Goudsche Courant, zondag 22 mei 1881

MANUFACTUREN MAÏTTELS COSTUMES en 1T0U7EAUTÉS hoek HUL 1 MAjM Kerksteeg Bericht UEd van af heden de OPENING van t ATELIER onder de leiding van eene bekwame COUPEUSE tot het VERVAARDIGEN in den kortst mogeIgken tijd van Dames en Kinder Hantels Costumes enz OP NIEUW ONTVANGEN groote keuze DAMES en KINDER MANTELS en Na beleefde aanbeveling UEd Dw Dr Dien overeenkomstig wordt beslotea Aan de orde is eene wijziging au het Koluer der plaatselijke direete belasting op de inkomsten dienst 1881 De Voorzitter deelt mede dat door G dep4 efde Staten afwijzend is beschikt op de temmh van J van Vollenhoven doch besloten is den aanslag van de Wed Weunekes geb Dobbe te verminderen en te regelen naar een belastbaar inkomen an 1000 sjaars waarom B en W den Baad oorstellen het Kohier in o ereenstemming met deze beslissing te wgzigen Daartoe wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten Aan de orde is de Rekening van het Stedelgk Museum van Oudheden dienst 1880 Deze wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgektnrd Aan de orde is het oorstel betreffende de uitI gifte an gerioleerde gronden bij de Keizerstraat Aangenomen zonder discussie en hoofdelijke stemming Aan de orde is de beuoemiag au eenen librgeI meester I Met slgemeene stemmen wordt daartoe benoemd de heer Dr M A G Vorstman aftredend lid Aan de orde is de benoeming van eenen TweeI den Onderwgzer aan de Stads Muziekschool tevens i Kapelmeester bij de dd schntterij Benoemd wordt met IG stemmen terwgl 1 falaaco biljet is ingeleverd de heer J O Arentz te Leiden Niels meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering 06 z7 saounossËA t p ffduinsuoQ 9p9o3 u bupi fpag pusinp JOOA aHVnig pnadooi pnafonin tn ua ïïemeSoi ienr siTiiie oa nfiz yB q 9pu93 3a 9Sjspno ODOsineid 9i ni A S ni m Laatste Berichten Beja 20 Mei De kolonue van generaal Logerot heeft bedeu ochtend Beja zonder tegenstand tet Er heerscht olkomen orde en de baiars zijn open Rome 20 Mei Het officieele bUd spreekt formeel het bericht tegen dat de Italiaansohe regeering stappen gedaan heeft om het Pransoh Tunesiscbe tractaat aan eene conferentie te onderwerpen Farijg 20 Mei De koloBue ouder generaal Mtrand rukte den ISden op Katenr aan Zijstiet op 2500 Arabieren die erzet poogden te bieden Men gelooft dat er een 60 ran hea gedood of gekwetst zijn Van de Pranscben werden er 4 gewond De inwoners an Mateur hebben terstond hunne onderwerping aangeboden Eonstantinopel 20 Mei De Grieksoh Turksohe conferentie heeft gisteren de wgze astgesteld waarop het grondgebied ui worden ontruimd Het lal met het oog daarop in zes secties eideeld worden au welke ijf achtereenvolgens binnen 2 maanden na de ratificatie der conventie zullen worden overgeI dragen terwjjl de overdracht der zesde geschieden ui binnen een later te bepalen termijn Men verwacht de onderteekening der conventie tegen I Zondag a s Opeobare Verkoopingp te GOUDA in het KofBebois db Hasmonie staande aan de Harkt ddaar biJ veiling en afslag op MAANDAG den 23 MEI 1881 s Morgens ten Slf ure vin Pereeel Een Een HUIS ingericht totHEBBEBG en BOVENWONING gemerkt K 52 en 53a staande en gelegen in de Komgnsteeg binnen de Stad Gouda belend door Beszelzen en de Gemeente Gouda strekt van de straat tot de Wed A van der Schelden Kadaster Sectie D Nummers 399 en 400 groot te zamen l Are 14 Centiaren Perceel Twee Een H UIS ingericht tot HERBERG en WOONHUIS gemerkt K No 48 taand en gelegen in de Komijnsteeg binnen de Si Gouda belend door Grendel en Reebeen strekt van de straat tot P van Dam Kadaster Sectie D Nammer 428 groot 96 Centiaren Aanvaarding b de Betaling op den 1 Juli 1881 Perceel Drie Ben HUIS ingericht tot TIMMERMANSWiNKEL en BOVENWONINGmet ERF SCHUUR en GROND gelegen in een Gang aan de Nieuwe Haven binne de Gemeente Gouda strekt gedeeltelijk van de straat en sedeeltel kr ran den eigendom van den Heer F Herman Fz tot dien vanden Heer 6 Prince belend door den eigendom van de Heeren Virah en Prince en door dien van Herman genoemd Kadaster Sectie B Nummer 1 518 groot 1 Are 13 Centiaren Aanvaarding bg de Betaling op den 16 Juli 1881 Nadere informatiën zgn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris Mr ISAAC MOLENAAR te Waddüueveen Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Mei PetrondU ouders D Ssmiom D Krsijt 19 Matthga oiden A A vsa dea Berg ea E J de Rem 20 Johinna Hesdrie ooden A sa VelzeD eo A H ia Rfjst OVERLEDEN 19 Mei T Verhsrt 64 j 10 m E H W Lammere 10 m T vso der Heavel 1 j 6 o ADVËBTEKTIE I Kuipersteeg wijk K No 103 Oe ondergeteekende neemt de vrgheid tgne geachte stadgenooten onder de aandacht te brengen dat h voor het Kantongerecht wegens gedane bekenring op 31 Maart U is vrijgesproken Hfl hoopt door een netto bediening voortdurend hel vertrouwen waardig te blflven C A VERZIJL Attentie De oudergsteekende heeft het plan om het beroep sla AANZEGGER waar te nemen hetzfl van Geboorte of OverIgden hetzjj om Circulairea of Dnikwerk te bezorgen door een prompte en civiele bediening hoopt hg het vertrouwen van üEd waardig te worden Mg minzaam aanbevelende noem ik mjj üw dienaar A GRENDEL Jfteuwe Haoen No 86 Gouda In een Banketbakkerg wordt GEVRAAGD een JONGEL G boven de 13 jaar eenigszins met het vak bekend Terstond gfevraagfd 2 Bekwame Metselaars Adres JV KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 Gouda TE HUUR aen WONING aan den JBluweelen singel geschikt voor een klein eziu Te bevragen met franco brieven onder letter D by de Boekhandelaars A KOK Comp de JONG Az j Mr TIMMERMAN iMTRVNEHEËLE imUWl van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 xMet 3 jaar Garao iie 06 OK Openbare Verhuring VAM HOOILANDEIV De Notaris Khun te Moordrecht is voornemens op VRIJDAG den 27sten MEI 1881 des voormiddags ten 11 ure te MoordreclU in het Logement Posthüis bewoond door de Wed C dem BRABER in het openbaar te Verhuren De EERSTE SNEDE met de Naweide tot den 1 November 1881 van 8 hectaren HüülLAND gelegen in den ZuidplaepoUer onder de gemeente Moordrecht aan den zoogenaamdeu Ouden Spoorweg bg den Derden Tochtweg en zulks in vhf perceelen ieder groot ruim IV Hectare Betaling der buurprgs den 15 October 1881 mits stellende 2 solide borgen of desverkiezende Contant met 2 percent korting Na afloop van vorenstaande Verhuring is Notaris KLUIT voornoemd voornemens ter plaatse voormeld bfl INSCHRIJVING te VERHUREN 1 De EERSTE SNEDE voor het jaar 1881 van ongeveer 27 Hectare best HOOOILAND zgnde Uiterwaard gelegen onder de gemeente Moordrecht tegenover de R C Kerk aldaar en 2 De TWEEDE SNEDE of desverkiezende de Naweide van de hiervoren qmschreven Uiterwaard tot den 15 November 1881 Betaling der huurprgs voor de Eerste Snede op den 1 Augustus 1881 en voor de Tweede Snede of Naweide op den 1 December 1881 mits stellende 2 solide borgen De Onkosten ad 10 percent moeten Contant worden betaald Alles breeder omschreven bij biljetten verkrijgbaar ten Kantore van genoemden Notaris J iKIEBERT IABKT IODDA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER en KOOLDRUK Alsmede fi n geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Pori reten diverse soorten van compleete Lysten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 nur Des iXaiDiddags ten i ore io plaats van des Voormiddags ten 10 ure Vrijwillige Openbare Verkooping VAN RUNDVEE Bouw en Melkgereedscliappen EN MEÜBELEiX of HÜISHAAU De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 26gten Mei li 81 des namiddags ten 1 ure aan de Bonwmanswoning van A deJOODEN gelegen onder de gemeente Moordrecht in den Zuid plaapolder aan den vijfden tocht in het Openbaar om CONTANT GELD te verkoopen Een MELKSCHOT twee PINKVAARSEN een KALF voorts een KAARN KUIPEN STAREN en andere BOUW en MELKGE REEDSCHAPPEN benevens MEUBELEN of HUISRAAD Alles te bezichtigen 2 Uren voorden aanvang der verkooping Informatiën zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Bijnlandsche umu um muu uit de fabriek van W H Ziekenheimer te Main naar geneeskundig voorschrift bereid uit zuivere druivenextracten suiker zgn van kosteljjken smaak enworden door den ReichsMedicinal Anzei ger als de meest werkzaamste bonbonsbg hoest keel en borstkwalen voor kinderen en volwassenen b zonders aanbevolen Ter voorkoming vannamaak en vervalschinf z n de pakjes verzegdemet een stempel voorzien van nevenstaand fabrieksmerk Pakjes van 30 stuks a 35 cents zgnverkrijgbaar te Gouda bij A Wolff te Bodegraven bfl P VERSLOOT Snelpersdruk van A BBimcMAy te Gouda Zondag 22 itfei 1881 het oog op de aanstaande verkieriugen voor de 1 Tweede ICamer gehouden worden Over het geheel 1 is de stemming niet gunstig voor de oppositie ele kiezers zijn weinig ingenomen met het verzet ooral an de radicalen tegen de maatregelen door de regeeriog in het belang der landsi erdediging voorgesteld Het Kabinet blijft inlusscheu zyue aandacht aso deze zaak wijden het heeft verscheidene officieren naar Jutland gezonden om het geschiktste punt op te zoeken voer bet aaoleggen au vestingwerken iu verbinding met de eilanden De Duitsche Rijksdag heeft in tweede lezing het wetsontwerp tol verhooging der bierbelasting verworpen alleen de conser atie e en enkele leden der vrijoonseivatieve partij stemden oor Naar een oomI missie an 14 leden werd erzoudeu het voorstel van I Below c 1 tot in voering van een verbod ao montI surrogaten naar een commissie werd eveneens hel oorslel ran Buhl erzoudeu betreffende de vervaardiging van kuiisiwgu het doel van dii voorstel is niet alleen te voorkomen dat kncstwijn als echte I wijn verkocht wordt maar ook dat de kunslwgn schadelijke bestanddeelen bevat De commissie voor de verzoekschriften besloottpet 13 tegen 11 stemmen I ten opzichte an de adressen tegen het verplicht burgerlgk bn elgk over te gaan tol de orde van den dog BTJITEN IAND BttlMlaiidscli Overaii liU Be PrauKhe Kamer der Afgeraardigden heefl reigiiletea 8 er hel wettontwerp an Jeu heer Bardoux tot iuvoering vau den êorutiit de liite groote eidUtricten beraadslaagd De heerGambetta hield bg deze gelegenheid eeue redevoering waarin hij herinnerde hoe vele ywliieiiugen ongeldig worden verklaard ten gevolge van den êcrutin Sarroniuutiunt kleine kieadistricteu Naar S u iniien leverde du laatate stelwl de regeering over san de willekeur au ooalitiet het iloit de Kamer oor den handwerkaund af en bevordert een ge aar ijke innigheid I tuuchen de kiezera en de afgevaardigden In naam I van de eer den voorniigang en de toekomst der I demoerstie welke alleen in ataat ia oro de noodige bervormiageu tot itaud te brengen drong hg aan op de goedkeuring van het voorstel betreffende den Krutin de lute dat aan alle omkoopergen een einde ui maken Het geldt hier thans de raag om tebealissen of de Ëepablik al dan niet ruchtbaar lal werken Vergadering van den Gemeenteraad l VRIJDAG den iO HËI 1881 Voorzitter de heer vnn Bergen IJzendoom I Tegenwoordig zijn voorts de heeren Remy Kist lNoothoven van Goor Samsora Heinsing Portugn 1 Droogleever an Slraaten Kranenburg Oudijk de 1 Rotte Prince Straver Muller Post Drost eu van 1 Iterson i Afwezig is de heer Luijten 1 Na opening óff Vergadering werden de notalen der vorige vergadering gelezen a goedgekeurd Ingekomen zijn lo Het rapport der Commissie belast met het onderzoek der Rekening van de dd Schutterij ov rhet jaar 1880 De Voonittisr betuigt der Commissie dank voor dit rapport Ter visie I 2 De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid over 1880 Worden gesteld in banden eeuer Commissie bestaande uit de heeren Muller van Iterson en Hemsing Ier fine an onderzoek 8 Een oorstel an B en W tot bepaling Tan het aantal der leeraren aan het Progymnasinm en het bedrag hunner jurwedden Ter visie 4 Een voorstel van B en W tot wgziging der Gemeente begrooting dienst 1880 Ter isie 5 Eene missive voor de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool daarbij vergunning verzoekende tot bet houden an eeu Kinderfeestbg gelegenheid an het 30 jarig bestaan der i school in Juli a s B en W stellen oor deze mis8i e dadelijk te behandelen en aan de Commissie te kennen te geren dat tegen bedoeld feest geen bezwaar bestaat indien daar oor geene gelden uit de gemeentekas ereisoht worden Dienovereenkomstig wordt besloten Bene missive van den beer D Hoogeoboom ïz daarbg antwoordende op de bedenkingen an de Kamer van Koophandel legen ene inwilliging ran hel rerzock der Kaashandelaren betreffende de bepaling van een rast uur waarop de Kaasmarkten alhier roortasn zullen aanrangen Ter risie Een adres ran A Haverkamp huisonderwijzer alhier daarbij intrekking verzoekende an het Raadsbesluit waarbij bepaald is dat hulponderwgzers geëxamineerd volgens de wet aa 1806 1867 niet in aanmerking worden geuomcn bg de er ulling der aoaturen in het onderwijzend personeel bij het openbaar Lager Onderwijs in deze gemeente De Voorzitter stelt oor dit adres terstond Ie behandelen en den adressant te kennen Ie geveu dat een Raadsbesluit als door hem wordt bedoeld niet beslaat en ook nooit heeft be I staan Ue rede an deu spreker werd op rele banken toegejnieht De algemeeue beraadslagingen werden gesloten en daar de oommissie geen oorstel had gedaan ging men met 243 tegen 2S6 stemmen over tot de behandeling der artikelen an bet oorstelBardoux Na eenige discussie werden die artikele i goedgekeurd en ten slotte werd het oorstel 1 Bardonx met eeue groote meerderheid aangenomen Het door den oorsttUer daer dagen nog gewijiigd ontwrp Inidt thans als olgt Art I bepaalt dat de afgevaardigden worden gekoien door de lijalslemmiug art 2 dat elk departement een afgevaardigde kiest op elke 70 000 lieleu er ui Kkecing worden gehondeo met onderdeden van 70 M 0 jielen art 3 luidt Het departement voftnt een enkel kietdislricf art 14 Niemand is bg de eerste stemming gekown tentg hg de volstrekte meerderheid heeft en het aantal stemmen missteuS eeu vierde is van het aantal ingeschreven kiciers art 6 bepaalt dat de kieters ingeval er vacante cetels zgu alleen inllen worden bgeenge roepen in departementen die meer dan 10 afge j vaardigden kieun en wanneer er twee acaote tetels lijn ait 6 bepaalt dat de ertegenwoordiging van Algerië en an de koloniën ou er nderd bigft De overgangsbepaling eindelgk Inidt Elk departement ui minstens in de nieuwe Kamer ioo eel s evaardigden behouden als het had Het Ëngelsohe Lagerhuis heeft gisteren de lersohe land UU bg tweede leiing met 352 tegen 176 stem men aaugeuomen De uitslag oerd op de minisleneele banken met luid gejuich begroet De nieuwe Russische Uiuister van binnenlandsohe uken graaf IgnatieS heeft onder dagteekeniug van Woeusdag een oiroulaire aan de gouverneurs des Bgks toegezonden Hg doet daarin eeu beroep op de goëdgeciuden in den lande om mede te werken tot wegneming d r kwalen waaraan Rusland lijdt en waaronder in de eerste plaats de omwentelingsgeest behoort en meent dat alleen door de liefde an een astberaden allerheersober oor ijn volk onder medewerking van de beste zonen des vaderlands de bestèande bezwaren kuuneo overwonnen orden Onder de oorzaken welke lot den tegenwoordigeo toestand aanleiding geven noemt hg de ongodsdienstige opvoeding de werkeloosheid en onverschilligheid der overheid de hebzucht waardoor groote en nuttige hervormingen worden tegengehouden De rechten van den adel en van andere standen blij en onaangetast en er zullen maatregelen orden getroffen ora den boerenstand verder an lasten te erlichten en zjju lot te erbetereii On erwgld tal de wgze worden bepaald waarop de deelneming an plaatselijke krachten aan de ait oering nn s Keizers plannen mogelijk zal zgn De Minister wgst ook nog iu zgn oiroulaire op de ervolgingen tegen de Israëlieten om tebetoogen dat zelfs zj die den troon zgn toegedaan onwillekeurig tot de oproerige plannen van kwaadwilligen de hand leenen De Deenscfae dagbladen zgn thans gevuld met verslagen vau de talrijke vergaderingen welke mei