Goudsche Courant, zondag 29 mei 1881

Op den J en PINKSTERDAG 5 en 6 JL NI zal bet Museum 3 namiddags ita 4 M 6 nnr weder voor den verminderden prgs van 10 cents de Persoon voor een ieder to ankelgk zgn De commissie Zondag 2 Mei 1881 STADS MUZIEZSCHOOL De COMMISSIE van TOEZICHT over de STAD8MVZIHKSCHOOL het 30ja rig bestaan der School meteen feestje voor de leerlingen wenscbende te herdenken noodigt bg deze Oodars en Voogden der leerlingen en verdere belangstellenden uit tot het bgwonen eener Vergadering in de SoeieteU Ons Genoegen op DON DERDA6 den 2 JUNI e k des avonds tun 8 ure Dê Commiuit voornoemd De Ondergeteekenden sedert jaren Gemeente meenteAansprekers alhier berichten hunnen Stadgenooten dat zg zich voortaan ook belasten met de Regeling vau Begrafeiilssen tegen vaste tarieven ook voor LIJKWAGENS VOLGKOETSEN en LIJKKISTEN terwgl naar verkiezing hun costnum zal zyn in hoogen ronden Hoed met lange Broek of in korte Broek m t tttek Onder venekering van eene nette en civiele bediening bevelen zg zich beleefdelgk aan D VA5 ÖTRAATBN J SCHÜLING L BINNENDIJK Adres aan eerstgenoemde West Haven Wgk B 178 Openbare Verkooningfen te GOUDA op DINSDAG den 31 MEI 1881 des voormiddags ten elf ure in het koffiehuis de Hakmonii aan de Markt aldaar vau een goed onderhouden y en ERF aan de Oosthaven aldaar wgk B Nn 76 zgnde in het Huis vier Kamers eene goede Keuken ruimen Kelder en t geen verder tot en gemakkelgk ingericht Woonhuis behoort En tvree HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vogelenzang te Gouda wgk M Nr 121 en 122 Bn op WOENSDAG den JUNI 1S81 des Toormiddags ten d ure ten sterfhuize van MejufTTonw A HOOGENDUK in het eerstgenoemde Huis van een netten Ii BOEDEL waaronder blauw en gekleurd PORCELEIN en gewerkt GOUD ZILVER enJÜWEELEN Nadere inlichtingen zgu te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda GOUBVISSCHEN Ü tegen rembours lerend garaudeerd geleverd 100 t 20 50 st Ü door I A op D MACKS Vetp bg Arn mn M STEDELIJK MUSEUM De llöHvèrihaarde K OER VAN I van M BALLINXIJN te Breda is van af HEDEN UITSLUITEND veN krggbaar gesteld voor GOUDA en OMSTREKEN bg J f herman en ZOON L 4 GE TIEl DEWËG D 62 alhier tegen den PRIJS van 2S 37 en 5S Cent per uk Laatstgenoemden blgven zich bg voortduring beleefdelgk aanbevelen tot bet le mPVïa Diverse Soorten van Tabak Snuif Sigaren en Kruidenierswaren enz enz alsmede Binnen en BuUerOandsch GedUtelleerd WIJKEN en LIKEUREN allen van PRIMA Kwaliteiten tegen concureerende PRIJZEN W RAAMMAAKERS OOSTHAVEK B 17 GOUDA Beveelt zich bg voortduring aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS voor Trouwpartgen of ander Feestelgke Gelegenheden met bglevering van het banoodigtte Servies de bediening enz zooivel boiteo als Wnnen deze Stad V TdeT IJZEN GEBAKKEN PASTEIJEN CRÈMES VLAA S KLEIN GEBAK enz mm BOMüz EN mm wm Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aaabevolen de gerenomeerde BORDBAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten wordea op aaavrage gratis en fi auko toegezonden Alles wordt franko t huis g eleverri TABAES FABBEE HANDEL IN SIGAREN Specialiteit in ICOFFM WUNEN fijne LKEÜREN Openbare Verkooping EN STEBZE ÏÏBUSKSS ADVOCAAT Lange Tiendeweg D SWITZER Lage Gouwe S9 Ondergeteekende blgft zgn KOFFIEHUIS met goed loopend BILLARD bg alle Begunstigers aanbevelen nette bediening n goede Consumptie J STElIS iC op MAANDAG 30 MEI 1881 voorm Elf uur ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffijhuis Haemonii te Gouda van 1 een BENEDEN en BOVENHUIS met PA HUIS ZOLDERS enz zeer geschikt tot uitoefening van Winkel Grossierderg Kaasbandel enz gunstig en luchtig gelegen aan den Langen Tiendeweg D 70 70o en 70 te Gouda Bovenhuis verhuurd bet overige dadelgk te aanvaarden 2 een zeer gunstig gelden WINKELHUIS met ERF daarneven en achter en geschikt om in twee perceelen te worden verhuurd aan den Kleiweg B 43 te Gouda Te aanvaarden 1 Juli e k 3 eeu WOONHUIS met SCHUUR en grooten MOESTUIN aan de Vierde Kade R 432 te Gouda 4 en 5 Twee HUIZEN in de Jan Muilenpoort achter den Groeneweg L 159 en 160 te Gouda 6 een WOONHUIS in de Laai ta O Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziilverlog Door deze mgne faehaüdeling worc n alle onreinheden weggenomen onverschillig o die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt 538 te Gouda 7 16 Tien perceelen BOUWGROND ieder breed 3 M en diep 20 M aan de Boomgaardstraat te Gouda NB Het perceel WOONHUIS aan de Gouwe C n 91 is uM de hand verkocht J de JONG Az j Mr TIMMERMAN IMTRGMENTEELE ZUIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteef K 227 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda iMet 3 jaar Garantie KE II 18GEVII G Opening van de ZwemscliooL BÜKGEMEEBTEB en WETHOUDERS aii Gouda brengen ter tX etateue kenais dat de Zwemachoo tot nadere aaiikondi iiif koateloos voor ieiler toej knkelqk lol lyii elkeu werk af au des iiamiddaKa 13 tot 2 uren en op n en Feestdagen van des vnormidilagi 10 tot dei nimiüdogs i uren Burgemeester en Wethoudfrs vertrouwen dat tij die van deze vergunning gebruik maken tich ordelijk a ten gedragen en de waarschuwingen en betelen door den Directeur der obool of die hem vervangt gegeven atipt tullen opvolgen Die hieraan niet inoeht voldoen uA het tich telf te wyten hebben als hg lijdulijk of voortdurend uit de Zwcintchool wordt g iweftd daml Am 28 Mei 1881 Burgempt ster eii Wethouders voornoemd Van bergen IJZENDOORN De Secretaris BROUWER JBUITENLANDi Buiteulaiidscli erzicht Aanvankelijk waa ineil Vi algemeen van gevoelen dat de voordracht betreffende den tcmtin de lute deter dagen in de Pranache Kamer aangenomen tot geen debat Bm leiden in den Senaat Dit aoh ut echter wel het geval te tullen tgn en wel ten gevolge van de beluluig legtade hst vemwderw va i het aantal leden der Kamer indien moei warden overgegaan tot het verkiezen van een nieuwen prctident of tot wytigen der grondwet Naar de thana heenchende wel heeft de Senaat va de 3i itemmen er 300 volgena het nieuwe voontel ml hy slechts 300 ateraraen hebben op een totaal van 890 Dit cgfir tal echter later eeiiigslina vrrmiadereu dewijl enkele departemenUn een geringer getal leden naar de Kamer zullen teudeu waardoor één gedeputeerde op 70 000 tielen der be vollnng feitelijk tal worden afgevaardigd Hen acht het noudig en teer te recht dat de Kamer er opmerktaam op worde gemaakt dat eene vermeerdering harer le drn den invloed van den Senaat beauoeit too dikwijla de beide Kamera gemeenschappelijke vergailorlng houden De reohteregde van den Senaat besloot in een vergadering ten hnize van De Broglie tegen de acrutin de liste te atemmeu Woensdag ImMU de ininiater preatdeul de heer Jules Ferry M met Turns gesloten verdrag bij ddi Senaot ingediend Na eene woordenwisaeling waarbg de heer de Oavardie tot de orde werd geroepep roepep besloot de Senaat onmiddellijk in de afdeelingen te vergaderen tot benoeming der commissie van ondenoek Van generaal Forgerol is bij de Franaohe regeering eene dépêche ontvangen houdende dat eeuige goaveroear en opperhoofden van tot dusver weerapannige i stammen in het Regentschap zich onderworpen bebben Zg hebben daarbij verklaard dat de Bey hun gelastte tich van alle vijandige handelltyf tegen de Franscheu te onthouden Kindelijk is verleden Zaterdag te Konstantinopel doof de ambassadeurs der groote mogendheden en de Turkaohe gevolfimachtigdeL de overeeukomat geteekend lot vaststelling der Turkach Griekaohe grena en tot regeling van den toestand der Mnielnuinuen op het gebied dat aan Griekenland wordt afgestaan De voornaamste bepalingen kumen op het volgende neder Art 1 bevat de aanwijzing der nieuwe grenslijn tooala vroeger ia medegedeeld Art 2 bepaalt den afstand van Funta en tgn grondgebied overeenkomatig de akte van 21 Juli 1832 Punta en Freveisa worden ontmanteld binnen de drie maanden welke op de bekrachtiging der overeenkomst volgca De aohecpvaart ia vrg in de olf van Arta welk beide itatfen aohcidt Verder wordt bepaald t Uc Sultan blijft de beschikking houden over tgne domei nee in geschillen over de vraag wat Turkache ataats eigendom of eigendom van bijzondere peraouen is moet door eene Turksch Grieksche commissie binnen den tijd van twee jaren uitspraak worden gedaan De Turksohe onderdanen der aau GriekenUnd grenzende streken zullen het overoude weidereoht voor hunne kudden in het door Turkije afgestaan gebied behouden Griekenland zal een evenredig diil der Turkache achuld moeten overnemen het bedrag daarvan zal latei lussohen de Forte en de mogendheden worden vastgesteld Bij eene afzonderlijke akte worde de bepalingen voor de overdracht vastgesteld Het gebied wordt verdeeld in zes afdeelingen waarvan de overdracht UU Griekenland lal geschieden ouder het toezicht van militaire gevolmachtigden der mogendheden de cerate afdeeling drie weken na de bekrachtiging der overeenkomst vier andere binnen den tgd van drie maanden en d zesde Volo daaronder begrepen vgf maanden nn de bekrachtiging De termijnen zullen overigens too mogelijk verkort worden Deze tusachea de Porie en de mogendheden gestoten conventie wordt aangevuld met eene overeenkomst tusschen Griekenland en Tirk e dezelfde bepalingen bevattende Lord Granville verklaarde in het Koogerhnis dat de conventie tnssohen OïicKenUDd en Turkije Donder dagnamiddag onderteek is Een particulier telegraÉ uit Hamburg van gisteren meldt dat de overeenkomtt waarbg de stad tot hst igkstolverboiid toetreedt geteekead ia door de stadaaenatoreu Versmann en Oswald ter eene en den ministerresideutr Kruger fat anden zgde De toetreding heeft plaats binnen een zeker aantal jaren niet behoad van een vrg entrepot voor schepen van de groote vaart binncu komende of uiigaande onder de Duitsche rijks flag Deze overeenkomst mMt ugg dooi den seoott Ui den boigerraad der stad en daarna door den bondsraad en den rijksdag goedgekeurd worden De poging van koning Humbert om den heer Depretis tot het presidium van eeu Italiaausch ministerie over te halen schjjut eindelijk met goed gevolg bekroond te orden Twee tel rammeo uit Rome melden dat het ministerie vermoedelijk aldu samea es eld tal warden D retia bbmenl zaken Magliani fluancien Zanardelli justitie Bacoarini openbare werkeu Bacelli ouderwga Berti landbouw Mefxacapo oorlog Uartini marine Meerendeela bekende namen dna Groote regeerkracht tal men echter recda nu niet aau dit miniatene durven toeaohrijvec Italië is een van die landeu waar de atnjd der pattgen tengevolge van hel gemis van een duidelijk afgebakend programma aan weerszijdeu wel staatali ien versigt miuir bun geen vasten bodem geeft waarop zjj bouwen en voortwerkeu kunnen De verkiezingen voor de Ueensche Kamer hebben met veel Teraoderd de meeste leden tgn herkozen eu de stand der partgen ia weinig veranderd De radicalen wonnen 3 zetels en tellen thans 28 man de gematigden verloren 4 plaatsen en tgn op 31 terwgl de rechterzijde 4 won en 4 verloor en dus op 34 blijft Uit Petersburg wordt bericht dat Loris Melikoff naar het buitenland vertrok De minister van oorlog graaf Miltttin heeft naar men van goederhand verneemt eveneens tgn ontslag gevraagd Wie hem t d opvolgen la nog niet besliat Vergadering van den Gemeenteraad VRIJDAG den 27 MEI 1881 Voorzitter de heer van Bergen IJiendoorn Tegenwoordig tijn Voorts de hh Beray Kiat Noothoven van Goor Samsom Hemsing Oadgk Prince Straver Muller Post Drost eo van Iterson Afwezig zijn Je hh Portuiju Droogleever van Straaten Kranenburg de Botte en Luiten Na opehing der vergadering deelt de Voorz iter mede dat de hh Lugten en Fortuijn Droogleever kennis hebben gegeven dat tg door bezigheden verhinderd zgn ter vergadering te komen De notulen der vorige vergadering worden hierop gelezen en goedgekeurd Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat het Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1881 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd Notificatie Ingekomen zgn Een voorstel van B ea W wmh wordt aangeboden een oniwerp balnit tot wüsiging derVerordening op de heffing van schoolgelden op t openbare Lagere Scholen ter visie Een voorstel van B en W waarb wordt ingediend eene ontwerp oveieenkomst tutsohta ket Rijk en de Gemeente tot regeling der wedmgdache rechten en verplicbtingen teu aaazien der Hoogere Burgerachool met vgf jarigen oarais Ter visie Het rapport der Commiasit beiast met bet onderzoek van de door den Schuttersraad ingetondeu tuppletoire begrooting der dd Sebnttenj eat het jaar 1881 bij welk rapport tot goedkenring der voordracht wordt geadviseerd Op voorstel vau den Voonitter die de Smbmissie dank egt voor het rapport woqit b dBelde snppletoire begrootiug dadelgk in brt i i i i g genomen en nadat de Voorzitter naar aanleidlMr eaer opmerking in het rapport voorkomende kWji te kennen gegeven dat deze suppletoire begrootiag im eene Commissoriaal ondeitoek is oaderworpea ondat daarbij eene verhooging der sabsidie van de Gemeente wordt aangevraagd tonder disewsie en hoofdelijke stemming goedgekentd uiUeide bedoelde vethooging worden gevonden door afschrgving eener som van 211 33 van den post voor onveniCBe uitgaven der Oesaeente begrootiag Aau de orde is de BekeaiBg der SelMlteni dieast 1880 Dit wordt tonder disooaaie eo hoofdelijke atemming goedgekeurd Aan orde is het voorstel vaa B W tot Wijtiging der Gemesnte begrooting dienst 1880 Aaogenomen tonder diaeosaia ea hoofdi ke stemming A tt ét wU i h t mmmL B S wbJK h ireiende de regeting rag het personeel der keraren aan ket FrogqnMaim en bet hedng hnaaef jaarwedden Ook dit voorstel wordt tonder discOMie en boefdelijke steaming aangeuoinea Aan de orde is de benoemiag vaa twee hdeu en twee plaatsvervangende leden in het Stembureau voor de verkieting van eea Lid tbb de Tweede Kamer der Staten Generaal Benoemd worden tot eerste lid de keer Samsom met 7 tteni B tegen 5 stemmen op den heer Straver tot tweede lid de beer Straver met U slemmen tegen 1 slem op deu heer Samson tot eerste plaatavervaageud lid de heer Ofidyk Bet 11 stemmen tegen I stem op den beer NooMOven van Goor tot tweede plaatsvervangead lid de heer Hemsipg met 11 stemmen tegen 1 stem op den beerlfuUer De Voortiiter venoekt de overige leden lieh beschikbaar te stellan om ia ket stembvreaa zitting te nemen indien een of meer der benoemden onverhoopt daartoe verhinderd moebtea JD NieU meer aan de orde zgnde sliH de Voonitter de vergadering Laatste Berichten Hamburg 27 Mei De overeenkomst met het rgk betreffende aansluiting bg het Tolverbood komt eerst heden namiddag bg den Senaat in dissnasie na afloop waarvan tg Ier bekraokligiug bij deJBiïrgertciaft moet worden ingeaoBdea De Senaat heeft de overeenkomst oog niet aangenomen daar de terugkomst der aenatoreu Versmann en Oswsld die naar Berl jn waren gegaan tengevolge eener uitnoodiging vau den BdktkiinaeUer vertraagd is De Senaat zou Woensdag de overeenkomst bij de Burgerfchuft kunnen iniaoden Parijs 27 Mei De heer Bardouï heeft in de Kamer van afgevaardigden tga ameademeat toegelii t ten doel hebbende ia de wet op de recruleeriu de oude bepaling ten gunste der seAinariaten weto ia te laanhen Het amendemeM werd met 316 t en $ 1 stammen verwprpen Parijs 27 Me In leif 8 aat beeft de heer GoutautBiron verklaard daf ie reahtertijde geen moeilgkheden willende jm wigg JbrengeB voor ket tractaat lal stemmen aS ket OoBveraeoent de ver l