Goudsche Courant, zondag 22 mei 1881

Zoidag ï Mei rr 2612 1881 GOUDSCHE COURANT Nieows en Adverteatieblad voor Gouda eo OmstrekeD ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 CentMi iedere regel meer 10 Centen 6E00TB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afeonderl ke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiSn kan geschieden tot Mo uur des namiddags van den dag der nitgave Ben GEMEüBELEERDE BOVEN VOOEEAMEE te HUUR op een deir voornaamste standen Adres onder No 582 aan het Bureau dezer Courant QUINA LAROCHE viin liltAEPELIEK en IIOLiH Apoth te Zeiit Opwekkend Versterkend Koortsverdryvend verkrflgbaarinflesschenvan l en 1 90te Goifda bij den Heer O Thitn Apot verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening tKRAEPELIEN HOLM voorzien MANUFACTUREN MANTELS COSTUMES en NOUVEAUTÉS koek nUV 1 in llV Kerksteeg Bericht UEd van af heden de OPENING van t ATELIER onder de leiding van eene bekwame COUPEUSE tot het VERVAARDIGEN in den kortst mogelyken tyd van Dames en Kindor Mantels Costumes enz OP NIEUW ONTVANGEN groote keuze DAMES en KIN DER MANTELS enNa beleefde uanbeveliug UEd Dw Dr G E3 oxrTij L JLi r Algemeene Maatsdbappij van Levensverzekering en Lijfrente Gevestigd te Amsterdam Heerengracht 378 Goedgekeurd by Koninklijk Besluit van 1 November 1880 Aio 28 Deze Maatschappij verzekert op het leven van een of meer Personen Kapitalen Pensioenen en Benten uit te betalen bij overlijden of leven Ook wordt het leven van Zeelieden zoowel als van Passagiers tegen de gevaren der zee verzekerd Door hare tarieven en voorwaarden kan zij concurreeren met alle soliede Binnenlandsche en Bmtenlandsche Maatschappijen Het beheer wordt onder de strengst mogeljike con r61e gevoerd terwijl daaraan volledige openbaarheid wordt gegeven Het Waarborg Kapitaal bedraagt EEN MILLIOEN GULDEN De Verzekerden deelen in de Winsten COMMISSARISSEN Mr W VAN DER VLIET Advocaat te Amsterdam Voorzitter F 1 W H SCHMITZ Koopman Lid van den Gemeenteraad te Amsterdam Vke Voorzitter Mr W M BEEPMAKEB Advoc t te Rotterdam Seeietaris Mr G van TIENHÜVEN Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal Burgemeester van Amsterdam Mr P W H van SONSBEECK Lid van den Gemeenteraad te Amsterdam Jhr Mr J H P K van SWINDEREN Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal te Rijs Friesland Dr P van GEER Hoogleeraar in de Faculteit van Wis en Natuurkunde te Leiden Jhr Mr W A van dbe FELTZ Lid van d Tweede Kamer der Staten Generaal te Assen Mr 0 G de BEUS Advocaat enProcnreur bij den Raad van Justitie te Soerabaya Jhr Mr L F H MICHIELS van KBSSENIOB Advocaat te Roermond Mr J P R TAK van POORTVLIKT Oud Minister Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te s Gravenhnge Mr F H J Baron de BIEBERSTEIN ROGALLA ZAWADZKY Vice President der Rechtbank teM stricht Jhr Mr J B A J M VERHEYEN Kamerheer des Konings i b d Inspecteur van het Lager Onderwas te s Hertogenbosch Mr J J C ENSCHEDE Landsadvocaat te Soerabaya DIRECTEUREN Dr S R J VAN SCHEVICHAVEN en E W SCOTT ONDER DIRECTEDR J F L BLANKENBERG Agent te Gouda INSPECTEDRS C OORVER en P H LAMBERTS Jr de Heer P ENGELBREGT Agenten gevraagd in alle plaatsen tegen ruime provisie VERSGIIE ZEEVISCH Door eene doelmatige conserveering der visch kan de Maatschappij van Zbïvisschemj NEPTUNUS te Nieuwediep indien de vischvangst slechts eenigszins gunstig is steeds aan alle aanvragen om ZeeiHach die het jaargetgde oplevert voldoen Van een billjjke pr snoteering en nette bediening kan men verzekerd zgn W J tanLEEUWEN Koper en B ikslager Spieringfslraat F 41 Beveelt zich beleefdelijk aan tot het makenen stellen van POMPEN het LOODGIETENen ZINKWERKEN en verder al wat tot hetvak behoort Echte Amerikaansche Kook Machines ANTWERPEN aül A LAROCHE en Y erhoudende mmi De vrijt der fijne gerookte Wettfaaltche Baniethammetjes van é tot 1 Kilos e f h ponden Ie soort blijft bepaald op 72 holl cents per Kilo of h poniien tot Pinksterdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vrachtvrjj op rembours enkel iets inkom rechten te betalen bg ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 h potidenvoormonster vraehtvrij Aanvragen franco brieven of p kaarten J STRULIF Antwerpen België Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda GROOTE BOERDERIJEN welke geneigd zijn hunne wekelijksohe productie van puike BOTER aan een vasten afnemer af te leveren gelieve franco blieven te adresseeren onder leU B J C bij de Boekhandelaars BRINKMAN ZOON Singel hoek Bergatraat Amsterdam Openbare Verhuring van HOOILANDEl De Notaris k KWYÏ ia Moordredit is voornemens op VRIJDAG den 27sten MEI 1881 des voormiddags ten 11 ure te Moordrecld in het Logement Posthuis bewoond door do Wed C d n BRABER in het openbaar te Verhuren De EERSTE SNEDE met de Naweide tot den 1 November 1881 van 8 hectaren HOOILAND gelegen in don Zuidplaspolder onder de gemeente Moordrecht aan den zoogenaamden Ouden Spoorweg bjj den Derden Tochtweg en zulks in vjjf perceelen ieder groot raim ly Hectare Betaling der hunrprgs den 15 October 1881 mits stellende 2 solide borgen of desverkiezende Contant met 2 percent korting Na afloop van vorenstaande Verhuring ia Notaris KLUIT voornoemd voornemens ter plaatse voormeld bij INSCHRIJVING te VERHUREN 1 De EERSTE SNEDE voor het jaar 1881 van ongeveer 27 Hectare best HOOOIEAND zgnde Uiterwaard gelegen onder de gemeente Moordrecht tegenover de R C Ke aldaar en 2 De TWEEDE SNEDE of desverkiezende de Naweide van de hiervoren omschreven Uiterwaard tot den 15 November 1881 Betaling der hnnrpr s voor de ï ente Sne op den 1 Augustus 1881 en voor de Tweede Snede of Naweide op den 1 December 1881 mits stellende 2 solide borgen De Onkosten ad 10 percent moeten Contant worden betaald Alles breeder omschreven bg biljetten ver krögbaar ten Kantore van genoemden Notaris MoDaltBaMiii 16 600 Ir WIJN ELIXER VersterJUnd spUnerleretid koortsterdriivtnd Dit wijnhoudmd eïiUter bevat alle hoedanghedea der 3 veriichlllende kinasoorlen vereegigd betis zeer aangenaam en wordt zeer doo de geneesheeren aanbevolen tegen Bloedsieirtk gibrek aan kracktett tiekehjkt iUsltkeid tandM Htnun van ie maag Hoeiarmoede gttolgm tan htt kraavaei tt mKo deiide k osrtien Umfomt lenlellinff enz PABKIEKSMBRK OSDEPOmiBIlD £ S cée U PARUS 22 m Oranat liilU M Ui lkikiL YZERHOUOEND ELIKSTER Spüstertereiid vertttrkend en koorUttrdrifvmd een zout met yter vereenzelvigd en met de JCint vermengd vormt het zeltersTe krachUgst geneesmiddel tegen Slotdsgebrek Bloeiarmoedt Mtrtk aan kraekf aandonUgtn der cAi FABaiBKSHBSK GBDBPONBIRD T PAaUS U ra Drotwt Il lib n4 iiitlHbi JatiosaleBelooniiiD De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 60 BU deze Courant behoort een BUvoetrsel BINNENLAND 80ÜDA Mei 1881 Naar w vernemen wordt het in verschillende deelen van ons District nog in twgfel getrokken of de heer Mr A A van Bergen IJzendoom de candidstnur voor de Tweede Kamer zal aanvaarden Met het oog daarop kannen wg met zekerheid mededeelen dat genoemde heer de candidatunr heeft aanvaard Dr W JuliiM iirncieur der Bijks Hoogere Burger school iiikicr isfeniomd tot lid der Commissie belast met het Hfntiiieu ran het exumeu ter rcrkrijgtiig itaii de acte au beltwuinbeid als hoofdondcrwgzer en hoofdonderwgzeres voor bel j r 1S81 welke uf iog oA houdea te Aruhem De Stedelijk Muziekschool alhier beeft biuiienkort ill Juli e k 30 jaren beetaau Hoewel wj over hel lgemeen er geeu voorstanders lau lyn om allerlei lierinueringsdagen te rieren eo bel Try orerdrereu vinden dat men zoo aak op den verjaardag eenel instelling feesten organiseert zoo rernanieii wj toch met genoegeu dat de oommissie van toelicht over de Muziekschool itim herinneriugsdag uiet onopgemerkt wit doen roorbggaan Met erkentelykbeid past het ons terug te iieu op al wat die inrichting beeft gedaan tot de ranziekale ontwikkeling in onze stad In den aanvang op hoogst eenvoudige lees geschoeid is ig niet het minst in de laatste jaren toegenomen in bloei en mag voorzeker gerekend warden ouder de nuttigste instellingen dezer gemeente Waar wg aan de geschiedenis der Muziekschool denken rgst onwillekeurig voor ons oog het beeld van twee personen wier naam aan die instelling voor altijd verbonden blijft de op mutiekaal gebied zoo gunstig bekende h eren J H Bekker en KwAt Het is nu nog de tijd niet over een en ander in bgzonderhedeii te treden bg de feestviering zelve zal daartoe voldoende gelegenheid zgn doch reeds nu zal menig ingezetene bij zich zelf de hoop uiten dat de school voordurend bet hare moge bijdragen tot de mutiekale ontwikkeling der Qoadsehe jeugd en tevens dat zg lieh nog lang in het bezit tal mogen verhengen van een zoo verdieiislelgk en talentvol leeraar als de heer van MiUigen met recht mag worden genoemd Mocht het zgn dat de Commissie van Toezicht een beroep meent Ie moeten doen op de medewerking der Goudsohe ingezetenen om de feestviering mogeiyk te maken dau zal haar die zeker niet worden geweigerd zg het slechts als bigk van waardeering voor de vele zorg en moeite welke die gvbrige commissie zich voortdurend getroost Donderdagavond had onder presidium van den heer H P Schim van der Loeff eene algemeene vergadering plaat van de Afdeeling Gouda en Omstreken van Volksondïkwus Üit de mededeelingen van den Voorzitter bleek dat door hel Besiuur benoemd was tot penningmeester de heer i A Boeat van Limburg en tot secretaris de heer mr W J Fortaga Droogleever Jr en dat hel veornemen bestond om van tgd tot Igd de leden iu de gelegenheid te stellen te 4ebattecren over een onderwerp op het onderwg betrekking hebbende welk debat dan ingeleid zou worden door een of ander belangstellend lid der TsRenigiog Op deze vergadering werd een reglement voor da Afdeeling vastgesteld en voorla de Besohrgvinnbrief voor de Algemeene Vergadering behandeld Uit de discussie bïr dat de veiyidering bet niri eens was mei liM niorsul vau de Afdeeling Zuidwesthoek van Priesteud om de uii Nive van het VMuilad te staken doch dat zg het niet onbillijk achtte de franeeerkosteu door de Afdeelii cfi te doen verioeden De voorstellen dis wgiiging der Wet op het Lager Onderwijs baoogeu vonden weinig sympathie bij de vergadering daar men van oordeel was niet thans reeds tot wgzigiug van een wet eerst onlaag in werking reden te moeteo adviseeren Tot Af ievaardigde ter Algemeene Vergadering in Amsterdam werd benoemd de heer mr W J Forlugn Droogleever Jr an to zgn plaatsvervanger de heer 8 Postkamus In de raadsvergadering van gisteren is o a ingekomen een voorstel van B en W tot bepaling van het aantal dar leeraren aan het Prog ODaiinm en het bedrag hunner jaarwedden Het vorig jaar werd aan het artikel der wet dat voorschrijft dat het getal leeraren en het be maallessen vastgesteld Volgens de bepalingen ui voortaan de cursus overal vierjarig zijn en in vier klassen verdeeld Zoo mogelijk zal er aan de normaaltnnchtmg eene voorbereidende klasse worden to evoegd voor leerlingen van 12 tot U jaar welke klasse een deel van de normaalinrichtinir uitmaken zal Tot die klasse worden toegelaten z die het bewijs leveren dat zij het gewone lager onderwgs met vracht hebben bijgewoond Zg wordt verbonden aan eene school voor lager onderwga waar klassikaal onderwijs gegeven wordt De normaalinrichtingen ign in twee rangen verdeeld Aan die van den tweeden rang zullen de vakkeu onder ecen worden vermeld in art 2 der wet van 17 Augustus 1878 onder a en bovendien de beginselen van onderwgs en opvoeding aan die van den eersten rang dezelfde vakken en oovendien de vakken vermeld onder j benevens de gymnastiek Voor hnnne practische vorming worden de kweekeUngen der laatste twee jaren is de gelegenheid gesteld om de verschillende leervakken te tien onderwgten en daarbij ouder toezicht en leiding behttlptaara te zgn Aan sommige kweekelingen kan eene jaarlgksche rjjkstoelage worden verleend Boekeu en leermiddelen kunnen kosteloos worden verstrekt De Heer Henri de Louw Hof pholograaf vanZ M den Koning te Delft heeft vgf entwiutigpho ogra hische stadsgezichten van Gouda vervaardigd die teer fraai zgn O mepten we j j op een Ketieht over de geheele Haven genomen drag hunner jaarwedden door den Kaad moet van de brug over de Minnebroerssteeg de Gouwe worden vastgesteld bg de onzekerheid die toen de Singels de Kleiweg van de Spoontraat itenol nog omtrent de uitbreiding der Hoogere Burger 1 men de Tiendeweg de Waag het Station enz school tot eene met vgQarigen ciu u bestond 1 Het geheele stel is a lO 12 stuks a 6 het stuk a 0 76 te bekomen Wg kunnen deze nitgave zeer reeommaodeeren in de belangstelling van bet Ooudsche publiek Donderdag werd met goed gevolg van de werf der Kon Ned Grofsmederg te Leiden te water gelaten de gzeren schroefstoomboot de Eem gebouwd voor rekening van den heer Ootmarsum te Amersfoort en bestemd voor het vervoer vnn goederen van daar op Rotterdam Het vaartuig kan honderd ton goederen laden en wordt geheel compleet door genoemde Maatschappij afgeleverd Voorts werd de kiel gelegd van een passagiersboot lr i brhoeve van de stoombootmaatachappg Boskoop Waddiuxveen Gouda Uit de Krimpenerwaard schrgft men dd 19 Mei Het vee loopt in de weide doch er 15 weinig graa Onder het vee heerscht hier en daar de tongblaar De maand Mei de voordeeligste andere voor de boeren geeft geeu gunstig vooruitzicht De aardappelen en hennepakkers liggen er goed bij doch nu beginnen de ratten en muizen in ontelluire menigte zich te vertoonen en de gronden te doorwoelen en men vreest door die plaag dezen zomer bezocht te worden tot groot nadeel van akkers eu landerijen De tuinen geven nog weinig groenten door het ongunstige weer De pereboomen beloven een goeden oogst de appelboomen minder en de perziken hebben te veel van de vorst geleden om wat op te leveren Bij de Donderdag te Bleiswgk gehouden verkiezing in het 2de kiesdistrict van Schieland voor een jioofdingelandplaatsvervaiiger ten gevolge van het slechts eene gedeeltelgke uitvoering gegeven J Thans moet aan het voorschrift van het artikel geheel worden gevolg gegeven waarna het raadsbesluit aan de goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken moet worden onderworpen Burg en Weth stellen nu voor overeenkomstig den wensch van hh Curatoren en in overleg met hh Inspecteurs van het Gymnasiaal en Middelbaar onderwgs te benoemen Een rector op een jaarwedde van 2500 I Conrector 2200 Leeraar 2000 Deze drie zgn belast met het onderwgs in de oude talen de geschiedenis en de oude Aardrgkskunde Een Leeraar in de natuurlgke historie ƒ 400 II t n wiskunde llOO II K K II aardrijkskunde 700 II Nederlandsche taal 900 II II I 1 Fransche 00 II II t II Hoogduitsche 800 II n II Engelsoh 600 De aanalelling van al deie leeraren is uit denaard der zaak niet aaastonds noodig daar bet tich laat aanzien dat het Progymnasium in hel volgende jaar slechts uit twee klassen zal bestaan De jaarwedden zgn behalve de 3 eerstgenoemde tot een zoo laag bedrag uitgetrokken in het vooruitzicht dat eenige Leeraren der Bgks Hoogere Burgerschool bereid zullen worden gevonden en vergunning verkrggen aan het Progymnasium onderwijs te geven Door den Minister van Binnenlandsche Zakeu is thans een algemeen reglement voor de rgksnor