Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1881

BUITENLAND Buttenlandsch Ovei lcbt Uit Petcnburg komt het bericht dat de ministers Lorit Melikofi Abaia Nioolai en Giers hun out Ug hebben genomen Iguatieff is met de roruiug Tan eea homogeen ministerie belaat en wordt minister vau biuuenlandsohe Kaken Na de laatste proclamatie des Keilers waarin met geen woord vau de Tcrwaohia constitutie wordt melding gemaakt was lulk eene uitkomst te verwaohten Het nihilisme telt ontegenicggelyk Buslan aan groote geraren bloot maar niets duidt aan dat de 0$MU bet anders wil bestrijden dun door middelen waarrau de ondoelmatigheid sedert lang gebleken ia £ en der Toornaamste liberale lierlijusohe bladen legt met betrekking tnt de proclamatie De Ciaar had aan de Bussische natie brood beloofd jeu y geeft haar eeu steen De gedrukte stemming die tegenwoordig in Busland heeracht wordt niet weinig ermeerderd door de berichten welke byna dagelyks outrungen worden orer de ongeregeldhsden in versohillende deelen tan het rijk Voor in het tuiden en zuidwesten staal de iaraèlitisohe bevolking aan sohandelyke mishandelingen bloot Hel ontslag vau Loris Melikoff heeft overal eeu ongnostigen indruk gemaakt Melikoff heeft eerst onlilag gevraagd na publieeering van de proclamatie van den Ciaar waarin hy niet gekend was de Ciaar gaf daarop geruststellende verzekeringen en Melikoff trok zijn verzoek in Den volgenden dag ontving Melikoff bevel het besluit betreffende de vermindering van de afkoopsom voor landerijen der boereu niet te publiceeren daarop volgde weder verzoek om ontslag en daarby bleef het toen Melikoff tevergeefs den Ciaar had trachten te overreden het bülnit wel te publiceeren Ëeu troep arbeiders heeft te Petersburg drie studenten byna doodgeslagen ij meenden daarmee te h indeleD overeenkomstig de nieuwe proclamatie van den Ctaar die het volk opriep hem tegen dr Nihilisten bij te atata Boeren en arbeiden in Bnsland houden alle studenten voor Nihilisten Het Engelsche Lagerhuis heeft Donderdag ruim zeven uren aan de lersche landwet besteed maar kwam niet verder De beraadslagingen werden verdaagd Meer en meer vindt het besluit van Farnell om tioh bij de stemming van de tweede lezing te onthouden afkeuring ook onder de Ieren zelf Troawens ook zonder de hnip der Ieren zal de Begaering de eede lezing wel doorzetten VertroBwbaar oienwa seint de SlandarJ cotrespondent uit Newoaatele van de zijde der Boeren afkomstig bevestigt het reeds vroeger loopende gerucht van een gevecht tnsschen Montesia en Mocaba twee KaSerhoofden Het gevecht bad plaats bij Lichtesbnrg den eersten Mei Mocaba een vriend van de Boeren werd met zware verliezen teruggeslagen Hy zegt dat Mootesia werd bygeslaan door een zestigtal Europeanen Nu vertelt men dat Cronje de officier der Boereu die voor het garnizoen van Potchefstroom het sluiten van den wapenstilstand geheim hield of een naamgenoot van bem met e fe commando Boeren van 500 man Mocaba te hulp ia getrokken De zaak is in de vergadering van da commiaaie besproken en men beeft besloten een Eageheb officier naar het tooneel van den stryd te zenden om de Kaffers en Boeren beide het vechten te verbieden Als de man maar niet tnssohrn twee vuren geraakt Joubert beweert dat de Engelsche party in geheel Traasvaaliand de Kaffers opzet om legen de Boeren Ie vechten Daarom nemen deze maatregelen om ziob te beveiligen De toestand is zeer ernstig en net oog op een mogelykeo oorlog tusschen de Kaffen en de Boeren spreekt men reeds van de mogelijkheid dat eene Engelsche troepenmacht het land tal bezetten èokel met het doel om vrede te bewaren Dat kan eehler slechts tydelyk tyu zegt men want als de voorloopige vredesvoorwanrden eerlyk worden opgevolgd dan moeten de Engelscheu de Boeren aan kun lot overlaten en moet de stryd toch uitbreken Men vergeet daarby echter dat de Boeren dan de moeht hebben om ieder die de Kaffers tegen hen opstookt over de grenzen te zetten of op andere wyze den sierken arm van den staat Ie doen gevoelen In de tilting der commissie werd Donderdag de vraag behandeld koe de Engelsche inwoners der Transvaal moeten worden schadeloos gesteld voor de schade welke ly door den oorlog hebben geleden De meeningen van de hooiden d r Boeren die by de vergadering tegaawoordig waren liepen zoover uiteen van die der commiaaie dat haar voorzitter sir H Bobiason het debat sloot zeggende dat ten slotte de btditaing toch by de oommissie bleef Zoo is het d eindbesliuing is by de Engelschen De oommiafie gaat tegen SSen naar Heidelberg en vandaar naar Pretoria om inlichtingen in te winnen Italië heefl weder eene ministerieele crisis Het kabinetOairoli is afgetredeij In de laatste dagen werd dit besluit tegemoet gezien Verscheidene afgevaardigden van de linkerzyde die by het laatste votum ter gunste van bet ministerie gestemd hadden dreigden weder tot de oppositie over Ie gaan en hadden interpellatién aangekondigd over Tunis en de buitenlaudscbe staatkunde in bet algemeen Tegenover dezen storm heeft het knbinel Cairoli dat toch slechts op den stroom eeiier wisselvallige meerderheid dobiwrde liever besloten om heeu te gaau Van dit besluit heeft Cairoli kennis gege eu aan de Kamer De Minister zeide dat de gebeurtenissen in Tnuis de regeering aanleiding hadden gegeven tot eene verklaring welke zij handhaaft Zy zou echter thans geene enkele interpellatie kuuuen aannemen en bij den onzekeren stand der meerderheid achtte zij het noodzakelyk zich terug te trekken Zij hoopte dal het volgend bestuur de aangevangen hervormingen zou vou etten De ning heeft het ontslag van het ministerie aangenomen eu den heer Sella met de vorming van een nieuw kabinet belast De taal der dagbladen strekt ten bewijze van den diepen indruk indruk in Italië lewceggebraoht door het verdrag tusschen Frankrijlv en den bey van Tunis gesloten De Diritto geeft een overzicht van de gebeurtenissen maar verklaart zich van beschouwingen te zullen onthouden De Benaf liere zegt dat de Italinuiische regecring slechts door goedgeloovigheid gedwaald heeft eu men na de verklaringen van Frankrijk zulk eeu verdrag niei verwachten kon De Popoio Rontano laat rich gematigder uit Het blad zegi dat Ilalie zich in de zaak schikt hel wenschl dat Frankrijk steeds Vuldoening over het gebeurde moge smaken en de dag ver verwijderd zal zijn waarop hei zich eveneens in zyn lol zal moeten schikken De Riforma het orgaan van den heer Crispi wijst op de terugwerking welke het verdrag op Italië oefent De mannen die thans aan het bewind zullen komen moeten rekening houden met den toestand Italië moet zich voorbereiden Het wil den vrede maar tevens eer en veiligheid De Turksche gevolmachtigden voor de regeling der Qrieksche grensqaaetlie hebben eene belangryke wijziging voorgesteld in de ontwerp uvereenkomit door de ambassadeurs der groote mogendheden in gereedheid gebracht Ondtt andere stellen zij voor om een tydvtk van zes raoanden in plaats van drie te bepalen voor de oVerdracbt van heigrondgebied aan Griekenland gardkend van het tydstip dat de conventie gesloten worilt Dal gebied wordt dttor hen verdeeld in zes districten en nicl drie zooals door de ambassadeurs was bepaald Drie dezer districten omvatten het gebied in de Turksche nota van 3 Oct 1880 aan Griekenland toegewezen De ambassadeurs van hun kant wenschen voor de vaelstelling van het deel der Turksche schuld door Griekenland over te nemen een anderen maatstaf dan de kapitaliseering der inkomsten van de afgestane streken over de laatste tien jaren De commissie zal eiken dag byeeukomen totdat de conventie is vastgesteld Volgens eene dépêche uit Eonstantinopel tellen de Turksche gevolmachtigden nog voor lo De Muzelmannen die op het afgestane grondgebied wonen blijven van den militairen dienst even lang vrijgesteld als de Grieken die T4rksohe onderdanen zyn 2o de veslingwerken van Volo worden geslecht 3o by niet nitvoering van de eene of andere bebepaling der conventie wordt geen beroep op de Orieksche grondwet toegelaten 4o de in Tnrkye Griekenland z jn aan de jurisdictie der gewone rechtbanken onderworpen BINNENLAND GO0DA 17 Mei 1881 Gisteren is gevankelyk van hier naar het huis van arrest te Botterdnm overgebracht de persoon van A Eichhorn bakkerskneeht die in den nacht van Zaterdag op Zondag van zyn gewezen patroon den bakker Oostrum alhier een beurs met geld had ontvreemd De 2 Luitenant der Infanterie op non activiteit J A Houbolt is hersteld in actieven dienst en ingedeeld by het Sde Bataljon 4de Beg Infanterie alhier in garnizoen Ter voldoening aan de bepalingen der Wet van 26 Mei 1880 St no 86 worden ia ie ataaUeourant van 16 en 16 Mei jl aangekondigd de navolgende merken door de bh P Goedewaagen en Zoon alhier op aarden tabakspypeu gebezigd nl Koning David Trottpetter tuee eiamde tegen een ttaaf opiliamenie leeuuen ticee elkander kruitende fltutel Kttarbomn een kroon Je gekroonde W T ie gekroonde B6 D fT de gekroonde 82 de gekroonde M S de gekroonde 38 de gekroonde T M Benoemd tot onderwijzer te Krimpen aanjle Lek de heer 8 Velsiug thans in diezelfde betrekkin te Lekkerkerk De handel in boomen en planten te Boskoop is dit voorjaar buitengenwoon levendig en nog worden aanzienlijke hoeveelheden Coniferrcii verzonden Ofschoon ook nu het buitenland het leeuwendeel neemt is ook de afzet in het binnenland groot De vrnchtboomen zijn bijua alle voor zoover ze leveruaar zijn verkocht en van sommige soorten zoonis perzikboomen as de prijs hoog Het blykt th ma dat de wiuierrorst meer schade veroorzaakte dan teimoed werd vooral zyn het hulsten aucuba s en dergelijke planten die veel geleden hebben De aardbezienpoflen zyn fliuk gezond en ontwikkelen goed zoodat eene ruime opbrengst kan verwacht worden Naar wij vernemen is Z M de Koning sedert eeu paar dagen ongesteld Z M is lijdende aan eene aandoening der nieren De lijfarts dr Vinkhuysen is uit den Haag naar het Loo ontboden Staten Generaal Twuui Kahib Ziiiing van Maandag 16 Mei Ingekomen wetsontwerpen lot wyziging van Hoofdstuk III Biuneol Zaken der Staatsbegrooliug over 1880 tot wyziging van art 13 der wel op den Baad van State De beraadslagingen over de Drankwet worden voortgezet De heeren de Jong en Bergsma verklaarden zich niet voldaan over de nieuwe wijziging vaoail 28 lietwelk thans aldns is gew zigd De tweede alinea van art 28 wordt vervangen door de volgende bepaling Zoolang zy niet van beslemming zijn veranderd kan voor de localiteilen waarin op 1 Mei K81 zonder stryd met wel of verordening sterke drank werd verkocht deze verguAuing leiizy in de gevallen bedoeld bij art 3 no 3 6 6 7 B 10 en 11 niet geweigerd worden a aan bem die op voormeld tydstip daarin hetbedryf uitoefende zoolang hy leeft b aan anderen gedurende de eerste twintig jarenna voormeld tijdstip Na 1 Mei 1884 wordt echter de vergunning geweigerd aan hem die voor zich ze f of voor een zijner huiagenooten verkeert ia het geval van art 3 no 9 Het neemt hun betwaren niet weg torw l daarentegen hun amend de oeconomie der wel onaangetast laat met de plaatselijke ooittandigkeden rekening houdt n tot de spoedige rerdwyning van de kleine kroegen tullen leiden die door hoog licentierecht en dour strafbepalingen tollen worden getroffen De heer Schimmelpenuick v d Oye achtte de door den Minister gedane concessie meer dan voldoende en hoopte dat de Mrn nu niet verder zal toegeven aan do oppositie De heer Boëll verdedigiic nader het beginsel der dispensatie door zijn amend in hel Kegeeringsartikel gebracht en tevens het behoud van een maximum als zijnde de onmisbare grondslag voor het licenlierecbt Weglating van het maximnm zon juist aan de wet een anti democratisch karakter geven De heer van Baar verklaarde zich o k niet bevredigd door s Ministers voorstel waarvan hy al het conciliante erkent De Minister van Justitie lichtte nader de gelryzigde bepaling van arl 28 toe Het schenkt een half persoonlijk een half zedeljjk recht De Min constatcirde dat door de wyziging van de ovargangsbepaling in art 23 der wet hel systeem der wet geheel onaangetast blyfi 2a dal ook van de uitbreiding van de billykheidsnanspraken de wet haar belangryke maatschappelykr beleekenis blyfl behouden d i geleidelyke vermindering van het aantal inrichtingen en beletten der vermeerdering waardoor voor art 3 de aanneming van een noin aitiM des te urgenter wordt De heer van Gennep stelde voor om met het 09g op de koffiehuizen als by voorbeeld in de Botterdamsche passage de gemeentebesturen de bevoegdheid te geven il bizoudere gevallen van het w0telyke maximum f ta wykeu Ver orfen werden de amendementen van den heer de Jong met 48 tegen 24 en van den heer Bergsma met 66 tegen 16 stemmen Het amendement van Gennep werd aangenomen met 38 tegen 34 stemmen Artikel 2 is daarop aangenomen met 60 tegen 11 stemmen Vau 1 10 Mei ia bet roordeelig slot der rekening wegens inslagen en terugbetalingen bij de B jkspostspaarbank ruim ƒ 37 700 Het algemeen Nederl Werklieden Verbond zal op de aanstaande Pinksterdagen zyn negende Jaarlijksehe Algemeene Vergadering houden te Hnarlara Te Hlizerswaude zijn Woensdag en te DeventerZaterdag de eerste aardbeiieo geplukt en verzonden Dus niet alleen de zwaluwen vergissen zich methet weer Morgen tal het 26 jaar geleden zyn dat de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden door eenige philanthropen werd in het leven geroepen Men is voornemeus om dezen dag feestelijk te herdenken Dr pokjicnepidemie neemt Ie Londen een vrij ernstig aanzien aan Het aantal in de gasthuizen verpleegde poklijders bedraagt 1093 dat is meer dan daar sedert de epidemie van 1871 72 onder behandeling waren Gedurende de vorige week stierven SS personen aan de ziekte Het Donderdag aangenomen artikel der dnuikwct dat het hoofdbeginsel der wet bevat luidt ua de kleine wyziging di de minister ei nog staande de vergadering in aanbracht als volgi Uq die sterken drank u het klein verkoopeu wil vraagt behoudens de uilzouderingen in art 16 vermeld daartoe vooraf vergunning aan B en W der gemeente binnen welke hy dal bedrijf weusohtuit to oefdiea Onder verkoop in het klein wordt verstaanverkoor bij horvrelheden van minder dautwee liter Hst verzoekschrift om vergnnning bevat aeae nauwkeurige opgave van de loealitriteu waar mensterken dranV wenschl Ie verkoopen en van de namen voornamen ambten beroepen en lictlrgven zoowel van den verioekar als vau zijne huisgeuooten boven den leeft d tan zestien jaren B vergnuning wordt alleeo geweigerd in gevallen by d wet varmeid Honderd werklieden iter failliete iateruationale suikerraffinaderij te Amsterdam waaronder zeer Vele hoofden van huisgezinnen hebben Zaterdagavond ontslag gekregen en zyn thans zonder werk Ia dsn loop van dezen toner tal r te Loaden een Ctngrtu of Ikmeelit Ecenomg plaaU hebben Het contité dat de afdeeling nuttige handwerken voor zyn deel heefl is voornenieaa om in t begin der volgende maand eene lentoontlelling Ie houden van hetgeen op dit gebied ook in andere lauilw door kinderen van 6 13 jaar op de lagqn sohot n verricht wordt Dit eomité wenscheiide ook Nederland op deze tentoonstelling vrrtegentTOVidigd Ie tien heeft daarbij de hulp en raedeifïrking verzocht van mevrouw Van Eyk Hardeman te Haarlem dia deze nilnoodigiag op ea bereid it aan ieder die dit ernoodige inlichtingen te verttnkken Ook baar voor d vcnenrliiig der besohiktiaar gestelde voon tp a gaanie de aoodige lorg worlieu gr4rtgen Deze voorwerpen znllen moatea bestaan in stop en naailappen maas en breiwerk gemaakte kltediugatukkcn zooalt drt op de logere scholen vervaardi d worden en t g M verdar tot de nuttige handwerken behaOft milrbadoelde vsor werpen dia sotfiolkiadem bbueden de 14 jaar vervaard d t y n g Mevrouw v a Ejdc Hardeman roept de medewerking in van alle hoofden der scholen openbare zoowol ab b endare en vanoakt dat door hea die tan deze uitnoodiging gevolg willen geven bij de voorwerpen welke zy voor gemelde tentoonstelling bekvramen eene opgave worde overgelegd van den leeftyd der vervaardigateri en van t aantal uren dat irekelyks aan t htndwerken onderwys worilt bestead De inzending lal waarschynl k in het begin van Juni aideteb plaats hebben De nitertte termyn v uador worden bekend genaakt zich nam langt de tal door Hel badaeitoea te Sefaavenii tn zal den ISden Juni a s worden geopend Zopdagazoail irri ten huiie van den heer Staatsraad t aau den Zi arleweg Ie s Hage door een onbellnd manspersoon een briei beiorgd terwyl de bezorljfer oen de dienstbode zeide dat hy een paar uren ter om anttroord zon komen De brief die ongeMkend was bevatte een verzoek om geldelyken onde and en tevens de bedreiging dal zoo de gevriilgde hulp niet mocht verleend worden de schrijter het hqi van den heer B in brand zoo strkeo De politie die terstond daarvan kennis ontving nam osmiddellyk hare maatregrien Inlusscheq kwam de bezorger van den brief eeu paar uren latA werkclyk om antwoord te ontvangen en verklaarde den heer B die hem nu lelf t woord stond diit hy door armoede gedrongen was tot het schrijven van den brief De commissaris van politie der 2de afdeeling die zich ten huize von den heer B bevond deed den briefschryver in verzekerde bewaring nemen en naar bel oommisaariaal van polilie overbrengen Uit hel aldaar gehouden verhoor moet zijn gebleken dal de gearresteerde Van Grieusveen genaamd vroeger in militairen dienst zo hier te lande als in Oost Indie is geweest en il il hij ter zake van bedelarij meermalen veroordeeld werd en in de Ommerschans eenige jaren beeft doorgebracht Thans was hij rondzwervende De man is naar het huis van verzekering overgebracht De commissie Ier inwendige restauratie van bel Muiderslot voorzitter de heer mr W W van Leunep penningmeester de heer A C Wertbeim en secretaris de heer mr N de Boever allen Ie Amsterdam heeft zich by circulaire lot hare ïandgeuouten gewend Zy zegt daar Na afloop der Hoofi feesieu beeft zich de lot dat einde gevormde oommissie oalbondeu met uitzondering vau eeue sub commi sie die voor de restauratie van de Muiderzaal welke met eenige leden versterkt onlangs ute eerste vergadering hield De nieuwe commissie stelt zich een ruimer werkkring voor dan hare voorgangster Terwyl deze zich beperken wilde tot de rettanratie der groote zaal eu alle overige vertrekken in den treurig gehavendeu toestand wilde laten waarin ze zich thans bevinden hoopt gene het mettcrtyd zoover te kunnen brengen dal het Slot te Muiden mwendig geheel ingericht kan worden in den tiijl van de eerste helft der zeventiende eenw toen de Drost daar eeu kring van beroemde tydgenooteu om zich verzameld De oomuissic ontveinst het zich niet dot daartoe geld veel geld zelfs zal uoodig zya en ze hoopt daarom niet te ergeeb eeu beroep op bet Nederlandsche volk te ducu De aard en de duur van den daaraou te bestulen arbeid maken dat zy het daarvoor vercisohte kapitaal niet annatondt noodig heeft In bel verloop van eenige jaren hoopt ly een groot deel daarvan uit vrywillige gifieu by elkaar te brengen en het andere te vinden door het nemen van gepaste maatregelen ia overleg met de heoge regeïribg Wol ze eoktet el aaustoudt uooUig htefl i de Ma die nog te kort komt aaa hel bedrag waarop de restauratie van de Mnidenaal ia gerkamd Van dit bedrag ia bet greoute gtdeelte by elkaar gebracht te Amsterdam Nieuwer Arastel inet Bovenkerk zonderde naar evenredigheid van Amsterdam met Binder a en bet vootetijk t Graveaha liet zieh evenmin onbetuigd als het eativoudige Muiden maar voor hel overigts kaï men niet in vUilen ernst bewefeo dat d eokele bijdvagcuk die uit andere pUalteu vau ous land vocH de rcslanratie der Muiderzaal inkwamen aan dft herstellingswerk het karakter ecner natienaie teak wetke imnrers steeds door algemeene belaugitelling algemeene medewerking tot stand komt beleggen i eomtniuie spreekt den weoseh uil dat de thUis ontbrekende gelden lullen gevonden worden uit de bydrageu die personen uit alle deelen des landt uil alle standea der moutschappy ten offer zullea brengen voor de opluistering vau een zaal waaraan voor immer da jplaahligste hrriuaeriugea aan ds guideu eeuw van Neérlauds geschiedenis letteren en kunst verbonden zyn De ommissie noodigt ieder uit die zich daartoe geroepen moeht getoehn om te zijner woonplaatae lieh met het inzamtWn vin gelden en het overmaken daarvan aan de commissie te belaflen Icrwyt de bovtngenoeradeu steeds gerted biyven om giften hoe gering ook te aanvaarden BigtH Hqard van jl Zatei lag bevat het 8e stak eener oorspronkelijke marine novelle van Kich P A van Bees getiteld JU en Floed Of de heer Van Bees dan wel de oud zrtoffioieii Werumeus Buiiiug eenmaal onze Nederlandsche Mariaal belooft te worden durven wij nog niet beslissen maar zeker is hel dot beldea byns legelykertijd Mu kraohten gemetrn hebben aau eenzelfde onderwerp het afzeileu van een Nederlandsch oorlogsfregat van lager wal De heer Buuing liet in een van de jongste nommers van den ffed ectaior zyn fregat de Tromp de met angstige toeschouwers bezette rotsen aan de Engelsche kust ontzeilen In Eigen Baard beet het schip de De Rnyler en is de kust die van Portagal nabjj kaap St Vincent waar vdor Bkele jaren het stoomsehip Frieeland verging Op de Tromp komen de stengen naar beueden op de He RuyUr waaien de marszeilen uit de lijken juist op t oogenblik dat het gevaar ontweken is Overigens komen beide schilderingen overeen Het is aardig W te vergelyken De slotsom onzer vergelyking rillen wy eohter niet verklappen indooklig aan Goethe s woord die het eeuwige vergelykeu tuMchen hem en Sohiller moede zeide dat men liever blode aoett tyn dat er twee zulke kerds t elqk leeflen dau hen immer naast en tegenover elkaar Ie tettcn Tonte proportion gariée en zouaer by a ze twee atpi ranlMarryat s ook maar eeu ogenblik aan de beide Duittche dichtervortlen te denken doet bet oaa toeh genoegen dat de zee de grootaehe de onuitpaillelyfce en het frissche rijke zeemanslbven aan Van Beet en Buuing te gelyk de kleuren en lynec voor eeae tckildery heeft gegeven JSi a Haard bevat voorts een pqrtict vaa den afgetreden gouverneurgeneraal van Nedeil Iwiii Mr J W vaa Lausberge met levenaberiebt In dit artikel wordt ook melding gemaakt van de betreureuswaartlige polemiek waartoe de Aljeboorlog onder militairou heeft aanleiding gegevM In herinnering wordt gebracht dat ook Mr van Lansberge dit Iwislgesehrijf afkcnrde ia een toespraak aan de officieren in ludië Sige Haard besluit dan aldat Ajii deze woorden van den gouverneur generaal wiens bestuur iu Insuliude door Z M doi Koaing buiteugewoou werd verlengd kuoopen wij een Wentch vost Ze is dece dat de regeeriag tevens om een einde te maken aan hel heÜlooie la reeht veroordeelde twistgetehryf aan het miniaterie vau keloniéu of aan het mÜilaire departement in NedaUadtbk Indië opdrage om door eenige kundige idBetaran aldaar of iu het moederland een onpartijdig tethaal te doen samenstellen van den Atjeh kryg met gebiaikmaking van alle beschikbare offieüele gegeveat Elke pariiealiere poging tol beeleoktiag vaa éem pennettryd kan naar onze meeaiug allëea kaden lot dnisternis lol vereteerdering van het oi kraid tot ontaarding van het krygswezeu in Nederland en iu Nederlaudseh ladie Daartegen wake de regeering ea outsteke een helder liobl ook voor het buiteulaad Het verhaal der krygaveiriehtin in de koloniale verslagen is tot dat doel ontoarcikead De Atjehoorlog welke langen tyd de bdaagttelling opwekte van de gekeele betohaafde weftld mag niet wordeu vergelen en verdient evea § mi eeu offloiëele bescfaryving als de veldloehlei ia Denemarken Ooeteurijk eu Italië in 1664 ea 18 6 als de expeditie der Eugeloahea tegea AbyseiAië ia 1368 70 de Frausok Duilsohe krijg tan 1870 71 ea zooveel andere oorlogen die naeds Itbg aija te boek gesteld Zoodanig geschiedwerk over deu thoMt zevenjarigen oorlog op de westkust van Sumatra gfeve eea eenvoudig onopgesmukt verhaal der gtrbcurtenisten oBbeVooroordMld wars vau oubiltijk veroordeeling vau pertoneai n or allen dttiddijk vrij woordenpraal maar met het oamiakesbara stempel der waarheid Zalk ea arbeid lal eea eind maken aan het twisigesohryf dekry Pg odenis verrijken ea eea staadaaKtwerk vor e opr de studte der oorlogtvoering in tropitehe gewwlaii De oorrespondeut der N R Ct te Weesieu tdhi dat prinses Stephanie aan de di vUlie uit BodePest iu het Hongaarsch kaar dank betaigde e lie deputatie iu verrukking geraakte omdat bare toekomstige koningin zich reeds met de landstaal vertnfosd had gemaakt Dit bericht vooral de laaltle omstaoiligheid trof een warmtn Vloam te Antwerpei Uüaond aan it h R C bet volgend niet onaardig rqmpie Vorstelyke taoteer De doohur vaader Vlamen Kooiag Zoo paa in Ooatenryk getrouwd Vroeg in het M tjaartch vertdiooning Dat zy nog stott rend daarin kdttt Maar vleiend sprak de Keiier toen Zij kan tin t Vlaamseh niet beter do n I De koffie heefl by de laatste veilingen 1 i 1 centen per half kilo minder opgebracht do de toch al lage raming Dat is een heele mierekening voW enten min van financiën De Eff6cteiil eur IXXVI Amsterdam 16 Mei UBl Over t algemeen waren de Europeesche waarden in de vorige week flauwer in verband met den polilieken toestand die weer minder rouaklenrig was Amerikaansobe waarden daarentegen waren meer gewild vooral de oaudeeten BlMNEKLANDSCHE WAUkDiM StatU fotiu AtWta nagenoeg als de vorige week eer iets bebger fremieteeningen Geringe omiet Amst loten t honger Spooneeghtningen Tamelyk geanimeerd aand Kxpl my 4 do Holl my 2 t booger Obl Ind sp waren ongeveer 1 do oenltaal BoxtelWeielwaarden ook iels kooger Indnitrieele loaarde De aand stoomv Java verloren 4 Vj Vat betgoeu naar beweerd wordt mei de belangrijke faillissmeuten die hier bekend werden in verband tUat Ër wat over t geheel in deie Vi mammiMBmÊÊm