 19000 en door niet aandeelhouders voor ruim 3000 obligatién De inschrgvlugen dezer Isatsleu bigven dus buiten aanmerking De Standaard deelt mede dat reedt voor eenige weken door het Centraal Comité der antirevolutionairen een oommissie is benoemd on i voorlichting te geven over de vraag in welken zin de herziening der Grondwet tot stand zou dienen te komen In die commissie hebben zitting prof De Geer prof Gratama prof Pabius jhr rar Ue Savornin Luhman mr Van der Hoop van Sloobteren en mr Keuoheuiui De uitslag der voorjaarsexamens in Zuid Holland was als volgt ondervijzers toegl 73 afgew 36 teruggetreden 2 onderwgzeressen toegel 43 afgew 16 teruggetreden 2 Als secretaris van de antirevolutionairen Kamerclub is opgetreden mr Van der Hoop Oe heer Van Wassenaar van Catwijok bekleedt nog altgd het voorzitterschap Zaterdag kwam te Utrecht de gewone telkens v 5or de periodieke verkiezingen van leden der Tweede Kamer te houden vergadering van deputalen der antirevolu tionaire kiesvereenigingen bijeen waartoe afgevaardigden uit sohier alle deelen des lands waren opgekomen beuevens twee leden der Staten Generanl de heeren Van Asch van Wgok en Seret en enkele vertegenwoordigers der anti revolutionaire pers De belangen van de verschillende districten in verband met de a s verkiezingen werden iu die vergadering behandeld Iu de synagoge op den Springweg te Utrecht is Zondag nacht ingebroken de diei viel van de trappen hetgeen werd gehoord en er toe leidde dat hij op heeterdaad betrapt en aan de politie overgeleverd werd Dezer dagen vergaderde te Amsterdam het hoofdbestuur van het Metalen Kruis samrneesteld uit de heeren dr J C G Boot voorzitter W A Proger penningmeester M S Boon Hartsinck secretaris mr K J C Stakman Bosse J A Van der Burgh jhr mr A Van der Goes J Mauritz dr G F Westerman J C Van Marken jhr mr Hoeufft van Velsen C J Van de Watering A Verweij dr F M T Ggsberti Hodenpijl en F J Lucardie In die vergadering is voorloopig een programma vastgesteld voor het feest ter herinnering aan dedagen van 1830 31 dat te Amsterdam gehouden itl worden op 12 Sept den dag waarop voor 60 jaren door w jlen Koning Willem I bet betlnit werd geteekend tot instelling van het eereleeken het Metalen Kruis Omirent den bouw van een stoomschip voOr yibreken kunnen wg nader mededeelen dat reedt in bet afgeloopeu jaar door den minister van waterstaat aan den adviseur vjan den soheepbouw dr B J Tideman en aan d ii hoofdingenieur J van der Toorn belast met hek lieheer der grootel rivieren opgedragen werd een ontwerp te maken van een itoomvaartuig geschikiom bij U tlige j tlegenheid te dienen tot bevordefiiïjli ierJijsopruimiug iu de benedenrivieren De op l K gelukte planmatige ijeopruiiping Hi d u aanvang van ditjaar met toepassing vifn de opiedaiie ervaring met Zr Msjoorlogstoomich fpen eik giènoemde stoomboolen onder leiding vau de i hee J n der Toorn heeftnogmaals bevestigd di t bg Iflobtig beleid en goedliest k onder eenhoofdig bestuur meer te bereikenis dan men immer ziofi af oede gronden konvoorttellen Hel is te belr fren dat de hoofdingenieur van der Toorii door de buileiigewoueinspanning en vermoeienis U hevige ziekte zichop den hals htieft gehaald waardoor nog geen gevolg zal zijn gegeven aan het plan om aan defdaatste ervaring te toetsen ije aangenomeq hoofd j ldenkbeelden van den bouw van de stoomboot geschikt voor ijtopruimjiig Ubl In de kunstzaal tan het Paioirama te Amsterdam zgnfde voorwerpen tentooogett4 ill welke afkomstig zgn vau de overwintering der Hollanden op Nova Zemb B in 1697 Het eene gedeelte is door F CareUen vau Hammentel in 1871 bet andere door Chariei öardiucr in IS ö geifl ndeu en bijeeüverzameld Het geheel il op eigenaardige wgi in en lóSt een hut bijeengevoegd jDe collectie bevat o a een zeer gehavend stuk manuscript van Barendtz en bestaat grootendeelt uit ijzerwerk of voorwerpen van metaal De boeken en geschriften voor t meerendeel onkenbaar maken zeker het belangrijkste eel van deze voor ellcen Nederlander eerbiedwekkende verzameling uit Tegelgkertgd wordt in de kuitsiznal die terecht dien naam mag dragen om de keurige schilderstukken en het beroemde tVeesmeisje die er tentoongesteld zijn een reeks aquarellen en photographiecu te aanschouwen gegeven op de NoordpoolvBurt betrekking hebbende au een IJiZeestuk van Apol De vergadering van leden der vereenigiug va Weetva ers opgericht deu 14 litei 1879 zal plaats hebben op deu 25slfu Mei 1881 s morgens ten 11 ure in het gebouw voor kunsten en wetentcbappeu te Utrecht o a ter behandeling van de volgende punten Standiverheffing der kinderen iu de weeihuizen in te leiden door den heer D Hendrioui Idsinga te iBosch Het toezicht op de nmbachts jongens in te leiden door den boer G Duif te s Hage Opvoeding n materialisme in te leiden door den heer E De Jo ng te Utrecht De Portefeuille zegt dat de heer C Boskcn Huét het grootsche plan beeft opgevat eene geschiedenis der beschaving CuUurgetchicile vau Nederland te schrijven Voorloopig zou dit werk den tgd tot aan de 17de eeuw omvatten Te Groningen is eene vergadering gehouden ten einde middelen te beramen tegen het dikwijls voorkomen van faillitiementen waardoor in den laatsien tgd de handel zoozeer geteisterd wordt Ouder die middelen werden op den voorgrond gesteld a het zich aaneensluiten vau alls handelarei en fabrikanten in één woord van allen die uit den aard van bun beroep genoodzaakt zgn crediet te verleeneu tot en zedelijk lichaam in staat zgnde om met kracht op te tredeu en daardoor bet aannemen van aoooord daar waar klaarbl jkeIgk bedrog of onwil in het spel is onmogelgk te maken b het uilpefenen van zedelgke drang op flsetgevende en uitvoerende machten ten einde eene dbidauige verandering der wetten op faillissementen schuldvorderingen enz iu het leven te roepen waarc oor ieder crediteur in staat gesteld wordt binnen djen kortstmogelgken termgn eu met zoomin mogeiyk kosten recht te verkrijgen c een nauwgezet toezicht te houden op alle wanbetalingen en de uitkomsten daarvan openbaar te maken De vergadering zich niet bevoegd achtende in dezen een definitief besluit te nemen ging op voorstel van een der aanwezigen over tot het benoemen eener voorloopige commissie van vijf personen die de voorbereidende maatregelen zullen nemen noodig om eeue ilergdgke vereenigiug mogelijk te maken VERSLAG vau de handelingen der Openbare GezondheidsCoramissie te GOUDA over het jaar 1880 Wij hebben de eer Uwen Raad overeenkomstig de bepalingen vervat in Art 11 onzer Verordening het vertlag aan te bieden onzer verrichtingen gedurende het afgeloopen jaar De vacature lu onze Commiitie outitaan door het bedanken van den heer IJttel de Schepper werd door de beuoeming van den heer J H Becking aau l gevuld die dan ook iu Januari zitting nam De heereu Sprugt eu KoCbi werden bij dr pelriodieke aftreding op 1 Januari 1880 door Uwen Baad herbenoemd i Tot Voorfitter werd herkozen de heer vau Mierop an lot Secretaris de heer IJsiel de Schepper doch èeor het bedaiikeu van laalsigenoemde werd hei Secretariaat door den heer Koobs waargenomen AlGEKlENÏ GeZOMDHÏIDSTOISTAND j Het letaal sterftecijfer blgft na aftrek van 37 levenloos aaunegeveu en 699 of 33 06 per duizend vau de totale iterfte bedroeg dat der kinderen beneden de 2 jaar 60 de toestand was derhalve veel gunstiger dan het vorige jaar StooiBN Zijlen Riolen Onie Commistie had te klagen over den slechten toestand der sloot achter de woningen tan de hoeren J D Rijk en G A Muller gelegen legenoifhr Rgulandsch Stoomgemaal wij hadden echter het genoegen van het Dagelgksch Bestuur de verzekering te ontvMgeu dat die sloot zou worden gedempt en afgerasterd Van particuliere zijde ontving de Commissie klachten dat door deu heer D van Rhijn nabij zgne woning varkens werdeu gehouden zoomede dat een ondragelijke stank veroorzaakt werd door eeue mettfaall op zqu erf aangelegd De Commissie stelde een ouderzoek in en besloot ook naar aanleiding van deu oiigunstlgen toestand van de in de nabijheid tan boveubcdoelil erf gelegen sloot Burgemeester eu Wellioudert met een en ander in kennis te itellen riet Dagelgksch Bestuur ter j meende evenwel dat de gier uit de mestvaalt behoorlijk werd opgevangen en het das onwaarschijnlijk was dat daardoor het water der sloot verontreinigd werd doch terzekeide dal maatregelen zouden geno men worden lot het doen zuiver houden vau die sloot Aangenaam was het on van het DagelijkschBestuur Ie mogen vernemen dat op de begrooliugvoor 1881 opnieuw eene som was gebracht totvoortzetting der rioleering eu wel voor de Zyleulangt de Vest van af de brug bg de Drapierstergtot aan de branderij van deu heer Liesker bij de Houtensteeg en van de Vij verstraal lot het gerioleerde gedeelte vau de Zak de rioleering van deze verzamelplaattcD van onreine atnSea a ten m jn Mt I algeineeu belang zeer geweutchl Vuilnis De Commiuie meende de aandacht der bevoegde autoriteit te moeten veatigen op het bettaan eeuer metthoop op deu geriolecrden grond nabij de LomI barditeeg die dan ook tpoedig werd opgeruimd Voortdurend en streng toetioht op het werpen vau vuiluis op gerioleerde gronden achten wg zeer noodig Woningen Door bet Dagelgksch Bestuur werd een adres in onze handen gesteld van den heer Joh de Bruijn welke verzocht um in afwgking der Bouwverordening bij het bouweu eener boerenwoning aan den Schielaudschen Zeedgk voor den heer F Boer een kelderkamertje minder hoogte en oppervlakte te mogen geven en de borstwering op den zolder lager te mogen maken dau bg die verordening ia bepaald Door ons werd geadviseerd om wanneer de kulderkamer faooger van verdieping werd gemaakt dan adressant verlamde tegen eeue mindere oppervlakte van het vertrek minder bezwaar zoude zgn zoo ook meenden wg koude de lagere borstweriug alleen worden toegettaan op voorwaarde dat de eigenaar zich verbond oo op den zolder zoo dete als slaapplaats zoude moeten dieuen over de geheele breedte een kamertje af te timmeren met hooge zgwanden In het algemeen echter achtte onze Commissie zulke afwijkingen bedeukelgk omdat eene latere controle zeer moeielijk zoude zgu Op een nader adres van dien heer om dé ramen iu meergenoemde woning eenige cM kleiner te doen zgn dan in de Bouwverordening voorgeschreteii is werd gunstig geadviseerd te meer daar Art 26 dier Verordening daartoe gereedelgk aanleiding geeft Aangenaam was het ons te veruemen dat de woningen aan het Jaagpad langs de Gou e Wgk T No 6 tot 7 waarover wg ten vorigen jare tot onbewoonbaar verklaring adviseerden waren afgebroken en dat deu eigenaars en bewoners der woningen in hel zoogenaamde 8 Authonie Klooster waarvan mede in ons vorig verslag melding is gemaakt door B en W last tot ontruiming was gegeven Gestichten lu den afgeloopeu jomcr werd door ons een ouderzoek ingesteld naar den toestand der ziekenlocalen en slaapzalen iu verschilicnile gestichten Het kwam der Commissie wensohelgk voor dat l de slanpziml in het Bcstedelinghuis des daags niet