Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1881

VrUdag 13 Hei 1881 N 2608 GOUDSCHE COURANT ienw $ m Advertentieblad voor Gouda en Onistrekeo EEN REKTE VAN 5 H S JAARS ES op 50 0 0 vao de netto winsten Openbare Inschrijving 64 boulevard Haussmann Parijs MAANDAG 16 MEI Men kan inschrijven van heden af door a n den Hr Jules JALOZOT te Pabus per aau ieteekeii leu bncf zooveel mual frs 50 te lenden als men aaiideelen verlangt 1 Van de Slatutei welke gedeponeerd zyn bij den notaris Mr SüfiRAULT te Pargs kan door de Inschrijvers worden kennis jjeiionien Zij tullen op fraiioo aanvrage aan den Hr Juleg JalUZOt te Parijs wonleu loegexomlru De ESecteülieiirs XXXV Aiustetdam 9 Mei 1881 Ook in de afgeloopea week heersohle er een uuslige temming in bijna alle foudseu uok de Kussen erdeo weder hooger genoteerd Ook in Aincrik p was tengevolge van betere notetrins te New York eeue soms niet onbelangrijke rijziug waar te nemen BiNNïNLANDSOHE WAiBDEN Staatifontheii waren eer gevraagd en noteerden alle hooger dei de anderen PremieleeHtngm Ook hier valt eeue koersverbetering te vermelden van 1 o voor Rott en vau i voor Amst loten Spooneegleeningen Omtrent deze soorten valt thans weinig te vermelden Aand lud sp itegeti 1 do Rgnspoor s Vo Centraal ei üoxiel waarden ging iets achteruit Ikdustbieeli waarden Er was voor deze soorten veel liefh l rij zciodat soinmiire zelfs aanzienigk hooger sloten Aand Kon Ned Stoouibootmij waren U j Bankaotien 8 Vo hooger voorts noteerden aand Afr Hv 1 j en Sloorav Zcelaud l o hooger Aand Handelmij gingen 1 o achteruit en do Rott Hv die iu t begin der week weer iets verloren konden op het laatst door meerdere vraag nog weder op de vorige noleericg sliuleii EüROPEESCHE WAARBEN Staaltfondtm Zouwel Hongaren als Oostenrgkers waren nog ui gezocht ten gevolge waarvan de Hong 67 i n de Oosteur papierrente Vi hooger sloten do zilverrente iets minder Kussen gelgk gemeld werd meer geanimeerd door betere koersen te Berlijn en Londen 80 ruim 1 75 72 73 en Ooslerl j l elec overigens in deze soorten weinig verandering Turken bleveu voor Pransohe en Engelsohe rekening gezocht Ook Spanje en 3 Portugcezen noteerden hooger nl 1 en Vt Vo ijua ile eenige uilzonderiug maakt 3 frnnsche rente die 2 daalde Premielenmgen Mede zeer geanimeerd Hong en Oost loten waren a v Weencu l i Madrid 1 o hooger Turken sloten op 15 Spooncegleeninge Ook deze soorten waren over t algemeen zeer willig Russische waren vast Z W leeniug s hooger Victor Em en Zuid Ital sloten lal ElizabethGizela 1 Warschüu Bromb V beter Theisaaadeelen daalden 1 doch do obligatiën gingen evenveel naar boven Industkieele it AAKDEN Voor de Oost Hong Bankaotien valt alweer een rijzing van 2 te noleeren Ahimkaansche waakden Staal mdun Er valt een rgziiig te vermelden voor de 1 t pt t yerwn Staaisf 76 van doch een daling van do 71 van Florida 1 pCt beter Mexico 51 i lager Er was eenige handel in Zuid Amerikanen vooral Brazilianen waren gezocht leeuing 65 sloot do 75 hooger ook Ooiumbiauen eo Peruanen waren resp ♦ Vi hooger Spooneegletningen Chic Si Louis en New Orl sloten 5 Mich Centr 4 Chic N W III Erie Om Oreg Calif en Olevel M Vernon 2 a 2 Vj hooger Achicruiigaug valt alleen te vermelden voor Kans Pac en Chic Gr Tr nl pC Industkieele waarden Zoowel iu Colorado s als io Maxwell s was wel eenige animo die af en toe gunstig iufluenceerde doch de slotkoersen waren nagenoeg gelijk van die der vorige week Prolonqatieeentï Tegen 4pCi was het geld ruim te bekomen T P S Ook heden bleef de stemming gunstig hoewel de omzet beperkt was Van binnenl waarden valt weinig te vermelden Aand Boxiel Wezel waren s hooger en noleerden l j d Haudelmij igd daalden s lUS s Zoowel Basiische Staatsfondsen Is Sporen hielden zioh ferm en sloten ongeveer i hooger Spanje V Turken Warschao Weeuen hooger Mexicanen waren s V ft Peruanen ferm Van Amerik Sp aren Clevel sh 4 Gr Trustk i Wabash hooger doeh Asl Miss Ohio en Miss Kansas sh en n biids l i lager Laatste Berichten ROUmelZOUk 9 Mei De Kroumirs ontruimden zouder te vechten eene belangrgke stelling te SidiAbdallas toen zij zagen tint zg er omringd werden De Eraiischeii bezetten haar Het bezit van SidiAbdallas verzekert den einduitslag van den veldtocht Eenige inboorlingen uit den omtrek onderwierpen zich Londen 9 Mei Het voorstel beiieffeiide een gcdeiikteekeu Ier eere va lord Beaconsfield is lu het Hoogcrhuia met algeiiieeue in het Lagerhuis met 380 tegen 54 steininen aangenowen In het Lagerhuis heeft sir Ch Dilke gezegd datde Fraiische Rcgceriug bg de mededeeling vau het algemeen tarief met gewaagt van forineele onderhandelingen over het baudelstraclaat Voorts verkl t irdc hij dater bij de Kegceriug geen bericht was ontvangen omtrent bet zenden ceiier Turksche vloot naar Tnnis Londen 10 Mei üe la itste editie van de Tima ber il een lelegram uil Koiistautinopel iraariti da correspondent sprekende vau het voornemen der Porte ora gepantserde schepen en troepen naar Tunis te zenden zegt De Fransche gezant hi eft aan de Turksche Regeering pertinent verklaard dat Frankrgk zooilanige zending als een cast helti zal beschouwen Eergisteren avond heeft bij aan den Turkschen minister van buiteulandsche zaken de Fransche nota de zooeven genoemde verklaring bevattende ter hand gestelil BurjierlijKe Stand GEBOIIE V 6 Mei Msrgje ouder fl Molenaar en H Blok 7 Thouwa oudtri A Klo eii C Martliijnae Curiielis Johauuüs oiidera A van Leeaweii en U Tybuut 8 Majjdsleiia Maria Fraiicina ouders T H Prinseulerg eu E Jaliien Adnanus oudera J vSQ der Ij aii eu M Hurgtr Aria Jau Daniel oudi ra J D Maaalund en C Kloot OVEKLfcUEN 7 Mei U K erliufi 7 w H E van Hooff 20 j 8 Il Klopper 1 j 8 m 10 G van der Haa cd W Vlot 62 j ADVEHTENTIËN De ondergeteekenden betuigen bjj deze ook namens hunne Kinderen hunnen weigemeenden dank voor de vele blyken ran belangstelling bfl het feest hunner 50 jarige Echtvereeniging zoo van hier als elders ondervonden Gouda J J DK JONG 5 Mei 1881 N D di JONG Smits DIJKÖKAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennïs van de Ingelanden dat op DONDERDAG den 19 MEI a s eene verkiezing van een HoofcHngelandPlaatavervanger zal plaats hebben voor het 10de district van het Hoogheemraadschap Breeder bfl aanplakbilletten omschreven BEuicfnT De ondergeteekende verzoekt ieder geene GELDEN BOEKEN of BOODSCHAPPEN voor hem meer af te geven aan Aé van der HA VEN uit hoofde die niet meer in zjne dienst is A BRINKMAN CODRANTIBR te GOUDA J H SCHMIDT Parapluie Fabidkant Dubbele Buurt bij de Haven B No 26 Verkoopt ALLE SOOftTEN van PARAPLUIES PARASOLS ENTOÜTCAS WANDELSTOKKEN en MANDBNWBRK tegen Concurreerende prgzen Overtrekt en Repareert PARAPLUIES ENTOÜTCAS enz OBGELBESFELm In Ie Groote Kerk te Gouda te geven door de Heeren GïBBOEDiRS V E en W van THIENEN Organisten te DELFT op DONDEEDAG 12 MEI 1881 des namiddags te 2 uren Toegangsbewpzen zgn 50 cents op den dag der uitvoering aan de Kerk verkrygoaar Een gedeelte der opbrengst strekt ten voordeele van de armen Programma s met bewijzen van toegang zgn te bekomen bij den Boikh A BRINKMAN Men VRAAGT ten spoedigste EEN geschikt voor Loop en ander Werk Adres onder No 579 aan het Burean dezer Courant bg G LANGERAAR een JOI GEi voorin den Winkel niet boven 15 jaar oud Gouda 1 0 Mei 81 Met 1 JUNI verlangt een Wede uit den deftigen stand een BÏÏBGpDOCHTEIt bg zich die met behulp van een Werkster het weinige huiswerk verricht en verder tot ge zelschap tegen eenig nalaria Franco brieven onder No 580 bfl den Boekhandelaar A RINKMAN TE HUUR voor een klein Gezin een vrgen opgang hebbend BOVEIMHUIS Huurprgs f 1 50 Adres aan het Burean dezer Courant K ® ® uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bij G OVEBEUNDER Ja Marlt 148 Gouda Salvator 4 Charlfi lown Extra gezonde fijne Maa versterkenile TAFEL LIKEÏÏEEN IN Maagbitter Boonekatnp Bekroond op 9 vertchillende tentoonittUingen Specialiteiten van de firma WAUTERS DE BUSSCHEB MecheUn Fabriejt voor Nederland en Ezporta ia te Roiendaal Nd Bt B S C H O O N B E Y T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omttreken C M van dek MEE Spieringstraat F 47 Gouaa Verkrijgbaar te Gouda W N RAAIJMAAKEttS Bankelbakker Oosihaven d C GELUK Winkelier Ulaauwsirnat Mphen G de BLANKEN Slijter lu Wijn en Likeur Snelpersdruk van A BmNKM is te Gouda KEiVA ISGEriiVG BUBGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Qouda Gezien Artikel 182 der Wet van den 29sten Juny 18B1 StaaUiUd n 8B Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het UITVOERIG eu BEREDENEERD VERSLAG van den toestand der Gemeente in 1880 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van Vijftig Cents Gouda 10 Mei 1881 Bugemeeater en Wethouders voornoemd Van bergen UZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Builenlanilscli Overzicht De FfADSohe kamera komen heden weder bijeen tot einde Juli of begin Augustus In de eerste zitting tal door de regeering zoowel in den senaat als in de kamer eene verklaring worden afgelegd omtrent den staat van zaken in Tnnis welke voorloopig waarschijnlijk nog niet door een debat zal gevolgd worden Men acht het beter daarmede te wachten tot de regeering een buitengewoon crediet voor de expeditie aanvraagt Ook hel definitief tractaat met deo Bey zal in de kamen moeten behandeld worden zoodat er gelegenheid genoeg lal zyn voor parlementaire oritiek De standjes tmaohen den Fsrijsohen gemeenteraad en den prefect vao politie den heer Andrieax nemen een zeer scherpen vorm aan De prefect had eene memorie ingediend waarin hü een of ander crediet aanvroeg maar de gemeenteraad besloot de zaak 1 geheel buiten behandeling te laten zoolang de verhouding toatehen den raad en den prefect niet ton gewijzigd zijn Stremming in den dienst dus De gemeenteraad hond vol de heer Audrieux wil zgn ontslag niet vragen en zonder aanvraag wil de minister het hem niet geven Gladstone in diepen rouw gekleed met een witte bloem op de borst hield Maandag in het Engelsohe Lagerhuis een lofrede op Beaconsfield die Norlhcote niet alleen edel van vorm maar edel van inhoud noemde Gladstone vergeleek zijn overleden mededinger bij Pitt en roemde zijn vasten wil en volhvding zijn zelfbeheersobing en moed Labouohere bestreed het voorstel om een monument voor Beaconsfield op te richten niet om persoonlijke redenen zooala hü leide maar omdat het land weinig reden had dankbaar te zijn voor hetgeen Beaconsfield had gedaan Toen het tot stemming kwam verlieten ongeveer 60 leden het Huis 64 stemden tegen terwijl eden van de Begeering Bright Chamberlain Dilke Trevelyan en Courtney zich van stemmen onthielden In het Hoogerhnis nam Salisbury Maandag reedt de plaats van Beaconsfield is De debatten over de tweede lezing der lersohe Inndwet in het lagerhuis zullen zeker nog de zittingen dezer week in bnlag nemen Er zullen nog dertig leden der oppositie en meer dan een dozijn liberalen het woord voeren ongerekend nog de Ieren Deze laatsten zgn verdeeld De heer Parnell en anderen wlUon uit verstoordheid over de arrestatie van den heer Dillon niet aan de stemming deelnemen maar vele anderen als wier leider de heer Sullivan te beschouwen is willen de hun gereikte hand niet afwijzen De meeste hame rukr zullen voor de wet stemmen De ontruiming van Zuid Afghanistan door de Eogelsohen in zoover aan dien maatregel uitvoering wordt gegeven is thans afgeloopen De achterhoede van generaal Hume s korps kwam in het begin der vorige week te Chamad aan De Engelschen werden bg hun vertrek op geenerlei wgze lastig gevallen onderweg gaven zij de verschillende posten aan officieren van den Emir over De bewering van een dagblad van Bombay dat de En gelsohe politieke agent naar Kandahar teruggezonden is wordt van officieelc zijde tegengesproken Geen Britsoh of inlaudsoh agent wordt daar vooreerst gevestigd Chamad en de hoogte van Amran des tomen van een sterk garnizoen voorzien zullen de meest voornitgesohoven posten voimen De overste St John zal tot agent van den gonvernenr generaal in Beloedschistan benoemd worden Volgens de laatste berichten van den Khyberpas houden de stammen zich rustig Op 15 April trok een wagentrein met eene waarde van 3 laks rupijen naar Kaboel zonder den minsten hinder Een troost bij al de troebelen waarvan de Engeltche berichten uit Znid Afrika spreken is dat de samenstelling van het nieuwe Kaapscbe ministerie althans iets goeds belooft een ondubbelzinnig breken namelijk met de brutale politiek des heeren Sprigg De heer Molteno Sprigg s voorganger die door Sir Bartle Erere vrij cavalièiement ontslagen werd herneemt igne portefeuille als koloniaal secretaris Scsnleo de premier en ad vooaal generaal enHntton de thesaurier generaal zijn van Engelsohe afkomst doch naar de PM Ucil Oazette meedeelt nauw verwant aan eenige van de beste Hollandsche familien Saner de afgevaardigde van Aliwal North slaat bekend als eene eenie autoriteit io Kafferzaken Hij was steeds een der voorste bestrijden van Spriggs inboorlingen politiek En eindelijk waarborgt de tegenwoordigheid van Hofmeyer het hoofd der HolUndscbe partij nieuwe ministerie den steun van de Afrikaansohe bevolking Om te beginnen tal het nu met den schandelijken Basutooorlog wel gedaan wezen In de laatste dagen kwamen ongunstige berichten over de onderhandelingen aangaande de aansluiting van de Uanaeateden aan haf tolrerbosd van offieiense tijde worden deze tegengesproken men zou het op vele punten reeds eens zijn het geschilpunt is de bgbetaling van het Rgk aan de kosten voor de inrichting van entrepots eiiï ile begrooling van dete kosten is moeiluk op te maken tij loopt van 80 tot 120 millioen Mark Hamburg wil met het oog op de oniekcrheid van het bedrag percentsgewgte bijbetaling terwijl Bismarck eon vaste som wil een bedrag van 40 tot 45 millioen Nog meer moeilgkheden levert de wgze van betaling der invoerrechten de Hamburgen willen de pakhuizen in de stad welke gezameulgk op een waarde van 60 millioen M geschat worden behouden en ze gedeeltelijk onder toezicht stellen van de ambtenaren Bismarck doet in dat opzicht welalgemeene beloften maar wil lich niet verbinden en de Hamburgen vertrouwen hem te weinig om tonder contract met hem in tee te gaan Er zijn twee parlementaire crisissen ontstaan een iu Bulgarije en een in Denemarken Vorst Alexander van Bnigarge heeft een proclamatie uitgevaardigd waarin hij verklaart dat bet hem onmogelgk is zijne taak te vervullen indien er geen verandering in de zaken komt Hij heeft de verlegeuwoordigiug bijeengeroepen en gezegd dat als tij niet aanneemt wat hü voontell hij den troon zal verlaten Het plantje van den coostitutioneelen regeeringsvorm tiert niet welig op den Bulgaarschen bodera Evenmin iu Denemarken waar sinds lang parlementaire malaiie heersofat De koning heeft de tweede kamer ontbonden en in eene proclamatie gezegd dat de leden hun tijd verknoeien en of onbekwaam of ongeiind zijn om nuttige zaken tol stand te brengen wijl er in geen zes maanden een bruikbare wet niet eens eene wet op de middelen uit hunne handen was gekomen De kiezers tullen nu over dit koninklijk standje in hooger beroep te oordeelen hebben V oor de bevolking dei Oosteurijksohe Hongaarsche monarchie was aller aandacht in de laatste dagen gevestigd op het huwelijk van den troonopvolger met de Belgische koningsdochter en de daarmede in verband staande feesten Aller blikken waren gericht op de keizerstad aan den Donau welke in ieestdos prijkt en tot vereenigingspniit diende aan vele duizenden uit alle kroonlnnden toegestroomde gasten De Oostenrgksch Hongaarsohe bladen bevatten opstellen waarin han ingenomenheid met de heuglijke gebeurtenis wordt betuigd BINNENLAND GOUDA 12 Mei 1881 Bij de dd Sobmterij alhier tiju benoemd tot kapt C Witte van de Velde thans Ie Uit tot len Init P Goedewagen Ten thans Ie luit adj uit welk betrekking hem op zgn vertoex eervol ontslag wordt verleend Naar wij vernemen is ook in deze gemeente het daukadres van Prof Uarting voor tijne bemoeiingen ten behoeve der Transvaal door vele ingezetene onderteekend met welk huldeblijk de achtenswaardige grijsaard teer ingenomen was De Igsten met 145 handieekeningen en bijbehoorende gelden werden toegezonden aan Dr U J F Jonkman te Utreeht De uitslag der aanbesteding tot het uitdiepen vao een gedeelte der rivier de Gonwe ter lengte van 225 Meter gisteren op het Raadhuis alhier gekoaden was aldus J van der Post 1950 1 de Korte ƒ 1810 en A Weggen 7B9 atkn ie Gouda SCHAAK C0REE8P0NDENTIE Alkmaar Nil sine labor 2de Zet G I F 8v Gouda Palamedcs E 7 E fc De firma Kok Co beeft hare gewone Goudscbe Spjorweglijst met den nieuwen tomerdienst uitgegeven ditmaal op teer prnctische wgte aan den achterkant voortien van de peraoneutarieven van het sIMion Gouda naar de overige stations van den Bijaapoorweg zoowel enkele reis als retour Gisteren middag omalreeks 6 nor is op de Ga ealhier voor de R C Kerk een circa 7 jarig jongeUtje te water geraakt maar gelukkig gered door een koetsier die daar met tgn rijtuig wachtte en nch te water begaf Gisteren middag omstreeks 6 nnr struikelde op de Haven nabij da Dab Buurt een paard dat voor een vigelante gitpJineu was de leisel brak ea het paard liep ermee door totStt het een huis of les geloopen had en nog een hek op een stoep uitgereden was zonder verdere ongelukken te verwirtaken Het werd toen gegrepeij In de titling van de Arr Rechtbank van Dinsdag werd u a veroordeeld J V V smid knecht te Qonda bekl van moedw mishandeling tot 3 dagen gev eent Staten Qeneraal Twmd Kamïb Ziuing van 10 Mei 1881 Drankwet De heeren De Jonge Middelburg en Borgesius verdedigen bet wetsontwerp met warmte Zij prijzen het loSelgk particulier initiatief in binneneu bnilenland doch de staat mag en moet oudersteuoend daarbg tusschenbeide treden De staatsiorg is hier staatsplicht omdat too groote maatschappelgke belangen op het spel staan Het voorbeeld van nagenoeg alle landen moet ook ons aansporen tot werkzaamheid Te groote verwachtingen koestere men niet maar reeds dete eente stap zal een weldaad zijn voor het volk Is het ontwerp niet volmaakt het bevat veel goeds en kan nog verbeterd worden Tot medewerking daartoe verklaren beiden zich bereid De heeren Sickest en Van Wassenaer verdedigen het wetsontwerp De heer Heijdenrgck zal er schoorvoetend jgne stem aan geven maar onder voorwaarde dat de preventieve bepalingen zooveel mogelijk er uit verwijderd en dat de financieele gevolgen van de werking deter wet gepreciseerd worden Voorts wensoht hg van dezen minister als lid van het tegenwoordig of eventueele formeerder van een nieuw kabinet wederkeerig steuu voor de beginselen die hg dikwerf verkondigd hoeft ter bevordering van de zedelijke belangen der maatschappij speciaal van het bijzonder onderwijs De heer Winigens betwijfelt het recht van den staat om de tappen van hun eigendomsrecht te ontzetten lerwgl hghet ontwerp schier onuitvoerbaar