Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1881

Reeawijk eEBOBEN JohinDM oaüen K JongeuMlenJ DortUad Johaana oodera H Verweij m i de Joag Klaas onders K de JoDg en M van Ba OVERLEDK 4 Moraal 12 j N A Blok IB w GKHUWD E Hagen ea W J Boaiclier Zevenbuizen GEBOBEN Jonnetje oodeii H Bug en C Oen Toom Gerritje ooden W CUaing en N Vaitenhoat Pietertje oadera J Haak eo G Boateabal ONDERTROUWD I Vente Hz en L Fijai GEHUWD J den Hertog eo W Haak ADVERTENTIËN De Arrondisaements Eecbtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van 7 Mei 1881 in staat van faüliasetnent verklaard Jan Hadriaan BOSBEBOEN winkelier in koloniale waren te Gouda ingegaan den 5 Mei 1881 en benoemd tot Eechter Commissaria den E A Heer Mr J W van OOSTEEZEE en tot Curator den ondergeteekende advocaat te Gouda De crediteuren in bovengenoemd faülissement worden opgeroepen voor de eer e vergadering tot veri tcatie der schuMvordertngen welke zal plaats hebben op WOENSDAG 1 JUNI 1881 dea voormiddag ten 10 ure in het Gerechtagebonw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator voornoemd Mr J FOETOUN DEOOGLEEVEH Algemeene Kaatscliappij van Levensverzekering en I jfre k Gevestigd te Amsterdam Heerengracht 378 Goedfekeord bU Koninkmk Beslait van 1 November 1880 Ne ies Deze Maatschappg verzekert op het leven van een of meer Personen Kapitalen Peuioenen en Benten uit te betalen bg overlgden of leven Ook wordt het leven van Zeelieden zoowel als van Passagiers t n de gevaren d ue verzekerd Door hare tarieven en voorwaarden kan zg concnrreeren met alle soliede Binnenlandsche en Bnitenlandsche Maatflchappijen Het beheer wordt onder de strengst mogelgke controle gevoerd terwjjl daaraan volledige openbaarheid wordt gegeven Het Waarborg Kapitaal bedraagt BEN MILLIOEN GULDEN De Verzekerden deelen in de Winsten COMMISSABISSEN Mr W VAN DBE VLIET Advocaat te Amsterdam Voorzitter F J W H SCHMITZ Koopman Lid van den Gemeenteraad te Amsterdam Viee Yoormtttr Mr W M EEEPMAKEB Advocaat te Botterdam Seaetari Mr G VAN TIENHÜVEN Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal Bnigemaester yim Amsterdam Mr P W H VAK SONSBEECK Lid van den Gemeenteraad te Amsterdam Jhr Mr J H P K van SWENDEEBN Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal te Dr P VAN GEEE Hoogleeraar in de Faculteit van Wis en Natuurkunde te Leiden Jhr Mr W A van dm FELTZ Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Assen Mr C Q DB BEÜS Advocaat en Procureur bg den Baad van Justitie te Soerabaya Jhr Mr L F H MICHIELS van KESSENICH Advocaat te Boermond Mr J P B TAK vak POOBTVLIET Ond Minister lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal te s Gravenhage Mr F H J Baron dk BIEBEESTBIN BOGALLA ZAWADZKT Vice President der Becht bank te Maastricht Jhr Mr J B A J M VEEHEYEN Kamerheer des Konings i b d Inspeotenr van het Lager Onderwns te a Hertogenbosch Mr J J C ENSCHEDÉ Landsadvocaat te Sourabaya DIRECTEUREN Dr S B J VA SCHEVICHAVEN en E W SCOTT ONDER OIRECTEDR J F L BLANKENBEBQ INSPECTEURS C COEVEE en P H LAMBEBTS Jr Agent te Gouda de Heer P ENGELBREGT Agenten gevraagd In alle plaatsen tegen rataw acht De heer Djjckmeeater maakt ly afhankoiyk tui de wegneming TAn rerschillende Zitting van II Mei De heeren Lohman en Lieftiuck betreurden de Daodiakelykheid der aanbieding van dit wetsontwerp Zij haddan loo gaarne de illusie behouden dut tedel ke middelen toereikend tijn voor de bestrijdiag nn ket kwud Maar dit ia oiitnogelijk gebleken en h erb weidt de heer £ iefüuck scherp uit over de kerk en haar dogmatische bekrompen i heid Maar terwijl de heer Lohman bepaaldelijk de bevoegdheid der politiemacht erkent tot wering van een onmiakenbaar maatachappelijk kwaad verzet de heer Liaftfcck zich tegen iedere draconische bepaling opdat niet de onzedelijkheid worde gedekt door de onrechtvaardigheid der wet Dit ia ook het ataiidpuut van den heer Bergsina die ds uitgebreidheid van het kwaad ontkent en de wet slechts zeer verzacht wil aannemen Ook Toor den heer Corver Hooft is de wet onaanne I mel k I De overige sprekers waaronder de heer n Van Delden Hoorn en Kops verklaren zich grootc voorstanders van het beginsel der wet en achten die voor verbetering vatbaar waarvoor zij verschil i lende denkbeelden aangeven De minister van justitie verdedigt daarna het wetsontwerp Hg betoogt dat nu de onbiperkte vryfaeid tot dusver niet gebaat heeft men de proef met een ander stelsel wil nemen Zeker zijn er betwaren maar hoe langer men wacht des te grooter zullen die worden Bene eerste wet tot beteugeling van het drankverbruik moet uit den aard der zaak gebrekkig zyn de ondervinding zal ons moeten helpjui en de particuliere medewerking haar steun bieden De regeering zal aan het hoofdbeginsel van het ontwerp streng vasthouden doch verder tot eonciliatie zeer bereid iiju Overigens kan de minister in antwoord aan den heer Hegdenrijok geen onderw sprogramma geven bij gelegenheid der drankwet Verschillende replieken werden daarna gevoerd waarby o a de heer Hegdenrijck verklaart slechts bedoeld te hebben dat de minister in een zaak waarbq de zedelijkheid zoozeer is betrokken zijn edele overtuiging moge toepassen Het algemeen debat is hiermede gesloten De minister van financiën heeft ter kennis van belanghebbeiulen gebracht dat in den loop van dit en liet volgende jaar honderd twintig commiezen der vierde klasse der directe belastingen invoerrechten en acc ncen kunnen worden aangesteld op eene bezoldiging wegens tractement en toelage van ƒ 480 s jaars dat op nader vast te stellen tijdstip en plaats een onderzoek zal worden ingcateld omtrent de sollicitanten voor die betrekking dat voor die betrekking kunnen in aanmerking komen ig die een gezond lichaamsgestel hebben ongehuwd niet beneden 23 en niet boven 28 jaar oud en voldoende ervaren in het lezen schrgveu en in de eerste gronden der rekenkunde zyn dat de hoogste leeftyd voor gepasporteerde onderofficieren die minstens 12 jaren militairen dienst hebben op 34 jaar en voor gepasporteerde onderofficieren of andere militairen die minateus 6 jaren militairen dienst hebben op 30 jaar is bepaald dat de verzoekschriften om toelating tot het voorschreven onderzoek vóór 10 Juni 1881 by het dep van finaucicu moeten zya ingekomen en desverkiezende kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van de controlcura der directe belastingen invoerrechten en acoijnasn bg wie ook nadere inlichtingen te bekomen zgn omtrent de stukken welke bij die verzoekschriften moeten worden overgelegd De bonwmau heeft meldt men aan de L C z ne grasboler aan de klanten gebracht maar hij klaagt dat de koeien op het kale weiland loopen Mei ia anders de beste maand om te trekken voor de inivelbereiding Het heeft een paar nachten gevroren Dinsdag namiddag heefjt het gesneeuwd en de lucht is zóó grimmig alsof er niets dan sneeuw hagel en vorst te wachten is Nu bloeien kersen morellen en peren met vele bloesems maar de noordooatewind jaagt door het jong gebladerte rukt er van af en ipaart daarbg den teederen bloesem niet Voor de vacante betrekking van ondarwgzerea met akte van nuttige handwerken heeft zich na herhaalde oproeping te Hoornaar ééne sollicitante aangemeld Eergisteren is door de afdeeling Amsterdam van het Tooneel verbond eene vergadering gehouden waarin de leerlingen der Tooneelsohool voordrachten hielden Zg werd goed bezocht Ook van andere afdeeliugen o a den Haag Dordrecht en Haarlem waren leden opgekomen De avond begon met de voordraefat der vertaling van Grillparzer s Stiier van professor Pierson door hem zelf De twee bedrgven waaruit bet dramatische fragment bestaat werden met eenc kleine pauze achtereeuvolgius voorgedragen nadat de spreker met een woord vooraf de welwillendheid had verzocht voor zgn werk en Grillparzer s arbeid had geprezen als een proeve der groote kunst welke volgens spreker altgd de stof ontleent aan het verledene Grillp irzer schreef het stuk in rgm looze jamben de ve rtaler verlengde de verzen met twee voeten en schreef ze met rijmen Sommige gedeelten waren zeer gelukkig en sierlijk overgtzet en het slot naarbij Pierson het oorspronkelijke liet varen en eigen inspiratie volgde was zeer fraai Het opzetten en afnemen dor kroon van Esther s hoofd bleef weg die theatrale greep werd vervangen door een innige poëtische liefdesbetuiging Het gewone verschijnsel bij berijmde vertalingen de d zich nochtans ook hier voor de verhollandschste Esther was aaiimerkelgk langer dan de Duilsche Is de vertaling minder dramatisch geschreven zij is vloeiend en smaakvol en voldeed zeer alsook de dikwerf zeer gelukkige en steeds levendige voordracht Na den voorziller van het Tooneelverbond traden de leerlingen der Tooneelschool op Mej Wdman mej Van Eijcken en de heer Van den Heuvel speelden de twee eerste tooneelen uit Les femmes savanies Zij bewogen zich gemakkelijk in de kostuums die fraai waren en droegen de verzen zoo goed voor zooals mr C Peik schreef mogelijk is Het is niet gemnkkelgk met die berijmiiig die nu al dertig jaar oud is inenschen voor te stellen van beschaving en futsoen Dunk zij de guede uitspraak en houding op de ïooueelschool verdorven voldeden Armande Henriette en Cliiandre vrij wel aan dien eisch Mej Van Eijcken zul eenc zeer goede soubrette aijn Dat zij goed kan recileeren bleek uit de volgende voordracht ff achten van Coppée door J L Wertheim vertaald Na de pauze volgden hel 3de en 4de tuoneel uit Tartuffe vertaling van prof Alberdingk Thyrn in kostuum door de dames S Bos en Lorjé en den heer St Clair Bij het heen en weer loopen van Marianne en Valere die door IJorine ten slotte verzoend worden was het hinderlijk dat de planken op het tooneel los lagvn Het pleitte voor de tooneelvastheid der speleiiden dat het spel daaronder niet leed Mej Lorjé was eene jonge maar veelbelovende Dorine en mej Bos had meer spel en actie dan men op dien leeftgd wachten zou Deze voordracht beviel goed zoo ook de volgende toen mej Beersmans en de heer De Vries Van Zeg elen s Grieves VerzuMimj eu LouK de timmerman huif reciteerden h speelden De dochier onzer dramatische kunstenares heeft eene zeer fruaie slem beweegt zich gemakkelijk en speelde niet zonder geest De zoon onzer comédienne desgelgks Beiden beloven zeer veel voor het tooneel Eindelijk droeg de jongijufferouw Roos uit de laagste klasse Het Wintert van Van der Weghet voor Het publiek was zeer voldaan Mevr Kleine aan wie ons tooneel thans groote verplichtingen heeft en aan wie de toekomst van ons tooneel zeer veel verschnldigd zal zijn werd ten slotte geroepen en verscheen te midden van hare leerlingen De maand April w s gemiddeld te koud en Wel 141 graad Celsius De eerste dag was een weinig te warm de 9 tot en met den 18 gaven ook te veel alsook de laatste dag In het begin der maand daalde de thermometer in den vroegen morgen meermalen noch beneden het vriespunt als ook op den 21 De laagste stand was 2 5 gr onder nul op den morgen van den 4 terwijl toen de thermometer aan de vrge straling blootgeateld 4 9 aangaf Den hoogsten sland lï O had men den 17 alzoo een verschil in stand van 21 5 gr De kondste dag was de 3 de warmate de 14 De gemiddelde der maand was 7 96 en was ruim 2 gr lager dan het voorgaande jaar doch noch 0 4 hooger dan in 1879 en 0 93 hooger dan de koudste maand in 1852 voorgekomen De barometer gaf te veel lucbtd rukking en w l gemiddeld 0 38 mM De hoeveelheid regen was gering 33 4 raM slechts ruim de helft van hetgeen men had mogen verwachten Op den 12de werd de eerste regen afgetapt den 15de des morgens had men de groosle hoeveelheid 4 3 mM tnsschcu twee waarnemingsuren gevallen In het geheel had men twaalf dagen waarop regen viel bij den regen was 0 2 mM sneeuw en ook 0 2 mM hagel Als eene bijzonderheid wordt uit Aalsmeer gemeld dat een paard van 23 jaar in eigendom van den heer L J Binkei voor het eerst i n haar leven een veulen ter wereld heeft gebracht Kraamvrouw en kleine ign zeer wel Een straat die te a Hage aangelegd wordt tuaschen de Snmatrastraat eu de Laan Copes evenwijdig daarmede zal door den eigeudar Transvaalstraat genoemd worden De Belgian graven de Marnix hebben van hunne regeering verg ning gevraagd en verkregen om bij bun gcslacBtanaam te voegen dien van SintAldegonde Generaal Van der Heyden wordt in het begin van Juli in Nederland lerugverw icht Ieder her innert zich nog de geestdrift die zyne kloeke daden hier te lande verwekten en de plannen die er gevormd zgn om de nationale dankbaarheid aan generaal Van er Heyden te betoonen Men diag verwachten dat die geestdrift niet is bekoeld en de dankbaorheid nog even krachtig spreken lal als bg de eerste opwelling Moge daarvan de ontvangst van generaal Van der Heyden getuigen en laten niet wederom politieke geschillen oorzaak wezen van verdeeldheid bij de betuijjing van datgene waaromtrent allen het eens zijn dut Van der Heyden een einde maakte aan den oorlog met Atjeh eu dat hg met roem en eer zich vau igne moeielgke taak heeft gekweten Arnk a Door burg en weth van Amerongen zijn afgekondigil verbodsbepalingen omtrent het arbeiden van kinderen beneden 12jarigeu leeftijd Uilgealoten van het verbod van arbeid voor alle kinderen beneden dien leeftijd n alleen het arbeiden op het veld gedurende de maanden Augustus en September of het verrichten van persoonlijke of huiselijke diensten vóór 9 nren s voormiddags en na 4 uren avonds en van veldarbeid iiu laatstgenoemd uur Overtreders worden geilrafl met eene geWbocte en eene gevajigeuisstraf Het eerste jaar is het verbod slecht toepasselijk op kindereu beneden 10 het dtaropvolgende jaar slechts op kinderen beneden 11 jarigen leeflgd Te liolterduin is mej Beersmans van een ernstige ziekte liemteld Zaterdag voor het eerst veder opgetreden Groote deelneming werd der terecht oo gevierde kunstenares betoond en zg werd als onder bloemen bedolven door een juichend publiek liet mond en klauwzeer heeft gedurende de afgeloopen weck groote uitbreiding gekregen in de Alblasserwaard waar die ziekte uitbrak onder het vee van verschillende veehouders te Noordeloos Gieieudum Sliedrecht en Wgngaardcu I De heer J G Jüger Amsterdam heeft een dre bg de Tweede Kamer ingezonden waarin hg met verwijzing naar zijn adres van 2 December jl en de daarin vermelde adressen vun de Vereeniging oor en van Nederlandschc luduttricelcn en Van de jongst gebonden algemeenc vergadering der Maat aohappg lot Nut van t Algemeen verzoekt dat de Tweede Kamer zal bewerken dat zoo spoedig mogeIgk van Kegieringswege aan de geraeeutebesluren do navolgende vragen ter beantwoording worden voorgelegd eu dat hel resultaat van het onderzoek volledig ter openbare keunis zal worden gebracht a Op hoedanige wgze geschiedt de voorziening van drinkwater door de ingezetenen in den regel gebruikt wordende b Op welke wgzc wordt het drinkwater voor bgzonder en voor openbaar gebruik verzameld c Indien het drinkwoter voor openbaar gebruik bestemd in bakken wordt verzameld en bewaard hoe i de ligging dier bakken welke is de aard hunner constructie hoedanig de slaat van hun onderhoud d Indien de voorziening uit wellen putten of pompen of door polder of rivierwater geschiedt welken invloed ef nen nabggelegeu fabrieken of andere inrichtingen b v kerkhoven op de qnaliteit van het drinkwater uit Te Gorkom zal op een nader te bepalen dag een operavoorstelling gegeven worden door Minnie Ilauk en het Duilsche gezelschap Een rijk ingezetene dier gemeente heeft haar ƒ 1000 gewaarborgd terwijl lig een boot ter beschikking van het gezelschap zal stellen oor de reis van en naar Rotterdam De te Leeuwarden gevestigde coöperatieve handelsdrukkerij heeft ook in 1880 gunstig gewelkt Behalve dat aan de aandeelhouders een behoorlgk dividend kon worden uitgekeerd kwam aan de gezellen een aandeel in de winst ten goede van ƒ 1436 of 28 pCt van het door hen verdiende arbeidsloon Onder het opschrift beter zóó dan procedeeren deelt de L O t volgende mede De boer met zgn advocaat bg de nieuwe afrastering van zijn tuin staande Ziet g mjjnheer I nu heeft de buurman de afrastering waarover zoo gekibbeld ia toch laten maken Gij weet dat door de vorige slechte afsluiting altgd zgne boenden in mgn tuin kwamen en daar den grond omwoelden Advocaat En thans hebt ge hem werkelgk zoo ver gebracht dat hg een nieawe heining oinaakle zonder hem te hebben aangeklaagd gelgk ik u had geraden zoo maar zonder proces f De boer Ja t kost mg noch gerechtskosten noch vergoeding alleen maar drie doign eieren Want nadat mgn buurman met mijne klachten over zgne hoender den draak gestoken had heb ik hem eenige dagen daarna een dozgn eieren gezonden met de boodschap dat zijne hoender die eieren in mijn tuin gelegd badden Dat heb ik nog twee malen herhaald Acht dagen daarna liet hg aan de omheining beginnen Ik dank n voor verdere hulp LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand April 1881 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen A Alkemade en G A de Korten beide Amaterdam V Bijnder en Mej S Viaser beide Gravenhage L Dennen s Hertogenboich Mej M Jongkind Nienwediep C van Erkel Nieuwerkerk Van de Hulpkanloren MOEBCAPELLE J Speiker Haarlem MOOKDEECHT van Maarsen Herwijnen BBIEPKAAKTEN D de Bruin Rotterdam Mev A W van Straaten Utrecht GOUDA 9 Mei 1881 De Directeur ran het Postkantoor te Gouda SIMONS Laatste Berichten Fetersborg H Mei De Keizer heeft heden een manifeat uitgevaardigd waarin hg verklaart dat het God wil was dat hij de keizerlijke regeering aanvaardde Hij heeft dit gedaan in het vertrouvreii op de Voonienigheid en in t geloof aan de kracht der heerschappij die de Keizer tot welzijn de volk zal lievestigen De Keizer maant alle trouwe onderdanmi aan hem oprecht te dienen om den geeit van opoer die Buthind met ohande bedekt nit te roeien om het geloof de zedelgkheid en eene krachtige opvoeding der kinderen op goede grondilagen te vestigen om al wat tegen de redelgkbeid aandruiaoht te verdelgen om de orde en de gerechtigheid in alle opzichten te bevestigen M A K T B Ë bTc H T e N Ooada s Mei issi De graanmarkt waa heden bg geringen omzet taraelgk vast Zeenwache tarwe weinig aange ooden bracht in de puikste eoorten ƒ 10 60 tot ƒ 10 80 op Poldertarw rail blank en zwaar goldt ƒ 10 10 l ƒ 10 SB mindere wa van ƒ 9 26 tot ƒ 9 76 te koop Rogge zonder handel nominaal ƒ 7 50 tot ƒ 8 26 Ger t i een doen Chevalier bracht op van 7 ÏB tot ƒ 7 80 Winteren zomer varieerd van ƒ 6 00 lot ƒ 6 26 Mindere en buitenlandsche daalde tol ƒ 4 60 Haver eenigzin williger van ƒ 4 00 tot ƒ 6 00 in de zwaarste soorten Erwten en boouen zonder handel Ook in zaden was de omzet niet noemenswaardig De veemarkt met gewonen aanvoer en handel in alle aoorten traag varken voor Londen van 25 i 28 ot per half kilo magere varkens en biggen tot hooge prgien ving verkocht schapen traag te verkoopen Aangeroerd 91 partgen kaas eersie kwaliteit van ƒ 26 50 i ƒ 28 60 tweede van ƒ 24 4 ƒ 26 Handel in eente matig in tweede willig Goeboter ƒ 1 16 k f 1 30 Weiboler 0 96 a 1 10 Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 9 Mei Arie oadert W de Jong ea E van Reenen 10 Barbara Antoinette Faulina ouden C Bogaard en L Iieebeek 11 NeeUja Hendrika ouders H Hooiman eu C Rietfeld OVERLEDEN 10 M Oreg hnisvr van J Ham 68 j 11 L de Qml 85 j J Vergeer 66 J 10 in GEHUWD 11 Mei K P Backer en A I Bruin D Weaterman ea C Verschoor finrgerlgke Stand nn onderstaande gemeenten vau 6 tot 11 Mei 1881 Hoordreoht GEBOREN Arie oadera C Tronborit en A Beekman ONDERTROUWD G Wgndera 26 j fan Haarlem en A van der Kroef 25 j GEHUWD P Fradqrika en M C van der Giesen Oouderak GEBOREN Hagcheltje ouders J Both en M B Noorlander Gerrit oadera D Blom en A Kalkman ONDEKTBOUWD S Modde 20 j en S Groeneveld 18 j M Burger 25 j en K Saaterse 18 j Moordrecht Stolwijk OEBORIiN Adriaantje ouders Zgderlaan en N Jongabrenr Haastrecht GEBOREN Naeltje oadera i Leklcrketker en G Larkerkarker Leentja oadera B HoSaod ea F W Both OVERLEDEN A de Mau 78 j ONDERTROUWD C O Roth 25 j en E Kuge 28 j Getronwd KOENELIS PETEUS BACKEES EB ANNA PETEONBLLA BEÜIN Gouda 11 Mei 1881 GOEDEOOPE MÏÏZIBI No 1 863 is voorhanden in den BINNKNen BÜITENLANDSCHBN BOBKHANDlLnu A Biïnkm iPy Luige Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zyn gratis Teikrggbaar ANTWERPEN De vrij der fijne gerookte WeafmUke Banketmmmetjet van i tot 7 £ iU eofk p mden Ie soort blijft bepaald op 72 lioU eeitt per Kilo of h ponden tot Pinkiterdag na dien datum is de prga gesteld op 80 Cents Vrachtvrg op rembours enkel iets inkom rechten te betalen bg ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij müutent 15 o 20 A ponden voor monster vracitvrij Aanvragen franco brieven of p kaarten J STBÜUF Atawerpen België SLIJM en MAAGPILLËiX SCHREUDBR S PILLEN zgn MAAQVBBSTBBKBND uckt LAXEBENO bgzonder goed tegen I SLUM en bevorderen de SPIJS VEBTEEBINQ 32V Ct per doos verkrggbaar te GOUDA alleen bg L SCHMNK I ifiKu reeMK Oasterling esnuiiiue A Prin ijtryii H Zgderlaan len de bekende depdti McB waehte deh voor nanuuduels 1 1 Elk doosje is gewikkeld in aeo UUet j met de nMmteekening van den vervaardiger J 3 Scbreader Ap a ktr