Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1881

tm Z9 Met i f ta 0 L ir 2618 i f S 4 18§1 GOUDSCHE COURANT Nieaws en AdverteDtieltlad voor Goada es Omstreken 4DVEIlTBNTlfiN worden geplaattt Sj A j l K I van 1 5 regels a 60 Centen iedere resel i i r meer 10 Centen GROOTE LETTERS il I worden berekend naar plaaUruimte Aftonderiijke Nommcrs VIJF CENTEN tto iBBendlng ran advertentUttl ksn geuMeden tolrèén nor de natniddagt ym den da der ïiitgaTe De Oudergeteekende heeft bg deze de eer te bencliteu dat t ne TUIN thaiia weer voor het PUBUEK ia OPENGESTELD en door VKRFilAAIINO vaii XVIlf en KINItEBSPELBS onder anderen door SCHOP WIP ou ÖCHOMMELBAK JIJMJ AHTIEK DRAAIMOLEN ent tevens hoopt hy door Sotiede Bediening en GOEDE CONSliMFI IK met een druk bezoek vereerd te worden Tevens bjj bestelling dagelgka vevsrhe atoete JtOOM te verkrggeu W R SCHWEMMER N B Kinderen zonder geleide worden NIET toegelaten De aloiiivermaarcle ÜOEK van M BALLTNTIJN te Breda ia van af HEDEN VITSLUITENl verkrggbaar gesteld voor GOUDA en OMSTREKEN by I F HERMAN en ZOON LAi E TIEXDEWKG l 62 alhier tegen den PRIJS van 2S Vr i en SB Cent per Shtk Laatstgenoemden blyven zich by voortdnring beleefdelyk aanbevelen tot het leveren van Diverse Soorten van Tabak Snuif Sigaren en KruidcHierswarcn enz enz alsmede Binnen en UuitotOandHrh GedtateUeerd WIJNEN en LIKEUREN allen van l KIMA Kwaliteiten tegen concareerende PRIJZEN Algemeene Uaatscliappij 7an Levensvenekering en Lijfrente Gevestig d te Amsterdam Heerengracht 378 Goedrekeard by Kouiakiyk Besluit vau 1 Aroremker 1880 JVo 88 Deze Maatschappg verzekert op het leven van een of meer Personen Kapitalen Pensioenen en Renten nit te betalen by overlyden of leven Ook wordt het leven van Zeelieden zoowel als van Paadsgiers tegen de gevaren der zee verzekerd Door hare tarieven ed voorwaarden kan zy concurreeren met alle aoiiede Binnenlandsche en Buitenlandsche Maatschappijen Het beheer wordt onder de strengat mogelyke controle I evoerd terwyl daaraan volledige openbaarheid wordt gegeven Het Waarborg Kapitaal belaagt EEN MILLIOEN GULDEN De Verzekerden deelen in de Winsten COMMI8S AHISSËN Mr W VAN DEK VLIET Advocaat te Amsterdam Voorzitter F J W H SGHMITZ Koopman Lid van den Gemeenteraad te Amsterdam Viee VoorziUer Mr W M REËPMAKER Advocaat te Rotterdam Secietan Mr G van TIENHOVEN Lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal Burgemeester van Amsterdam Mr P W H van SONSBEECK Lid van 4en Gemeenteraad te Amsterdam Jhr Mr J H F K van SWINDEREN Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal te Rys Friesland Dr P van GEER üoogleeraar in de Faculteit van Wis en Natuurkunde te Leiden Jhr Mr W A va dsb FELÏZ Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Assen Mr C G dï BEUS Advocaat enProcnreur bg den Raad van Justitie te Soerabaya Jhr Mr L F H MICHIELS van KESaENICH Advocaat te Roermond Mr J P R TAK van POORTVLIET Oud Minister Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te s Gravenhage Mr F H J Baron Di BlEBERSTEIN ROGALLA ZAWADZKY Vice President der Rechtbank te Maastricht Jhr Mr J B A J M VERHEVEN Kamerheer des Konings i b d Inspecteur van het Lager Oaderwgs te s Hertogenbosch Mr J J C ENSCHEDE Landsadvocaat te Soerabaya DIRECTEÜBEN Dr S K J VAN SCHEVIUHAVEN en E W SCOTT OMÖER DIRECTEUR INSPECTEURS J F L BLANKENBERG C CORVER en P H LAMBERTS Jr Agent te Gouda de Heer F ENGELBREGT Agenten gevraagd in alle plaatsen tegen ruime provisie Toorkaudn bu RAAIJHAAKKSS H eii DiTcn AotwerpMhe Koek i atiorduuclM P p rko k fi i Hu Kb Rrolikock Ponüi Fibrakul i H Krol Noordtiiid i Higi Ofitfaagea it iijut kw liUil Ttfelkoek uit de Musliiule Koekkakkeru na R J d Krm te Oonacken Voor alle oogkwalen wordt met succes aangewend het zoo gunstig bekende Dr CHAMOVIKLANUS Oogeiiwaler Advertentiën m alle Binnen en Buitenland ache Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift ia voldoende Hi leder ooglyder make eer het te laat is gebruik van dit voortreffelgke middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prys per flacon met gebmiksaanwgziug 60 Ct Verkrggbaar by r T A i V u Deth Gouda Brusirnnkir Co I idin J H Kellcr Zu W WageuslA Bott Nieuwkoop L A Soboulen SohiulérA Prip ZrveiihuizeD lOostBolaosIr Rotlerdsm Openlijk verkoopt men onder den naam van KINA LAROCHE een artikel dat vrat geneeskracht aafiffsaï niets gelijkt op bet ECHTE praeparaat waarvan bet gfibeim uitsluitend ia bewaard gebleven bil deb uitvinder LAROCHE die er een nationale belooniiig van flv 16 600 en op versebOlendó Tentoonstellingen ACHT GOnDER medailles voor beeft verworven Om die namaaksels te vermijden etscbe men bet kleine maatglaasje dat ileb op eiken flacon bevindt en debieraevenstaauiU bandteekenlttg van Laroche op y Cp ie enveloppe en ry 2 v jt het etiket Jf Zz C ANTWERPEN De prij $ der fijne gerookte Weêtfaatêcit Raniethammetjee van i tot 1 Kiloe of h pondeti e soort blijft bepaald op 72 holt cent per Kilo of h ponnen tot Pinkêlerdag na dien datum is de prys gesteld op 80 Cents Vrachtvry op rembours enkel iets inkom rechten te betalen by ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratie bijgevoegd verzendingen bij miniient 15 b 20 ft ponden voor monster vraehtvrij Aanvr en franco brieven of p kaarten J STRüIJF Antwerpen Belgié Zeker middel TKOKN ALLE Kliumatisclie Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aan ezigtspyn Kies pyn Verstyving in deledenHnidziekte enz i J verkrygbaar te tOHIONnoZEff25CT Gouda Wed Bosman f Alphtn L Vakossiao k Zn L ji Bodegraven P Vbb8IX ot Boskoop 3 QOCOKADK F LOOHAN Harmeien W G KvKVKBS Hazerswoude JGaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater 3 Likvland ScAoonAotien Wed Wolpï Z Waarder Bovthookn Woerden Gebr Pfbnnino Woubrugge A dr Wildk Zegwaard A Hbkkrr Men gelieve attent te te zyn dat ae W a 1 d w o 1artikelen van een bruine kleur zyn als zynde bereid uit de rezelen der Den naalden Aanvraag om Dépöt by M J C HA M te UtreelU Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom ta bekomen mmm mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of Si Janskerk te Ter Goiule benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarby ia toegevoegd een afaonderlyk levensbericht der beroemde Glasschildera de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P Üs 80 Centen Sjielpenidijric tu A BRINKMAN te Gouda De uitgave oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKJJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in d n arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 firanco per post 1 50 BU deze Coarant behoort een BgvocfMl INRICHTINOEN WELKB GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN V KROOBZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Genwente GOUDA Gelet op irit O ea 7 der vet iQ led 2d Jnni 1875 Sh tsilüd BC 93 Brea i ter algemaeae keanit dsi op de SeercUric ter ivfe Is fielogil een venoek met bgliifrD van het Bestour aii den Polder Willeoi om retfunnlaft tot het opriehten ran een StooinMraaal in het perceel K kadaalet tea i K oo I08S en 108Ï Dat op Zaterdag deo 11 Jnui 1881 dea iiaraid daga teu 1 ure op het Baadhuia gelepoheid is om betvarm tegen de gevraagde ver nnsSag in Ie brengen en dat gedurende drie dagen i66t dien mllftlpi f M te rwwn aa i de tw aaka infcEomtn lehnftilren kan worden kennia grnomea GOUDA den iS 3Iei 1881 Borgtmeester en Wcthoaden raorsoemd VAN BKE6EN UZENDOOBN Dt Seereitru BROUWER BINNENLAND OOUDA ia Mei 1881 Indiea dm berichtgever jniat ii iagaliebt dan loa op ene rgaderiag fif d algameen ooaaervaiitve kietfeneuigiag onlangi te Arnhem gehouden bsalolen t jü de aleeda door die vemnigiDg gaaleande afgevaardigde vo t oas Diatriot Ikaaa niet t itellan maar Itr A A van Bergen iJitadoora aanlebevelen Da haer mr W Hameing ontTaager der regiatratie en domeinen aUier it benoemd tot lid dar SiaatscamBiUila belast met bat afnemeil van het exsoeu voarinï hy de wet op bet nouria anbt alk SÜV a oal aufangen op Vrijdag 1 Juli e k en gahouilea orden te t Qravenhage Pt itedel ka iwemaohool ia veder geopend Op werkdagen na 13 tot i n op Zon ea Feeitdagen van 10 tol 3 are ia ig kottelooa toegMikelqk Wg reatigen de aandacht onier atadgenooten op oktentaande advertentie van de Commiaaie van toeliekt over da ttadi mniickiehaol betreSande eene vergadering op Donderdag 2 Jini e k in Ooa Genoegen Ongatirgfeld luUen velen tieh opgewekt gafoeleu dit vergadering bq te wonen Door deo beer B Wagenaar Wtn ia den Ha dezer ter Griffie der Arrondiiaementa reoktbauk ge drpoaeerd hel merk de gekroonde SV UitaUg der openbare aanbeatedlDg te Botterdam door dqigraaf ea hoogheemraden ran Sehielaad op 24 Mei 1 Herstellingen aan de Maat eo IJselhoofden aan W Bomeyu te Capella a d IJiel voor 889 2 De leverantie van t timmerhout in S peroeelen Iste peieeel aan K Van der Torren Jt te Waddioxveen voor ƒ 7 7 5 2de perceel aan A Van Stolk en Zonen ik Botterdam foor 400 3de perceel sn A De ABg en Zooé te Gonda voor 975 S Het doen van veKMringen aaa de bedjjking van den HnlpboeKm enz aaa T Modde Tta te Ukkerkerk voor 2400 4 Het herstellen vaa defeoten aan Schielandsdgk in 10 petoetlen l pereeel P Bomeyn Win te Hille rtberg S70 We pere A Van der Sijs te Capelle s d IJsel HO 3de pere A Madde te Lrkkerkrrk 80 idk pere A Van der Sijs te Capelle t i Utel O 5de pere H Zaoen Pi te A nmeltial 230 de pere P Braere ie Krimpen a d Lek 250 7de pere W Romeya te Capelle a i Heel SM Sste pero E Langerak ie Bers Ambaaht MO 9de pere L Verroen te Xie rkerk a d UihK 260 lOde pen E Iffr Nur ij Vernemen doet het kerkgebonw op de Ooslhaven dat roager door de Waalsehe gemeenle later door de RooinBli K atholiekea erd gebeiigd thans dienst al bevaarplaats voor njtniKen en agens Intotsokea vntetmt het paUiek nieta vaa de 2 aaetti die over dat kerkgeboa hangt tnswshen ei gemeenlebAtuar en het faealoor vao het K keriEgenooltcbap Donderdagmiddag is op de rivi dea IJsel aahq Kriutpen door de stoomboot stad Lsid vareade van Ltidaii op s Hertogenboach eea Mbip in den irrond gevaren Öelakkig ign geene meaachaaleveas te bcIreuren Doaderdagmiddag had aan het station te Oode atar een droevig ongelnk plaata Juitt toen de trein oil Utreeht om 12 28 ttil bield ilde iemand nilttappen Vermeeaende dat men hem te lang liet achten opende hg uit aogat het portier aaa de igde aar de treinen moeaten paaseeren Xaovlgks as hij op da apoorbaan of een aankomende abellnin overviel hem ea greep de lokomolief hem aan De man werd onmiddellgk gedood 3poedig werd er hulp iogeroepea maar t mocht niet baten Weldra erden ook de borgemecater aa fapeeop to dr Taa Praag per telegraaf ontboden Bü de door den genaeakoad e gedane Ijjktehaawiog ia geoonstateerd dal é dood onmiddellgk heeft pUtais gehad tengevolgt van belangrgke verwonding aan de hertenen ea overige ledematen Het slachtoffer aa erkend lid ea tekretarit der redergkerskamer Kuottmin te Botterdam metname Snitler en on eeaige oogeublikken te Oudewater vertoeven om voor eto u honden voorttelUng door gemelde redergkenkMpnr aldaar tta en ander te regelen In het polderbettanr te Berj nbaoht tjjn ttrkozen tot tehout de heer P Ir Smits tot heemraden de heenn J Oskam Mt en D Boelhouwer tot gecommitteerden de heeren C Benschop Sr T Verhoog Di en C J van der fc n plaats van wglen den heer M Oskam M R e heer W Terdnijn Pi en plaats van den fMMatn hebbenden heer A van der Ham de heer J Snoek Dï tot gecommitteerden herkoten tol Ueemraad vaa den polder Hoornaar ia Ier vervanging van wijlen den heer A Doak door de Stemgerechligden gekozen den henr Jan Sloh Jr HWi met 173 stemmen Tr Ouderkerk a d IJad u de boawmanavoning van deii heer A Bgkaart Ji door dea bliksem getiaSen echter tonder brand te verooriaken Alleen aan het pannendak it eenige tchade aangericht Naar g vernemen tallen er ia deomalrekea vaa I dea van 7 tot en met 11 Juni a s kadermaaoeavrea plaata hebben door offioierec uit de garaisoentn Haarlem Delft Leiden en Goada Met de algeraetae leiding ia beUat de lait koloael D Haideaberg ien alt adjadant ia toegevoegd de late loit adj Moerbeek Een olScier dar cavalerie en der aniUerie loomeda een Initenant dar genietroepen nit Utnokt tullen mede hieraan deelnemen Tot algemeen hevelhtbbar ia aaagawexea de m oor Vaa Haravelt icB een luitenant als adjndaat woldt toegevoegd Uit Kralingen meMi men d t de clfiraagil thans spoedig lal geëindigd tga 0e vaagst ia dit jaar baitengewoon groot geweest er weiden pU m 130 000 elften aangevoerd waarvan de prgna varieerden lunchen O 40 en 3 per stak In het jaar 18S0 wtrdea ruim 76000 atoka aangevoerd Op 1 Jnli a t uilen vaa de ongeveer 1100 halpkanloren der potttrgen reeda 556 voor den dieoat der B kt poalapoarbank geopead lijn Het blqkt alaoo dat met de titvoering van art t dtr wet op de Bgkspostspaarbank 26 Hei 1880 airt getelmd woedt Wanneer alle halpkantorea v or dien dienst inllen aangewexen ign dan ia er op de 3150 be oners de beroiktag op 4 millioen gerekend ééa gelegenheid lot spaiea De particnliere spaarbanken tijn hieronder niet meégerekenud Staten Oeneraal Tweede K noa Zittingaa van 25 en 27 Mei 1881 De beraadslaging wordt voortgetet over de motievan Houten luidende alda De Kamer vaa oordeel ignde dat het belang dea lands verbiedt de hereiening van hel kieareote nog langer te ver aehniven gaat over tot de orde van den dag De heeren van Deldep vao Reet en dterda hebben voorgeateld de volgende motie ttedt ia ooa vorig nr medegedeeld De Kamer van oordeel dal henieniag van het kiesrecht wensehelgk is gaat aver tot de orde vaa den dag De heer Keuchenius onderstennde de beide motien omdat ig geen van beiden vyandig ign aan het Kabinet hetwelk de anti nvolationaire party nog lacg wenscht te bestedigen maar omdat zy althans de qnaestie van kiesrecht meer op den voorgrond zullen stellen hetgeen voor de politieke monliteit en de noodtadelgkheid tot vertegenwoordiging van de minderheden onvermijdelijk it De Miaitter van Bnitenl Zaken ont ijkt niet door diplomatische omttandigheden den stryd dien wy noht hadden te voeren De heer van Delden lichtte de oontra moiie toe Zij strekt om de hertiening vi de kieswet aan de orde te houden tonder eenongé ettigde aandrang op de Begeering nit te oefenen oa aterk als de