Goudsche Courant, zondag 15 mei 1881

Hnis van een netten Openbare Verkoopiner j Ii BOEDEL te j O U D A j waarondKr blauw en cfekleurd PORCE W J vanLEEUWEN Koi er en Blikslager Spieringfslraat F 41 Beveelt aich beleefdelijk aan tot het maken en stellen van POMPEN het LOODGIETBN en ZINKWERKEN en verder al wat tot het vak behoort Echte Anierikaansche Kook Machines C W VAN DE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 HANDEL IN VVIjiicn liimi ii en BultenlaiHlsch giMlistelecrd Hoe algemeeD ia vroeger eeuwen m Nederland n etden het misbruik van wijn en sterke dranken ouder de hoogere standen was tooude de heer Be Beaufort in de kamerzitting van Maandag met een paar voorbeelden aan Men zal sioh zeide hij uit de verhooren van OldenbarueveU herinneren dat een van de vele pmnteii van beschuldiging was dat Oldeobarnevelt toen b gehoord had dat prins Maurits op zekeren dag een bezoek aan Lieideu wilde brengen laat in den nacht nug een bode uit s Graveuhage naar die stad had gezonden Men vond dit verdacht De staatsman aDtwoordde evenwel op de naar aanleidiug van dit fett gedane vraag dat hij wetende hoe de regeeriug van Leiden juist op dien dag een maaltyd hield en beducht dat burgemeester en regeerders wat hoog beschonken zouden worden en dus niet in slaat zouden zijn om den prins behoorlijk te ontvangen gemeend had de heeren te moeten doen waarschuwen om hun wijn wat te menageereny Zoo sprak men destijds over de dronkenschap openlijk als eene onverschillige zaak In Engeland was het in de vorige eeuw nog uiei veel heler Men verhaalt dat koning George III tot fii zijlier stadtsdienaren zeide Sir John mea zegt dat gij wel wat veel van een glas wijn houdt tfSire antwoordde de aangesprokene de roenachen die dat zeggen hebben mij belasterd zij hadden moeten zeggen van een flesch Het was dan ook volstrekt niet ougewüou dat parlementsleden ministers en leden van de aanzienlijkste geslachten in Kugelaud wanneer zij te zamen waren geweest s nachts met half verbrande pruiken en bemorste kleederen thuis werden ge i bracht Be gelukkige invloed van de Noordzeelucht op de gezondheid der bewoners van de eilanden in die zee loopt in het oog als men let op de volgende cijfers Van 1871 75 stierven op de 10 000 inwoners aan longtering in Frankfort a M 38 9 in Hamburg 35 2 i Bremen 43 0 in Leipzig 35 07 in Brussel 50 7 in New York 41 5 in geheel Nederland 25 9 in Margate aan de Theems 10 1 op Norderney 8 69 Be sterfte op Nurderney komt overeen met een gebergtehoogte van 13 tot 15 honderd meter Op de Noordzee eilanden komt weinig klierziekte en tering voor en bereiken de mensohen dooreengenoraen een hoogen ouderdom Ëeu onzer bladen deelt het bericht mede dat deheer C Busken Huet zal schrijven eene Oeschiedeniader Beschaving doch bezorgd dat zijne lezers misDiet zullen bei njpen wat een Geschiedenia derBeschaving ia zet het er tusschen twee haakjesachter Culturgeachichte Bravo zoo leeren wij Hollanders hoUaiidsche woorden verstaan en begrijpen Zou het echter Om trage begrippen te gemoet te komen niet goed wezen achter CulturgeBchichte tezetten Hütoire de la CiviUsatton Uintory of the CHviiation Wanneer onze couranten deze nieuwe modeom voor het juist begrip der lezers achter de holiaiidsohe woorden te zetten hoe zij in het Fransoh Eogelsch en Buitsch heeten gaan navolgen zal delectuur er van nog veel gemakkelijker en leerrijkerworden dan zij uu reeds is J CL Een eii enaardige bagage bracht onlangs een Kus in een vierde klasse coupé op een trein van de Builsche spoorwegmaatschappij mede Naast hem hem stond namelijk een groote zak en de conducteur dacht er niei aan aanmerkingen te maken ot hij onverwacht uit den grooten zakeen zucht hoorde gevulgil door den kreet Ooh vader maak den zak open ik stik Niet de reiziger maar de conducteur voldeed aan dat onverwacht verzoek en nu kwam er een kleine knaap uit te voorschijn die met zijiv vader op deze wyze mede mpcht reizen Beze verdedigde zich met de bewering dat hy in de vierde klasse zooveel bagage mocht medeuemen als hij dragen kon wat hij droeg ging niemand aan Of de spoorwegmaatschappijen echter ook kinderen onderde bagage kunnen rangschikken is niet geheel zeker Een predikant vergeleek in zijn preek den toestand van een onbekeerd zonduar bij dien van een mati in een boot ver van land en met maar éhn roeiapann Juist zou hij beginnen op welsprekende wijs diens rampzaligen toestand te schetsen toen een oud matroos opstond en met forsche stem uitriep Kan de slOiUmert dan niet wrikken Over het nut der meezen sohryft Sempermren Hoe dikwijls bet nut der insecten etende vogels g predikt zij maar al te dikwijls worden die goede lessen ïn den wind gcsl igen eu veel te veel eigenaren van boomgaarden tuinen en warmot Zfrijen vei eten nog elk jaar hoevele schade zij aan zich zelven en aan den openbaren rijkdom berokken n door den nesten van zoovele nuttige vogels oogluikend te laten vernielen Tegenwoordig is het de broeitijd van alle in sectenetende vogels en als de nuttigste onder deze wijzen wg op de meezen die zeker tot de wakkersteen ijverigste beschermers onzer tuinen behooren De meezen reinigen de boomen van het ongedierte dat er zich op bevinden mocht zoowel in volkomen staat als in de gedaante van eieren of poppen in het zoeken naar ongedierte leggen zij wonderbare vlugheid en behendigheid aan den dag Men heeft berekend dat iede Ve mees jaarlijks 300 000 insecten eieren of poppen verslindt Men verzekert dat een koppel meezen gedurende omstreeks 21 dagen dat het zijn jongen moet voeden ongeveer 40 000 rupsen vernietigt eu verbruikt Ten slotte verzekeren ons nauwlettende natuurvorschers dat een kleine kolonie van 15 18 dezer vogels ons in één jaar tijds van 24 millioen insecten verlost Bat ieder dus de neitea der meezen spare en dat tijdens den herfst ieder in zijn omgeving en overal zooveel mogelijk wake dat deze vroolijke bevallige en fraai gevederde vriendjes onzer tuinen niet baldadig opgevangen worden om geheel tegen hunne bestemming een broekje aangetrokken te krijgen eu binnen weinige dagen op de kruk doodgemarteld te worden Het had Donderdag 12 Mei voor de liefhebbers I der toonkuust een drukke dug kunnen zijii Twee concerten één ten tivee ure in de Kerk eene Orgelbtspeling door de gebroeders ïhieueu uit Delft en s uronds teu acht ure eene uitvoering v u de üoudsche Zangvereeniging In de Kerk aar duizenden personen plaats kouden vinden waren i lecbts een paar dozijn opgekomen die zich echter dien gang iieker met zullen beklaagd hebbeu daar het programma cu het spel van die heeren in ecu woord schoon mag genoemd worden De registratie was uinnuutend eu de tcoliuische moeielijkheden die vooral in het concert van Handel voorkomen schenen uiet te bestaan Jammer was het dat de Voxhumana die in het bewerkt Koraal van Bach de Cantus firnius voerde zon ontstemd was Wij illen voor de kunst en uitvoerders hop u dat niet weder tegelijk op één dag ons zooveel genot bereid wordt daar zeker de uitvoering van den avond deze Orgelbespfling in den weg stond Het behoeft geen betoog dat de eerste uitvoering van het Goncerijaar 1881 82 der Goudsche Zangvereeniging met ongewone belangstt lling ja door velen niet zonder span iing werd tegemoet gezien Mejuffrouw Gips uit Dordrecht onze groote gevierde Nederlandsohe Zangeres alsmede de gunstig bekende bariton de heer Driessen uil Leiden traden als solisten op terwijl het programma nummers bevatte die ons zoonlief zijn en wij die zoo gaarne eens hoorden vertolken door eene zangeres als deze En hoe ze dit deed Wij zullen ze Wellicht nooit weer zoo hooren Ook de heer Driessen schonk ons veel genot Zoowel in de Solo s der KoorwerKcu als in het lied van Willh HiU klonk zijn geluid heerlyk mooi Kn nu ten slotte de Koren ook zij hadden hun aandeel in den vreedzamen strijd de Coraala van Gade die Fluchi der heiligen Familie van Bruoli en de ISste Psalm van Mendelssohn zijn geene gemakkelijke erken Vooral het mannenkoor in de Comala hield zich flink terwijl het quintet in den Psalm waar zich de tenor vooral onderscheidde in goedea klank en gelijkheid uitmuntte Eu mocht hier en daar wat meer duidelijkheid en nuanoeering gewenscht geweest zijn het geheel getuigde toch van eene ernstige studie waarvoor wij deii ijveiigen directeur zeer dankbaar zijn Ook onzen dank aan den accompagnutcur dieeen zwaren taak had maar die sch nbaar niet eens gevoelde Coiiimauditalre Veiiiiootschitp op Acties der GEOOTE MAGAZIJNEN van den PRINTExMPS ONDER DE FIRMA JüLES JALUZOT Co Kapitaal 40 000 000 Francs Verdeeld m 80 000 Aandeeleu ran 500 Pr UlTIEGEVEJSf A PABI Zotuier eenige Korting Te slorien ais volgt 50 francs bij de inschrijving 75 francs bij de toewijzing francs den 30 November 1881 francs den 31 Juli 1882 125 francs den 31 Januari 1883 De Aandeelen geven recht op m mn m 5 ro s mm EN op 50 0 0 van de netto win sten Upeiibare Inscbrijving 64 boulevard Haussraann Parijs MAANDAG 16 MEI Men kan insclirijven Van heden af dobr aan den Hr JulCS JALDZOT te Paeijï per nauiieteekeuden brief zooveel maal frs 50 te zenden als men aundeelen verlangt 1 Vau de Statuten welke gedeponeerd zijn bij ilen nolaria Mr SÜREAULT te Parijs kan door de Inschrijvers worden kennis genomen Zij zullen op franco aanvrage aan den Hr JuleS JaluZOt te Parijs worden toegezonden GEVONDEN eu aan het Bureau van Politie gedeponeerd eeu gouden Oorbel een Luns van era wagen een Beleenbriefje een Flacon met zilver een zwart Medaillon met het portret van Z M den Koning vier Sleutels eu een Kurkentrekker aan eeu ring een Karbies waarin feen Wollen doek en een paar Kousen een kinderzak met eenige Snuisterijen en vier postzegels een gouden ringetje eu een haakje van een gouden Oorbel Laatste Berichten Londen 13 Mei Lagerhuis Gladstone deelt mede dat de regeering de overweging der houding die zij tegenover de eedenwet zat aannemen heeft verdaagd totdat de lersche land wet in hoofdzaak isafgehandeld Newcastle 13 Moi Jonbert is heden ochtend naar Marico vertrokken ingevolge het gerucht belieffende den opstand der inboorlingen uldaar Parijs 13 Mei In den Senaat kondigt de minister aan dat het Iraotaat gisteren door den Bey is geteekend Hij kon den officieelen tekst niet mededeelen doch het zal weldra aan de goedkeuring der Kamers worden onderworpen Uit een militair oogpunt zeide de minister verzekert het tractaat ons het recht de posities te bezetten die de Frausche autoriteit noodig zal oordet leïi voor het handhaveu van orde en zekerheid aan de grenzen en aan de kust Uit een politiek oogpunt waarborgt bet Frauschc gouvernement den Bey de zekerheid van zijn persoon zyn dynastie en zijn rijk üit een Europeesoh oogpunt waarborgt Frankrijk de met de overige mogeiiheden bestaande raotaten De Bey vefbindt zich in de toekomst geen internationale conventie te sluiten zonder zich met Frankrijk Ie hebben verstaan De Frunsche diplomatieke agenten nemen de bescherming der 1 unesische belangen in bet buitenland op zich Hel financiewezen zal in overeenstemming met ons geregeld worden ten einde een betere bezorging van den dienst in het regentschap te verzekeren Een nadere conventie zal het cijfer en de wijze van inning bepalen der krijgsscbatting die op de weerspannige stammen zal wordeD gelegd De Bey verbindt zich den invoer laugide kust te verbieden van wapenen eu ammunitie die een voortdurend gevaar zyn voor Algerié Rome 14 Mei In de Kamer zijn verscheiden interpellaties aangekondigd over Tunis en de bnitenlandsohe politiek vau het kabinet Curoli zal inorüCD zeggen of en wanneer hij zal antwoorden Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag H Mei 1881 Kautonreohtcr Mr J H yan MIEROP van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdaro VEROOHDEELD W H houthandelaar te Gouda tot eene boete van twee gulden of gevangenisstraf van één dag wegens zonder toestemming van Burgemeester eii Wethouders doen plaatsen vau een rasterwerk op den openbaren eg aan de Boompjes te Gouda waardoor de weg gedeeltelijk werd versperd De beklaagde was 30 Maart 1881 by verstek tol dezelfde straf veroordeeld maar tegen dit vonnis in verzet gekomen In deze zaak werden vier getuigen gehoord 1 k charge en drie k décharge Ongebleekte Onder Goederen Burgerlijice Stand Oouda in alle grootte voorhanden b M 13E VLETTER GEBOEENi 11 Mei Msrgrietlia oodcri W de JongL Noollandei Kliriun ouder J C Verkerk ea A Snaterie 12 Mig iel ouden M IjMeUlijn en 1 W n den Beril Gecrlje ouders A Koetsier eu A Sloof eellje ouder H Dcmmlr rk en M Tgboel GBHl WD 11 Mei D vnn Vliet en A van Egk C nn der Wegde eu D ton Winnerden K P Backer en A ir Hrnln J Hik en K Moerman S Boot en H de V eger D Wetterman en C Vernchoor W Groeneiïeg eu B C Bunschoten C Grendel en J Peute TE HUUR het PAKHUIS ANTWERPEN staande aan het water der Tnrfsingel te Oouda Beneden en Bovenzolder ieder groot ongeveer 200 Meter Te bevragen bij K JONKER te Gouda ONDEKTROUWU 13 Mei M W Schonten 21 J en E de Grull 19 J l van Blokland U en J I M Spmut 24 j N Oudijk 24 j en A Verlifol 23 j A de Jonp 21 J en M Hornes 18 j II i Star reteld te Gravenhaiie 21 j en M C Verboom 21 Waddinxveen GEBOREN Adrianus ouders G v n Tdburg en A de Booij Johsuna Maiio oiidci P Bimetaas en M J Plooij Krgntjf ouder A Zwanenbiirji en M L Nisser fiovert ouder G van Hotwejren en K Huurman int ouders J C Toor en J an l eni en Johiinni ouder J de Hoer en J van de Vliet LEERLI GE kunnen terstond geplaatst worden in het MODE MAGAZIJN A D VEENIMGf Markf 68 OVEHLEDEN L J lan lilborp O w J van I eeu en 10 m A lau Vuuicn 7 J E van Veen 8 lu i van nijk 3 m ONDEHÏHOIIVM W lao der Hulst en C Weg G J Slothouber en M M Winter GEHUWD G M van Dam en C Verkade Te KOOP a ingelKxleii EEU STEEK HUIS voor een GEBINGEN PRIJS bij de week verhuurd eu te bevragen bg L HOET mr Smid Peperstraat K 84 ani ADVERTENTIEM Ondertrouwd s LAMBERTUS van BLOKLAND S 3 H JOHANNA LOUISA MARIA SPRUIT I H Guwla 13 Mei 1881 H Leest dit Door omstandigheden te KOOP AANGE BODEN een iSTATIE SCHÏÏIT groot 47 TON waarvan Zeil en Fok halfsleet zyn zeer geschikt voor Legger Dagelijks te bezichtigen in de Haven te Gorinchem en te bevragen bjj F TUBüüT aldaar Voor de vele bewyzen van belnngstelsting zoowel van hier als elders ondervonden bj gelegenheid onüer 25 JAHlGE ECHTVEBEENIGINü betuigen wjj ook namens onzen Zoon onzen hartelijken dank Voor de vele bewjjzeu van deelneming ondervonden bfl het overlijden onzer Zuster en Behuwdzuster betuigen wjj onzen dank W W VERKERK A C VEBKERK DE JOÏIOK BKN BoEK W G VAN GEELEN A G J VAN GEELEN Gouda 14 Mei 1881 Vkekerk B SLEÖT H SLEGT KflNE Siolwijkerduit bjj Gouda 14 Mei 1881 op DINSDAG 24 MEI 1881 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van Mej de Wed P TEEKENS de JOMG aan de Wachterstraat wjjk P Nr 160 aldaar van eenen INBOEDEL GEVRAAGD een waaronder een PI ANINO een SPEELDOOS BEDDEN en BEOQIGOED enz J DAGMEISJE in een KLEIN GEZIN Crabethstraat Q 243c Spreekuur 6 7 uur s avonds TERSTOND eeu Kindermeisje benoodigd Adres TIVOLI Voorts eene partij WINKELWAREN en WINKELGEREEDSCHAPPEN Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J KOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda I lieuwe Rolterd Courant Te GOUDA worden van 15 Mei af de Exemplaren van bovengenoemde Courant uitBulitend geleverd door de firma J van BENTÜM EN ZOON die in staat is gesteld het EEItSIE Blad des avonds tusschen 7 en S uur het TWEEDE Blad des morgens tusschen 7 en uur bij HH geabonneerden te bezorgen De abonnementsprijs voor beide bladen in twee verzendingen is ƒ 7 in ééne verzending ƒ 6 per kwartaal De Directeuren Uitgevers NIJGH ZOON HÜLPBANS TË miL De Commissarissen van de Hulpbank alhier brengen ter kennis van de Aandeelhoüdees 1 dat de Bekening en Verantwoording over 1880 door het Departement GOUDA der Maatschappij tot Nut van t Algemeen goedgekeurd vap 16 tot 30 MEI e k op lederen werkdag van 9 4 uren ter inzage ligt ten Kantore van den Penningmeester der Bank en Heer A A KOOK 2 dat indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn geene bezwaren tegen die rekening zijn ingebracht op ZA I TERDAG 18 JUNI a s en lederen volgenden Zaterdag van halfzeven tot half acht i ure gelegenheid zal bestaan tot ONTVANGST I DER RENTE over 1880 ten bedrage van I 4 5 f f I IO per aandeel tegen inwisseling 1 van Coupon N 10 in het lokaal der Hulpbank Gasthuis Oosthaven terwijl de HH Gebk BIEZENAARalhierzich bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hunnen Kantore uit te I betalen I Comtpissarissen voornoemd Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTER Secretaris Openbare Verkoopingfen te GOUDA op jDINSDAG den al MEI 1881 des voormiddags ten elf ure in het ko6Behnis cdb Haehonie aan de Markt aldaar van een goed onderhouden 1 B en EllF aan de Oosthaven aldaar wijk B Nr 76 zijnde in het Huis vier Kamers eene goede Keukeu ruimen Kelder eu t geen verder tot een gemakkelijk ingericht Woonhuis behoort En tw HUIZEN eu ERVEN in een gang in de Vogelenzang te Gouda wijk M Nr 1 121 en 122 En op WOENSDAG den 1 JUNI lt81 des voormiddags ten 9 ure ten sterfbuize van Mejufvrouw A HOOGENDIJK in heteerstgenoemde Hnis van een netten waaronder blauw en gekleurd PORCELEINen gewerkt GOUD ZILVER enJUWEELEN Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W j FORTCIJN DRÜOGLlJEVER t e Goiida Openbare V erkoopiiig op MAANDAG 30 MEI 1881 voorm Elf nnr in het Koffiehuis Harmonie te Gouda vanj 1 een zeer gunstig gelegen WINKELHUIS aan den Kleiweg E 43 te Gouda geschikt om boven afzonderlijk te worden verhuurd Te aanvaarden 1 Juli e k 2 een BENEDEN en BOVENHUISmetPAKHUIS zolders enz zeer geschikt tot uitoefening van Winkel Grossierderij Kaashandel enz gunstig en luchtig gelegen aan den Langen Tiendeweg D 70 70o en 70i te Gouda Bovenhuis verhuurd het overige dadelijk te aanvaarden 3 een fraai gelegen WOONHUIS grooteudeels modern opgemaakt aan de Gouwe hoek Plantsoen bij de Groote Vaart C 91 te Gouda Dadelijk te aanvaarden 4 eeu WOONHUIS met SCHUUR en grooten MOESTUIN aan de Vierde Kade R 432 te Gouda 5 en O Twee HUIZEN in de Mnilenpoort achter den Groeneweg L 159 en 160 te Gouda 7 een HUIS in de Lazarussteeg O 533 te Gouda 8 17 Tien perceelen BOUWGROND ieder breed S j M en diep 20 M aan de Boomgaardstraat te Gouda Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST te Gouda