Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1881

Woensdag 1 Jani ir seofi 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteütiebiad voor Gouda en OmstrelieD De Dijkgraaf J A VAILLANT kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der ottgaTe mtvoordatiikkiiid voor ereuUwele gevolgen overluttn I Het traetaat is ilwrua onder diacusaie anu i uomen CQBRBSFONDENTI E Hat tak v i A H hu niet worden gepUitst de Redailitf 1 t i 1 1 Burgerlijke Stand Gtouda GR80RSN 2 Hei Ann Theodora undera Mr J Vortuyo Droogleever n J D an Golpen Joliinuts Ja iteef oftdan C tas Laauwaa en U Polet Coruehe iiudera M van dor Draag en A van Oodahoorn Anoa Cathariaa oadori J 6 Gutte en E H F W Bieli U fakait Gdurd andera i Plak en A A V Brieheim Pteter Martmui oadera P M lloUhatjxen en J vau d en tterg Nieotaaa oodara J N de Groot eu i Oeaeman is Coraelu oudert J Kriek en 3 HioMaar OVKRLKDEN ii Hei P J Overkamp S m P au Klua t8 it A H tan Ryi t liuiivr vau A i vau VaUan 9B i J van Laeat fl m M M Bareudai 11 a Tl S y JCarke huiavr van J Zitleman 47 j 11 m t au den Heuvel 8 m ONDERTROUWD Mei A Kompier Img 27 J T J Bolle 30 J en G Weiteers 38 j Uticgeriyke Stand van onderataaude gemeenten vau 18 tot 2S Mei 1881 Stolwijlc GEBOREN Geertje ouden M Natigl en E Ueuacltop Waddinxveen GBBOBBN Ehaabeth onden C vao Uokkuui en G van liyk Corodh Maria ondera D Molder en G van Wgk Adriana Maria oudere B Boer en M Relt Willem llailialt oudara 6 Halm en fi Uitteobogaard Aart ouders èkiser èa W Boer Tenutje ouders L Bras en A dtn twdqn Maria oadera i Etjkeleatam en M Kaeiue Xiehiel oiianna oudere C Veraydeu Mz eu M van der Vlia OV RUIDEN C Vermealen 17 j M Verhaar huisv aa A Boef 43 J J Boer wed van J van Zoomeren it j D van Dam B m P vau Vliet 9j OKHCWD W van der Hulst eu C Weg G J Slotl uher en M li Winten A H Olie en K den Hond n Sliagar en T van Willigen LEIDSCHE ü flR0E7$T00NB00T MA4TS HAPPU JOLSmiHS ZOMSRDIENST aanvang nemende Woensdag 1 Juni 1881 Leiden Amsteri Amsteri Leiden Van Amsterdam Zondag vin 6 80 Maand vm 6 80 nm I Overiged vm 6 30nin 2 De dienst 6 30 vervalt Zat ADVERTE T1ËI I Wa Leiden Zondag nm S 30 Vtaand vui 4 2 30 Overiged vm 6 2 80 Amsterde Ciouda Van Amsterdam Maandag nm 2 Dinsdag i Woensdag 3 Donderdag I Vrydag 2 Zaterdag 3 Gouda Leiden Van Oouda Zondag vm 7 20 nm 6 10 Maandag Diiiadag vm 7 20 Woensdag 11 05 Donderdag iim 6 10 Vrgd vm 4 7 20 11 06 nm 6 10 Zat vm 6 30 7 20 11 06 nm 5 10 Cfouda Alphen Van Oouda Dagelijks vm 7 20 11 06 nm 6 10 Zondags vervalt de dienst van vm 11 05 Ctouda Amsterd yan Gouda Maandag vro 3 Dinsdag Woensdag f 8 Donderdag Vrgdag 4 Zaterdag 6 30 Leiden Gouda Van Leiden Zondag vm 6 45 am 4 30 Vliiandag Oioadi t voorm 6 45 rt oensdag nm 12 15 en UondMdag 4 30 Vr d m 6 46 nm 12 16 1 30 4 0 Zatndag vm 6 46 nm 1 4 80 Alplien Gfoiida Van Alphen Da yics vm 8 nm 1 30 6 46 Zoildags vervalt de dienst ha nm 1 30 Nog daarenboven dagelgka gelegenheid van Uoikoop naar Goada s voorm 5 46 anr en van loada naar Boskoop s nam 8 10 nnr Q m Dianst Nienwjaarsdag eerste Paascbdag eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag Zie verder de groote Aanplakbiljetten op de vendiilleDde Stations Bg alle Agenten zgn klein nx iinyetten te verkTJjgen DUKGRAAF en HOOGHEEMRADKN van SCHIELAND doen te weten Dat voor de betrekking van flooJd IfigelandPlaatavervaiigervanScliielandvoorh 2 District eene hersteniming moet plaats hebbeu welke overeenkomstig art 48 van het reglement van Sehieland bepaald is op Uouderda den 2 Junij 1881 in de Herberg fe aan tefifot tVi van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure Dat bij gezegde hérslemming krachtens genoemd artikel alleen in aanmerking mogen komen de Heeren EN e Secretaria Rentmeeiter W C WIJNMALEN De I aaiinachines DER SIngerManufacturingC lNre w Srox3s Eerste engrootste Naaimachinenfabriekder Wereld hebben zich door hare buitengewone geschiktheid dengdeljjkheid en duurzaamheid als da roortreffelflkste van alle Naaimachines bevestigd en wordt dit niet alleen door meer dan 3 Millioen koopers en ONPARTIJDIGE deskundigen erkend maar ook door meer dan tweehonderd der hoogste eereprjjzen in het bgzonder echter door den van jaar tot jaar steigenden verkoop bewezen welke in het laatste jaar alleen 538 609 NAAIMACHINES of meer dan 1700 stnka voor lederen werkdag in het jaar bedroeg Deze daadzaken zeggen n eer dan alle reclame en leveren het beste bewgs van de voortreffelijkheid der Origineele Singer Naaimachines j MMBMH wanneer de Machine bniten het fabrieksmerk op den arm de ATT H H M H nH l Stnger Manufacturing Co draagt en imUmMmin mUé president der Singer Maatschappn den Heer EDV ARD CLARCK onderteukend Certificaat b eleid is Eemg Dépöt te GOUDA Hoogstraat 122 23 J H KIEBEtlT MARKT 60DDA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VBRGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDBUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUMPüUTRET TEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lysten Atelier geopend gednrende den Winter van 9 3 uur Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mum MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Go ude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een alzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirlc en Wouter Crabetli DOOB CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen C W vAïr DE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 HANDJbL IN Wijnen Binnen en Buiteniandscti gedisteiecrd HOÜÏVËILiNG te ROTTERDAM van ca 80 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Me melsche Riga en Wgburger Delen en Platen Amerikaansche Delen en Platen Sparren Sparfwuten Juffers Wagenschot enz Eene lading Coperwjksche Vuren Petersburger Vnren en Wjbuiiter Grenen geschaafde en geploegde Delen Baddinga 27a X ö j i ieuwe Aanvoer eene lading Grenen Platen en geschaafde geploegde Vuren Delen Snelpersdruk van A Bbikkhav te Gouda op WOENSDAG 1 JüNI 1881 des middags 12 ure in het Verkooplokaal Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHANN COENRAAD LACH bg wien op aanvrage Notttiën te bekomen z n De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DmSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prfls per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 De inzending van advertentiën i ë i i8GEVi g Oproeping in Activiteit van Miliciens VKRLOFQANaERS der Ligtingen van 1878 en 1819 De BURGEMEESTER an Oouda brengt Ier Itenni ran belangbebbeuden dal in 1881 in erkelyken dieiiat worden opgeroepen de hieronder aangeduide ItilicienVerlofgangEra te welcw IMFANTBBIE van Ifi Augustui tot 15 September die der lichting au 1878 an het Rrgimeul Grenadiers el Jagers van 9 Aug tot 8 Sept het Ute Reg Inf ligtioR 1878 17 15 2de t 16 16 3de f II 9 p I S H iie n 1 n 18 15 6d la II ji If Me I n i g 8 ar 7de van 9 Augoatas lot S September die der ligling van 1878 van het Isie ide 3de eu 1de Bal van t 8ate Reg Inf ran 1 Augustus tot il Augustus lie der ligting van 1878 ran liet ide Bataillou an t Bite Reg Infanterie ARTILLEBIB hlf Regiment VELD ARTILLERIE vau 1 Augustas tot 9 September die der ligtiug viin 1878 van de fide en 6de Batterij vuil 13 Attguslns tot 21 September die der bgtiug van 1878 van de Isle 2de 3de en Ide Bitlerij en dr beide Ireiii kompagiiien 2de Regiment VELD ART ILL BR IE van 1 Juli tot 9 Augustus die der Hgtiog vnu 1878 ran de Isle 3de 5de Ëatterij en Isle Treiukompagnie ran 16 iK September die der ligting van 1878 ran de 2de 4de 6de Batterij en 2de Treinkompagnie ran 11 Joli tot 19 Augustus de ligtiiig vau 1378 van het 3de Regiment VELDr ARTILLERIE ran 23 Augustus tot 30 September de ligting van 1878 van het Korps RIJDENDE ARTILLERIE Voormalig Regiment Rgdeode Artillerie late Regiment VESTING AKTILLERIE ran 29 Juli tot 27 Augustus die der ligting ran 1879 van de ste 2de 3de 1de 6de 6de 7de en 8ste komp Voormalige 1ste Jide 8de 4de 5de 6de 7de en 8ste Kompagnie van 80 Mei tot 8 JuU die van dr ligting ran 1879 van de 9de kompagnie Voormalige 21ste Kompagnie van 8 Augustus tot 16 September die r u de ligting van 1879 van de 10de kompagnie Voormalige 228te Kompagnie 2dp Regiment VESTING ARTILLERIE van 5 Augasius tot 12 September die van de ligting vau 1879 van de 1de 3de 6de 8ste en lOde kompagnie Voormalige 9de 11de llde S4ste en 36ste Kom van 14 September tot 22 October die van de ligting vaH 1879 vau de 2de 4de 5de 7de en 9de kompagnie Voormalii c lOdr I2de 18de 33ite en 36ate Komp 3de Regiment VESTINO AETILLERIE van 6 Augustus tot 12 September die der ligting ran 1879 raa de Iste 4de 8de 8str en 9de kompaguie Voormalige 16de 18de 20ste Ï8sle en 39ate Komp van 14 September lof 22 October die der ligting van 1879 rif de 2de Sde 6de 7de en 10de Kompagnie Voormalige 16de 17de 19dt 37 en 40ste Komp 4de Regiment VBSTINO ARTILLEEIE ran 5 Augnatna tot 12 September die der ligling ran 1879 van de 2de 3de 5de 7de en 9de Kompagnie Voormalige Ï4ate 25ste 27st 29ste en 31ste Komp van 14 September tot 22 October die der ligting 1879 van ds 1de 4de Sde 8ate en 10de kompagnie Voormalige 23ste 26 te 28sl SOsle eu Sïste Komp KORPS FOÏIVdNNIfiBa tan 23 Juni tot 1 Aognstas die der ligting ran 1878 KORPS OENIBTROEFEN Voormalig Batlailjon Mieneurs eu Sappcnrs van 30 Augnitos tot 8 October die der lichting vau 1878 De milioiens telegrafisten deier ligting van 17 Augustus tot 8 September van 4 Julq tot 12 Augustus die der ligtiag van 1879 De milliciens telegrafisten deier ligting van 15 Juig tot 24 Juli HOSPITAAL SOLDATEN van 9 Augustus tot 8 September die der ligting vau 1878 ran de late 2de en 3de Kompaguie De bedoelde Mdiciens worden mitsdien gelaat hun Verlofpas uiterlgk 8 dogen voor den dag hunner opkomst onder de wapenen ter Gemeente Secretarie te bezorgen en worden voorts herinuerd aan hunne rerpligting dat zij zich voorzien vau al de voorwerpen ran kleeding en uitrusting door ben bg hun vertrek met groot rirlof medegenomen op hel bepaalde tgdstip vdór des namiddags 4 uur bg hunne korpsen moeten berindrn Oouda den 27 Mei 1881 De Burgemeester voornoemd Vak BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND ituitcniandscli Overzictit De heer Gambetta heeft een bezoek gebracht aan zgne vaderstad Cahora Niets eenvoudiger ion men zeggen dan dat hjj zgne familie eens gaat opzoeken Maar men is niet ongestraft Gambetta Men heeft hem overal ingehaald en geoomplimenteerd speeches afgestoken en adressen overhandigd en voor allen moest hg een goed woord over hebben Zgn reis is een ware triomftocht geweest geen gekroond hoofd is ooit met meer geestdrift ontvangen Nu ign het nog de nrbeideude klassen maar de rangen der menigte dié zich thans rundom Gambetta vormen zullen weldra worden vermeerderd De heer Grimardioa da bisschop van Cahora liet alle ADVEBTENTlfiN worden gepiMtHt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTS LETTSH8 worden berekend naar plaatsmimte Afeonderiyke Nommers VLIF CBNTÏN kerkklokken luiden ter eeie ran den mto die eeomaal heeft gezegd Le cUriaUitme c ett Vemtmitt Nu reeds is hel gebleken dal Frankrgk niet ul rusten ri5ór Gamtetta den praidentsietel keeft beklommen Eerst dan tal Frankrijk ziek overiaigd houden dat het in waarheid een repabUek ii Met zekerheid mag nu reeds worden voonpeU hoe het met de verkiaingen naar deu tenlm ie tide onder het gezag van Oambetta zal giaa Sleohls zij die de politiek rau Gambetta tqa toegedaan zullen zich kubneu staand koaden Bilnen korter of langer verwgl zulleB dl tegenatsu ders ter zqde worden gesekoveo AJ de beriaktM uit de streken door den presidesl dar Kaamr bcloehl zgn vol van de kecnehende eenateamiglMid waarmede hg wordt begroet en de kaniBklgk a i betuigingen die hij allërwege ontviagL De senaat haait het OM ToaisgeaUlaD vatdnif toadn disfiuuli aaagSuHNSu Da keet 0MlBalBirou had vooraf verklaard dat de mèMnqib aan de regeering geeu noeilgkhedea wilde barakkenen en voor het traotaat zon strasaea aaa kat kabiuet de verantwoordelijkheid latende vaa de volgen welke daaruit loaden kannen voortaprwtaa De laatste berichten uit Parijs zauden doan looven dat de aanneming van de Igstatemming in den Senaat nog niet vast zoo is Hel linkeruidden IM k sloten kebben tegen te stemmen terw de liakanij nog niet weel wat zij doen zal 90 iedea v B ét reohlerzgde zouden geheime stammiog frages n voornemens zgn tegen te stemmen Jtan erwaoM heden in den Senaat de benoeming van de commitsie ran rapport Hel Engelsche parlement zal beginnen nwt de behandeling van de artikelen der lerseke laodwot Beide partyen zoowel de hear Qladatone i air St Norlhcote achtten dal het tgd word om d beraadslaging over dr begiaacleo te stakea Mea moet lich inderdaad hooaten om de diaeaaai niet al te ver in den zomer te rekken Er ia een stortvloed van amendementen uitgestort over het oatwerp Als die alle in behandeling moelan kooiaa zal de wet misschien in het geheel niet tot stand komen maar men denkt wel dat de heer Gladstone met behulp van den xftaker ziok met dea Franschen slag ran die orcrbding tal afmakea De roorzitler van het lagerhnia beiit tegenwoordig tnlk een macht dat ky iedere diacnaaie kan smoren De inhechtenisnemingen in Ierland daren voort en het eene graafschap na kei andere wordt in staat van beleg verklaard De arrestatie van den heer Brennan na John Dillon een van ds voornaamste leden der Lmi Uaftu heeft op het Bond een bijionderen indrak gemaakt dit bleek onder anderen uit de bealaitelooskeid en verwarring welke op de laatste door het Bond gehouden vergadering heersohlen Bovendien zijn de nit Amerika IM behoeve der Liga inkomende geldtn in de laatatt veertien dagen niet meer zoo ruim ala vnxgor Intusschen Mkgnt het Bond te willea volkewlsi het heeft de lersche paohten anfeajpoord om dt weigering van paohtbetaling tot het siteratt Toori Ie zetten Uit Athene wordt onder dagtcekenipg van 28 daiar gemeld dat de Grieksche Regeeaing de Turksch flrieksohe overeenkomst aangeuomen en drie mililaira gevolmachtigden benoemd heeft om aan de werkia n edeB der commissie voor de grensregeling ded I