Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1881

Juiui Gtidei Leven en Beatuur au Johan de Witl Ëeue Jolleclit HtitiettirijvtHgeii bestaiinile uil 13 deelen tr Autlerdain uitgügoeu bi Joost Hartgerl iu 164 JU Qthari Hiatoire de U BrlKique a ouiii luciictiucut du lü aièole Mémoires du ién ral cumte WM dnr Metre By gelegenheid der oulbttlling vau het grrteukleekeu der Gebroeders de Itoulinun alhier opgericht bfsorgden Libryeiucfsters daarloe door den Qemeeuteruail gen iiolili id een afdruk au het op het Museum van Oudheden berustende inanusciipt getiteld Goti rerhael lant gene wederniiren is iFnderiek de Houtman lot Aichein iul eyliiiidt üStimalra Iiideu tydt van ses rnde twintioh maeu deu die hy aldaer geuanghen is gheweest De uitgave vau dit houdscbrift lobyut met belangstelling door beuefenuren der v nlerliiudsche historie te worden begroet Ue catalogus der liibrye is bij den custos verkrygbaar Ue kogteu der boekery wordcu bestreden uil de renten van een kapitaal ingeschreven op het Grootboek der Nationale Sohuld en uit eene jiiiirlijksche subsidie van de Gemeente ad lUO In hel bovengenoemd Vertlag leien wy het volgende onttreut liel Stedelyt Muteum tok Oudheden Het Museum werd in het afgeloopen jaiir bezocht door 1134 personen waarvan 7SO tegen den giwoueu enlr prys van 26 cents en 404 tegen den verlaagden prgs van 10 cents In het jaar te voren betlrocg het aantal bezoekers 902 dus Ui minder Velen zoo iiigezeleuen als elders wouen lGu deden vau hunne belangstelling blykeii iloor merkwaardige voorwerpen ten gescheulÉe of in bruikleeh aan bet Museum af te staan Onder de ontvangen voorwerpen kunnen worden genoemd eene Goudsohe uitgave van Jacob Cati gedrukt by Fieter Ramraeiyn eeue uit de hand gekleurde kaart van Bynland Ao 1647 i eene buste met voetstuk van Koning Willem II een gelitbographeerde brief van Hieroiiymns van Beverninok een eigenhandig geschreven brief van Jan Willem Frtso Prius van Oranje ld Leeuwarden 80 December 1710 eene gravure naar het Triptyohon viin Dirsk Barends het portret van den Heer Mr Martinus vau Toulou Raad in de Vroedschap later Schepen Thesaurier Baljuw en Schout en eindelijk in 1737 Burgemeester van Gouda eene koperen gravure viin Jaooba van Beijereu eene koperen gravure van Frank van Borselen de knjuitsbel van den Adniirnal H M Tromp eeu horloge gevat in kristallen kast loopende op eene kattesnaar een zijden lint gekleurde teckening benevens twee knipsels in perkament betrekking hebbende op den slag bij Doggersbaiik Ao 1781 By gclegcuheid der fcestelyke outholling van het HoutmauS Monnmcnt warden alle op het Museum berustende zaken welke aan het beroemde broederpaar herinneren op het Bandhuis tentoongesteld Het Hoofd Comité voor het Monument schonk aan het Mnseum bet model van het opgerichte gedenkteeken Het Museum verkeert in guustigen toestand doch de ruimte tot berging der voorwerpen laat te weuschen over Vele kaarten portretten platen enz kunnen dientengevolge gerne doelmatige plaats erlangen De Commissie vau Toezicht koestert de hoop dat hierin spoedig verandering moge komen De Ciimmiasie onderging iu 1880 geeue verandering In de zitting der Rotterdamsebe Arr Rechtbank van gisteren werd o a veroordeeld P V schoenmakersknecht te Schoonhoven jekl van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie tot ƒ 1 boete of 1 dag gev 3 M K handelaar te Schoonhoven brki van hoon bq geschrifte werd vrijgesproken omdat de Rechtbank oordeelde dat de bedoeling der gecrimineerde woorden meer was concurrentie dan boon in den zin der wet bedoeld de rechtbank verklaarde ïioh wijders onberoegd om uitspraak te doen op de gestelde civiele actie tot schadevergoeding Verrolgeiui stond terecht J L gondsmid te Schoonhoven bekl van diefstal in dienstbaarheid Eisch 3 maanden gev cell Over S dagen uitspraak Staten Oeneraal Twkede Kamxs zitting ran 24 Mei 1881 In deze zitting werd de beraailalaging over de drankwet voortgezet De Minister van Justitie verklaarde de bepalingen betrekkelijk het bfirgerlyk recht voortoopig in te trekken De heeren Lieftinck en Heijdenryck brachten den Minister hun dank voor die welwillendheid en voor zyn politiek doorzicht en verklaarden thans gaarne voor het ontwerp te zullen stemmen De heer Lieftinek sprak daarbij de hoop uit dat de openbare ondenryzera er krachtig toe zull u medewerken om de wet vrucht te doen dragen Over de door den Minister gewyzigde overgangsbepalingen wiiuriu o a voorzien is in de voortduring van de bestaande tapperyen tot 1 Mei 1882 zoolang de vooischrinen voor de uitvoering van dewet niet zijn vastgesteld had nu nog een kortediscussie plaats waarbij de Minister de beteekeuisder uverguiigibepalingeu nader uiieen ette iu dieuzin dat hg die om persooulyke reden onbevoegdis tol vuorizettiiig vuu bel bedryf zyn lakelijk rechtaan andere kan overdragen die dun nog 20jareneeu zakelyk recht heeft dut zoodra de beslemmiogvan hel locaal is verandenl het recht aan deovergangsbepalingen ontleend vervalt zoodat men de beslaande krurgcu niet iUrJiiiever pMcizcn kan veraiidercn De wet zal 1 November in werking treden Hel wetsontwerp en aangenomen met 88 tegen 7 stimmen die vau de heeren v d Feltz Brcdius V Houten Carver Hooft Ronibaoh Buliliuunn eude Voorziller Daarna werd besloteu un afloop der interpellatie V Houten uog eeuige wetsontwerpen van ondergeschikt belang wauronilcr dat betrekkelyk hel rauiilwezen in VVest Indie eu aangaande de Noordbrabui tsche polders Met 42 legen 34 sleinmeu werd echter verwcifpen ten voorstel van den Voorzitter om ook nog het eiiquêlevoorstel van deii heer Tak c te behaudeleu Een voorstel vau deu heer Rutgers om ook het wetsontwerp betrekkelyk de geiueeulelyku kohieren te behandelen werd aangenomen met 39 tegen 36 Sleinineu Een voorstel van deu heer Idzerda om Zaterdag a s zitting te houdeu werd verworpen met 39 legen 37 stemmen Ëeii voorstel van deu heer Cremers om in de volgende week de zilliagen len 10 ure te beginnen werd aaijgenonien met 63 legen 13 steiumeu De inteepellatie van Houten omtkent I E VOOÏNEVras DEK ReOIEIIINQ BBTREFFEltDÏ ÉET KiESBEOHI De Miuisler van Lyiideu gaf hoofdzakelijk te kennen dat de Regeering blijft by haar programma van zaken ui het rechtswezen de openbare werken waaronder speciaal het Amslerdamsoh kanaal en de Rotlerdnmsche Waterweg de defensie en het fiuautiewezen Iu het tegenwoordig stadium der finanlieele quuestie is er geen reden eu wordt ook door het Uud niet gewensolit om van het programma van zaken af Ie wijkeu behoudens bet vooridurend verzamelen van bouwstoffen voor de kieswet hervorming waarmede ook de Kamer in September bleek geeu haast te hebbeu Dl hh Scbaepman Heydenryck en van Houten achtten het antwoord der Regeeriug volstrekt onvoldoende ontwijkend eu de politieke quoestie eindeloos verschuivende terwyl inmiddels de bizoudere belangen gestreeld worden De heer van Houten heeft een motie voorgesteld omte verklaren dat het landsbelang verbiedt de herziening van het kiesrecht uog langer te versohuiveu Heden voortzetting van het debat De Minister van Waterstaat heeft zooals wij reeds in ous vorig nr met eeu enkel woord mededeelden ijne memorie ran uutwoord ingezonden op bet verslag van de Tweede Kamer over de voordracht tol aanleg van eeu kanaal ter verbinding van Amsterdam en de Merwede Ily verdedigt nader de opportuniteit dier voordracht door Ie wyzeo op het onberekenbaar nadeel dat het algemeeu faaadelsbelang des lands dreigt indien door uitstel vnn onmisbare verbetering der handelswegen de handel niet in slaat wordt gesteld het hoofd te bieden aan de conctirrentie van de havens in naburige ryken waar zooveel wordt gedaan omde nllbrriding van het handelsverkeer in den rnimsteu zin te bevorderen Voor de verbetering van den waterweg naar den Rijn wordt het voorstel anngenomcn tullen in dit jaar slechts uitgaven tot eeu gering bedrag voor voorbereiding der ontwerpen te doen ziju Voorstellen oiA te voorzien iu de geldelyke behoefte voor de uitvoering der werken noodig zullen dan by de staatsbegrooiiiig voor de volgende dienstjaren te pus komen Kortelijk deelt de Minister nogmaals de wyze mede waarop hij zioli voorstelt aan de groote belangen van verkeer ea afwatering in de verschillende deelen des lands voldoening te schenkeii Paaruit blykt dal behalve de voorstellen aan de overwe ging der Tertegenwoordiging auderworpea daaronder begrepen zyn voorstellen tol overneming van hel Amsterdamsche Noordzerkanaal en voor de verbetering van den wateftlaatatoestMd iu Noord Brabaut die door den rand van state lyn onderzooht ét overweging Tan een voorstel Voor het bevaarbaar maken en de afwatering van deu Ouden IJTsel is tbauf bij dat slaalscollegie aanliaugi gemaakt Ten aanzien van de w te van bestryding der kosten van het kanaal blijft ile regeeriug van oordeel dat verbetering vau dat vaarwater in overeeiisteinmiag met de thans bestaande behoelte van deu handel eu de icheepvairt ook van rykswege behoort S geschieden Daarna wijdt de memorie eu uitvoerige besohouwing aan de handelsbelangen by hel lot stand brengen ven de verbeterde gemeenschap met den Rijn betrokken en daaruit af te leiden gevolgtrekkingen voor de beoordeeling vau brt tegenwoordig ontwerp De minister verklaart in eep wenscb tot nader ondirtoek giet tï kaïroeu ll ii ma het VMlzydlg eu uitvwrfg onderzoek als voor de verbeterina van den waterweg van Amsterdam naar deu Rijn heeft plaats gehad Hij verklaart auu het slot zyncr memorie dal het onderzoek voor hem is uitgeput ryne overtuiging staat vast dat in het welbegrepen belang des luuds en vau Amsterdam dit plan en geen ander aan de vertegenwoordiging Ier uitToeriog moeat worden voorgeattld Dit jaar zal er een nationaal of intematioiuul kegehnnooi n te Amsterdam plaats hebbeu U Amsterdamsche clubs hebbeu zich verklaard daartoe te willen medewerkeu eeue regeliiigscommissie belast zich nel de voorloopige maatregelen om andere clubs of lief hebbers lot medewerking aan te sporen Uit s Hertogeubosch meid nieu dut thans door de algemeene vereenigde waiersnood oommissie te Amsterdam de geldeu tol herstel der huizen ru getiromrrten Ier beschikking zyn gesteld der commissie aldaar tot een bedrag van 6S a29 50 Nog dete week zullen die gelden aan de snb oommisaieu ter uitreiking warden overhandigd In het begin der volgeude maand zullen door deoiBoieren uit sHuge eu uit Leiden kadcmaanenvresop ote isfaaal worden gehondeu InsMheu Waaaeuaar en Katwijk l e leiiliug is opgedragen aauden luit kulonel Hymaiis van het mg grenadiersen jagers j De ariondisseineuts recbtbask Ie Rotterdam veroordeelde heden M v d M uit sGruvesanile die zyii zesjarig nichtje om haar Ie kastyden met opzet in den neus gebeten had op grond van deze eg audere gebleken mishandeliugen lin dht kind tot aeu gevangenisstraf van fi maanden Ook te Amsterdau zal ern volksklasse voor gymnastiek worden opgericht De Commissie van beheer over de opeubare speeltuinen van de VereCniging tot veredeling fan het volksvermaak heeft baren laten tuin aau de Weteriugschans daarvoor beschikbaar gesteld Met 10 tegen 3 stemmen heeft de Vlissiugscbe Gemeenteraad besloten het aanbod vuu bet Rgk aan Ie nemen en voor 18 000 eenige kunstvoorwerpen en gildegoederun gedeeltelyk iu eigendom eu gedeeltelyk in bruikleen af te slaan voor bet Rykarauscum In de Betuwe zal zegt men ten minste het gewas van kersen niet zoo overvloedig zijn als de bloeiende booinen zich lieten aanzien De bbesem zou door koude eu nachtvorst zooveel geleden hebben dat aan vele boomen de gezette vrucht als het ware te tellen is Bernard Zweers is door het gerechtshof te Amsterdam sohnldig verklaard aan de hem fen laste gelegde inbraken en deswege veroordeeld lot eeo luchihuissiiaf vau zeven jaren Men moet tegenwoordig voorxicblig wezen om met Russen ounncciien aan te knoopen Een Am sterdamsche student die verleden juar lydens de groote vacaulie een wetenschappelijke reis deed kwam te Koustantinopel in eeu logement toevallig in kennis met een Russisch officier Toen zy elkander verlieten wisselden ty hunne naamkaartjes Nu kreeg in deze week beiloelde student eene waarschuwing om by de naderende vncantie toch vooral af te zien van ziju voornemen om een gelyke reis te aanvaarden omdat hy dan groot gevaar liep iu de nabybeid der Russische grenzen gevangen genomen te worden Men had namelijk deu bedoelden Rnssischen oflicier als hoofd van een nibilisten olnb gevangen genomen en in zijn poriefauile het naamkaartje van onien student gevonden met de aanwijzing ran liine betrekking en woonplaats Bewyten te overvoor de Russische politie om deu student als medeplichtige van den Russiscbeu nihilist te sigualeeren en zoo daartoe mogelykheid bestond hem op It eischeu N v d D Ann het met het bekroonde in loting gekomeu antwoord op de prijsvraag der Aiasterdamsohe zwemclnb tot betoog van het nut eu de noodzakelijkheid de zwemkuusl ontleeeuen wij bel volgeude In welke mate de beoefeuing der zwemkuusl aan de reinheid en tokoonheid van het lichaam bevorderlijk is zal ons duidelyk worden wunueer wij de werking der huid in bysonderhedeii nagaan Uie huid dient niet enkel ter beveiliging van de weeker spiermasia maar is tevens sen orgaan van afsoheidiug Door de huidporiën verlaten vele ochideelen het lichaam waarin verbruikte stoffen lyn opgelost die bij acbterblyveu de oorzaak vuu ziekclylte aandoening zouden kunnen worden Vooral in deu armen tyd des jaars is de afscheiding door de huid het zoogenaamde zweeten Zt er groot en of hoou uu de vloeistof verdampt blyven de vaste opgeloste deelen achter bedekken de oppervkkie met ecu laagje vuil dat de poriën verstopt eu daardoor de afscheiding tegenwerkt Iu het water wordt de opperhuid weeker en door de schuring by het zwemmen reeds van vele oureiuheden ontdaan maar de wrjjfkunr die onmiddelyk volgt ontneemt aan de huid alles wat haar aankleeft en de kiemen bevat van ziekelyke aandoe ingen die bij groote warmte zoo licht tot opwekking kunnen geraken Bovendien komt bet bloed dat tooals men weet spoedig met kracht uit het binnenste des liefaaams terugvloeit door de huidporiën iu nauwe aanraking met de buitenlucht en neemt gemakkelijk de beuoodigde zuurstof op De huid wordt daardoor rood ktygt eeu glausryker en gezonder voorkomen en draagt alzoo in vereeniging met de meerdere ronding der baitenate spiergroepen als gevolg huuuer ontwikkeliug niet weinig tot de ukomkeii des liehaams by Zün deze heilzame nitwerks en derzwembewegin gen dnidelyk voor ieder die niet al te onbekeltd is met den bonw eu de verrichtingen zyns liehaams I evenioo tal het verband tusschea het zwemmen es de ledelijkheid door niemand worden ontkend lm mers waar hevige vleeaohelyke lusten de zedelykheid in gevaar rouden kunneu breugen daar is iedeie krachtige lichaamsoebuing voor het vuur der haru tochten een arbeider die het gebouw tegen verwoes ting beveiligt Nu wy overtuigend aangetoond heb beu dat het zwemmen de volmaaktste en meestalzydige oefening is volgt daaruit noodwendig hoe heilzaam die kunst op de zedelykheid moet werkeu I Onuatuurlyke of onmatige znoht naar faeviedigiugsproit bovendien iu de meeste gevallen uit een verslapt lennwstelsel voort en juist hierop werkt de 1 iwemkunst in volle krocht Verdere bespreking van dit punt achten wij hier minder geschikt Dat de beoefening der iwemkonat het levensgenot verhoogt kan evenmin worden betwijfeld AUereeerst i is dit een natuurlijk gevolg vau eene bloeiende gezondheid waarvan het gemis elk ander genot ver i bittert ot geheel doét verdwynen Maar afgescheiden hiervan moet hel eene heerlijke genieting zijn als het lichaam na eeuige uren aau eene drukkende en verslappende hitte blootgesteld te zijn geweest in hel frissehe water zich vry mag bewegen en vau ieder onaangeuoam of prikkelend gevoel zoo te eeneumale wordt ontdaan Zelfs de hardnekkigste tegenstander der zwemkunst zal moeten erkennen dal de eenvoudige indompeling van eeuig liehaamsdeel in zuiver water eene aangename gewaarwording verwerkt Werkelyk voelt de zwemmer na iedere kuur zich als van eeu nieuw leven bezield Oenot is ontspanuing en afwisseling en beide valleu hem ruimsohooti ten deel Niet enkel het behoud van zyn eigen leven ook dat van anderen heelt de zwemmer dikwerf in zyiie macht Vooral in onze groote steden die veelal van grachten zyn doorsueden gebeurt het meermalen dat nil het water eeu geroep om hulp opstygt By zulke gelegenheden spelen mensehlievendheid maar ook de zucht naar bewondering en toejuiching eene groute rol en doen menigeen eene poging tol redding wagen die door onkunde ijdel wordt en dikwyls het gevaar verdubbelt De beoefenaar der zwemkunst getuige vau dit gevaar past hier onmerkbaar al de voorzoriEstnaatregeleii zyner knust toe wanneer hij zonder dwaze opschudding ook zijne poging tot hulpbetoon onderneemt Bewust van zyne kracht vol vertrpuwen op zijne kunsivaardigheid begeeft hy zioh te water Eu wanneer hy ontwijfelbaar zyne menschlievende daad met een goeden uitslag bekroond aiet verwekt hy by velen de overtuiging dal zijne kunst ook der maatschappij ten goede komt Laat ons nu ten slotte den rweminer eens handelend doen optreden We zyn iu deu t jd waarin hij zyne kunst naar hartelust kan beoefenen en bevinden ona aan den ingang der zweraplaats Nog is de zou niet hoog bovn de kim gerezen ot reeds zien we hem naderen Qcen wonder het vooruilzicht van bet genot dal hem wachtte was een prikkel die hem vroegiydig uit den gezonden slaap deed opryzen Wel bezit zyu gang uog iets looms althans niet dal veerkrachtige waaraan we hem zoo gemakkelijk kunnen onderscheiden maar de zwemkuur zal hem eeue wouderknur wordeu Haastig oitkl eilt hy zich om zoo spoedig mogelijk de wellust vau het bad te geuieteu De borst en de heupen bevochtigd eu eeu twee drie verdwijnt hij in bet frissehe water om na eeuige seconden met krachtigen vleugelslag en hooi baren ademtocht weer op te ryzen Zie wat een moed wat eeue bewustheid vau kracht spreekt er uit dat gelaat hoe rustig Irolseeri hy het verruderlyke element hoe lacht hy om gev iar waarin de onkundige toeschouwer hem waaut te zieu Maar uog is hy uiet voldaan zijn kunstgevoel eiscfal meer Hy zal door stoute sprongen of bevallige wendingen u een hoog denkbeeld van zyne kuustvaardigheid afdwiugeu Ëiudelyk noopt hem de voorzichtigheid tot het staken zyner geliefkoosde bezigheid Na eene krachtige wryfkuor slaat by verfrisoht en verjongd voor ons In deu stryd met bet verraderlijke element heeft hy zyne krachten beproefd het itevaar getrotseerd zyne spieren verstaald Straks als de levenstaak hem tot iuspannint zijner krachleu eu vermogens roept zal hy opgewekt zyne roeping vervulleu Hy deinst niet terug waar voor auderen een berg vau bezwaren opryst waut de ervaring beeft hem geleerd wat goede wil en inspanning vermogen Ziju gang zijne boadtng de kleur zyns gelaats de glans zyner huid zyne gespierde gestalte geheel zqu voorkomen drukt het uit dal er eene heilzame levenskracht iu het water verborgen ligt Geeu wonder derhalve dat z j die diep doordrongen zyu van het niU en de noedzakelijkktid der zwemknnu ook b j anderen de lust daarin trachten op Ie wekken en vooral by hel jeugdige geslacht hunne uvertniging in toepassing zoeken te brengeu Uit dit oogpunt beseboawd verdient de Amsterdamsche znemclub die hare iagiogcu up dit gebied reeds met zulke goede uitkomaten beloond zag den steun en de medewerking van alleu die ook in lichamelijke volksontwikkeling de verhoogiug van het nationaliteilsgevoel zoeken als een der bolwerken tegen de veroreringuucht van maohtigar naburen Door bet hoo deomileit voor het Consneoce feest is een sohryven gericht aan de Noorduedrrlandsche taaibroeders en de taalgeuooten uit den westhoek van FranschVlaanderen wtariu ly worden opgewekt om toetredingen te bezorgeu en inschrijviugeu in Ie zamelen op dagbladburcelen in den schoot van genootschappen eu familiën en zieh onmiddelyk iu betrekking zullen stellen met het hoofdoomiteil Ie Brussel Zoodoende zal de Dieltehe slam in hel aanschyn van Europa een nieuw en schitterend bewys leveren zijner gehechtheid aau taal eu zeden zyua eerbieds voor het talent zyner roemryke zonen I Hel hoofdeomilett beataat uit de heeren E Stroobant E van Driesiche P Gassée dr Vandeuven P de Veen J B Ongenaed H de Winde en J Hoste Als de berichtgever die alle vertrouwen verdient het niet zelf had gezien zon men uiet willen gelooven ilat ouder de tallooze merkwaardigheden en ouriosiieiten Jvau allen mogelyken aard die dag aau dag iu het bekend Maisoo des Venles Ie Parya het hotel Drouot worden uitgestald eu aan den man gebracht onlangs o a voorkwamen de beide volgende inderdaad merkwaardige stukkeu een stuk schubbig vel omringd vau zegels onder glas met de verklaring er hy fragment van het vel der slang die in hel aardsche paradijs moeder Eva verleidde Het kruipende dier werd daags daarna door Adam met een lans gedood waarvan nog de sporen te zien zyu Echtheid door de zegels der eerste theologen en geleerden geconstateerd Daarnaast was te zieu een irl j van het hoofd van Karel deu Kale ook volkomen echt De slukkeu zyu reeds lang verkocht Hoe gevaarlijk hel is om miudcre militairen buiten dienst rapeni Ie laten dragen is weder te Utrecht gebleken Zondag uamiddag omstreeks 7 uur liep een ongeveer Igjarige mineur iu beschonken toestand op deu Kutharynen Singel met uitgetrokken sabel te zwaaien en wilde daar een meisje mede slaan toen eeu heer die gemelden mineur hel krankzinnige zyner handelwijze onder het oog bracht zelf met dal wapen op de vreeselyksle wyze werd mishandeld De razeude Roland werd met groote moeite door een politie iuspeoleur en een agent met behulp van een korporaal gearresteerd doch niet voordat die beide politiebeambten waren mishandeld eu verwond en de bedreiging hadden moeten hooren dat hunne koppen zouden worden geklooid Van een burger die de politie hielp werd de jaa totaal door den mineur veneheurd Men kan zich den angst denken van hel fatsoenlijk wandelend publiek en van de bewoners aldaar MARETBEBICHTBN Qouda 25 Mei 1881 Wegens de vervroegde marktdag was deze slechts schaars bezocht Granen bleven op ongeveer vorige prijzen Tarwe te weinig aangeboden om te noteereu Rogge 8 50 tot ƒ Ü 25 Gerst eu Haver stil Erwten Bouneu en Zaden zonder handel De veemarkt met weiuig aanvoer de handel traag varkens voor Lundeu van 24 a 26 cl per half kilo magere varkens en biggen tot hocge pryzen verkocht biggen van 1 75 a 2 25 per week sehapeu eu lammereu vlug lammeteu van 8 a ƒ 15 per stuk Aangevoerd 04 partyen kaas eerste kwaKteit vau ƒ 28 a 31 tweede van ƒ 24 a 28 NoordHollandaafce Kaas ƒ 30 i 36 0 Handel vlug g Goebottr ƒ l SO a 1 46 Weiboter 1 10 a 1 20 Kaas noteering vau ds Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 28 a 31 2e Kwal van 24 50 a 27 50 HaudM willig BurKorliJlce Stand Qooda GKBOBKN 23 Mei Rnrtruids ouden G C oa Muijen en M vto PgleD 24 Piet r Aothonias ouilen C vati der Bijl en iL vss der Klegn OVEHLEDEN i iS Mei M C Verhoef 7 m E vsd Os 76 J 24 J Rood 9 j GEHUWD 25 Hei A de Jong en i Horses J P Sinloais ea J U Jsueco M W SeboHteo en E de Grud N Ondijk en A Veihenl L n Bloklawl en J I H Sprugt Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 18 tot 25 Hei 1881 Moordreoht GEHUWD 6 Wijaders tsn liairlem en A vaa der Krast Oouderak GEBOKKN Jacoli oude K Droog en J Kok ONDEHTROVWO F Arkaaa 21 j ea J 4e Joa t van btolwijk 20 j A Headrika Wateringen 22 j en J Scliooaderworrd 26 j GEHUWD S Kodde en S Groeneveld H Burger eo K Soalerae Haa eotat GKBOKEN Jsipera oudora D Hollsoder en M Gron OVERLEDEN A Zgderlaan 18 J F de l ge 3 w K van Dam wednueaur van V de Vrcngt 70 j GEHUWD 1 NoorUndar en F hb Leeuwen CO Roth en E Knga Reeuwjk GEBÜBEN VMIheloiina oudere L Hoodgk en L Slreeladd Alida Cornelia oaden II van t t on N Kwiakelenberjj Bliaabetb ooderi O van Spongen en M vaa der Graaf Maria ooderi J Heg en D Flier WilkelBina oodera A van Leeuwen en W Konpeer ADVERTENTXËN Bevallen van een J D POBTÜUN DKOOGLBBVEB VAN GltLPEN Gouda 25 Mei 1881 De Ondergeteekenden sedert jaren Oeme nte me nteAansprekers alhier berichten hunnen Stadgenooten dat zg zich voortaan ook belasten met de Regeling vau Begrafenissen tegen vaste tarieven ook voor LIJKWAGENS VOLGKOETSEN en LIJKKISTEN terwgl naar verkiezing hun costnnm sal zyn in hoogen ronden Hoed met lange Broek of in korte Broek met ettek Onder verzekering van eene nette en civiele bediüning ievi kn zg sich beleeföelgk aan D VAM STRAATEN J SCeULING L BINNENDIJK Adres aan eerstgenoemde West Haven Wyk B ITO