Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1881

BINNENLAND GOUDA 31 Mci lSSl Door de B K lietferernigiug Secit toor Alle aibter ia Bet 23 nii de ii uitgebrachte steiuuen tot caiitfdaat gclcoie de heer Ur M Biohou ran IJsaelgKinda lo bet kieadiatrict Gouda kerft tich eene Centiale Antirevolutiouaire Kiesvenienigirig gerormd onder den na m Ntitrlmi n Onaye wier voortoupig bettBur beat t ait de heeren ri Sollman te Bodegraf en Preaideut H W Ollo te Gouda Secretaris A W Tan KlujJTC te Guuda Penningmeester ü Bruut te Gouda J Haiuerllug te Woerden G san Gielderen Pao te Schooahoven A va u Walaum Kan Ie Krimpen a d IJsrl Voorts is door dase kieavereeniging met algemreue stemmen tot candidaat toot het lidmaatschap der Tweede Kamer geproclameerd het aftredend lid Mr M Biohon van IJaaelmoude In de gisterenavond gehouden Algemeene Vergadering van Leden der Sociëteit Ons Genoegen is de Bekening en Verantwoording over het jaar 1880 81 goedgekeurd Uitgeloot werden 20 Aandeelen in Aei Tooneeldtcaratii ui de nummers 3 9 39 4U 51 71 75 77 8S 87 101 UI 120 I2fi 127 131 138 14 183 1114 Verder irerdeD nog uitgeloot 5 Aandeelen van lOU in de geldleening van ƒ 5000 nl de nummers 6 28 S9 30 47 De twee Commissarissen der Sociëteit die aan de beurt van afliedeu waren de hh A van Veen eu W Begeer weiden herkoxen Zaterdag den i d ter sqn door de firma P lao der Want Qx alfaier ter griffie der Arrondlsaementa Bechtbauk te Bottcrdam gedeponeerd de naToijende op aarden tabaksp pen te plaatsen merken Da gekroonde WS de gekroonde W de Speelman de Lelie de gekroonde L de gekroonde 9S de gekroonde 54 en het uommer 90 Uoor den heer P J van der Waut Ai xijn ge deponeerd de merkan de letters de gekroonde M au de gakroonds 30 Door de heer N L van Bloklaml Ni het merk da gakroonde DK De Gymnaatiek vereeniging Excklsiob alhier af gisterenavond in het Gjmuastiek lokaal aan deSpieringatraat eene uitvoering in tegenwoordigheid van vencheidene genoodigden Het ia ker een elakkig verschüusel als er onder de jongelingscbap liefliebberü bestaat voor de Gymnastiek en eene vereeniging als de genoemde verdient leker waardeering en steun vooral nu met genoegen mag worden geconstateerd dat hare leden met succes pFerkiaam igat wat gisteren op duidelgke wijze bleek Vlug en flink haddea de oefeningen plaats en het was een opwekkend geiicht de energieke bewegingen dar velschillende turners te volgen en hen aan ringen rekstok enz de verschillende toeren te lien verrichten op eene wgie die een goeden dunk geeft van hunne wekelijksche oefeningen Wij wmisofaen de Vereeniging ExciLsioa die nu 100 wq ona niet vergissen een jaar bestaan heeft toe dot zq moga toenemen in bloei en voortdurend het hare t brangen tot de lichamelqke outwikkelii der Goudache jongelingschap Zovdag avond had een meisje van 10 jaren te Niauwerkcrk a d Uael het ongeluk bij het plukken van acB mtUak in een diepe flopt te vallen het mocht eehttr W Van Vliet neg in tqds gelukken haar te nddea Zaterdag had te Hoornaar de aanbesteding plaats lan het verbeteren en vergrootcu der onderwijierswo iag door toevoeging van een gedeelte der oude tshool en het inrichten van het andere gedeelte tot Gemeentehoia of Secrethrie Het getal iuschryvingsbiljet en bedroeg tien voor beide pereeelen en werd voor den som vau ƒ 1419 ala mioate luachryver het werk gegund aan Arie taa Kanen timmerman te Hoornaar Door da kieavereaniging Algemeen belang te liaMaa is naar men venieemt bi aioten bg de aanataande varkratiDg voor de Tweede Kamer der atalaaganeraal tich van het stelleo van een candidaat te onthouden als protest tegen de tegenwoordige ssilnatelliiig van ket koofdkieadistriet te leiden De kMUtinga ecamens earsus 1881 82 voor de alikeUag A dar rgkalandboawseh l te Wageningen ndlsa plaats kebbes op 14 ea IS Juli Aangiften moeten voor of op 3Ö Juni gedaan wonien bg den directeur den heer C J M Jongkindt Couinck Stataa Oeneraal Tweedx Kahxs Zitting van 30 Mei 1881 In deze zitting ia bij het voortgezet debat over het ontwerp tot w zigiiig der artikelen 264 T2fi6 der gemeentewet het amendement iienling onbeperkte openbaarheid der kohieieu voor eeu ieder bepalende aangenomen met 62 tegen 11 stemmen Het ontwerp zelf is aaijgeuomeu met 35 tegen 20 stemmen De heer van Kerkwgk heeft het voorstel aangekondigd tot behandeling der Amslerdamsche en Roiterdamsobe waterwegen Bg de kamer is o a ingekomen eeu wets ontwerp tot bekrachtiging van deu onderhandschen verkoop n kosteloozen afstand vau duiugroiirl te Katwgk aan Zee aan de gemeente Katwijk Sedert den aanleg van het PrinaHendiik kHunal te Katwijk aan Zee doet zich de behoefte gevoelen aan uitbreiding van hel dorp naar de zgde van het kanaal In de afdeeliogen der Tweede Kamer werd bij het onderzoek van eene voordracht tot aanvulling der artsenwet van 1878 door velen de wensoh uitgesproken dat een koninklijk besluit dat later zou kunnen worden ingetrokken de vergaaning van alle officiereu van gezondheid tot het uitoefenen der biirgerpractgk zou verleenen Het wets ontwerp tot wijziging der wet houdende regelen der zaïnenstelliug en bevoegheid vau den Baad van State werd bg het aldeetiugs onderzoek in de Tweede Kamer met algemeene iualeinming ontvangen Men erkende de groote weusohelgkheid om de bepaling betreffende de periodieke aftreding der leden uit de wel te doeu vi rvallen omdat de ervaring heeft aangetoond dat zg ongunstig werkt terwgl ten gevolge der behandeling vau elke zaak in plenum voor dat stuatsliohaam een genoegzame waarborg tegen eenzgdigbcid oestaat Msa uitte den wensch dat deze voordracht nog oor het uiteengaan der kamer kon worden behandeld Het Centraal Bestuur van het Algemeen Nederlandsoh WerkliedenVerbond heeft bg de Twerde Kamer een adres ingezonden ten verzoeke zoodanige wgziging te brengen iu de regeling van werkzaamheden der Kamer dat de interpellatie van deu heer Gratema belreffendf de zaak der schrgvers oan s Bijks Marinewerf te Aintterdam nog vóór het Pinksterreces aan de orde worde gesteld Het HandeMlad bevat het volgende ingezonden stuk geteekeud door den heer J A Slaroke De Kamer is dan eindelijk met de Drankwei gereed gekomen eu heeft uit eeu interpellatie over hel kiesrecht behandeld aar ilij t intnêicien de aangekondigde interpellatie omtrent ket gebeurde met de êehryeer aan de Uarinewerf Denkt de Minister denken de heeren leden der Tweede Kamer denkt de iulerpellant zelf er wel aan dat budertus soben reeds de straf P wordt toegepast en dat dus menschen die toch reeds een bijzonder schrale verdienste hadden 9 a 12 gulden per week nu nog drie maanden lang f 3 zejtge drie gulden per week worden gekort eu dus feitelijk nau gebrek blootgesteld omdat zij zeer beleefd vau een grondwettig recht gebruik gemaakt en gevraagd hebben om meerder loon f Is er een onrechtvaardigheid gepleegd door wien dan bok moet dan niet zoo spoedig mogelgk het onrecht worden hersteld en de schromelijke gevolgen weggenoipen P Waarop wacht men acht men temet totdat de boete geheel betaald is en de schade in verschillende gezinnen aan Ieren en gezondheid toegebracht door gebrek onherstelbaar is geworden Dat men spreke eu b die misschien misbruik vau gezag heeft gemaakt dit erkennen of zoo niet gedwongen worde de ttrqf te doen ophouden Of moeten zg die vganden zijn van willekeur eu oureobt maar vast de handen ineenslaan om hen die van hun zuur verdiend loon voor een groot deel beroofd worden door geldelgke ondersteuning iu staat te stellen de straf te doeu dragen zouder nadeel voor hun gezin Moet dan voor het laatst aan deze Tweede Kamer nog eens voor de voeten geworpen kunnen worden dat zg geen w ils vertegenwoordiging heeten mag en dat het volk beter dan igne zoogenaamde vertegenwoordigers begrijpt wat recht en wat xinrecht is P Machten deze vragen M d B door uw geacht blad komen onder de oogen van de leden der Tweede Kamer en in het bijzonder die van den iulerpellant opdat zg die met mg voornemens zijn in deze handelend op te treden eindelgk weten mogen waaraan zg zich te houden hebben 0 tr is onrecht gepleegd en dan mag men niet langer wachten met dit ie herstellen want de maa va Kerkende mentchen icaekt niet Of alles is in vettige orde maar dan woidt hetde taak van heu die met mij recht boven wet stellenom de benadeelde te helpen In naam van het wik iu naam van het reeU dring ik dus bij onze verlegeulvoordiging aan on otmiddellyke behandeling van bovcugenoemde zaak en noodig ik tevens de pers uit rag te sttunnJ door overneming en bespreking van dit schrgveo Vanwege de afdeeling sGravunhage der HoU Maatschappg van Landbouw werd gisteren op dea Bgweg lusschen het Malieveld en het Boorhiiii Ie s Hags eene harddraverg gehouden met paard eu ohais Niet minder dan twee en dertig flinke druven betwistten elkander de overwinning Na eeu laag durigen strijd werd de prgs vgfhouderd gulden behaald door de bruine merrie Sopkia van jhr L P Quarles van Ufford te Loosduinen gereden door L G Lampe de eerste piemie tweehonderd gulden door de bruine merrie Cornelia van deu heer P van der Voort Jr te Alkemade gereden door S Hielkema en de tweede premie honderd gulden door de bruine merrie Johanna van den heer J Koopman te Nieuwe Niedorp gereden door i Koster Met eeu toepasselijk woord en onder dankbetuiging aan allen die tot bet welslagen van dit feest hadden medegewerkt werden de prgzen door den beer dr L Mulder waarnemend voorzitter der afdeiüng aan de overwinnaars uitgereikt De muziek van bet vijfde bataillou jagers luisterde de jiarddraitrij op Aan een brief van generaal Jouber uit Heidelberg den 8alen April jl gericht aau den heer D F du Toil redacteur van de Patriot te Paarl is het volgende ontleend Wij zgn waarde vriend nog niet vrg tau bekommeringen Het Engelsche gouvernement lal volgens overeenkomst binnen zes maatden ous land teruggeveu en ontruimen Maar nu illen zij eendeel of strook van ons laud ufsngde zooals voorgewend wordt dm ons Han de groote KafiFerstoinraen af te scheiden Maar neen wg gelooven er uii ti raoHet doel is onie goudvelden en eeu spourwegnaar Delagoabaai deze zgn de beide oarzalÉcu enniet de Kafferslaininen Maar de listige Bril weelaltoos eeu slok te vinden als bg een houd wil slaan Wordt de grond afgesneden tst zoo v r loni Kimberley s telegram toelaat dan is het totaal onbestaanbaar en dan wordt juist het deel waar de patriotten wonen onder Brilsch gezag geplaatst Alle veW waar paarden en schapen kunnen geteeld orden hel laad waar de voornaamste en dichtsla Boerenbevülkiag woont waar al ous winterveld ligt wordt diia van de Transvaal of van de Bepubliek afgescheiden en de Bepubliek zal als iaii ongeveer de helft van haar grond verloren hebbende grootendrels beslaan uit de meest door Engelsche foriuiiisoekcrs bewounde dorjeu zoodat het leheele politieke doel duiililgk doorstraalt eu elkeen zien kan wal eigenlgk hit listige oogmerk is Beeds wordt ons door macht in geweld bet iccht onlMoinen om met buitenlandsohe mogendhediMi te onderhandelen zoodat ons de weg lot beklag wordt afgesneden onze mond in het buitenlandsch oor worden door Engeland gestopt Trdnsvaal wordt iiu el aau de Boeren teruggegeven maar net ala eep dood bees waarvan de aasvogels eerst al hét vlessch van de beenen afgescheurd hebben Zullen de eigenaren nu tevreden zgn met het ontvleeschde geraamte De studentenfeeslen in Juni Ie Utrecht te houden Ie rekenen naar de voorloopige maatregelen rucds thans genomen zooals buurtversieringcn verlichtingen enz beloven ditmaal buitengewoon luistcrrgk te zullen zgn Bij den maBkeYndeoptooht zal uiet allien het costnum van Malthias van Oostenrijk zgn intocht houdende iu Brussel iu pracht uitmunten m nar zijn geheele wapenrusting zal van zilver zijn zoudat men reeds nu de kosten daarvan op ruim f 8000 begroot Ook de wapenrustingen van zgn stoet wor den van zilver vervaardigd in de Utrechtsche zilverfabriek Behalve de stutleutenscfaietwedstrgd zullen in de matkrradeweek versphillendo feesten van wige de Utreohische studeatengezelschappen plaats vinden zooals concerten tooneelvoorstellingen roeiwedstrijd societeitsfeesleu bals cu vauxhals enz Om op een waardige wgze hulde Ie brengen aan de kostbare bemoeiingen van hel Utrechtsche studcntenkorps in hel belang van Utrecht is op nitnoodiging van professor Fruin reeds nu een commissie uit Utrechts burgerij te zftiim gekomen tot het voorbereiden van een tegenpartij op groote eohaal in de week na do maskarade het Utrechtsoh studenteakorps aau te bieden Öe vleeschhouwer Potters te Breda had Woensdag op de Botterdamsche leemarkt zes runderen gekooltt Oomiddellijk seinde hij naar Breda dat zijne knechts de beesten met den eerstrolgenden trein kouden wachleo Vóór de knechts evenwel aan den Ireiu waren lüd een persoon de knecht van een veehandelaar die met de aankomst vau de runderen bekend scheen te zgn de beesten in ontvang genomen en was er mee vertrok ken naar den herbergier Goosaens op deu Tfteringsohen ilijk wien hg verzocht de beesten voor eeu nacht in zijne weide te mogen lateu grazen ten einde den volgenden dag en verder mee te kunnen reizen Dit verzoek werd toegealaan waarop de bewuste persoon zich naar de stad begaf DienleUden avond werd er bg den heer O op den hoek van de Willemstraat ingebroken doch de indringer werd op heeterdaad betrapt en nu bleek het later dat hij dezelfde man waa die de rundereu van den heer Potters iu outvaugst had genomen Voor eenige weken vond men bij den landbouwer J Xhonuenx te Egs Willem eiken morgen hoenders stuiptrekkend of dood liggen zonder dal men de oorzaak kou verklaren Alleen het veertleojarig kindermeisje wist te vertellen dat zij uu en dan booze geesten op het erf zag die zekerlijk zich aan de hoenders hadden vergrepen Men raadpleegde nu eeu geestelgke en deze beval als Ijezweringsmiddel aan het houden van een bidweg naar Vaals Dit scheen echter niet te baten althans de sterfte onder de kippen 100 waren reeds doou hield aan Zoo stondan de zaken tot Zaterdag jl toen eensklaps bij gemeldeu landbouwer brand uitbrak Alweder was t het kindermeisje dat den vermoedelgken dader had zien weglooprn Ditmaal echter had zg met eenoogeloovij n brigadier der marechaussee Ie doen Deze die haar ondervroeg had alras bemerkt dat hg de braudstichtster voor zich had Hg drong op nadare verklaring bg haar aau en uu bekende zij èn htt huis iu brand gestoxen in de kipneu verworgd te hebben Wraakneming schijnt de drijfveer van hare misdadige hattdeliogen te zgn geweest Zg ia ter beschikking van den officier van justitie Ie Maastricht gesteld i Een aantal sauzieiilqke Engelsche dames hebben eene vereeuigiug in het leven geroepen fjttional Dreu Society die zich ten doel stelt de kleeding der vrouw zoodanig te hervormen dat zij beantwoordt niet aan de smakelooze meestal Ongezonde vaak dolzinnige ea steeds op verkwisting aangelegde voorschriften van PariJBche knipsters en eoeottet doch aau de eisohen van gezondheid doelmatigheid eu reiiien schoonheids tin De vereeulging stelt zich voor dit doel te bareiken door middel van bgeeukomaleu geschriftjea en vooral door het verspreiden van goede modelleu Ds jaarlijksche bgdrage voor het lidmaatschap is slechts 1 60 Een bond aldus tegen de misselgkste aller tirainien de mode Of deze poging beier alageo zal dan vroegere van dien aard staat te bezieu Het belooft iets goeds dat het streven ditmaal niet san burger vrouwen uitgaat maar van groote dames die eenvond kunnen betrachten zander haren stand m gevaar te brengen Toob zal het voor die enkele moedigen een harde dobber wezen op te roeien tegen dien stroom van gdele wezens die nu en dun den nwud vol hebben van de emancipatie der vrouw doch inmiddela vrywillig de slavinnen blgv en vau hare hoedeumaaksters eu naaisters De eerste koifiewagen van de Maatschappg voor Tolkskoffiehuizeu te Amsterdam is gisteren in dienst gesteld Hg ziet er keurig netjes uit zindelgk en op de meest praotische wgze ingerisht alles is er te koop Jat iu het Valkskoffiehuis op Bapenburg wordt geboden eu voor dezelfde geringe prgten Spgzen en warme en koude dranken vau di beste j sedanigheid voor deu minst mogelgken prgs Deze eerste koffiewagen zal dan hier dan daar stationneeren vooral iu de nabgheid vau fabrieken en werkplaatsen in de schafturen Ook als de wagen aan hel rgden ia kan de dorstige of hougerige zich om coosuinabel vervoegen Éóu wenk eu zjjn koffiehuis zijn schaftkelder staat voor hem Evenals b j ons te laude de veijaardagen der leden lan b0 vorstelgke huis steads worden herdacht zoo is ook iu Engeland en igue uitgestrekte bezittingen de geboortedag van koniqgiu Victoria een nationale feestdag Ook dit jaar werd de 24 Mei feettelgk gevierd de bewoners vau Londen i et de groote wereldstad maar de gelijknamige stad iu Canada provincie Ontario zullen echter dien dag ditmaal lu droevige herinnering hpudru De feestvreugde is daar namelgk door eeu vreeselijk ongeluk verstoord Dinsdag jl aren de inwoners in grooten getale naar Springbank gegaan een plaatqe aau de overzgde van de rivier gelegen om daar ougestoord feest te vieren Dea avonds ging men met drie passagiersbooten weder huiswaarts Een van de booten de Victoria verliet Springbank om 6 anr s avodds met 400 passagiers mannen vrouwen en kinderen aau boaril t Was een oude boot die dien dag weder voor t eerst dienst deed na een belangrijke reparatie te hebbeu ondergaan Den dag te voren was een proeftocht gedaan die bevredigend afliep Op de aanlegplaaiaen die de boot veriler nog aandeed nam zg telkens nog meer passagiers op iu Woodlandpark de butste aanlegploals nog ongeveer 200 Een muziekcorps was aan boord en boe propvol het ook was op het dek er werd wA b iroefd ruimte te maken om een dansje te kunnen doen De vroolijke stemming sou echter niet lang meer duren Iu de uabijheid van de Cove spoorwegbnig belde bet schip doordien te veel passagiers naar één zijde waren gedrongen eeuigzins over om het verbroken eveuwieht te heratellen gingen allen naas de andere zijde over waarvan t gevolg waa dat ket schip aau die zijde te water ging De verwarring werd vermeerderd doordieu bet boveodek van bet schip onder den last vau de groote menscheumenigte die het had te dragen bezweek Bij hoopeu storten de ongelukkige passagiers iu het water Van den oever kwamen verschillende booten te hulp en ook de beide andere passagiersbooten waren spoedig op de plaats des onbeils aanwezig Maar voor velen kwam de redding te laat te meer daar de stroomende rivier eeu aantal slachtolfers meesleurde Den geheelen nacht en den volgenden dag bracht men door met naar de vermisteo te zoeken Woensdagavond om half elf waren 238 Igken opgehaald en waarsohgulgk zal het getal slaoktoffers nog belangrgk grooter zijn althaas velen worden nog vermist Bijna alle omgekomenen behoorea in Londen thuis waar groote verslagenheid wegens het gebeurde heerscht Graphiet Bg Germansdorf in Beieren hebben de I gebr Bessel uit Dresden onlangs eeu graphietUag I gevonden en geoosnd die 10 meter diep eu 40 meter lang moet zgn Het opgedolven product moet na behoorlgke toebereidiog van zeer uitstekende I hoedanigheid z jii eu wordt door geuoemde firma gebezigd tot het abriceerea van graphietkroezen Sngdeu van glas enz t Is tot un eeu Igdroovende arbeid om inaugdiogen en gaten in glaa en porcelein te maken die dan nog maar zelden de geweuschte zuiverheid bezitten De firma Biebter Co te Chemuiti fabnekanten van alleiki sngwerktuigen hebben nu een methode uitgevondeu om een dunne schijf van nieuw zilver van 15 20 25 enz millimeter middellgp zoodanig met diamant te doortrekken diit zij een stuk glas of porselein op een snel omwentelcnd slangetje bevestigd in weinige seconden kan doorsngdeu of vau de fgnste en zuiverste iiisugdingen kau voorzien Cilinders op dezelfde wgze toebereid dienen om cirkelvormige stukkeu uit glas of porseleiu te sngdeu Het sigten dezer snijwerktuigen moet zelfs bg veelvuldig gebruik uauwelgks merkbaar zgn Ze zgn aan genoemde fabriek verkrggbsar Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 30 Mei Winkelhuis Kleiweg £ 43 ƒ 3550 kooper O ïoornvliet 2 Huizen MuUenpoort L 169 en 160 1396 k G A J Verkerk Huis Lazarussteeg O 638 ƒ 290 k N L van Bl fl land N Lz en G C vaa filokhnd Perceel Bouwgrond Boomgaardstraat ƒ 70 k J van Berkel 2 dito aldaar ƒ 146 k C J van de Pavoordt VEILING 31 M i Huis Oosthaven B 76 ƒ 3760 k W HoogeJidgk Wz De EffectenljdtLis KXVIII Amsterdam 30 Msi 1881 Een gunstige week was die waarover dit overzicht loopt gunstig voor biunenl waarden vooral voor industrieele oudememingen gunstig voor Ëuropeesche waarden ook voor Bussen gunstig eindelijk voor Amerikaansche waarden zoadat wederom voor vela soorten eeu avans zal te vermelden zgn BtNNEMLAMDscKE WAABDEN Staotafondun De 2V en 8 sloten e kooger ds 4 s lager Deboo stand dezer fondsen deed menigeen tot verkoop besluiten daar er in de andere fondsen geldte verdienen was Vermoedelgk di t het aanbod die daling veroorzaakte Premuleeninge Er valt slechts etp daling te vermelden voor Amsterd loten en do Gemeeuteoredist van SpeomegleeniMgeH De Ceotraalsoorlen aren waér leer gezocht sand abteu 2 4 nilgest scb 4 gestemp Obl 7 kooger Aaud Bgnsp 4 do HoU Sp 3V do Boxtel 1 hooger De gestemp Obl en 2e Hyp der laatste mij varloieB KV Vs TramKaj leemngen Deze nieuwe rubriek trekt meer en meer de aandacht zoodat ik kaar voortaan een plaatsje moet inruimen De meeste tnuns zijn goede onderuemiilgen zoodat tg een veelbelovende geldbelegging loodsr veel risico aaabiadso De Gooisohe steeg 26 de Amst 16 de Arah 10 de Nederl 7Vs Indiutrieele waarden Aand Afir Hv sgn 40 gestegen I Gelukkige eerste bezitters Stoomv Nederland 7 do Zeeland 6 do Java 5 Kon Ned Stoomb mg 2i kooger Zelfs aand Bolt Hv sluiten 1 hooger Aand Handelmg ooatant verloren weer p doch dito tgd stegen sEvaoPXxacHE WAAauni Staalt ondte Hongaren deelden niet in de willige stemming Behalve de 6 pCt Goodrente sloten allen een fractie lager Oostenrgkers waren beter gestemd evenals Bussen de 4pCt goudl 80 ds leening 7 69 monteerden Vs Vü Ooslerleeningen ook hooger De vraag naar 1 1 Bnitenl Spaige hield asa tengevolge waarvan zg weder t kooger sloten 6pCt Ttarkea rezen 6pCt 1 door Franaehe vraag Premieleimmfen Ook hier wis kb gaastige stasaming voor de meeste sooriaa waar te naasaa Moagareu 8 Wcenen 7Vi Theiss 3 Oostenr I a 3 hooger Turken met groote vraag beter Haasen minder willig 64 verioer 1 66 Vi pCt Madridloiten Vit f Spoorwegleetmgen Er waa in deze soorten weinig variatie Bnasisohe iels betat Ahesieaansche waaiden SbuUtfoiube Van de Vereen Am Staatsf verbeterden de 2e eu Se Serie ongeveer 1 pCt Florida s i kooger Naar Uszioanen u voor Engelsche rekening we groote vraag de beide soorten stegen Louisiana a Ys lager In Ecuador s ging ditmaal veel om gemohtea van conversie deden deze fondsen aen atana vaa S s kehalen Peru s nieuwe VenesneU s Vt kooger Spoorwegleeningen Iu 4ete waardta giag kei eSrzeer leveadig toe Tan de aaail aoteerden hoogerCentr Fac Can South pref Ckie N W lUiuoia 8t Louie 8 Francisco Mich Ceatr St Fanl Mian en Manitoba 3 4 pCt de overige lil beier Obligatièn ook zeer willig ca 1 i S pCt kooger Induifriieie mmriea Oolondo a gtnm loowel voor Gert ala Obl een avans van Max ah vau do Inc Boda 1 pCt lager Pboi Noatieunte S a S pCl T F S In Europ waarden speciaal staatafonistu waa de handel weinig levendig Biunenl indDstrieele ondernemingen evenals Am sporen neer geanimeerd Onze S g Vs lager 79 Centraalwaarden flink Aand 49i geat obl 77 i nilgest seh 44Vs Boxtel wsatdeo dito aand 12 Ie Hyp 13 4 De trams die genoteerd worden noteerden Ab sL oma mij 196 mk 112 Qooische 163 Ned 107 Vt Bott 4 t Bg d ludostr wsardea is in de eeiste plaats eeu daling 1 vermelden Voor aaud Afr Hv van 16 211 voor Java van 6 66 en voor Zeeland van 1 60 NederL Bk hooger 270 Bott Hv kooger lï i Aand Handelmij noteerden tgd 110V oontant 114 Ootlenr s U koo r papier 66 ui 66 goud 81 s Spaige noteerden l pOt baitenl 24Vi 2 pCt dito 441 i pCt bianea 21 a Vi 2 pCt dito 40 i Bussen Vs V l g 4 pCt go l 7 l ii ê7 69 76 Oosteri 56V 65 i 66 Buss sp flsnw Van Amerik waarden bleven Mexicanen en CoInmlnan n ferm Van de eersten noteerden oude 24 t nieuwe 16Vi de laaisten 41 Kpnador 81 Peru pOt 22V 6 pCt l if Nieuwe Venezuela s 38 De meeste Am sp hooger varieerende tnssdien V en iVs Oreg Calif l a l g Vs Prolongatie rente steeg weer tot 4 pOt Laatste Berichten Parijs 30 Mei Bij het debat ia de Kamer van afgevaardigdea over herziening der grondwet is een voorstel van den heer Barodet tot uitatel der diaoussiën met 273 tegen 106 stemmen verworpen Parijs 33 Mei De afdeelingen van den Senaat hebben heden de Commissie voor k wetsontwerp van den icruUn de litte gekozen Van do nagau leden der Commissie zgn er acht legen ket ontwerp Parijs 30 Juni In den 3ena t keeft de ka Lambert in eene interpellatie gaUsagd over de f