Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1881

MOORDRECHT J V d Wal Goudriaan STOL WIJK G A Zomer Cnlenborg WADDINXVEEN J lie Jonge Gouda BHIBFK ARTE f Van Venuleii K ralnigt 11 Goadu 21 M i 1831 Üt Direcleor vu bet Poatlianlaor te Guuila SIMONS GEVONDEN en laii bet Bureau vau Politic gedeponeerd Een Rooinich kerkb ek een vruuwrii uik waarin iiuige voorwerpen etn Porlemaiinaie met geld ecu Parapluie eeu Porttfeuille een Sleutel verinoedelgk van ecu tal waar uiui eeu luuw met blok een Zakdoek Bg den Commiuaris vau Politie tgn iulichtingeii te bekomen omtrent een opgevischt klein üud vitf jhersroeibootje met twee banken en bun waaraan een atuk gieren ketting met een stuk hout Vrpi 27 Wl N 2614 1881 GOUDSCHEt COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Burgerlijke Staad RKHOREN 20 Mai Oormlu ouder P Kuoop en J ii Bjialru 21 ornelis ouders ff van Oudaboorn ttt M van Dunk Heodiila Cornelia oudera F X DauJt en A M an dr Pavoordt ii Gliiibelh Harbara ouders P itme en C P Vcrdriea Mepbuuas Ju8e jliua Heudneua oudera i S U V Breukelen H an Relfen Kliubeth Jubanna oudera A i de Keus en A C dun t del OVERLEDEN O Mei W Hoogland wed li kop iniül 74 j U f KouweiiberK Hl 22 J Uermana B3 j C Perk M j sa B Sonabeek wed J tleetnian se J A J aan der Bree S j De inzending van advertentfdn kanipeschieden tot éét uor des namiddags 7an den dag der nltgave ADVERTEN TlfiW M 25 JAfiIGE II M WILLEM D N HERTOG M BETJE SMIT M Gouda 25 Mei 1881 9 Hunne dankbare Kindereu Behuwden Kleinkind M ife Wi Ksn Heden overleed onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer K van DAM in den onderdom van 70 jaren Namens de Kinderen en Behnwdkinderen Dk WgD A VAN LIT VAN Dak Haattrteht 23 Mei 1881 Den WelEdelZeergeleerden Heer Dr A ROMEUN zg mynen innigen dank gebracht ook van mgne Ëcbtgenoote en Kinderen voor de baitenmate betoonde yver en voor de zoo nauwgezet en doeltreffend gekozen maatregelen tgdens mgne ziekte genomen zoodat ik na Hem aan den WelEdelZeergeleerden Heer Dr A ROMËIJN mgn herstel te d ken heb Hoogachtend C J VAN Dl PAVOORDT GevoeUg voor de talrgke ja algemeene blgken van belangstelling in zoo mime mate aan mgn ziekbed ondervonden breng ik hg mgn herstel aan all n mgnen innigen dank voor die algemeene en bartelgke deelneming welke getuigt van eene zoo algemoene en oprechte sympathie als waarop ik nimmer aansjiraak hwi durven maken Ontvangt allen mgneo innigen dank en die van mgne Echtgenoote en Kinderen Hoogachtend C J VAN Dl PAVOOBDT Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Wie een fataoenlgk oppassend ONDERWUZEBSGEZIN door ramp en tegenspoed partg en veroordeelzucht der wereld buiten betrekking en in armoede gedompeld c c 30 jaren hier woonachtig voor broodëgebrek kunnen hoeden hun tusschenkomst kunnen verleenen om het werk en brood te geven of met eene kleine geldelgke opolfering wenschen te schragen opdat bet zich voor God en het geweten een verautwoordbaren uitweg wete te verschaffen die vinden in Gods liefde en zegen hun een wig loon Letter A hg den Llitgerer dezer Courant DAGELIJKS 7EIISCIE mmm bij J RIETVELD op de Haven en bg A RIETVELD Tiendeweg TE KOOPi Voorbladen bg liAAlniAAKEHS Baven Diverae AritVer iacba Koek Rotterdamaebe Fepcrkoek llaajiacbe Hrokkoek Poiiti Koek Fabriekaat J H Krul NoorJeinde a Hage Verwacht tratdnaga da fijnste kwaliteit Talelkoek u t de Macblnale Koekbakkerg ran R J de Kroes te Qunucbam eene zeer goed ingerichte OlfJilSRPUI met Dubbele Deur in t midden en wederzgd Schuiframen met tegenwichten koorden enz tuimelend Trehraam voor het genoemde draaiende Blinden en Inmetluiken voorts Hardsteen Neuten met dito Dorpel zeer geschikt voor Kaaswinkel Pakhuis enz enz N KONINGS Hz Uit de hand TE KOOP of TB flUüB een FLINK HUIS met PAKHUIS daarachter geschikt voor vale affaires staande op een drukke stand der stad Brieven franco onder letters A Z hg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr Lange Tiendeweg D 50a Mevr de KONING MUNTING van Oordt Peperstraat 246 verlangt tegen primo Augustus of vroeger EENE BEKWAME ZINDELIJKE In de Bierbottelarij De ÏPosthoom Zeugentraat 8S WORDT TERSTOND GEVRAAGD EEN DIEl STBODE DIEI STBODE GESCrnZT FESSOOir om tevens in de Bierhalle te assiateeren Adres in persoon aan de Bierhalle In een Bnrgerhaisgezin wordt EENE FLINKE DIHN8TBODE geymagi loon naar bekwaamheid koken geen vereischte Adres onder No 583 hg den Uitgever der Ooudsche Courant GEVRAAGD een DAG1 IELSJE in een KLEIN GEZIN Crabethstraat Q 243 Spreekuur 6 7 uur s avonds advekte tie in alle Binnen en BuitenUtndaehe Couranten worden dadelnk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda m Eén afschrift is voldoende m S @ Si uit het MAGAZUN van E BRANDSMA t AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVBBELINDER J Markt 148 Gouda ANTWERPEN Salvator Charleslown De prijs der fijne gerookte WettfaaltduBankethammetjet van 4 tot 7 Kitoê f h ponden e êoort blijft bepaald op 72 holl cent per Kilo of h ponden tot PiakHerdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vrachtvrg op rembours enkeliets inkom rechten te betalen bg ontvangst wijze om ze opperbeet te bereiden aordtgratie bijgevoegd verzendingen bij mintteni 15 0 20 A ponden voor montter vrackbmj Aanvragen franco brieven of p kaarten I J STRÜUF Antwerpen België Extra irezonde fijne Hoagfversterkende TAFEL LIEEÏÏEEN IN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 verse aUende UntoonsUUingen Specialiteiten van de firma WAUTER8 DB BU8SCHER MeehM Fabriek voor Boaendaal Nd Bt B S IH0 OEÏT Vertegenwoordiger voor Gouda en Omttreken C M van dbb MEE Spieringstraat F 47 Gouiia Verkrijgbaar Ie Gouda W N RAAIJMAAKER8 Banketbakker Ooatbaven id C GELUK Winkelier Blaanwatraat Alpin G DE BLANKEN SIgtcr in Wgn en Likeur 767 Getuigschriften 3 gouden Medailles Pargs Londen en Berlgn een zilveren te NewYork weergaloos debiet Geen Grootspraak Mr THEOPHILE met deze heb ik het genoegen uw mede te deelen t mgn wensch is dat ook anderen de Haar ontwikkeling balsem mogen aanwenden daar ik bereid ben aan ieder die er mg naar vraagt de volle waarheid te zeggen wegens uw preparaat Ik moet eerlgk begden dat ik u naast God die dit haanniddel beliefde te zegenen de eer van zoo een spoedige genezing moet geven Mtlièkerke bij Middelburg Mit alle achting w iet Nej H S uln NB Ontbiedt op een brief kaart het boekje ons aller voordeel t wordt u gratis gezonden Heeft u een of ander gebrek aan nw hoofdhaar franco aanvraag om de balsem i ƒ 2 de flacon Heeft n grgs of rood haar of baard franco aanvraag om het prachtige klenrmiddel 2 de flacon in blond bruin en zwart Zonder weerga Hr THEOPHILE Nederlander en Haarknndi Frederik idein 38 Amiterdam De m ig ve dezer OourMit geschiedt 0 OA6 WOENSDAG en VRIJDAG In de Sta l DINSDAG DONDEBDAQ ei KAlBStt DAG De prgs per drie maanden it 1 28 franco per post 1 50 KEXMStiEniMG BURGËXEEaTllK en WETHOUDKBS van Qouda brengen tor k nni van de ingentenen dat het primitief koUer der plantselgke directe belasting in leze Gemeente voor het dienstjaar 1881 duor Heeren Mepittoerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter isvoidering aan den Heer Ontvsn Bl deier Gemeente ia Wegeionden CH UDA Ato 2S Mei 1881 Burgemeeatar es Wrthonden voomornid VA BKBGBN UZENDOOKN De Seerelarie BROUWER sris BUITENLAND JiuUNUHbcmnatckL De Pr iuiehe truepeu hebbeu Zaterdag weder gevochten nu echter niet in Tunu tegen de Kronmira maar in de kulonte Algerie elve legen Algergnaohe Arabieren Ten ilolte hebben de Frantche troepen het gewonnen maar er ohgul vrg hevig gevochten te gn Er vielen SSO Arabieren terwgl 40 Pranichen gedood en ongeveer evenveel gewaad ign Er t geen beter pleidooi te houden voor de expeditie naar ïuiiia dan het eenvoudige verhaal van den opatand in Algiera Zoolang de I nuiaoben het niet geleerd hebbeu om door goede kolonisatie eu door eeononiiohe ontwikkeling dea laoda de Arabieren voor zich te wii uen en dat lal miaaobieu nog heel lang duren cootaug kun het Vrautcbe gezag enkel door militair prettige worden gehandhaafd Voor de Franicbe troepen naar Tunit trokken riepen velen angilig uit dat men een iproug m den blinde deed en gevaar liep aioh in eeu afgrond van onbekende rampen Ie tlorten Hel ia w groote vaart niet geloopen üe expeditie waa eene militaire wandeling met enkele iuoideuten maar regen en ivinil waren de grootite vganden loodat een Franach officier aan igne familie lohreei Rare lauden die warme landen t i er altgd koud Maandag i het verdrag met Tuuia met algemeene atemraeu dour de Parijiche Kamer der Afgevaardigden aangenomen Sleefati 1 lid waa tegen Op den seuaat Irai ht men van beide lijden invloed uit te oefenen ten aaniieu vau Um eemlin de liite Men vermoedt cohter dat de leuant bet recht der kumer tal erkennen om hare eigen verkiezing te regelen zoodst bet ontwerp ouder moeite wet lal worden Tuaachen Ooitenrgk en Duitaohland ia een haud lstraottmt geteekend waarbg iedere coutraotaut den ander mrt de door hem het ineeit bevoorrechte ttttcii gelgkitelt De Koning van Italië heeft den heer Fariui pretident der kamer verzocht een ministerie samen te telleu maar de heer Farini vond dat ign gexondheidstoestand dal sware werk uiet raadzaam voor hem deed zijn De crisis ia dus nog niet voorbg Dertien nieuwe iiiheohtenisnemingen o a vau eeu katholiek priester hebben verleden Zaterdag in Ierland plaats gehad Denzelfden avond in hel Lagerhuis door den heer O Sullivan en verscheidene anderen der groep Farnell hierover geïnterpelleerd gaf de heer Gladstone te kennen dat hg eene aanstaande uiting waarschijnigk die van morgeu zou wjden aan eeu debat over de werking der be truKelin mialregeleli door Me regeeriug gcuoraeu kraohteuB de volaaefat tia door hel P irteneut veralrekl Eene motie van èfkenring zal bg deze gilegeahMd dooreen of anderp r kovu ndert worden voorgesnld Ook de heer Breanan seetMarit der Land leu e it in keehteiiis genomen Br zijn reed over de 50 amendementeu op de lersche I ndbill aangekondigit De heer CharUs Rustril brengt er een 50 de hi r Oivau eeu 70 de heer Litton een 80 ter lafi terwijl vericheideue audere ledm rr van 20 tol fO stuks voor hunne rekeoing hebben genomen lelzen weinig nieuws goed ingelichte wordt verzekerd voornemens is om opiicbte van de gttl uit te oereu De iMriefcleu uit Petersburg ia eouttsirttieve miar di brieve it dè Rutsisok l dat Alaswdir in vol bet teMaauMit as zoofteuaamdsrartmn maar £ it Ki lu oadigiiig daarTan ont ig achtte Mellikoff eg Abas meenden eokter dat de afkoadiging oumiddellgk moet volgen en wilden hun meening doordrijven bon ontslag kon tocu uiet meer nitblgven De Czaar oatving een Jodeudeputatie eu liet mh inlichten over de vwvolgingeu waaraan de Semieten Uootttaan Het aohiJDt dat de bestureu tot luzicbl komen wel wat l iat dat de Jodenvervolging Rutlands welvaart schaden en den haudel gevoelig benadeelen zal BINNENLA ND GOUD 25 Mei 1881 Thans kunneu wij als een feil mededeelen dat de htci inr S Vissering Minister van Fiuantien sdjn ontslag beeft ingediend In de beden gehoudeu zitting r Tweede Kamer is de motie van den heer van Houten om te verklaren dat het landsbelang verbiedt de heniening van het kiesrecht nog langer te verschuiven ingetrokken en daarop eeue motie van de hh van Deldeu Idzerda en vau Reet luidende De Kaïuer van oordeel dat herziening van het kiesrecht ensohelgk is gaat over tot de orde vau den dag aangenomen met algemeene 70 stemmen De Standaard is nu gerust gesteld over de werkzaamheid der Goudsohe anti revolutiounairen eu zegt Het getg keert Eerst stil is Gouda nu op eeus iu volle levau gezet Laat de vrienden iu het land gerust igu ook in Gouiln is men wakker eu waakt De beer B i Swaan predikant bg de Ned Hcrv Gemeente alhier staat op het zestal opgemaakt voor de vacature te Dordrecht Iu ziju Memorie van Antwoord betreffende den Waterweg van Amsterdam naar den Rijn die men in uittreksel in dit numnier van ons blad vindt zegt de Minister van Waterstaat enz ook nog het volgende De ondergeteckende heeft van Gedep Staten van Zuid en Noordhollund nog geen inededeeling ontvangen in hoever het door hem aan die collegiën aanbevolen nader overleg voor het plan van den vaarweg van Amsterdam naar Rotterdam tot ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte i Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN een bevredigende uitkomst heeft geleid In het belang der zaak blijft bij ensoben dat alsnog overeeusUmming zal warden verkregen en dit U meer daar de toestand der Mallegattluia te Gouda denkelijk groote herstellingeu zal noodig hebben Indien lie hentelling kon worden uitgesteld lot de nieuwe sluis vaar den verbeterden waterweg gemaakt is dan zou daardoor bet groot bezwaar voor de scheepvaart voorkomen worden dat andern de vaart geruimen tgd zou moeten gestremd zijn Zonder een leer spoedige bealiasiugzal tijdelijke sluiting van de vaart voor de grootere vaartuigen onvermijdelgk rijn Gadep Sutcn van Zuidholbind zijn act dit belang in kennis gesteld VERGADERING van dkn GKMEENTERAA D Vrgdag den 27 Mei 1881 des naniddagt 1 ure ten eMk te bthatutelai De Bekening der dienstd Schutter over het jaar 1880 Het voorstel tot wijziging der Gemeentebegrooting dienst 1880 Het vooretel betreffende de regeling van het pwsoneel der JMriiren aan het Progjrmnasium én het bedrag hutffiCT jaarwedden 3te benoemen Twee Jjeden en twee plaatsvervangende Leden in het Stembureau voor de verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer der Staten eneraal In het FerOag m de toe$ta d der OemtetU Gouda ovar 1880 lezen wij het volgende omtrent de Uhrye De in deze Gemeente bestaande opeubare boekerij bekend onder den naam van de Librije is gevestigd in eeu bovenvertrek deel nitmakeude van de Qrouteof Si Janskerk Zij IS kosteloos voor een ieder toegaukelgk des Woensdags van 12 tot 2 unr in den middag Hel beheer der boekerg is opgedragen aan eeu Collegie van LIbrijemeetlers in welks samenstelling gedurende het afgeloopen jaar geene verandering kwam Het aantal boekdeelen dat ongeveer 4800 bedroeg werd door aankoop van onde en nieuwe werkeu vermeerderd Ook ontving de Librije van veraohillende beUuigttellenden boekwerken ten geschenke Tot deze laattten behooren de Sententieu bij den Hove van HoUandt ghe arresteert jegens Reyuier van Oldenbariieveh e a over haeriuyder grouwelycke eude moordadige Con spiratie jegens den Persoon van den Doorluchtigtu ende Hooghgrboren Vorst den Heere Prince van Oraugieo etc mitsgaders tegen den wettlandt van t Landt ghepronuncieert ende gheexeouleert den 29 Marlii 1623 Iets over het St Lnoatgilde te Gouda Medegedeeld door den Luit Kol Xio Scbcltema te Gouda iu het Archief voor Nederlaodsche Kunstgesehiedeuis De Noordsohe Weereld Reyaaa van de Heeren Martiniert en Pre lerick Martens naar het Noorden in 1653 au 1671 uitgegeven te Amsterdam in 1685 Voyagie gedaan door Jacob Janssen de Boy na Borneo en Atohin in t Jaar 1691 eu andere Aangekocht werden o a u