Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1881

Vrijdag 20 Mei N 2611 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idvertendeblad voor ioada en Omstreken oortea weinig animo Handelt m j tqd o tant IVi lager Het dividend der Ne Bank ii ƒ 143 tegen 166 in 80 q noteeren 2G7 ex div tegen 17 U alt laatate koera inel dir Afr Hv IV hoog ËDiopXUCHi WAAiu ii Staat fmidÊen Zoowel Hongaren ala Ooatenr kera alsiten over t algemeen lager i Hong 67 l i Mei Metall üWer do f De goadleeningeu waren in vaateii stemming Rasien gingen niet onbelangryk naar bejwden edert de jongate proclamatie van den Keiier waardoor iMt autooratiaoh beatunr wordt beatendigd bekend werd e Serie aloot 1 loowel Ooateri ala 80 i l g overige minder Alleen oude Bttiaeo en obl 64 66 vaat TorkeD liepen zeer terug dook kwamen later weer op loodat ten alotte het verliei voor 6 1 D o 5 t bedroeg Iialiueu en Fraoache rente waren meer gewild reap 1 Vt hooger Ook Spanje waa minder gewild en 3 i Fortugeeien mede lager de 6 vaater £ gypte £ PmiMteiamfen Autw Broaa Hong en Turk loten Vi o hooger Ooatcr minder gewild 58 5 64 l t lager Suiaiache mrde 1 flauwer SpavrwtgUtmngat Kustitohe sporen waren grootendeela vaat gestemd lelfa roet rijtende neigingen WarsebanWeeuen ging IVj ooruit do Bromberg aahleniit Indcbtbiiilb waasdim Coat Hong baukactiën gingen 1 o aohterait hetgeen na de belangrqke rijzing in de laatate weken niet kon uitblgveu AHEiUAANtcHi WAAKDXN Stottt mdte Van de NoordAmeiik aloot 71 en 77 hooger do 64 logs Florida en Mexico nagenoeg als üc vorige weel Van Zuid Amerik kouden Bratilianen met eenige animo tioh handhaven doch de andere toosten lager Columbia 3 Venezuela l i Feru j De financieele toestand van Columbia wordt er niet gunstiger op er dreigt een te kort van 6 millioen Fs in de andere staten is de politieke toestand weer minder gunstig Sfnurmeglenunfe Met veel animo en belangrqk hooger bv Clevel Columb sh en Ine bonds Chic Gr Tr 7 Vs Clevel M Vern en Columb Ixt S 6 Vt Ohio Boek Isl 8t Louis en 3 Franciaeo Ie pref aaud 4 Vt ïio St Looit Chic N W pref do Ie Hyp i env Pac Miai Kans Ërie en F Bojral iH de meeste andere 1 a 2 Alleen Atl Mita Canada 8outh th en Mich eentr i IVt 8 laéutriHlt waarien Colorado s iVt og Maxwell s iets beter nl Vs I bonds logerIn h ergaderijig op 4 Mei door eenige aandeelhouden nilgesdireyen werd eene commiitie van onderzoek benoemd de directie annonceert eene vergadering tegen dea iVt Prokmfêtie rtltU Wegens ruim aanbod a S i geooleeMt T F S Ook beden was de benra flauwer BianeDiandsoke waarden nagenoeg ronder variatie Afr Hv weer 1 Vo booger 166V Europ waarden bqna alle 1 Vt loger Buss Sp met veel aanbod Amerik Sp in gemengde stemming Cleveland s i 1 Oreg l s Wab V lagw Ill V Mich Centr 1 Pad El V Mist Kans Ino Bnds 1 Tol Pe 4 V hooger Laatste Berichten Berlijn 16 Mei De Bijkadag heeft bij derde leting het ontwerp betreffende de tweejaarlgksche begrootingen en de vierjarige ziltingperiode van den Ryksdagin behandeling genomen Met 147 tegen 132 stemmen werd overeenkomstig het besluit hetwelk bij tweede leaing waa genomen de bepaling vaatgestcld dat de Byksdag elk jaar in October moet worden b eugeroepen Nadat de bondscommiasaris minister Botlioher daarop namens den Bondsraad had verklaard dat deie tioh met dit besluit niet zal vereenigen werd de vierjarige zittingperiode wel met 1 5 tegen 127 atemmen opnieaw vattgetield maar bij de eindstemming over het ontweip in zijn geheel met nagenoeg algemeene stemmen verworpen evenals de tweejaarlgksohe begrootingen Daarna werd nog een voorstel van Bickert aangenomen volgens hetwelk de r sbegrooting voorlaan moet worden vastgesteld vóór de begrootingen der bondsstaten FaÏFijS 16 Mei Na voorlezing van het rapport vau Boysset over den tcrtiti de lute heeft de Kamer van afgevaardigden ét discussie bepaald op aanstaanden Donderdag Kr is bericht ontvangen dat generaal Breart gisteren met drie escadrons Tunis is binneogernkt GEVONDEN eu aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een portemonnaie met een cent een slotje een roomseh katholiek kerkboek een vrouwetak waarin een portemonnaie en een portemonnaie met eenig geld Geboorteei Sterftestatlstiek der femeente 60IJDA April 1881 GxBOBXM 33 Jongena en 34 Meisjes totaal 67 OVEKLEOKM beneden 1 jaar 13 M 14 V totaal 26 van 1 ójr It II If 6 g 5 14 ff ff 8 ff ff 2 ff 14 20 ff ff 1 ff ff 1 ff 20 50 ff I ff 2 ff ff 3 ff 50 66 ff 1 ff ff ff 1 ff 65 80 ff ff ff ff 2 boven 80 ff 2 2 ff 4 21 M 24 V totaal 45 Levenloos aangeoeven 2 M 1 V totaal 3 CORBESrONDENTIE Het ingeicoDdeD atttk van i d H behoort meer onder de adferteotieD dan onder de iogezondea itukkeo t huii en kan derhalve onder de laatiten niet worden geplaatst Alle brieTen en atakken roor da Kedactie beatemd moeten aan baar adres worden bezorgd aan het Bureau deier Courant Lange Tiendeweg D 60 Burfferlijice Stand GKHORËN 13 Hei Maurili Manuel oodera M Roxeveld en R BavidioD Jobannei oudera P Kromme en J Vuik Johnn Qerard oudera H Verbeek ea W J Begeer Arie onders A Fokker en E M de Reoi OetTtrulda Petronelie en Wilhelmiaa Catbarioa oadera D J Weeber en P G Lakermaaa J ba ina eadefa i Jiiieniiveld en W Abbenia Cdtharioa Maria Johaua oudeh T Sandera en 6 Hoogendoorn Hendrik oudera II ttennia en J da Jong Anthonnii Hubertaa ouden G J Oadgk en D H JCoot Catharina oadert A W nhoff n l Korefiar Cornelia ouden P H J Ufeber en O van 2 st Joieph oudere V Lorjé en £ Strarer Sara Maria onders K J VVieotjaa ea A W tau Ulankansteüo OVERLEDEN 15 Mei H A Vos U d K de Rotte 4 m P i van Meurs 17 d 16 C Gibbon 7 m ADVERTENTIfiN Heden ontsliep zacht en kalm in den Heere na een langdurig doch geduldig Igdeu tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behnwdkinderen in den onderdom van 54 jaren mgn geliefde Echtgenoot PISTËB HAZËBROEE De Almachtige God sterke ons in dit verlies Wed 6 HAZËBBOEK Gouda 16 Mei 1881 Kiu V De Heer en Mevrouw vah HALTEREN betuigen hunnen dank voor de deelneming ondervonden bg de geboorte hunner Dochter Visites worden bg voorkeur afgewacht Maandag 23 en Dinsdag 24 a s Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden op 15 Mei zegt de ondergeteekende hartelgk dank D HAVERKAMP BEGEMANN Vrijwillige Openbare Verkoopiiig VAK RUNDVEE Bouw en UeUsigereedscliappeii IN iMEUBËLËM of HUISRAAD De Notaris A KLUIT te Moordreclu is voornemens op WOENSDAG den 25sten Mei 1881 des voormiddagg ten 10 Ure aan de Bouwmanswoning van A drJOODEN gelegen onder de gemeente Moordrecht in den Zuidplaspolder aan den vgfden tocht in het Openbaar om CONTANT GELD te verkoopen Een MELKSCHOT twee PINKVAARSEN een KALF voorts een KAARN KUIPEN STAREN en andere BOUW en MBLKQEREEDSCHAPPBN benevens MEUBELEN of HUISRAAD Alles te bezichtigen 2 Uren voor den aanvang der verkooping Informatien zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris I Iieuwe Rotterd Courant Te GOUDA worden van 15 Mei af de Exemplaren van bovengenoemde Courant uitsulitend geleverd door de firma J van BENTÜM EN ZOON die in staat is gestald het EBB8TE Blad des avond tusschen 7 en 5 uur het XWEEDE Blad des morgena tusschen 7 en 8 uur bij HH geabonneerden te bezorgen De abonnementspryt voor beide bladen in twee verzendingen is ƒ 7 in ééne verzending ƒ 6 per kwartad De Directeuren Uitgevers NUGH ZOON S @ @ uit het MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREUNDBB Ja Markt 148 Gouda aovekte tiii n in alle Btnnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BBINKMAN te Oouda ANTWERPEN De prijê der fijne gerookte WutfaaUch Sankethammetjee van 4 tot 7 KiUu of h ponden Ie toort blijft bepaald op 72 hoU cent per Kilo of h ponden tot Pinkiterdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vrachtvrg op rembours enkel iets inkom rechten te betalen bg ontvi igtt aiju om u opperbett te bereiden ordt gratie bijgevoegd verzendingen bij mituteiu 15 of 20 h pondt n voor monster vraehtvrij lUKDZUWEMW M lEMTIMEMEUIER Jtoi met JTiM vermengd la een der bMle feneesmlddelen tegen aandoeningen veroontiktdoor cstgnlitaiiT urTOOhUB kUaraehtlglieMopgebluanlieid twearen rae hm in ateWtan m de baen deren krorgeswellen enz g= e Aanvraaen franco brieven of p kaarten J 8TRUIJF Antwerpen Belgit Pertlh ii r Imuty ar m DC vooaHAAum d APonnuH UEBANÏÏS PILLEIf bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn xeer nuttig tegen ongestéldheden der maag heilzaam voor de ap averteering uitmuntend tegen de gtd acherpte in t Moed en huiduital€tgf zacht laxerend en alijmafdHJvenê 37 Ct de Doos verkrggbaar te GOUDA aUeen bU L WML KoordrenU 0 H Poet Oudewatert Pr Vree U oerdem F Sweernun Zevtnhuium A Prina Benihuiten W 1 Boaw Mater Bleuw k S no der Krtiti Bodegraveni P Veriloot Etattrtchl K Oatltrligg ei in de Mende depóti in andere plaateen en WBchto zich voor namaaksels 1 1 £ lk doo e ia etM ea ftiUmfeld met da iMmiteekeninj van de vervaardigers Snelpendrnk van A Biinkkak te Gouda Wed KUENEN ZOON ChemUttn NATIONALE BULITIE P JLSI OOR TBIT De BUKGEMElöTER der GemeeuU Gouda brengl ter kenois rnn de milicien der ligting 1876 en van de Zeemilioien behooreiide tot de ligting 1877 dat hunne PASPOORTEN bij hem lyn ODtrangeu en dal tij ter bekoming daarvan zich vóór den I JUNI aaustaande ter Secretarie moeten aanmelden tuuchen des morgena 10 en des namiddags 1 ure GOUDA den 20 Mei 1881 De Burgemeester voaruoemd Van BEEGEN IJZENDOOEN BUITENLAND Rultenlanilscli Overzicht De iDclle en besliste trqze waarop Frankrijk met den Bey van Tunis is te werk gegaan en van dien vorst eeo Ftausch vaul beeft gemaakt heeft een onltoglykea indruk gemnakl incuuderbeid iu Italië en Engeland De Italianen hebben sedert lang het oog gevestigd op Tunis en kunuen niet verkroppen dat een ander hun voor is geweest Het wrakke ministerie Cairoli beeft maur wyseiyk den storm ontweken woarsoklj iyk bad de ailkomst der expeditie ook de regaering telre verrast De macbtelooie woede van Italië tegen Vrankryk is aubescbrijfelp Engeland siet liever niemand buiten kaar vasten vuet krijgen in de Middellandicbe lee en ton liefst daarvan eeu Kugelsohe biniiruzee maken om alleen den baas te spelen over hel kaïisal van Suet De Eugelache bladen spawea das ook vuur en vlam en zonden gaarne tien dat Italië voor hen de kastanjes uit het vuur haalde Italii heeft veel meer recht van spreken dan Engeland De belangen van Italië worden leker geschaad door het aftouderlyk optreden van Fraukrgk ab voogd van Tunis en too finanoién en leger het toettondeo ton Italië waarschynlyk binnen 24 uren den oorlog verklaard hebuen aan Fraukrük om Tunis voor tich telf te bewaren Doch de toorn van ËDgi land is beUohelyk Frankryk heeft votj ens het jongste en tevens vanouds gerenommeerde voorbeeld van bngelnnd gehandeld De natie die Gibraltar dat aan Spanje Malta dal an Griekenland Cyprus dat aan Turkye behoort beiet enkel om vau de Middellandsche lee een Ëngelseh Meer te maken maakt een dwaas figuur als tij diefstal I schande moord I schreeuwt nn een groote mogendheid die aan die lee grenst barbaarsche stammen die onder Turksnb gezag in Afrika wonen onderwerpt om eeiiige macht op die ee te kunnen ontwikkelen latttsseheu igo de Fransobe troepen te Tnnis binnengerukt en is de Bey feitelijk onder Frousoke curateele gesteld Men noemt Ie Rome reeds de namen voor het MinislerieSella dat moet warden gevormd uit het centrum en de giematigdf liukerzgde maar wanneer de Koning niet toestemt in Kamerontbinding is het twijfelachtig of Sella het tal durven wagen Heden begint in de Frausohe Kamer de discussie over groote kiesdistricten tcrvtin de Utte In het Lagerhuis verklaarde de heer Gladstone in den loop van het debat dat indien de Umdbill kg tweede leiiog verworpen werd de Uegeering daaraan haar lot lou verbinden Maar wanneer de conservatieven dan aan het bestuur mocktes komen zonden tg een nog verder strekkend voorstel moeten aanbieden Billgke amendementen zou de Regeering aannemen maar het beginsel der wettvoordraoht mocht niet veranderd worden Ann den Standard wordt uil Newcastle vau Dinsdag gemeld De koninklgke commissarissen hebben besloten tioh niet naar de Transvaal te begeven vóórdat de Boeren de kanonnen van het garnieoen Iu Potokefstroom hebben uitgeleverd De aan Engeland Irouw gebleven uitgewekeueu hebben een protest ingediend omdat zg niet in de com ni sie vertegenwoordigd tgu Het manifest van den Ozaar van Rusland waatbg hg oDbeWimiMid verklaart de absolute alleeuheer Bcbsppij te handhaven en alle hoop van hen die iu eene constitutie voor finsisud heil zien den bodem inslaat begint zijne werkinf te doen Loris Melikoff zgne rechterhand KochanoC Abas i vau wieo men voor de Russische financiën veel heil verwachtte Miliuline deze allen hebben hun ontslag genomen en Ignatieff is belast met de vorming van een homogeen ministerie dat wil zeggen vrg van liberale elementen De aangekondigde nkaseom den domeinboeren in sommige streken hel aanknopen van den grond gemakicelgk te maken bigft achterwege De Timei zegt dat de reactie bg den keizer de zege heeft behaald door aandrang van Berlijn en door den invloed der czariu In hoeverre dat waar is kunnen wq in het midden laten Zeker zou het vreemd zijn als Ignatieff eerste minister werd tengevolge van raadgevingea nil Berlijn waar men hem sedert 1878 volstrekt niet mag lijden Men is over dit alles te St Petersburg zeer ontmoedigd want men had Ich van eene poging om vrijer staatsinitelliugen aan Rusland te geven vooral groeten moreelen invloed voorgesteld al areu de dadelgke voordeeleu van het stelsel uict zoo dnideIgk Gewis zal Alexander III hel niet aan enkele hervormingen laten ontbreken maar het volk zal ze ontvangen uit de ijzeren vuist van den despoot en dit maakt onder de ontwikkelde klasse in Rusland een Irmrlgen iudruk Alexander III beeft eene sckoone gelegenheid ongebruikt laten voorbijgaan om door het instellen eener vertegenwoordiging politieke partijen te scheppen bovea welke hg iu de mcening des volks zou staan Hg bewaart alle macht maar ook alle veraotwoardelgkhaid voor zich Hem valt nu de lof eu dank ten deel voor hetgeen hel volk bevalt maar ook de blaajp voor wat er slechts is iu Rusland Hij heeft eekotcn Het antwoord der nihilisten tal zich waarschgnlijk uiet lang laleu wachten Volgeus ecue mededeeliug aan de Vou Zeitung woidt in de Russische hoofdstad verzekerd dat de Keizer binnenkort eene tweede proclamalle tot de bevolking van Rusland tal richten betrefiendc meer vrijzinnige bepalingen in het bestuur en de samenstelling van den Rgksraad Het kan zgn dat de Keizer eene reeks hervormingen wil invoeren en het nieuwe regeeriugsmauifest daartoe als voorbode moet dienen AU xan ler III tchgnt voor alles het vermoeden Ie willen bestrijden als zou hg voor de revolutie wgken Maar dit neemt niet weg dal zijne proclamatie bg de bevolking een alechteu indruk beeft gemaakt BINNENLAND GOUIU 19 Mei 1881 De Commissaris van Politie alhier verzoekt ons de ingezetenen dezer Gemeeule uit te noodigen om wanneer tg eenige aangifte of aanklacht hebben te doen tich rechtstreeks tot hem te wenden en niet tot andere Politiebeambten Dinsdagavond leu raiin 9 ure werden door twee personen gekleed als metselaars Iwee stukken japonnénstuf uit den winkel van den heer J van Danlzig Az op de inarkl alhier ontvreemd waarmede tg tich rertigderden Zij werden dadelgk achtervolgd tonder dat hut echter gelukte ken in te halen De politic daarvan kennis bekomen kenbeude heeft dadelgk een onderzoek ingesteld met dit gevolg dat de beide dieven lp Rotterdam gearresteerd zgn zoodat alle verdenking op personen in deze gemeente thans is vervallen Do opperman Yerkart die 10 Mei zie Goudtehe Cmraitl van 11 Mei in de dubbele Buurt een ongeluk heeft gekregen is heden morgen ten S i ure op kei Gasthuis overleden De Standaard zegt het volgende omtrent de verkiezing voor de Tweede Kamer iu ons district Gouda schgut diimnal de zaak aan de liberalistcn te willen gewonueu geven Daar begrgpcii we niets van In Bichon heeft men zijn ouden trouwen van zelf gegeven caudidaat en terwgl men nu weet j dat er in 79 een liberaal in Patijn doorkwam en de liberalen nu in Gouda s burgemeester den 1 besteu caudidaat stelden die in heel het district j denkbaar is loopen de vrienden hel vu ur uit de sloffen f och neen zit alles stil muisstil I met een stilte der graven alsof hel van zelf sprak j dat Bichon er weer inkwam Nn dat zullen de vrienden een9 anders zien I Indien ze niet onverwijld Ipwaken uit hun ouversohoonlijke rust de handen ineen slaan en zich zelf in ijver overtrefifen van nu af tot 14 Juni toe is Bichon eenvoudig weg en wordt Vsn Bergen IJzendoorn gekozen I Daarom waarschuwen we Nu het nog tijd is De onzen hebben de meerderheid dat staal vast Bichon kan behouden worden Maar en dat schijnen de vrienden in Gouda te vergeten alleen door het uiterste der krachtsinspanning SCHAAK COHRESPONDENTIE Alkmaar 3de Zet B 1 O 8 Gouda A 7 6 Men verzoekt ons eene fout te verbeteren in dr uit de Staatteovrani overgenomen opgave der merken van den Heer P Goedewaagen eu Zoon Het in ons IF tr vorig nUmmer voorkomende merk moet zijn T VERGADERING van din GEMEENTERAAD Vrijdag den 20 Mei 1881 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Eene wijziging van hel Kohier der Plaatselgke directe belasting op de inkomsten dienst 1881 De rekening van het Stedelijk Museum van Oudheden dienst 1880 Hel voorstel betrekkelijk de uitgifte van geiioleenle gronden bij de Keiterstraat Te benoemen Ëenen Librijeaieesler i u eenen Tweeden Onderwgier aan de Stads Muziekschool tevens Kapelmeester bg de d d schutterg Gisterenavond werd in het lokaal Nnt en Verniask de gewone jaarlijksche vergadering gehouden van Leden en Begunstigets der If erkinrigtinf tot vering der Bedelarij alhier In de eerste plaats was aan de orde de rekening over hel afgeloopen jaar den 30 April jl geëindigd De ontvangst bedroeg aan contributien 2474 71 giften ƒ 643 30 bgiondere giften ƒ 864 117 giflen in de bus ƒ 89 interessen 518 87 verkochte goederen en werkloonen 1390 83 i personen iu dienst genomen ƒ 604 66 bijdragen van geheel opgenomenen ƒ 1014 26 versebille ide ontvaugslen ƒ 849 81 samen ƒ 8248 93Vj mikende met het batig saldo ad 6434 28 een totaal van 14683 21 De uitgaaf geschiedde voor voeding 3193 03 verwarming ƒ 91 50 brandstof voor de kenkeu 446 88 verlichting ƒ 108 46 aankoop van grondstoffen ter verwerking ƒ 253 80 werklooueii ƒ 470 salarissen van geemployeerden 680 salarissen vau btdienden nil de opgeuomenen ƒ 495 drnklooneu en achrgfbehoeften ƒ 66 46 wassoherg 111 86 kosten van vergaderingen ƒ 1 50 hnisdienst ƒ 176 07 inriohliug ent ten behoeve van geheel opgenomenen ƒ 408 17 verschillende uitgaven ƒ 661 84 samen ƒ 7153 57 zoodat het batig saldo r7529 64 bedraagt Dete rekening was door eene commissie uit hh commissarissen nagczieu en met de bescheiden vergelekeu en dete rapporteerde bij monde van den heer dr A Romeijn tol goedkeuring en dankbetuiging De eeuige vraag die dr Romugn wenschte te doen was of de verpleging der oude gebrekkige lieden die geheel opgenomen zgn uiet eenigszins kon verbeterd hg zou weuschen dat eeu geschikt verzorger of verzorgster kon worden aangesteld die met hunne verpleging sptioiaal was belast De Voorzitter de heer W J Forlugn Droogleever tou gaarne met igne medebestuurders overwegen of iets dergelgks mogelijk was het zou echter zeer vele bezwaren hebben