Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1881

De Haarlem Z indvoort SpoorwegmaaUchuppij zal op Donderdag 2 Juni a s hare lijn feestclgk openen Een eltratrein die s morgens ten elf ure van Amsterdam vertrekt zal de genoodigdeu ten halt vier te Amiterdam terugbrengen Op 1 Juni 1881 zal Zand voort met Haarlem en AButerdam per spoorweg verbonden zijn en van de lioofdstod Van Nederiand met recht gtzegd kunnen orden dat zg haar zeebadplaats heeft De Kon bewilliging is vedeend op de akte van ooriohting van een bouwmaatschappij Nieuio Sclie V met een kapitaal van ƒ 300 000 Het doel der Maatschappg die haar zetel te s Hage zal hebben is het bouwen verkoopeu of veihureii van vilU s hotels enz Tot directeur is beuoem l de heer D B Vau Vleuten De Maalschappij r il bouwen achter het Oraiijehólcl nooid oo8t aarU vim den Btoointramweg Te Amsterdam zal op den 13 leB Juni a ecu hoisvüjUohool worden geopend Aan de school zalleu een kartonwerker eeu mandenmaker en een schrijnwerker vtrbjnden worden Het onderwijs zal loopen over de beginselen der vormleer liet teekeuen vlechten raatten maken manden niak ii kantonwerkeu boekbiudeu zagen iiilcggeu rn houtBugden Voor ambtenaren bij de telefoonm ialschappij te Amsterdam hebben zich rceils een 25 tal jonge dames aangemeld Over eeuige dagen wordt aau het ceutraalbureau met de praciische oefeniiigcu begouueu eu zoo spoedig mogelyk d iarua de dienst geopend Termoedelgk begin September Bg d Zaterdag plaats gehad hebb nde erkiezing van een dgkgraaf en een heemraad van h polder Zevenhoven gelegen ouder de gemeenteu Nieuwveen eu Zevenhoven Z Uoll eu Mijdrecht Utr gevorderd door aanstaande periodieke aftreding zgu herbenoemd voor de eersigenoemdc betrekking do heor J Habermeh gioudeigcuaar te Nieuwveeu eu voor laatstgenoemde de beer J Oostroin veehouder te Zevenhuizen gendc Vóór eeuige dagen ia door de gemeente politie te Oterscliie bij den bouwman M Van der t ruag aldaar et n paard iiangehoudeu J hetwelk door den eigenaar met meer andere paarden ten vervoer was toevertrouwd aau Coruelis Hollemau doch door de eu aan au der Gaag voor ƒ 40 was verkocht In den nacht tan Zaterdag op Z ndag heeft na bekomen informatiën de burgiinecster van Oversohie met i eu gemeente veldwachter Uysen en den agent v in politie J Van Hoorn ïioh naar Jouda begeven eu aldaar Curuelis Hollemau vuji zgu bed gelicht en gevankelyk naar Overschie gebracht Den Heer I H Smit alhier is eervol ontslag verleend uit ziju betrekking van godsdienslonderwgser met toelftnniug van een pensioen van ƒ 3U0 Wjj mogen niet nalaten bij dit bericht een woord van erkentelijkheid te voegen tol den lieer Sniit voor de nauwgezetheid en ijver waarmede hij vele jaren lang zijne betrekking vervulde Ëen eenvoudig man op de hoogte van zijn vak die een karig bezohligde betrekking langen tyd met grooten yver waarneemt en met onuitputtelijk geduld de vaak lastige jeugd belangstelling weet in Ie boezemen voor dat vak neemt zeker geen eerste plaats iu op de wereld gaat u elliohl onopgemerkt door bet leven maar hü verdient voorwaar meer de achting van den weldenkende dan menig hoogergeplnatate De beer Smit was zulk een man en hg moge er van verzekerd zijn dat eeu groot aantal oudleerlingen nog dikwijls qiet irenoegen terug denken aan den t d toen de lieer Smit hen inwijdde in de kennis der fiijbelsche f cschiedenis en dat het hun aller wensch is dat hij de laatste jaren zijns levens in goede gezondheid genieten moge vau de rust die hij door een jaren lange werkzaamheid zoo ten volle verdiend heeft Naar het If v d O verneemt ia 1 Ogier de Amsterdamsche makelaar in eifectcn die ecnige maanden geleden met een groote waarde aan effecten aan een zijner cliënten behoorende naar Parijs vluchtte en daar gevat werd op aanwijzing van de Amsterdamsche politic thans in volle vrijheid De man bevindt zich namelijk in het schoone Amerika Een gebrek aan formaliteit in de papieren te dezen opzichte door onze polilie verstrekt moet aanleiding zijn geweest dat hij toen hij door de Franache justitie aan België overgeleverd werd door de autoriteit van dit laatste land losgelaten is Na eenigcn tijd in Brussel vertoefd te hebben is Ogier naar Amerika gereisd By de Rijkt normaallessen te Berg Ambacht zijn na afgelegd examen nog 3 jongelingen uit Schoonhofeu toegelaten De inrichting telt thans 38 leerIbigen waarvan 14 uit Schoonhoven By de aanbesteding van het bouwen eener tweede openbare lagere school met ouderwüzerswoning te BergAmbacht zijn 9 biljetten ingekomen De hoogste inschrijving bedroeg ƒ 29 990 De heer H Stuiver te Lekkj rk was de laagste inschrijver voor ƒ 27 175 Te Üirecht heeft Zondag plaats gehad de eerste algemeene vergadering der vereeniging van inrichtingen tot bevordering van de koLpokincnting in Nederland In deze bijeenkomst werd het definitief bestuur benoemd nl de heeren dr Ali Cohen van Groningen dr Caraten van s Gravenhage en Wirtz de directeur van s rijks veeartsenijschool te Utrecht Tot leden van de commissie van redactie met het bestuur vuor de uit te geven schrifturen werden benoemd de heeren dr d Ailly van Amsterdam chir Frank van Haarlem en dr Godefroi Verscjiillende onderwerpen wwdeii behandihl in bet bel ing der Koepokinenting en onderscheidene punten opgedragen aan liet onderzoek van verschillende inrichtingen lellen van de Vereeniging Zooals men Zich zal herinneren is deze vereeniging met meer wetenschappelykeii grondslag in de plaats gekomen van de vroegere meer algemeene van gelijken aard Staten Generaal Tweius Kaheb Zitting van 23 Mei De heer Cremers heeft rapport uitgebracht op de Begeeringsinlichliugen op de bekende adressen van de Jong c s betrekkelijk handelingen van den Goavcrneur van Surinaine De Commissie stelt voor en over dat voorstel zal worden beraadslaagd onder dankbetuiging aan den Minister de eerst Ingekomen adressen ter griISs neder Ie leggen en omtrent het laatst ingekoraenc van de Jong te Utrecht nadere inlichtiugen van den Minister Tan Kolouicn te vragen De beraailslaging over de Draukwet werd voortgezet Art 17 bedreigt gevangenis of boet voor het sohenkrn nn sterken drank ann eeu kind beneden de 16 jaren of voor het gratis scheuken van sterkeu drank op een openbare verkooping De heer Borgesina wilde ook straf bedreigd heb beu tegen het schenken aan politie beanibten De Min achtte dat bedenkelijk omdat misbruik bij agenten en omkoopiug van de zijde van tappers bij administratieve maatregelen kunnen worüm voorkomen terwijl onvoorwaardelijk verbod tot claudestine versirekking aanleiding zou geven De nitt 17 19 werden goedgekeurd Art 2ü stelt gevangenisstraf of boete op het schenken van bedwelmenden drank aan een beschonkene op het dronkeu maken van een kind beneden de 16 jaren het met gewehl dwingen tot het gebruik van sterken drank By ziekte bij dood als gevolgen van het feit of als het feit door iemand in zgu beroep welk ook dat medebrengt het aciienken vau sterken drank is gepleegd worden de straften verzwaard of kun hem de uitoefening Vau d it beroep voor zekeren tyd ten hoogste van 5 jaar worden ontzegd De beer van Blom heeft voorgesteld om ten aan zien der twee laatstgenoeuidi feiten de straf aea tatie te maken en voor het eerste geval imperatie De Minislrr bestreed het amend v Bloni omdat de adtniuistraticve rechter zeer goed iemand van een beroep vervallen kan verklaren aan den rtcliler de regeling van de gevolgen der straf overlatende De Min w zigde echter nsder het artikel zóó dat de beroepsuntzetting als slrat voor de gepleegde feilen onttrokken wordt aan hei imperatief voorsclirift van ari S waarmede art 2U iu verband slaat Bg art 26 maakte de heer de Deuuforl bezwaui tegen de bepaling dat de politiebeambten ten allen lyde kunnen binnentreden overal waar steike drank verkocht wordt in t klein Spr meende dat die bepaling alleen mocht gelden voor die inrichtiugen ivuarvoor vergunning noodig is De Minister aaltvoordde echter dat dan groote ontduiking zou plaats hebben door hen die onder den naam van sociëteiten zoogenaamde sluipkroegea zouden oprichteu Dit gevaar inoet men niet wagen voor het berscnschimmig gevaar van willekeur vau burgemeesters Art 25 is onveranderd aangenomen Bg de bepalingen omtrent het burgcrlgk recht verzetten de lib van 3aar eu van HIck zich tegen de opneming van dergelgke bepalingen iu de Drankwet Door den heer van Jiick werd voorgesteld om de interpellatie van Houten te verschuiven tot na de postpakketti iiwel Dit voorstel is na een politiek debat verworpen met 43 tcgeu 25 stemmen De Memorie van antwoord op het ontwerp tot aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Merwede verbeterde Keulsche Vaart is verschenen De Minister vun Waterstaat heeft zgu voordracht daarbg gehandhaafd De afgetreden Gouierneur geueraal van Neder landschlndië de heer Van Lansberge is gisteren avond na enkele uren te Brussel te hebbeu vertoefd in het moederland teruggekeerd en ten 10 ure per Holl spoor te s Hage aangekomen Naar men verneemt zal Z Kxc zich te Brussel metterwoon vestigen Op 24 25 en 26 Juli wordt te Luik een internationale congres vau aanuemers gehouden Aan dit congres zal tevens een internationale tentoonstelling vau macliines in de werkplaatsen vmi Longdoz te Luik verbonden zijn welke tentoonstelling 24 Juli wordt geopend eu l Sepl wqrdt gesloten een teringn die echter voor verlenging vatbaar is Te Amsterdam werd Vrijdag gehouden de algemeene vergadering van de l rins Hendrik Stichting aayl voor den ouden behoefligen zeeman te Üjgmonil aan Zee onder voorzitting van d van Laar pred te Makkinga Uit het door den secretaris uitgebracht verslag bleek dal behalve eene vorstelgke gift van ƒ 3000 van een onbekende eu enkele van ninder bedrag de toestand der iuriohtiug wat belangstelling en ledental betrof niet vooruitging Het laalste was weder met 24 verminderd terwijl de rekening van In Memoriam van prins Hendrik met ecu tekort van ƒ 2000 sloot De watersnood en de Trausvaalsche quaestie hadden regenten in den weg gestaan om nog eens een vernieuwd beroep op de milddadigheid der natie Ie doen Verder voldeed het gebouw waarin de oude zeelieden z u gehuisvest op den duur goed aan zgne bestemming en kweten tjch de vader en moeder uitmuntend van hunne edele taak Uit de daarop door den penningmeester gedanerekening bleek dat er een tekort bestond van ƒ 1149 49V Door de te Botterdam gevestigde natiouale Leveusverzekeringsbiiuk is verslag uitgebracht omtrent haar weikzaamlicid Daaruit blijkt dat haar 18e boekjaar belangrijk was zij mocht zich verheugen over de beslissing van den Hoogeu Baad op 13 April 1880 waardoor zg met de verdere Ned maat achappijeu werd losgemaakt van de belemmerende bi palingeu der Kon bealuileu van 1830 De tarieven V erden dientengevolge herzien zoodat door lage tarieven en aandeel iu de winst met alle solide maalsohappijeu kan worden geconcurreerd Er zijn in 1880 kapitaalsverzekeringeu gesloteu voorƒ791 211 lijfrenten ƒ 9623 nieuwe prcmiën erden betaald ad ƒ 83 089 aan ineens gestarte premiën werd ƒ 34 344 ontvangen de bank betaalde uil aan sterfgevallen ƒ 148 278 aan uilkeeringeii bij leveu ƒ 101 315 aan Igfrenlen enz ƒ 64 720 aau afkoopsom op vernietigde contracten ƒ 40 166 60 voorstellen lot verzekering ad ƒ 123 282 werden geweigerd mc t vorhoogdi premiën werden vcrzikeringeii aangenomen ad ƒ 82 362 Het totaalcijfer der kapitaalsverz was nu ruim 10 niillioen van toekomstige kap verz ruim 1 millioeu hel geheel verzekerd bedrag was ƒ 12 185 327 Het dividend is op 5 pCt geslehl De gemeenteraad te Kralingen heeft Vrgdag met enkele wgzigiugen de door B eu W vasigeslelde voorwaarden tot verpachting der geuieentereiniging aangenomeu De verpuchting koinl in hoofdzaak hierop iieêr dat de paooter moet zorg drageu voor de geregelde verwisseling der closel enimèrs en elk closet met houtskool moet voorzien zgu Hel tertein en alle materialen thaua iu gebruik der gemeente ten dienste der reiniging zal aan hem ten gebruike worden gegeven Beparatiën eu vernieuwiugru eu aau de fabriek en aau de door hem gebruikte materialen komen voor rekeuiiig vnn den pachter De verpuchtiug wordt aangegaan voor den tgil vau drie jaren Hel netto bedrag van het feest op 13 Februari 11 in het Volkspsleis te Amsterdam ten voordeele der walersnoodlijdendeu gegeven met de daaraan verbonden loterg is thans aan den burgemeester als voorzitter der watersnood commissie ter hand gesteld De som is groot ƒ 48 965 24Vs De belsughebbeudeu bg de suiker industrie in EugeUud die sedert geruiineu Igd monstcrmeetings houden eu onder verschillende klassen van werklieden agitatie wekken teu gunste vau wat zg noemen compenseerende reohteu tegeuuver de uitvorrpremiea van andere natiën hebben bij het Ministerie niet veel succes op hun Blr ven Dezer dugeu vervoegde zich eeu deputatie zeer sterk iu aantal en uil vele vooruanie steden gedelegeerdeu bevattende bg den heer Gladstone om op vervulling huoiier welbekende wensohen aau te dringen De deputatie begaf zich iu uitweidingen van allerlei aard eu braöbt allerlei phrases te berde totdat do heer Gladstone dien woordenvloed stelpte eu op eeuige praciische en feitelijke vragen antwoord verzocht Hg solignt de heeren met zgn vragen deerlgk iu verlegenheiil te hebbeu gebracht althans zij wisten niet andere dan outwijkende antwoorden te geven Z n de suikerrafBuadi gen werkelgk achteruitgegaan en laten zich oompeimeerende rechten op de suikers uit bepaalde landen rgmen met de bestaande handelsIraclateu f Dit wareu de hoofdvragen waarop de deputatie geen antwoord wist te geven Op hel eerste punt wist zij niels anders te zeggen dan dut op sommige plaatsen de raffinaderijen waMU gesloten en dat er veel miuder broodsuiker dan vroeger werd geraffineerd doch erkennen moest zg dat daarentegen de raffinaderijen vau moUt augar waren toegenomen De deputatie zal wel tol de overtuiging zgn gekomen dal zg van hel Ministerie niet veel heeft te wichteu Jhr P A Serraris gep mig oor der iufanterie die iu de kracht zgus levens blind gewordeu ia heeft sedert hein dat ongeluk overtrof zich geheel gewijd aan de verbetering van het lot der blinden die zooals wij van tgd tot tyd reeds hebben medegedeeld menigeu praclischen arbeid aan hem te dankeu hebben Thans heeft jhr Serrsris een brochure in het licht gegeven by den uitgever J L Begers te Utrecht waarin hg Blindcnarbeid behandel Zilf heeft lig ondervonden dat de mechanische arbeid als matten vlechlen netten breien enz de nuodige afleiding niet scheukt Daarom nam hg zgu toevlucht tot het vervaardigen van ruwe voorwerpen en aangemoedigd door t betrckkelgk welslagen eener eerste proeve verkreeg hg langzamerhand een groote bedrevenheid in de vervaardiging vooral van zulke voorwerpen 4lie den kunstzin bezighouden bg het ontwerpen en bij de aitvoeting der conceptie evenveel aandacht als overleg vorderen Wat hem zelf tot troost heeft verstrekt wil hg ook gaarne aan anderen leeren De heer Serraria drukt daarom den weuach uit dat te Utrecht waar een gesticht voor oóglijders is tot voorbereiding voor het leeren verriohien vaii arbeid als timmerwerk houtsnijwerk en vlak sngwerk een gelegenheid worde in t leven geroepen Kon eeu weldadige hand daarvoor geld bestemmen hg is bereid in zoodanig asyl inlichtingen te geven onveilig maken hebben een nieuw middel bedacht om personen te overvallen eu liebben d iar zulk eeu liandisheid iu verkregen dat zij bguu nooit huu doel missen Zij werpen evviials niea op de jacht op paarden doet hun slaclitolTer een lasso over het hoofd eu trekken hem dan omver l c persoon die niet op zulk eoi ontmoeting bedacbl i lean zich dau oul moeielgk verwereu zoodal hij mei h ede uogeii moei aanzien dat de dieven hem zijn geld en horloge afnemen Veelal gebeuri hit ook dat de aanvallers huu slachloder zoo toetakelen dat het voor dezen onmogelijk is beu te vervolgen zoodat zij totdusverre nog steeds aan de handen der politie ontkwamen Een Australisch blid verhaalt dat voor eenigeii lijd in de nabijheid van Turakiua een trein door rup seu werd opgehouden Een menigte v iii die diereu kropen over de rail iu de richting naar een korenveld en laugï imerhand begon de trein langzamer te rijden totdat hij eindelijk geheel slilstond De machinist bimerkte dat de wielen der locüinoUef iloor het groote aantal doodgedrukte rupsen zoo glad gewordeu waren dat ze wel draaiden maar niet voortgingen Nadat meu eeu eindweegs de rails met land haJ bestrooid kon de trein eindelijk de reis hervatten maar gedurende ilat oponthoud waren er zulk eeu groot aaUlal rupsen in de wagens gekropen dat men geen plaatsje meer kou vinden zonder zulk ecu dier aan te treffen wal uiet weiufg biuderiijk voor de reizigers was Iu het tijdperk van 17 April tot 14 Mei jl zijn blijkens ingekomen ambtsberichten 3 ruudereii in NoordHolland door longziekte aangelast Iu het daaraan voorafgaand tijdperk van vier weken waren 8 runderen door die ziekte aangetast SlmUcoiiranl i April 1881 no 100 Te Geneve is de groout fabrikani iu bijouterieën benevens 17 anderen gearresteerd wegens het fabrioeeren van Egyptische munten met de beeltenis van den Paus De twee laatste kisten uit Geneve gezonden werden te Alexaudric aaiigehoudcu Uit Iloermoud wordt gemeld Te Rotterdam zgn dagelgksch bestuur en gemeeuteraad vervuld van waarachlige liefde voor het ouderwgs geen offers zijn bun te zwaar om de openbare school te doen zijn wat zij weten moet Wat al gloeiende toasten zgu op dit thema uilgesproken in de Rotiestad waar men van tousteu uiet afkeerig ia Heu bracht audereu in den waan neen men geloofde blijkbaar zeil dat lil geen stad vau Nederland het openbaar oujerwgs minder te wenscheii overliet dau te Hotterdani Toen ecnige jaren geleden de schoolopziener mr A M de Coek op gebiedende verbettringen aandrong eu daarbij blgk gaf met hel algemeen oordeel niet in te stemnieu was men ten stadhuize o zoo veroulwaardigd en was hel alsof er getwijfeld werd aan de heiligheid van het heilige Eu welke mededeeling vindt men thans iu de Nieuice RoUtrdamcke Courant van 12 dezer I Dat op 1 April omdat er geen plaats was zgn af je e7 eu aan de volkascholen 513 kinderen aau de scholen van uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs 164 aan de bewaarscholen 528 te zaïneu 1205 kinderen waarvau 677 voor wie naar de wel plaats moei zgu op de openbare school En dat gebeurt aan de groene twijg vun het liberalisme Men is te Hotterdam bezig met het opricht ten van een nieuw kiezersbond Och ilat écu der Uit eeu vlak onder de oude wallen der sad jj j programma luidde wij enschen gelegen weide is in len nacht tusscheu Vrgdag I woorden bekrachtien Zaterdag eeu luk slachtvee aan een slager te j VolhMad dezer slede behoorende ontvreemd Eerst in den = voormiddag werd de diefstal opgemerkt waarna 2 2 jarig meisje te Morbach is ten gevolge van onmiddelgk door de politie langs de grenzen de y fokVm Ujdeiide koe door die noodige informaties zijn ingewonnen tot nu toe aangetast eu reeds den volgenden dagoaude evenwel nog zonder goed gevolg Het geval baart te meer opspraak omdat vermoedelijk de ontvoering plaats gehad moet hebben langs den wig die druk gesurveilleerd wordt door de ambtenaren der belastingen en door een vrij goed bewoonde streek loopt en de grensbewoncrs bier lang verschoond zgu gebleven van de annexatieznoht der overburen De Pruisische polilie verbiedt overal het optredenvau den magr etiseur Hansen op grond dat zijnmanoeuvres schadelijk zijn voor de gezondheid vsnde zoogenaamde mediums Te Trannstein in Beieren schgnt het nog alles behalve zomer ten minste moesten de sneeuwvegers vóór eejiige dagen weder uil de bergplaats gehaald wordeu om de massa sneeuw die s nachts gevallen was weg te ruimen In enkele gedeelten der stad reed men met sleden eu de mensohen waren zoo dik gekleed alsof men in het hartje van December was gevolgen overleden Zg was ook met den veldarbeid bezig geweest en luul door het koude en natte weder open handen gekregen en daar deze in aanraking kwamen met ne uiers van de koe had de besmetting zich aan haar medegedeeld De Effectenbeurs XXXVII Amsterdam 23 Mei 1881 Bestendiger dan men haar veelal acht bleef de beurs in de aigeloopen week doch de bestendigheid bestond hoofdzakelijk uit de geringe omzet voor bijna alle Europeesche waarden Hel was met recht een stille week Alleen Spanjaarden vormden eeuige diukle De Amerikaausche markt hield zich flink BiNNENLANDSCMK WAARDEN Staottjoudien noteerden ongeveer 4 booger Een werkman te Pargs die Dinsdagmorgen in beschonken toestand op zijn werk kwam en daarom ontslagen werd legde zich i een zaudkur te slapen Eeuige oogeublikken later begouneu zgn makkers de kar te vullen zouder dat zg den dronkaard bemerkten die zander eeuige beweging te maken gerust bleef slapen Niet weinig verschrikt stonden zg te kijken toen op eeu andere plaats de kar geledigd werd en hun makker daarmede uitrolde Alle pogingen om hem weder in het leven terug te brengen bleven vruchteloos de man was onder de zundvrachtgestikt Premieleeningen Amst en Paleislotcn wareu 1 do Qemecuteorediet i hooger Spoonoeglemmgen waren tamelgk geanimeerd Er was eeuige rgzing in de Boxtel Wezel waardeii de gestemp Ie Hyp steeg 3 de 4Vi o Obl l i de aand j Ook aaud Kijusp en do Ind Sp waren circa hooger andere soorten 1 o gelgke daling ondergingen aaud Expl mij Mmirieek Kaarden Di gunstige geruchten omtrent hel dividend der Nieuwe Afr Hv zgn door de werkelgkheid uog ovcrtroffeu dit raag terecht Ben bende dieren die de omstreken vau Lyou eeu witte kraai wordeu genoemd Br zou nota bene Centraalwaarden slolen lager de aaud l j de j i g kuunen worden uitgedeeld doch wijselijk besloot men 25 tol rtservi fonds te beleggen en dus 28 dividend te geven Het kan toch schikken De aaud vlogen vau 165 op 195 en sluleu op 188 s Ook in andere soorten was de stemming willig Baukacticu 3 Stoouiv NedcrI 5 ilii Java eu Zeeland 3 hooger Zelfs itoii Hv kwain een weinig l op De teiiige dissonant gaf de Handel mij daar zij 1 g moest prijs geven EuttOPEEscHE WAAKDEN Stoattfondieii De verbetering voor Spaausclif fondsen gold hoofdzakelijk de l j Buiteiil die door vraag van Londen en Parijs j o stegen Ook Portugexzen en Iialiancn hielden iich goed en Hong goudrenten waren mede hooger de 5 1 de 6 Oostenrijkers circa hiiter de 4 goudl zelfs 1 Ook Bussen werdeu alle a l 4 miiidir verhandeld Zoowel Turken als Egypte werden tot lagere prijzen aangeboden PremieleentHffen Hoewel de handel weinig te beduideu had vall toch voor enkele soorten een rijziiig ie noteeren Oostenr 54 wareu 1 Weenerloleu Va Madrid 3 hooger Bussen flauw 64 o 66 3 o Ifg f Zoowel Antw als Oostenr 58 verloren 1 SpuorKegleeniHgen Bus ische Sp wareu allen aangebodeu en j a l lager Ook VicI Em eu Warschau Weeueu verminderden resp 1 eu l i pCl Aand eu Obl Theiss Spw hooger Ameeikaansche waaeuen StaaUfondten Van de Noord Am monteerde 5 pCt 71 2 pCl en de Vereen Am fondsen 3c Serie 5 pCl Lager sloten de 4pCi 77 b 8 pCt Cerl Florida Vs gecous Louisiana s 1 en Mexicaueu circa Z Van Zuid Ain bleven Columbianen dalende zij verloreu weer 2 j ook Peru Omtrent Venezuela kwamen officieele tijdingen die zóóguusiig luidden dat zij een rljziug van circa 1 pCt ten gevolge hadden Spoorweglemingen Ook thans zal ik mij tot de voornaamste veranderingen bepalen De Inc Bnds P Royal werden 14 pCt hooger grif geuomeu naar men zegt voor Amerik rekeuiug Toledo Peoria 2e hyp 6 Cen r Pac sh en do Wobash St Louis 3 p Jl de overige minder Lager sloten Ciuadn South sh l a Cairo St Lonis eu Denv Rio 1 pCt n r Vereen Ara Hyp Syr waarden monteerden 4 pCt luduttrieeh Kaarden Et onUtond plotseling eene bijzondere liefhebbcrg iu Louisiana Cit Bk sh die en rijzing van circa U pCt teugevolge had Maxwell s sh 1 pCt beier doch Inc Buds do gelijk bedrag lager Vrolongatie renU a 3 pCl ruim Ie bekomen P S Er was heden meer animo eu de bnitenl koersen waren ook voor Russen williger De groote aauvoer uif het binnenland veroorzaakte chtergeen noemenswaarde rijzing Onze Slaalsfondsen uoteerdeu 65 j 79 103 eu 103Vi6 n verkeerden iu vaste steaiming Ook de premiekeningen waren flink Auist loten ƒ 1000 106 f 100 llOVj Kolt lOl Rem er 95V4 Iu Spoorwegleeuingeu ging weinig om behalve in Cculraalwaardeu die beter loleu aaud 46 gest Obl 721 3 uilg sch 411 4 üe rijziug van Indu lrieele waarden hield aau Aaud Afr Hv sloleu 201 Roti Hv Il Haudtlmij lijd 109Vs Stoomv Ned 119 s Java 51 Zeelaud 57 Van Russeu waren de Guldeusoorten s 1 pCl lager do £ 77 Vs l K J Vj 80 A hooger Zoowel Spaoj als Turken en Egypte iiiouteerdeu I Sporen geen variatie V tlU Xltlltll uaiili uuvyii 1 hooger Ook Sporeu zeer geanimeerd Illii ois Pad EliSabahtown 3 de overige 2 a Inc Bnds Maxwell s iitede 2 pCt beter Van Amerik waren 8pCt Florida s Columbic beter Jl i OSTER icr Bnsr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan oubekeiidfu gednrenke het Ie kwartaal 1881 uit Gouda naar het Buitenland verzonden en door tusschen j komst van het Posvkauloor terug te bekomen Verzonden geweest naar BELGIË G van der Laan Antwerpen ENGELAND Mej J A Olifiets Londen FRANKRIJK Désiró Lille LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekeaden gedurende de 2e helft der maand April 1881 uit Gouda verzonden en door tussohenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen Dirk Rehorst Amsterdam H Rifse Haarlem C Compeer haastrecht Jieks Sloul Krimpen A den Oude Waddinxveeu Stolker Wilnis Vau de Hulpkautoreu HAASTRECHT M g U Koker Amsterdam