Goudsche Courant, zondag 15 mei 1881

Een GEMEUBELEERDE BOVEK VOORKAMER te Huur op een der voornaamste standen Adres onder No 582 aan het Bureau dezer Courant Zondag 15 Mei N 2609 1881 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE HDÜB TOOI een klein Gcezin een vr en opgang hebbend BOVENHUIS Adrea aan het Bureau Hntupigg f 1 50 deter Courant Commanditaire Vennootschap op Acties Der GROOTE MAGAZIJNEJN van den PRINTEMPS onder de Pirm a Julea JALUZOX Cie Kapitaal 40 000 000 Francs Verdeeld in 80 000 Aandeelen van 500 Fr Zonder eenige Korting 50 francs bij de inschrijving Te Storten als volgt 75 francs bij de toewijzing 12B francs den 30 November 1881 12B francs den 31 November 1882 IL2S francs den 31 Januari 1883 DOEL DER VENNOOTSCHAP ABUKEL 5 DEB STATUTEN 1 De yennootachap heeft ten doel de exploitatie van het Nouveauté Magazijn bekend onder den naam van den JPrintemps ingebracht wordende door den Hr JULES JALUZOT en de oprichting der gebouwen voor deze exploitatie vereischt wordende Deze exploitatie zal bestaan in den verkoop zoowel in het groot als in het klein van alle artikelen welke gerekeiid worden of ooit zullen gerekend worden te behooren tot den handel in Nonveantés de Vennootschap zal hetzfl direct hetzij als commanditair alle artikelen kunnen doen briceeTen welke voor hare exploitatie dienstig zijn Zij zal zelf of met hulp van derden de wflze van vervoer harer goederen kunnen regelen en deze regeling kunnen dienstbaar maken aan het vervoer van goederen van derden zij zal rekeningen courant kannen hebben handelspapier kunnen disconteeren en alle openbare inschrijvingen kunnen aannemen op nit flen van leeningen zij zal hare organisatie kunnen benuttigen om in fabrieksteden conmuBBiehiUidel te drgven voor rekening van derden zij zal eindelijk openbare bewaarplaatsen vaa meubels kunnen oprichten en voorschot verkenen op in bewaring gegeven koopmansgoederen De nieuwe Magaz nen van den Printempa zullen gevestigd zjjn op de terreinen en in de gebouwen genummerd 64 66 68 en 70 Boulevard Haussmann 117 119 121 123 125 en 127 rue de Provence en 55 57 en 59 rue Caumartin te Fargs De Aandeelen geven recht op EEN RENTE VAN 5 o o s JAARS EN op SO 0 0 van de netto winsten Openbare Inscbryving 64 boulevard Haussmann 64 Parijs Men kan inschrijven van heden af door aan den Hr Jules JALUZOT te Pargs per aangeteekenden brief zooveel maal frg 50 te enden als men aandeelen verlangt 1 Van de SUtaten welke gedeponeerd z n bij dea notaria Mr SUKRA IILT te Parijs kan door de losehr vcrs wüden kennis genomeD Zg zoUen op franco aanvrage aan den Heer Jules JALUZOT te Farijs worden tocgezoadcn Bericht aan de Dames De Expeditie Afdeeling voor Frankrflk en het Buitenland is geheel gereorganiseerd Alle aanvragen van Catalogussen Monsters en Goederen te adresseren aan den Heer Jules JALÜZOT Parijs Een GEHUWD JONGMENSCH een eigenzaak drijvende welke geen voldoend bestaan oplevert zoekt een WERKKRING onverschillig van welken aard Hg is bekend met Kantoorwerkzaamheden Boekhouden en de Duitsohe taal machtig Brieven franco onder No 581 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw LULIUS van GOOR verlangt voor dadelijk een KEUKEIVMEID als noodhulp of voor vast Loon 90 en veel verval Zonder goede getuigachriflen overbodig zich aan te melden DUKGBAAjT TiüWHÏÉMRADiir Delfland Sehieland en Rijnland zullen op WOENSDAG den 18 MEI 1881 des voormiddaga ten 6lf ure in het Logement van den Heer H TiBBOEi te Bodegraven verpachten V Uet eenmaal maaien of hooien en 2 Het daarna beweiden van zeven perceelcn Wierlkkerdijkgronden en daarnevens gelegen Landen in Kecuwijk Lange Koigewelde en Hodc raven De voorwaarden liggen ter lezing ten huize van den Opzichter A ZAAL te Bodegraven Openbare Verboopingf te GOUDA in het Koffiehuis de Habuonie staande aan de Markt aldaar bjj veiling en afslag op MAANDAG deu 23 MEI 1881 s Morgens ten Elf ure van Perceel Een Een HUIS ingericht tot HEBBERG en BOVENWONING gemerkt K 52 en 52a staande en gelegen in de Komgnateeg binnen de Stad Oouda belend door Beszelzen en de Gemeente Oouda strekt van de straat tot de Wed A van der Schelden Kadaster Sectie D Nummers 399 en 400 groot te zamen 1 Are 14 Centiaren Perceel Twee Een HUIS ingericht tot HERBERG en WOONHUIS gemerkt K No 48 staande en gelegen in de Komjjnsteeg binnen de Stad Gouda belend door Grendel en Reebeen strekt van de straat tot P van Dam Kadaster Ssctie D Nummer 423 groot 96 Centiaren Aat vaarding bjj de Betaling op den 1 Juli 1881 Perceel Drie Een HUIS ingericht totTIMMBRMANSWINKEL en BOVENWONiNGmet ERF SCHUUR en GROND jgelegen in een Gang aan de Nieuwe Haven binnen de Gemeente Gouda strekt gedeeltelgk van de straaj en gedeeltelijk van den eigendom vandenHee F Herman Fz tot dien van den Heer G Prince belend door den eigendom van de Heeren Viruly en Prince en door dien van Herman genoemd Kadaster Sectie B Nummer 1618 groot 1 Are 13 Centiaren Aanvaarding bij de Betaling op den 16 Juli 1881 Nadere informatiën zgn te verkrggen ten Kantore van den Notaris Mr ISAAC MOLENAAR te Waddinxveen Snelpersdrük van A BRINKMAN te Gouda KEXXtSGEf llXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAK SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BIiRGEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet reu den 2n Juni 1873 Staattblad o 95 Doen te weten Dat H H Gedep Staten rergnnning hebben verleend aan de Heeren Cosijn en Co en hunne rechtTerkrgf endeu tot het plaatsen van een tweeden stoomketel in het perceel gelrgen aan de Vest kadaster sectie D no 1333 Gouds 13 Mei 1831 Burgemeester en Wethouders voarnoemd REMIJ 1 B üe Secretaris BROUWER BUITENLAND lluileglaudsch Over Jdit Uit Petersburg ontvingen wij het bericht dat keizer Alexander I cen manifest heeft uitgevaardigd waariu hij alle trouwe onderdanen vermaant hem oprecht te dienen om met hem mede te werken tot onderdrukkms van den geest van oproer welke zich in Rusland openbaart en het rijk met schande overlaadt De Keiier geeft nog eenige andere middelen aan welke naar rijn inzien tot verbetering van den toestand kunnen meilewerken maar het verdient de iwtilacht dal ta du ttijc Bat gMiu aanl wordt gesproken over de constitutie welke volgens de geruchten weldra aan Rusland zou verleeud worden Over den staatsgreep van den vorst san Bulgarije wordt verschillend geoordeeld men zegt dat het plan in overleg met Oostenryk en DuitschLind is vastgesteld Dat de Bulgaren met de zeer liberale constitutie niet te regeeren zijn zal geen onpartijdige verwonderen Het dreigen met vertrek is een navolging van de herhaalde niet onvruchtbaar gebleken manoeuvres van den vorst van Rumenie die er Koning mee is geworden Iets dergelijks sohgut ook vorst Karel te beoogen Voor zgn paleis had een manifeslaue plaats van veteranen het volk juichte hem toe en de bisschop verzocht hem deu dienst niel op le zeggen Voorloopig slaagt het middeltje dus goed Aangaande het vraagstuk der Turksoh Grieksche greusregeliug wordt uit Konstantinopel gemeld dat de ambassadeurs der groote mogendheden zich gverig bezighouden met de vaststelling der overeenkomst waarbij de grensscheiding voorgoed vaatgesleld Volgens de berichten wensoht de l orte daarbij de bepaling te zien opgenomen dat Griekenland een deel der schuld overneemt geëvenredigd aan hetgeen Turkije uit het afgestaan gebied trok Tot grondslag zou de gemiddelde opbrengst in Thessalie over de tien laatste jaren genomen worden Verder vraagt Turkyc ter wille der Muzelmansche onderdanen in ïhessalio eene bepaling volgens welke zij in staat worden gesteld hetzij hunne goederen te gelde te maken en het land te verlaten of in hunne woonsteden te blijven op deu voet van gelijkheid met de onderdanen van Grieksohe afkomst Het is over deze twee hoofdpunten dat de onderhandelingen loopen De Fransche troepen zijn van Bizerla aan de kust der Middellandsche zee opgerukt naar Djedeida dat wil zeggen naar de stad Tunis want Djedeida is aan deu spoorweg niet ver van Tunis gelegen Als de troepen voor Tunis staan seint men van Fransoben kant zal men gemakkelijker met den bey kunnen onderhandelen VVe gelooven het wel i overmacht is nltgd in zulke pourparlers een stevig motief Onder dagtcekening van Maandag heeft de heer BnrthiSlemy St Hilaire aan de mogendheden eene oiroulairo verzonden waarin hij zegt dat Frankrijks optreden tegen Tunis slechts door een beginsel wordt beheersoht door de verplichting om voor de rust in Algiers te waken De circulaire spreekt van de voortdurende onrust op de oostelijke grens der Algetijnsche kolonie Wij hebben wordt I gezegd zooveel geduld gehad dat de wereld ervan verbaasd stond He zou echter niet baten de rust hersteld te hebben indien de aangrenzende staat ons vijandig bleef Wij moeten dus tot eiken prijs in den bey vas Tunis een bondgenoot hebben op wien wij kannen vertrouwen De circulaire beweert ook dat tnsschen de Porte en Tunis slechts een godsdienstige band bestaat geen staatkundige en dat de bey van Tunis dus een ouafhankelgk vorst is met wiens zaken de sultan nists heeft te maken Deze crisis zoo eindigt het stuk moet uitloopen op een traclaat dat ons waarborgen geefi tnen invallen over ante grenzen en tegen de oueeHijke praktijken waarvan de regveriug van den beyl te dikwerf het werktuigof de aanstoker is Dit w het dubbele doel onzer expeditie en ik aarzel liet het te zeggen wij genieten algemeene inste ming lu Europa overal waar men niet verblind tit door ongegronde verdenking Blijkens een tel ram uit Parijs van gisteren heeft de Bey van Tunis Donderdagavond het waarborgtrnetaal hem door geMraal Bréart aangeboden onderteekend en is de expeditie naar Tunis afgeloopeu De heer Bradlaugh htcft in een brief a a den voorzitter vaA het Eng sche lagerhuis geprotesteerd tegen zyne verwijdering uit het huis De heer Wilfrid Lawson b1 over dezen brief eene discussie uitlokken De koninklyke oommis f voor de Transvaal begon eergisteren haar oflicieele zittingen De Engelsche berichten blqven den to M ud zwart inzien Men Mot Ul M d JÉf f gestreden wordt lus chen Boeren en Kaffers terwijl andereu bet voor zeker houden dat de Boeren zich gewapenderhanil zullen verwtlen als de Engelschen Polchefstroom weder willen bezetten BINNENLAND GOÜD V U Mei ISSl l e Schoonhoven is door de liberale ktcsvereenigihg De Krimpcnerwaard tot ciindidaat voor het liiiinaalschap der Tueede Kamer gekozen de heer mr A A van Bergen IJzeudooru burgemeester vau deze Gemeente Naar het oordeel van Ged St van Zuid Holland moet het onderwijs in de beginselen der Fransche lloogduitsche en Engelsche talen in de algemeene geschiedenis de wiskunde bel haudteekenen en de fraaie handwerken voor meisjes op een of meer openbare scholen ook toegnnkelgk zijn voor onvermogenden kosteloos voor minvermogenden tegen betaling van lager schoolgeld Genoemd collegie heeft naar wij vernemen B en W dezer gemeente uitgenoodigd de daartoe Doodige voorstellen aan den Raad te doen Gepasseerden Donderdag tegen den avond werd door een jongen een zak met bruine boonen van een stoep op de Haven weggenomen waarmede hy zich verwyderde Toen bij een paar huizen verder was kwam de wiiikelierster buiten en zag den jongen gaan Zijn vader die achter hem liep bemerkende dat de diefstal ontdekt was nam hem den zak af zette dien weer op de stoep waarop beide zich dadelijk verwijderden Zy zijn echter door de Polilie opgespoord en er is proces verbaal opgemaakt terwijl de jongen G H Heerkeus ter beschikking van deu officier van justitie is gesteld Op Dinsdag 24 Mei zal op de Polderrandkamer te Berg Ambacht de stemming plaats hebben voor de vervulling van vacatures in het polderbestuur ontstaande door de periodieke aftreding der heerenP J Smits Schout J Oskam lz en D Boel houwer Heemraden C Benschopsen C J van der Bas A van der Ham en T Verhoog I z gecommitteerde ingelanden Tevens zal een geeommilteerd ingeland gekozen worden in de plaats van wijlen deu heer W Oskam Mz In de te Ouderkerk a d IJsel gehouden vergadering van het bestuur met stemgerechtigde ingelanden van den polder Kromme Geer en Zijde is met 659 van de 778 vertegenwoordigde stemmen besloten tot het bestaande windgemaal des polders doch dat gemaal o a door aanmerkelijke verhooging en verzwaring der boezerakaden flink te verbeteren Slechts 120 stemmen verklaarden zich voor een stoomgemaal De heer E B Van der Graaf van Lekkerkerk is benoemd tot onderwijzer te Wijk bij Heuaden Handelaren en eigenaars van vijvers aquaria enz vestigen wij de aandacht op achtorstoande aanbieding van goudvisschen Voor het eind in de provincie 62 candidaten der hoogere burgerscHolen tnd hebben zich aange De heer N Exalto die sedert 1863 als fabrieklandmeter bij het hoogheemraadschap van Sehieland werkzaam is he t als zoodanig wegens hoogea leeftijd eervol ontslag gevraagd en verkregen tegen 1 Oct aanstaande Staten Geueraal Tweede Kahes Zittingen van 12 en 13 Mei Drankwet De heer Lohman heeft Donderdag zijn amendement ingetrokken Het amendement van den hr v d Kaay op art een om duidelijk te doen uitkomen dat door de wet enkel vermindering bedoeld wordt van hel gebruik van sterken drank waar dit geschiedt door het zetten van gelagen en schenken van sl rken drank als bedril wordt door den Minister als voor de Regeering onaannemelijk verklaard terwij hy de aanneming van het amendement Dijck meestetIdzerda vermindering van het maximum van verkoop zonder vei unniiii tot een liter sterk ontraadt De Minister omschreef de uitdrukking sterken drank als zoodanige alcoholbevattende en door distillatie verkregen drank die als genotdrank dient Op grond dat de Minister het amendement Van der Kaay onaannemelijk verklaarde heeft de voorsteller het ingetrokken Het amendement Dijckraeester Idzerda werd met 41 tegen 34 stemmen verworpen en daarna artikel één met 70 tegen 6 stemmen aangenomen De behandeling van art 2 met de amendementen De Jong Bergsma en Roell is aangevangen Bij de voortzetting van het debat op Vrijdag openbaarde zich een krachtig verzet tegen de imperatieve inkrimping van het aantal tappeis welke het gevolg zou zijn van de aanneming van artikel 2 De heeren Schaepman Van der Hoop De Beaufort Corver Hooft en Wintgens verzetten zich tegen deze geheel willekeurige beperking welke eene onnoodige inbreuk is op het eigendomsrecht wijl men door indirecte inkrimping door het heffen van een hoog recht op de vergunning enz geleidelijk en rechivaardiger tot het beoogde doel kan geraken Om deze redenen meende de heer Van Gennep dat de aanneming van het amendement De Jong Hoorn ten onrechte wordt beschouwd als de outhalzing van bet ontwerp De he fen Bastert en Van Osenbruggen vonden echter in het amendement Roell dat bevoegdheid tot dispensatie wil verleenen een voldoend correctief legen de hardheden van artikel 2 waarin volgens hen het zwaartepunt der wet ligt Naar aanleiding van dit debat verklaarde de minister ne bezwaren tegen de onbillykheid tegenover de bestaande drankverkoopers te zullen wegnemen door eene wijziging der overgangsbepaling art 28 zoodat de op 15 Mei bestaande bedrijven die aan wet en verordening voldoen zullen mogen blijven bestaan ron Ier vergunning Nevens deze aldus gewijzigde bepaling ia echter het behoud van een weltclijk maximum noodig om te beletten dat wanneer tengevolge van het le rtse stelset tipperijen zijn verdwenen nieuwe in hunne plaats zullen onistnan Tengevolge dezer anogekondigde wijziging wordt le beraadslaging verdaagd tot Maandag