Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1881

Woensdag 18 Mei N 26 f GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Advertentieblad voor Goada en Omstreken 1881 W RAAIJMAAKERS 04 iTIIAVE B 17 UUDA Beveelt zich bjj voortduring aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS voor Trouwpartijen of ander Feestelijke Gelegenheden met bijlevering van het benoodigde Servies de bediening enz zoowel buiten als binnen deze Stad Verder IJZEN GEBAKKEN PASTEIJEN CRÈMES VLAA S KLEIN GEBAK enz mm immimmii mii Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJNvan ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflesschen kwart en half aakers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aaavrage gratis en franko toeaiezonden Alles wordt franko t huis geleverd WëWnT¥gëVTWg DIJKGRAAFen HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten dat de Heereu A VOORWINDEN en H van ALPHEN op den 7 Apnl 1881 verkozen tot HooFDiXGKLA VDRN PnATSVBRvANGEBS van Sc ticland respective voor het Ie en 2e District die benoeming niet hebben aangenomen dat dien ten gevolge eeue nieuwe verkiezing zal plaats hebben op DONDERDAG den 19 MEI 1881 van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure en wel voor het ie District t OverscUe in de Uitspanning de Vergulde Koetswagen en voor het 2e District te Bleiawijle in de Herberg de Zwaan DijKOBAAP en HoOGKEEllBADEU vau Sc Mand De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT OmniTDus Onderneming van J H Pkhk en K deVHiEsKz te Moordrecht voor Personen en Goederen tnsscheii IHOeilDRECHT en GOl DA vise versa in correspondentie met den tijd van aankomst en vertrek van verschillende spoortreinen te GOUDA aanvangende 15 M 1881 VERTREK VAN MOORDRECHT Afrit aan het Koffihuis van J de Wilde DAGELIJKS der voormiddag ten 7 ure 30 min 10 namiddags 3 45 6 15 des Donderdags eqhter te 7 uur 9 30 eu 3 45 VERTREK v iN GOUDA Afrit aan het Koffiehuis Harmonie van H van Santen DAGELIJKS des voormiddags ten 9 ure 20 min 12 namiddags 5 10 8 30 rffa 2bndar saron s niet te 8 30 maar 10 15 m des Donderdags 8 30 12 2 en 5 10 alsdan vervalt de avondiit van 8 30 ure Tarief 35 Cents er Pei sooit De Ondernemers MOORDRECHT J II PERK MEIISSL K de VUIË S Kz TWEE BEKWAME TIMMERLIEDEN kunnen dadelijk geplaatst worden bij A jSELLEMAN St Anthonieótraat Jalousiën FalDriok Prachtig Geverfde JALOUZIËN worden voortduren in alle Kleuren binnen 14 dagen afgeleverd a 3 per □ Meter Steeds verkrijgbaar BEST GENAAID BOSCH a 20 Ct per Meter Leveranciers rabat G VAlNtDER LAAR Westha en B 199 schoon rood worden franco tegen rembours levend gegarandeerd geleverd 100 st 20 50 st U door I A op dk MACKS Velp bij Arnhem J de JONG AzT7 Mr TIMMERMAN MTRlIMEPiTEELE ZllVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 Het 3 jaar Garan lie J B KI£BERT HARETmA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRÜK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lijsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur Mevromv LULIU8 vax GOOR verlangt voor dadelijk een KEUüEl MEID als noodhulp of voor vast Loon 90 en veel verval Zonder joede getuigschriften overbodig zich aan te melden INA BITTEU DKB VEENS ELIXER BQONEKAMP EXTRA CT MAA GBITXJüB EXTRACT CITROENBITTER I unacfi en Likeuren Openbare Verkooping te GOUDA in het Koffiehuis € de Habmonie staande aan de Markt aldaar bij veiling en afslag op MAANDAG den 23 MEI 1881 s Morgensten Elf ure van Perceel Een Een HUIS ingericht totHEL BERG en BOVENWONING gemerkt K 52 en 52a staande en gelegen in de Komijnsteeg binnen de Stad Gouda belend door Beszelzen en de Gemeente Gouda strekt van de straat tot de Wed A van der Schelden Kadaster Sectie D Nummers 399 en 400 groot te zamen 1 Are 14 Centiaren Perceel Twee Een HUIS ingericht tot HERBERG en WOONHUIS gemerkt K No 48 staande en gelegen in de Komijnsteeg binnen de Stad Gouda belend door Grendel en Reebeen strekt van de straat tot P van Dam Kadaster Sectie D Nummer 423 groot 90 Centiaren Aanvaarding bij de Betaling op den 1 Juli 1881 Perceel Drie Een HUIS ingericht tot TIM MERMANSWINKELenBOVENVVONINGmet ERF SCHUUR en GROND gelegen in een Gang aan de Nieuwe Haven binnen de Gemeente Gouda strekt gedeeltelijk van de straat eu gedeeltelijk van den eigendom van den Heer F Herman Éz tot dien van den Heer G Prince belend door den eigendom van de Heeren Viruly en Prince en door dien van Herman genoemd Kadaster Sectie B Nummer 1018 groot 1 Are 13 Centiaren Aanvaarding bij de Betaling op den 16 Juli 1881 Nadere informatiën zjjn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris Mr ISAAC MOLENAAR te Waddin rveen Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda J DE MOL beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN en MAKEN van lleeron en lunder Gouwe O 196 Een GEHUWD JONGMENSCH een eigel zaak drijvende welke geen voldoend be ti oplevert zoekt een WERKKEING onverschillig van welken aard Hy is bekend met Kantoorwerkzaaniheden Boekhouden en d Duitsche taal machtig Brieven franco onder Nó 581 aanhet Bureaa dezer Courant Wasschen liepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Marïa GiWDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WtEGEIf enz Machinaie Stoomziiivcriiig Door deze mijne behandeling worden alle mtrelnheden weygenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten z n veroorzaakt ABfrWERPEN De prijs der fijne gerookte Weatfaalsclie Banket lammetjes van 4 tot 7 Kilos of h ponden Ie soort blijft bepaald op 72 twlL cents per Kilo 6f h poni en tot Pinksterdag na dien datum is de prjjs gesteld op 80 Cents yrachtvrij op rembours enkel iets inkom rechten te betalen bjj ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 h ponden voor monster vrachtvrij Aanvragen franco brieven of p kaartenJ STRUIJF Antiaerpen België Parlementaire Werkzaamheden Ben ontwerp reeds in 1857 in ons parlement aan de orde geweest doch toen voor onbepaaldeu tp verdaagd de beteugeling van het drankmisbruik door vermindering van het getal tapper en is aan de orde en naar het aantal reeds voorgestelde amendement en te oordeelen kan de discugsie vrfl wat tgd vorderen Het eerst was het woord aan de tegenstanders De heer de Beaufort achtte de staatstusschenkomst hoogst gevaarlgk in deze zaak Hy is overtaigd dat wettelgke maatregelen niet in staat znilen zgn een volkszonde te betengelen Znn eenige artikelen van bet ontwerp vrg ons iadelgk door andere wordt de willekeor der gemeentebestaren ten top gevoerd en hettappersbedrgf geheel aan hen overgeleverd alleen door belangrgke wgztgingen kan de wet Toor hem aannemeiyk gemaakt word Ook de heer Schaepman Terktaarde zich tegen het ontwerp een prodact der thans heerschend mode om over het drankmisbraik te klagen Hg verwachtte dat door deze wet de strgd op een ander gebied toa worden overgebracht en de maatregel niet die vrachten zou opleveren die men Terwachtte Het ontwerp berust op overdry ving en op niet genoegzame eerbiediging der feiten Dat jenever hier volksdrank is berust op ons klim at op de gesteldheid van den grond D de Tolksgewoonte die koffie slap bier daar en de wyn vervalscht vinden A1k n het drankmisbraik is niet de oorzaak def Tolks ellende De toenemende zncht tot weelde en vermaak hetorganiseeren van feest en pleiziertreiaen het onzydig en eenzydig staatsonderwyi en ook bet roorbeeld door de meergegoeden eegeren zyn oorzaken Negen Uier per inwoner moge een belangwekkend cyfer zyn maar iemand die slechts twee borreU daags neemt heeft jaarlyks niet minder dan 36 5 L noodig en daarom is het laster om die cyters ons volk een volk van dronkaards te noemen Overdryving is dus zegt hy de grondslag der wet Hg acht haar een onteigeningswet zonder schadeloosstelling die bovendien zeer onvolledig is en het volksgeweten tot zwggen zal brengen Ook de heer Van der eltz wil niet met de Regeering medegaan op den w van willekeur en kearomanie om het volk door de wet tot matigheid te dwingen temeer daar hy de laatste vgftig jaren geen vermeerdering van drankverbrnik kan bemerken BoVendien is het voorgestelde een halve maatregel die het clandestine gebruik zal doen toenenen De heer Donner acht het gevaarlyk door hartstoc lt en overdryving een anderen harsttocht te bestrgden spreker wyst pr op dat niet bepaald is wat onder sterke drank moet verstaan wordt en dat onteigening zonder schadeloosstelling zal plaats hebben Mocht hü by verbetering de wet aannemen dan zal zyn stem een getuigenis zyn hoe door onze hoogere standen door woord en daad op zedelyk en godsdienstig gebied zoo weinig is gedaan dat de staat nn moet lusscbenbeidekomen en als protest tegen de kerkgenootschappen diena S elaten hebben het toezicht en de tucht over e leden uit te oefenen Ook de heer Van Baar motiveerde zyn afkeurende stem over dat moderne mode artikel met n onverdiende populariteit daar het den hoogeren klassen een priviligie geeft Nadiebestryding was in de zitting van Dinsdag do verdediging aan het woord De heer de Jongt jaren lans lid der afschaffingsvereeni ging die steeds Krachtig is opgetroien waar het de bestryding van drankmisbraik gold sprak met kalmte en zonder hartstocht eerst schetste hy wat hier en elders op dat gebied verricht is zoodat van de 350 millioea inwoners nu 277millioen onder strenge bepalingea omtrent het d kverbruik staan Van zga standpunt zou spr veel verder willen gaan maar dat is niet mogelijk verschillende der IMn even bezwaren trachtte hy op te lossen en door feiten de noodzakelgkheid der bepalingen aan te toonen Niet minder krachtig sprak de beer Goeman Borgesiu Hg bestreed wat door den heer Schaepman omtrent het drankverbruik was aangevoerd Vóór 10 jaren was de opbrengst der belasting op het feedistilleerd 17 thans 22 5 millioen gulden Vat toenemend gebruik vooral is volgeiis spreker de gevaarlijkste zijde der quaestie m sr ook het verband tnsschen drankmisbraik misdaad armoede en krankzinnigenwezen mag niet te Ucht gesteld worden daiar van enkde misdrgven 80 pCt aan drankmisbruik moeten toegeschreven worden Verder wees spreker er op wat in den vreemde met goed gevolg geschiedt Bestaai er weinig verschil of de staat iets moet doen de vraag is of deze wet geschikt is om het doel te bereiken dat men beoogt en dit beantwoordt spreker bevestigend na een nauwkeurige studie gemaakt te hebben van die wetgevingen in het bnitenland Ook de haer Sickesz toonde zich een yverig voorstander rfcn dit ontwerp alsook van verschillende andere vetten op philantroptsch f ebied zoooU de vogelasrtnt waarran de veriensten door den heer Schaepman verkleind was Vermindering der tapperijen en het verbod om tapperyen met winkelneringen te verbinden acht hy zeer noodig Met gemeen overleg acht spreker het tot stand brengen dezer wet mogelyk De heer Heydenrgck verschilde in meening met de vorige sprekers Niemand weet te zeggen wat sterke drank is ook is het misbruik niet zoo groot als wet beweerd wordt waarom hy de bestrgding liever aan de politie zon overlaten van deze wet wacht hy geen heil zoolang men de natie de vrees voor de hel en het uitzicht op den hemel blyft ontnemen Over beschaving en ondermyning van het zedelyk godsdienstig leven zyn veel meer oorzaak van zelfmoord dan het drankmisbraik Van de gelegenheid hem geboden maakte spreker gebruik om den Minister van jnatitie toekomstig kabinetsformeerder te vragen of hy niet zou kunnen besluiten tot intrekking der wet op het lager onderwys en tot bevordering van het byzonder onderwys De heer Van Wassenaer Catwyck blyft Staatstasschenkomst geoorloofd en gewenscht achten Al wordt door dit ontwerp niet al verkregen wat men wenscht men is op den goeden weg De heer Wintgens acht dronkenschap een qaaestie van klimaat en tot oplossing dier quaestie gaat naar zyn meening het ontwerp te ver Zonder schadevergoeding mogen geen bestaande kroegen of tapperijen opgeheven worden die wet zal een monopolie scheppen en jeneverpaleizen zullen verryzen voor de aristocratie der onzedelykheid De heer Dyckmeester geen schadeloosstelling noodig achtende stelt evenwel zgn stem afhankelyk van de al of niet aanneming van eenige amendementen De opruiming van 3 4 der tapperüen en den verkoop beneden de twee liter acht hy hoogst bezwaarlyk Ook de derde dag was nog gewyd aan dealgemeene beraadslagingen De neer Lohman sprak nit naam der anti revolationaire party Hoewel g een principieel tegenstander der wet leidde y toch gaarne uit de indiening af dat het openbaar lager onderwys niet de gewenschte vrachten draagt ook geven de hoogere standen een slecht voorbeeld Kan de wet na daartegen slechts zeer gebrekkig waken als politiemaatregel kan spreker zich met het ontwerp vereenigen de opheffing der tapperijen acht hij geen schending van het eigendomsrecht een onzedelijk bedrijf heeft geen aanspraak op bescherming De heer de Brayn Kops hoewel een voorstander van het claissez faire acht de bepalingen van het ontwerp door de omstandigheden gewettigd terwijl de resultaten der laatste wet over dit onderwerp iii Engeland gunstig zijn Spreker wil regelen waarnaar de gemeentebesturen zich bij de uitvoering behooren te richten ook moet het vergunningsrecht niet aan de gemeenten maar aan den staat betaald worden De heer Lieftinck betreurde het dat niet de geest meer zal heerschen maar t geweld dat boete en straf in de plaats zallen treden voor hefde en overreding Het kwaad moet tegengegaan worden omdat het kwaad is het goede gedaap uit aandrang tol het goede Het speet spreker dat de minister dit standpont voor hem het eenige ware verlaten heelt Alleen wanneer elke onrechtvaardigheid uit deze wet wordt gelicht kan hy er voorstemmen De heer Oorver Hooft wil een anderen regel von het licentie stelsel doch bjj zal de discussiën afwachten De heer Van Dedem daarentegen verklaart zich voorstander der wet waarvoor hg ook steun wacht v n fodsdienst en particuliere raedeweAing De eer Bergsma hêtwgfelt of het drankverbraik zoo toeneemt als beweerd wordt De levensdonr des folks is langer geworden de opbrengst der belastingen is steeds toenemende hef getal groote misdaden neemt af wyst dit op demoralisatie Spreker waarschuwde ten slotte tegen te groeten gver De minister van justitie was daarop aan het woord om de bepalingen van het ontwwp te verdedigen Vooreerst verdedigde hy de noodzakelgkheid De wet is een gevolg van zyn levendige overtuiging niet van aandrang van buiten Wel is d opbrengst der belastingen hooger maar hoofSRakelyk van de jeneverbelasting wel zgn de groote misdaden verminderd doch de dronkemansmisdrijven toegenomen en 50 pCt der ellende in de familiën zyn aan drankmisbruik toe te schryven Daartegen is de staat verplicht maatregelen te nemen en dat kan hy met b t oog op de uitkomsten in het buitenland verkregen Ue Minister ontkent dat de wet anti democratisch is daar ook sociëteiten er onder vallen en de wet bovendien het volk zal afhouden van verkwisting en opwekken tot spaarzaamheid Welke verliezen de schatkist daardoor moge lyden zyn sympathie voor het ontwerp zal daardoor niet minder worden evenmin als door de vrees die gekoesterd wordt van willekeurige handelingen van gemeentebesturen de wet nopens de inrichting der fabrieken toch geeft hem nog meer macht Ten opzichte der beperking van het getal tapperijen wgst de Minister op zoovele zaken die mede door de wet beperkt zgn Bovendien wgst hg erop dat tegenover 30000 benadeelden 300000 huismoeders en kinderen staan die in betere omstandigheden zullen komen Wat de hoofdzaak betreft zeide hij ten slotte zal hg vasthoudend zgn tot tegemoetkoming aan billgke bezwaren zal hy conciliant wezen Nadat nog eenige heeren gerepliceerd hadden werden de algemerine beraadslagen gesloten om tot art 1 en de daarop voorgestelde amendementen over te gaan Drie dagen lang algem beraadslagingen hoelang zal de discussie over de artikelen duren L