Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1881

Daarna werd de rekening goed ikeurd en medegederld dat lij aor Leden en Begunsligrra gigedureude 14 dagen in het lokaal der inriohtiug xal ter iiiiage liggen Daatua werd ovrrgegaan tol de vcrkiesiug vau één bestuurder den Heer G Straver eit vijfcommissaribsen de faecreu A Koinejjn S B vau Ijeer H I N Koeinaui J nn Berkel en C Knaap die aan de beurt ran aftreding waren en herkozen werden Ter vertuUiug van tnee buitengewone Taculurea in het coltegie van ooinaiissnrissen werden gekozen de heeren 6 A Muller en M H Kluitman VerTolgena wensoble de Voonitler het woord te Ten opzichte der te strenge behandeling stelde de Voorzitter in bet licht dat vooral iu eene inrichting waar men uitsluitend met raenschen uit de laagste klassen de minst omwikkelden Ie doeu heeft orde en regel slipt moet worden gehandhaafd Helpt vermaning oiel dan wordt g si raft dour verbod van eenigen tijd 1e mogen ingaan en water tu brood lie vergunning om te mogen iiilgann was iu den laatsten tijd beperkt omdat zij tot ongerege d werken en tot misbruiken aanleiding gaf Daarom werd besloten dat voortaan alleen Dinsdag en Donderdag nainiddag e zondags van 1 8 ure vergunning zou worden gegeven u Het loon werd verminder omdat gebleken was dat verscheidene verpleegden vooral des Zondags urisbruik maakleu van sterken drank Vermiiidering van loon scheen daartegen een beter middel dan straf Omtrent het eten kon de Voorzitter meScderleu dat aan het Bestuur wns gebleken dat tegi n de bepalingen van het reglement voedingsmiddelen werden uitgevoerd en sterken drank ingevoerd Het besluit werd toen genomen om de ranisoeueu te verminderen met vrijlating voor de verpleegden om zich aan te melden als zg niet geno badden De hoedanigheid van de spijs is voedzaam het brood zuiver en goed doorbakken De klacht over het bedelen kon het Bestuur niet weerleggen Sr wordt op allerlei wyze gebedeld door lysten door brieven en wat het ergste is door lieden die onder den titel van kooplieden met hunne mandjes aan den arm hois 0 0 kuis iu schijn hunne waren te koop bieden naar werkelgk bedelen De politie kas daartegen niet doeu omdat de patentwet deze lieden beschermt ook bestuurders vermogen daartegen niets zoolang Qoudu s ingezetenen voortgaan met aan de huizen te geven Zy kunnen alleen bg hernieuwing met aandrang verzoeken in den regel niet te geven maar de vragers naar de inrichting te verwijzen Wie aan de deur geeft bevordert de bedelarij Deze mededeelingen werden met bijzondere aandacht angeho ird eu blijkens een korte discussie beaamd Omtren de klagers werd nog door den heer I Roylcr een vraag tol het bestuur gedaan en het vermoeden geopperd dat zg ouder afgedankte leveranciers of andere personen de inrichliog minder genegen zouden schuilen doch de Voorzitter meende dal ig vooral uit de verpleegden zelf voorkwawen terwgt er ook altijd personen gevonden worden die hunne ongenegenheid om bij Ie dragen verschuilen achter klachten die veelal ongegrond zyn Nadat de heer Kemy nog had in overweging gegeven het in deze veigadering behandelde dour een der Ooudsobe bladen meerdere bekendheid te geven en de Voorzitter zich daartoe bereid had verklaard eindigde de vergadering Toezegging van beroep naar Puttershoek aan ds W H Luttenberg pred te Waddiniveen In de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad te Boskoop is het verzoek der Pomologische Veieeuiging om het initiatief te willen nemen tot het oprichten van eene tuinbouwschool behandeld Buig en Weth badden voorgesteld de Vereeniging eerst eenige zekerheid te doen geven omtrent de te verleenen medewerking van den Staat Een der leden stelde voor haar tevens te machtigen de daarvoor noodige onderhandelingen te voeren en te besluiten tot het opnchten van eene tuinbouwsehool als uit die onderhandelingen bleek dat de Staat wilde medewerken in dier voege als iu het adres vermeld is Dit amendement werd met 6 tegen 2 stemmen verworp n waarna dat van het Dagelgksch Bestuur met 5 tegen 2 stemmen werd aangenomen De heer H Veistraaten pastoor te Nieuwveen bg Alpben viertle Dinsdag zijne 25jarige priesterwijding Ook bijna alle Protestanten gaven door het uitsteken der vlag bewijs van hunne deelneming in het feest van den geachten jubilaris en burgemeester en wethouders zoowel als eene commissie uit den kerkeraad der Herv gemeente begaven zich naar den priester om hem hnnnen gelukwensch aan te biedeu De feestvierende was de beboeftigen van alle gezindheden indachtig Door den remeenleraad te Hoornaar is benoemd tot onderwijzeres met acte voor handwerken en teekenen Mej H G Alberts te Oroningen Te Kotterdnm heeft Dinsdag wegens de periodieke aftreding van den dijkgraaf en een hecmraad van den po lder Prins Alexander eene stemming door ingetiinden plaats gehad met den uitslag dat van de 1744 uitgebrachte stemmen als dijkgraaf werd herkozen de heer mr P D Kleg met 1505 stemmen en als heemrna l herkozen is de heer J B Van Stolk met 1478 stemmen Bij beide candidaturen waren 102 stemmen in blanco uitgebracht In het gezin van J V te KraUngen heeft eene vergiftiging plaats gehad en nel ten gevolge van het gebruik van gerookt rundvleesch afkomstig van eene koe die lijdende is geweest aan grauw meer Tien personen zijn Jijdendet waarvan een oud 81 jaar zeer bedenkelijk ligt De politie heeft het vlcesch in beslag genomen de justitie laat het scheikundig onderzoeken De directie van de Rijks postspaarbank verzoekt ons op het volgende de aandacht te vestigen Uit tal van oneïen is gebleken dat vele inleggers in de rgks postspaarbank een verkeerde opvatting hebbeu van art 8 van het koninklijk besluit van 10 Januaii 1881 SI il No 2 en van hetgeen dienovereenkomstig op de binnenblndzgden van het spaarbankboekje vermeld staat Zij meeneu dat de inleggers vau den directeur der spaarbank een kennisgeving te ontvangen hebben zoodra hun tegoed het bedrag van ƒ 10 beeft bereikt Dat is echter een dwaling De bedoelde kennisgeving wordt slechts verzonden na elke inlage von ƒ 10 of meer d i zoo vaak één inlage van zulk een bedrag wordt gedaan Uit het verslag van de Nèderl Vereeniging lot bescherming van diereu over 1880 lilgkt dat bet totale ledental thans 2200 bedraagt De kas wgst een batig saldo van y 948 17 aan Een goeddeel van het verslag is verder gewijd aan hetgeen de Vereeniging gedaan het tot bestrijding der vivisectie De Comntlssie voor de algemcene koloniale tentoonstelUug te Amsterdam te houden heeft met algemeeue steibmen besloten het ontwcrpcontract met den heer Tasson Washer voor de uitvoering van de beraamde tentoonstelling goed te keuren riet 20ste lot in de Staatsloterij dat door een Amslerdarosohen barbier voor den vierden tocht der WUlem Barentt is ten geschenke gegeven uo l893 is gisteren met een prijs van ƒ 30 uitgeloot Staten Qetieraal Tvef s Kahxe Zittingen van 17 en 18 Mei De beraadslaging over de Drankwet werd voortgezet bg art 3 waarbij bepaald is dat de vergunning voor den verkoop van sterken drank geweigerd wordt lo als door hel verleenen van de vergunning in strijd wordt gehandeld met art 2 of een plaatselijke verordening f 2o uls het verzoek strekt tot drunkvcrkoop op den openbaren weg 3o als de vergunning wordt gevroagd voor een localileit in een gebouw dat geheel of ten deele voor de openbare dienst wordt gebruikt 4o wegens de nabijheid van kazernes 6o als de verzoeker binnen de laatste vijf jaren tot een gevangenisstraf van een jaar of tot een zwaardere straf onherroepelgk is veroordeeld 6o wanneer de verzoeker wegeus het schenken van sterken drank aan beschookenen enz of wegens een andere overirt ding legen de wet gedurende de laatste twee jaren 2 malen ooherroepelgk is veroordeeld 7o wanneer de verzoeker niet is in het volle genot van zgn burgerlijke en burgerschapsrechten 8a wanneer binnen de vijf laatste jaren een vroegere verguiining den verzoeker verleend werd ingetrokken wegens veroorzaakte ongeregeldheden 9o wanneer de verzoeker of een zijner huisgenooten een winkelnering uitoefent of loten verkoopt in de Nederl Staatsloterij lOo wanneer de verzoeker eenig openbaar ambt bekleedt Ho wanneer de verzoeker is de tussohenpersoon voor iemand die in een der onder No 5 10 vermelde gevallen verkeert Verschillende amendementen uareu op dat artikel voorgedragen als door de heeren Kops en Poign om het gebruikvan sterken drank op den openbaren weg lue te laten ten einde de gelegenheid niet weg te nemen om inzomertgd in de open lucht iets naar zgn smaak tenuttigen j door de heeren Schepel en Zijlker om in fM k nader te preciseeren dat ook de aan herb H grmiende localitciten niet voor vergaderingen vinr openbare coUegien moeten bestemd zgn door den heer de Beaufort otn geen bepaald verbod in No 4 op Ie nemen wegens de iiabgheid van kazernes enz Art 2 geeft de gemeentebesturen voldoende ruimte tot weigering op dien grond door lcn heer v rt Werk om in No 7 geon grond van weigering te vinden In hel gemis van het volle genot van de burgerlijke en buritrnchapsrechten door den heer de Bruyn Kops o n niet te raaken dal het verbod van winkelnering of van handel iu de loterij belrekking heeft tot iie localileit waar drank wordt rrkocht Bij de behandeling van no 2 gaf de Minisier Ie kennen dat onder openbaren weg worilt verslaan de voor de publieke dienst bestemde weg bv niet het terras vun het Scheveningsche Bndhuii dat privatum aan de gemeente behoort niet de sloepen aan herbergen of sociëteiten maar wel de gemeentegrond bv voor de Witte Sociëteit en dergelijke Het nmendeinent Sohepel Zijlker op art 3 werd door den Minister overgenomen ten einde daariloor uit te maken dat de bedoeling is alleen die localitciten uil te sluiten waar publiek reohterlgke functien door overheids amhteuaren wordt uitgeoefend De heer Idzerda stelde voor ook den verkoop van slerkeu drank in bardcelen niel toe te laten Het resultaat der discussie was dat vervallen if de weigering van vergunning voor ten verkoop op den openbaren weg en van virgniining tol hel houden van tappergen iu nabgheid van kazernen eni Daarentegen werd bijgevoegd hel verbod tot verkoop van slerkeu drank iu bonleelcii De overige uittluitlngsbepnlingen ui art 3 zijn gehaudhaafd welk artikel daarna werd auigeiiomen met 69 tegen 10 stemmen De beraadslaging over de Drankwet werd ia de zitting van gisteren voortgezet Art 4 geefi Gedep Staten gelegenheid tot di pensatie van de bepaling van art 3 no 9 voor kommen van dorpen d w z voor gedeelten van gemeenten Art 5 beveelt de publiciteit van een venoek om vergunning in een courant die aan B en W moet worden toegezonden De heer Scbaepman stelde voor om den weg der gebruikelijke afkondiging te volgen teneinde niet aanleiding te geven tol willekeur eu tot een gemis aan publiciteit doordien men de aankondiging plaatst in een locaal blaailje dut weinig gelezen wordt Dit amend werd aangenomeu met 62 tegen 18 st Art 6 bepaalt een geinrenlelijk verguuuingsreoht door den gemeenteraad vast te lellen vitn 1 U tot f 26 voor elke 100 huurwaarde met 26 pCt vermindering voor de looalileilen waar van Zaterdagavond tot Maandagavond geen sterke drank getapt wordt De heer de Jonge heeft voorgesteld om het vergunningsrecht jaarlgks vast te stellen op den grondslag van de telken jare te schatten huurwaarde der looaliteit Het recht wil de voorstelling bepalen op minstens 20 en hoogstens ƒ 90 voor elke f 100 huurwaarde De betaling van dit vergunningsrecht geschiedt dadelijk eu in eens en een korting daarop wordt toegestaan voor een vierde voor dé inrichtingen waar van Zaterdagavond tot Maandagavond geen sterke drank getapt wordt De heer de Jonge beeft voorgesteld om het vergunningsl echl jaarlijks vast te stellen op den grondslag van telken jare Ie scbutlcn huurwaarde der loealiteit Het recht wil de voorsteller bepalen op minstens ƒ 20 en hoogstens ƒ 90 voor elke ƒ 100 huurwaarde De betaling van dit vergnnningsrecht geschiedt dadelgk en in eens en een korting daarop wordt toegestaan voor een vierde voor die inrichtingen waar van Zaterdagavond tot Maandagochtend en voor de helft voor die waar van zater dagavond tot Dinsdags ochtend geen sterke drank wordt gtdronken of geschonken De heer de Bruyn Kops maakte bezwaar tegen dat artikel met loog op de patontwet en de gemeentewet Strijd met de patentwet omdat onlangs nog is uitgemaakt dat geen beperking mag worden gemaakt in het aantal personen die een bedrgf uitoefenen terwgl hier nog wel een beroep afhankelp wordt gemaakt vnn een vooraf bepaald recht onafhankelijk van de patentwet En wat de gemeentewet aangaat beriep spr zich op de artt 264 eu 240 De opbrengst van hetvergunnipgsrecht nl niet kannen worden gebezigd tot dekking van ge meenteuitgaven welke daartoe kannen worden ge heven Er zon du een speciale aanvullingswet vande gemeentewat moeten plaats hebben De bepaling i ook in Ü finantieele autonomievan de gemeenten gewaarborgd bg art 232 waarbg aan de gemeenten wordt overgelaten de bepaling van het bedrag enz der nieuw in te voerenbelaslingen j Ook ii het niet goed het finantieel belang der gemeente fe betrekken bij de Ie verleenen vergunningen Ook de grondslag van het recht is vicieus De linnrwaarde verschilt naar gelang van het gebouw of de localileit waarin het bedrijf wordt aitgeoefeud en die niet maar een klein gedeelte van hetgeheele huis als het prachtige koffiehuizen zgn uitmaakt De Min van Binnenl Zaken verklaart dat de regeering het artikel zAS wijzigt dat de bepaling naar verhouding n de huurwaarde der localileiten waarvoor de vergunning wordt aangeviaagd en eeu nieuwe alinea in Ie loaaohen luideude dat de grondslag voor de berekening van het vergunningsrecht wordt aangenomen de jaarlijks te schallen huurwaarde vau de looaliteit in verbaud met den omvang van het bedrijf waarvoor de vergunning strekt kan geacht worden te bezitten Hierdoor wordt n iu de bezwaren zooveel mogelijk te gemoei gekomen De heer Oorver Hooft ehtte nadere overweging noodig alvorem met de beraadslagingen voort te gaan Hg stelde daarom voor de beraodelagiog te schorsen Deze motie werd echter door de heereu Roéll en de Jonge en den Minister von Justilie bestreden omdat de nieuwe bepaling eenvoudig de reproduolie is van hel ingetrokken mend de Jonge belrekkelgk het dcbietrecht Deze motie werd verworpen met 63 legen 7 stemmen en de beraadslaging daarop voortgezet Langdurige discuuie werd gevoerd over het artikel ontslaande uit staatsrechtelijke en praclische bezwaren vooral wegens de verwachte onbillgkheid van den groudaUg voor bet liceocereoht terwgl de premie op sluiting des Zondags door de heeren Scbaepman en van Eek werd afgekeurd als ongeoorloofde inmenging van den staat in het volksleven Men meldt uit Oegstgeesl Hier en in de omliggende gemeenten zgn de groene veilingen der hyacinten tulpen krokussen enz afgeloopen Ofschoon laar het schrale weder de bloei bg andere jaren vergeleken wel veertien dagen achlarlijk was staan ze buitengewoon zwaar en sterk te veld Algemeen werden hooge prgzeu besteed vooral voer de zoogenaamde mindere soorten zoodat partijen welke het vorige jaar ƒ 10 opbrachten nu voor ƒ 30 eu hooger werden verkocht Wanneer het buitenland zooveel blijft afnemen als de laatste jaren zullen onze omstreken door de menigvulilige kweeker jen niet allen iu schoonheid maar ook iu welvaart oenemen De bekende inbreker B Zweers stond Dinsdag voor het Oereohtsbof te Amtserdam terecht ter lake van een aantal door hem gepleegde inbraken te Amsterdam Utrecht eu Haarlem Te Amsterdam gearresteerd ter zake eener aldaar gepleegde inbroac is hg door het gereoblsbaf aldaar deswege reeds tot een taohthuisstraf van zeven jaren veroordeeld Hg heeft iulussehen thans nog een veel grootere rekening met de justitie Ie vereffenen Na zijn ontalag toch uit het Leenwardsche tuchthuis waar hq ter zake van diefstal onder verzwarende omstandigheden van Mei 1874 tot Mei 1880 gratis logis genoot had hg in het najaar zgu vroeger voor de maatsohappg zoo nadeelig handwerk hervat Hg deed zulks toen hij iia eenigen tgd tegen ƒ 11 per week bg een scheepslimmermnn te hebben gewerkt wegens gebrek aan werk was ontslagen Hij had inmiddels kennis gekregen aan een bg een notaris te Amsterdam in dienst zijnd meisje dat hij velerlei geschenken vereerde waarvoor hg veel geld noodig had Hg maakte daarb gebruik vnn zijn in de hoogesohool van het Biisdrijf het gemeenschappelijk taoblhuii te Leeuwarden opgedane kennis eener nieuwe manier van inbreken waarin hg gelgk uit de instructie blgkl op z ne beurt les had gegeven aan medegevangenen Den toegang lot eene woning wist hij te verschaffen lioot een rail uit een tuindeur uit te sngden of een paneelije te lichten Was er nu in den gang een deur die gesloten was dan maakte hij dioht bg het sleutelgat met een eenterboor eenige gaten totdat hg er de hand door kon brengen eu den sleutel die er gewoonlijk op zal omdraaien Was h j eenmaal binnen dan sloot hg de deur slak een kaan op en giug een bezoek brengen aan huis en eetkamer In menig huis deed hij een rijke vaugst Van ééne dame nam hg met minder dan negen portemonnaies Voor het overige waren vooral zilveren lepels en vorken horlogekeitingen en allerlei galanteriëu van zgu gading Los geld nam hg mede bankbiljetten liet hij liggen In de Woning van dr Fel io de Kaddenstraat te Amsterdam had hg de gordgnen laten vallen om ongestoord met zijn kaars de noodij e recherchee iu de voorkamer te kannen doen Veelal verliet hg de woningeu zouder dat de bewoners ooit in hun rust waren gestoord eu zonder dat er op de tapijten eenig spoor vau slgk of modder Ie vinden was Mea veronderstelt dus dat hij een apart paar pantoffels op na hield oin visites bg de voorname lui te doen De collectie portemonnaies die men bg hem vond moet waarlijk belangrijk zijn Hij had ze in soorten van zwart bruin blauw en kalfsleer Eussisch en luehtleer liju rood maroquii leer libikleurige eu hemelsblauwe blauwe eu roodzijdeu en fluweelen ook met wit moirré of rose voering Hij is zoo welwillend geweest alles te bekennen zoodat ofschoon 34 getuigen gedagvaard zgn het onderzoek zeer is vergemakkelgkl Hij deelde o a mede dat hij op roof uilging in een werkmanspak gekleed was niets bg zich hebbende dan eeu gewoon zakmes benevens een eenterboor een kaars en wat lucifers Onder de getuigen behooren commissarissen inspecteurs boofdageulcn en aganten van politie e o ook geheele families Het openbaar Ministerie wordt waargenomen door den adv genaal mr Jolles de verdediging door den advocaat mr G L van Loghcm Een gevaarigke dief te Parijs onder zgn makkers algemeen bekend als de Manchet wistdezer dagen uit zijn gevangenis te ontsnappen doordien zijn medebewoner een toeval kreeg Decipier ijverig bezig om den man weder bg tebrengen lette niet op den Mauchot en deze maakte van de gelegenheid gebruik om de sleutels te nemeneu het gebouw te verlaten Zgu vrijheid waaeehter van korten duur want hij werd spoedigweder aa iigehouden eu naar de gevangenis gevoerd echter niet zonder nog een poging te wagen omte onUnappen Hij liet voor de gevangenis zgnhoed vallen eu gaf terwijl hg dezen weder opnam zijn geleider een hefligen stoot in de lenden zoodatdeze vooroverviel De dief koos het hazenpad euziende dat bij achler t lgd werd sprong hij in deSeiiie waaruit hij echter apoedig werd gered waarna bg naar de gevangenis werd gebracht waar hij uiet meer in een oei werd geplaaut waarook personen vertoefden die van vallende tickuuonderhevig waren FOXiITrEJ GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Een portemonuaie met geld een paraplnie en een portefeuille Schuttersraad te Gouda Bg vonnis ven 17 Mei jU is veroordeeld Th J B schutter wegens plichtverzuim afwezigheid bij de exercitie in ecu boete van ƒ 3 en de kosten MARKTBEBICHTEN Gouda 19 Mei 1881 Granen in een doen Alleen tarwe woa gezocht en kon tieu a twintig cents meer opbrcugeu De puikste Zeeowsobe vau ƒ 10 50 tot 10 90 mindere 9 80 tot 10 40 Witte poldertarwe giug tot 10 25 CU foode bracht in de puikste soorten ƒ 10 40 i 10 80 op Rogge ieu flauwer baitcnlandsche kon tot 8 30 opbrengen doch de polderrogge werd tot zelfs 7 80 afgegeven Gerst on haver in een doen Puike chifvaliergerst ƒ 7 50 a J 80 winter eu zomer varieerde van f 4 30 tot 5 80 terwgl extra zware parlgijes iels meer opbrachieu Erwten en boonen zoo goed als zonder handel Maïs steeg tot ƒ 8 00 in kleine ronde zuivere soort Hennepzaad ƒ 7 26 tot 8 00 naar kwaliteit De veemarkt met gewone aanvoer de handel in goede soort gewoon mindere soort traag te verkoopen varkens geschikt voor Loudeu van 24 ü 26 cl per half kilo biggen vlug verkocht van ƒ 1 60 i f 2 26 per week vette schapen vlug inferieure soort traag te verkoopeu Aangevoerd 64 partgen kaas eersie kwaliteit van ƒ 28 a ƒ 30 tweede vau ƒ 24 a ƒ 27 NoordHoUandsohe Kaas ƒ 30 a ƒ 34 Goebottr ƒ 1 26 l f 1 36 Weiboler 0 96 ü 1 10 Kans noteerring van de Ver v Kaashandelaars IeKwal ƒ 28 a ƒ 30 2e Kwal van ƒ 24 a ƒ 27 50 Handel vlug CORRESPONDENTIE Alle brieven en atukken bestemd voor de Kedaclie deler Cooraot moeten aan haar adres worden bezorgd aan het Bureau I ange Tiendeweg D 60 HH Inzenders worden beleefd venochl nioli aan pnrticnlier adreaaen to lenden daar berichte dan uit don aard der znak vertraging ondervinden na RzDACTU Burger ij ke Stand Gouda GEBOREN It Mei Jan onderi tV i Vermealen ca A Verklik 17 JohsoDei anders H vaa Benzekaai eu H M via Wuu Jin Umhua ouden k de Braija en N Koot Johanoa ieertroida ouders A Prins en M M Hofmaa WUIrnina Maria ond t W 6 BatkkaDp eu J Sfroit Maringi I uardoi wAtn A van den Berg en W de Hoog 18 Méia ondm i Dortland ea M Hooi OVEKLEUEN 16 Mei P Hanabroek 54 j 18 H ScbeeplMiuwer i m GEHUWD 18 Hei P H Bakker en J vao Volleoboven W F Kleiman en 1 en Ooden P J Sluiter eaJ O den Buijtelaar J Vrrbnrt eu M Groen K C Agten eu b M de Broin A de Jong rs M H Sehaep Jl Nieuwenhoizen en C J van Tolden Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten von 12 tot 18 Mei 1881 Hoordrecbt GEHUWD W den Ooter 22j e G Broekboiten 30 j Gouderak REBOBEN Huibert ouden L van Rg en J Ileateliuo GKHp WÜ Z Krgll en A van der Linden Stolwijk OVERLEDEN W Traaren 3 m HaMtreobt GEBOBEN Cornelia fasflBi ouders T de Grsaf ea E Verbjef ONDERTROUWD te Oudcwiter A iS C H vsn Waveren 27 j en J M Trabe 22 j Waddiuxveen GEBOREN Hendrik ooden J Allemekinders en L Hoofïerwaard Barbara oudere J vau der Berg en A Verweij Jaeobue Nieotaaa ouders W La Grand en N Loefabeer iJirkje oudexa P A Alphenaar eu G de Joug Pieter oudera O den Ouden en H Boterrnbrood OVERLEDEN G au Beek oud m F Vigee ood 3fi j eehtg VBO k Vergeer i van Tol 1 oi ONDERTROUWD H Slioger en T van Willigen A H Olie en K den Hond GEHUWD C van der Loo en E Gnveliod Zevenhuizen GEBOREN Cornelia ooden A Huurman en H Rupko GEHUWD I Vente Az ea L Fgao ADVERTENTIÊN 2S JARIOE ht ctcentgtng 1 VAN 8 C0BNELI8 VEBMEUr flN 1 JOHANNA VAN DBB BÜRÖ B Gouda 21 M i 1881 B Hunne DANKBAKE DoCKTIK m Ê m üeTEillen van een Dochter D SAMSOM Kedijt Govda 17 Mei 1881 De ondergeteekenden betuigen door deze han leedwezen dat heden op presnmtie door de Politie twee hunner Kostgangers van han werk zgn gehaald zgnde JACOBUS CL ABENBEEK en ADOLPH MOOCK zg verklaren bg deze dat bedoelde Personen den avond dat er gestolen is des avonds ten 8 ure van hun werk zgn te huis gekomen en het buis niet meer verlaten hebben zoo dat bedoelde diefstal niet door hen gedaan kan wezen Gouda J RIEDEMAN f 18 Mei 1881 kn Echtoemoote Op Nieuw Ontvangen ANTWERPSCHB KOEK BOTTEBDAMSCHE PEPERKOEK HAAGSCHE PONTE KOEK Brokkoek Fabriekaat J A Ketjl Noordeinde s Hage TAFELKOÈK Pabriekaat R J de Keoes te Gorinchem W N RAAIJMAAKERS Haven 17 adverte mtiew in alle Binnen en Buitenlandsche Oouranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BBINKMAN te G ouda flr Eén afschrift is voldoende B