Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1881

1881 Vrijda 3 Jnpi jjgp q GOUDSCHE URAKT Nlenws m AdverteDtiel liM vóór Gonda en OmstreiieH De alom vermaarde KOEK van M BALLINTIJN te Breda is van af HEDEN UITSLUITEND verkrijgbaar gesteld voor GOUDA en OMSTREKEN bfl J F HERMAN en ZOON LA GE T1E DËVVËG D 62 alhier tegen den PRIJS van 2B Sy s en SB Cent per Stuk Laatstgenoemden blgven zich bjj voortduring beleefdelgk aanbevelen tot het leveren van Diverse Soorten van Tabak Snuif Sigaren en Kruidenierswaren enz enz alsmede Binnen en Buitenlandseh Gedistelleerd WIJNEN en LIKEUREN allen van PBIMA Kwaliteiten tegen concureerende PRIJZEN BUITENLAND Itiiiteiilandscli Over lclit Te Pkr irerd iu het negende arrondiaseineut dat aohiefêenvolgena Thiers Orévy en Em de Girardiu naar de Kancr afvaardigde de heer Oogenaohijnlijk staat hel in deu Senaat niet gunstig voor deu serutin de lisle De telegraaf heeft reeds gemald dat van de iiegeu leden waaruit de eomminie tot onderzoek der voordracht is samengesteld aoht er tegen z n eu ééo er voor Gaat men de stemmiug iu de afdeelingeu na dan komt men tot de volgende cqfers voor diiu tcrtiti d arrondiswment 117 leden or dea ser ü i liste 75 itembiljtttan ia blanco 18 ifirarigen of oiet gestemd hebbenden 86 totaal iïS ignde het aautal leden waaruit de Senaat er v Mndijjk vier vacatures ie samengesteld Al 4e bdcn der rechterzijde hebben tegen het welstiiimetf geatemd In de Kamer van algevaanti ea mi neu weet waren Kpublikeinen en aoli republiMneaioowelosderde voor als tegenstemmers Onder de npoUikeiiiaB die iu de afdeeiiugen tegen den eniMi 4l Usl ftspioken hebben moet vooral Julea SiBoa fwekMid wortleu Hei TfcliwwBhe miniaterie is definitief sameogeitdd zooab wq d voorlo n ige Igst meldden met aimuderiDg van de porteleailles vun oorlog en mariiM die bezet wolden door de heeren Ferrero o Astoa Ms t de ftiielitw vukct ide w nriilbterie bc treft verdient opmerking dat de heer Cairoli oomA iu a jn eigen naam als in dien tquer volgelingen aan het kabinet Depretis Mancini lijn oudenteaaiug heeft toegaiagd Bovendien verzekert de optreding van Zanardelli an Maaoini ala miniaten aan het kabinet den ateu ft van de fractiên die ouder hunne leiding itaau Vao den anderen kant ontbeert het kabinet den steun vu Crispi en Nioottra zoodai hier welli ht de kiem voor een vtrdere crisis ligt o ihoon het weinig uitlokkend is om in de tegenWMidila Amstaudigheden nu uiet slechts gewichtige herfOtmingen in het binaenland m teu worden ingevoerd maar ook de bnitenlandsobe politiek gioote moeilykhedeu biedt te trachten aan net bewind te komen ea de daaraan verbonden verantwoordelijkheid te dragen Het vertrek van deu Keizer vaa Rusland naar Moskoa tijdelgk of blijvend is voorloopig uitgesteld Ignatief is slim genoeg om te begrijpen dat dit daa slechten indruk dien de verandering van het Ministiric heeft gemaakt zou verergeren en de heele toestand te bedenkelijk is om wat te wagen Ook spreekt men voortdurend vau liberale maatregelen van den nieuwen Minister vau Binneulaudsche Zakea o a vermindering vau de afkoopsom der boeren Als Minister vau Oorlog ud optreden WanBowski men verwacht ook de benoeming vau öeocgiewitscb tol Minister van Onderwgs een nieovi zegeupraai van de Moacavitisohe party V ena de Russische bladen is 6ok tusschen Eusland ea Nederland een uitleveringsverdrag gesloten waarin de politieke moord wordt gerekend ouder de gewone misdaden De toestand iu Ierland verbetert niet al is het uitsiolit op het tot stand komeu van de nieuwe laudwct toegenomen De agrarische moorden bleven aan de orde van deu dag eu hel verzet tegen de gewapende macht wordt krachtiger De lerep beweren dat het hun sohuld niet is eu de oorzaak moet worden gezooht iu de vgle uitzettingen van pachters Volgens de üttmimyer BSrsmihallt beautwoordt de voorloopige overeenkomst tusschen de gevolmachtigden v3n het Duitsche rljk en de stad Hamburg in wezenlijke punten aan de oorspronkelijk door Hamburg gestelde eischen De Hamburger senaat veifbiudt zieh om de in art 34 der grondwet vereischte verklaring te doen zoodca van beide zijden door de bevoegde lichamen de Voorwaard Dgin Tan religieaieo door leekeu alt lielceuverplrcgers iu Parywhe hoapilalen De inlnialer au bianenfaiBdache lakeu verkliurile geen rerniuiroordelgkhrul Ie hebbeu TO r haiidelingeu iler Iwstareu u opeubare Hefiladigheid terwgl de hier bedoelde faaudriingen bovrndieu etlii zyn l e hrer Buffet gaf ryue iterwoitdcriiig te keuiirn dat de miuialer lieh uiet ferautwuordelgk aeht wegens hacdelingeu njjner underhoorigen Èrue eeuvoudige orde van deu dag werd verworpen met 139 tegen lil atemmeu Een motie van Lambert waarin wordt aangedrongen op het behoud van religieusen iu de huspitnleu weril aangenomen niet 147 tegen Hl atemmen FOXilOTIE GEVONDEN eu aan het Bureau van Politie gedepooeerd Een zyden doekje een ring met een klein koper sleutelde en een kinder jurQe Burgrerlijke Stand GKÜORÜN 27 Mei tlbcrU Johaiinl ouders J Lagrou ea A laa Wgk i8 Herniiai Dorothea ouders J J Uertclmaa en 3Ï L l Juobt Alida Martlua oudcis S Kelder ea O Uithol 20 Adrmuus Pieter ouders J Janssen en C A vaader Want 30 Johaana ouders M Matze B P de Hoar OVSIttBOBN 27 Hei J W van Hagen 22 j ADVERTENTIEN L VAN BLOKLAND N J L M SPRUIJT die ook namens wederzgdache familie dank zeggen roor de vele bewgzen van deelneming die tij bij gelegenheid van bnn hawelgk mochten ondervinden Öouda 25 Mei 1881 UeralleB van een Dochter M L D BERTBLMANJacobi 28 Mai 1881 A M TEELINGGouda 30 Mei 1881 Bevallen van een Zoon J M R VERBRUGGE Tekpstra R Uerdam 30 Mei 1881 j Heden overleed tot diepe droefheid ODze gdiefde Moeder en Behnwdmoeder JOHANNA OÜDIJK Wed van Jacobds van Zbb ExALTO in den onderdom van 63 jaren Uit aller naam W M VAN ZEE EXALTO Gouda 30 Mei 1881 1 S g Dit het MAGAZIJN van E brandsma te AMSTERDAM Verkrflgbaar bfl G OVEREIJNDER Ja MaAt 148 Gouda ANTWERPEN De prij dtr fijne gerookte Wettfaakcht Bantet mmetje van 4 tot 7 Kiloi efh ponde Ie toort blij It bepaald op 72 hoU cent per Küo of h pom en tbt Pinksterdag na dien datom is de prgs gesteld op 80 Cents VrachtvrJ op rembours enkel iata inkom rechten te betiilen bg ontvangst toy e om ze opperbeet te bereiden aordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens li e 20 h ponden voor monster vracMvrij Aanvragen franco brieven of p kaarten J STBDSF AtUwerpen België e L E I D S C H E SCHMEPSTOOMBOOTMAATSCHAPPIJ JOLSIBDINS ZOH BDIENST aanvang nemende Woenadag 1 Juni 881 Leiden Amsteri Amsterd Leiden Van Leiden Zondag nm 2 30 Maand vm 4 2 30 Overiged vm B 2 30 Van Amsterdam Zondag vm 8 30 Maand vm 6 30 nm I jjOveriged vm 6 30nm 2 De dienst 6 30 vet valt Zat Qouda Amsterd Amsterde Gouda Van Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vr dag Zaterdag Gouda vm 3 Van Amsterdam Maandag nm 2 Dinsdag Woensdag 3 Donderdag 4 5 30 Vrijdag 2 Leiden Gouda Van Lelden Zoudagvm 6 45 nm 4 30 Maandag Dinsdag Woensdag nderdag Zaterdag 3 Gouda Leiden Van Gouda voorm 6 45 nm 12 15 en 4 30 ijd vm 6 45 nm 12 15 1 30 4 30 Zaterdag vm 6 45 nm 1 4 30 Alplien Gouda Van Alphen Dagelijks vm 8 nm 1 30 5 45 Zondags vervalt de dienst van nm 1 30 Zondag vm 7 20 nm 5 10 Maandag i Dinsdag vm 7 20 Woensdag 11 05 Donderdag nm 5 10 Vrgd vm 4 7 20 11 05 nm 5 10 Zat vm 5 30 7 20 11 05 nm 5 10 Gouda Alplieii Van Gouda Dagelijks vm 7 20 11 05 nm 5 10 Zondags vervalt de dienst van vm 11 05 Nog daarenboven dagelgks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 unr en van Gonda naar Boskoop s nam 8 10 uur Geen Dienst Nieowjaarsdag eerste Paaschdag eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag Zie veider de groote Aanplakbiljetten t p de verschillende Stations Wn lle Agenten zgn kleine Strooibiljetten te verSrggen AMEOlTDIGnTI BUPGEMEESTER eu WETHOUDERS der Gemeente Hist Gelet op artikel 14 van het Reglement op de Wegen en Voetpaden in deze Provincie brengen ter openbare kennis d t ingevolge besluit van HH Gedeputeerde Staten dd 24 27 Mei jl B No 1573 Ie afd G S No 53 2 de weg langs de Westzgde Tan de Vlist onder deze Gemeente tusschen de Fransclie Kade en de Vrouwenbrug op VRIJDAG den 3de i en ZATERDAG den 4den JUNI a 8 voor de passage met rijtuigen en w i zal zjjn AFGESLOTEN en dat gedurende de afsluiting in plaats ven langs genoemd weggedeelte kan worden ge reden over de Vrouwenbrug langs de Oostzgde van de Vlist tot aan den Slangehweg en over de Koenenschaiisburg tot de Fransche Kade VM den 30 Mei 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd J J LB PÈVRE DE MONTIGNIJ Burgemeester B DB JONG Loco Secretaris Om direct in dienst te treden een FATSOENLIJEE JOn gevraagd tnsschen 15 en 16 jaar als HOFMEESTERS BEDIENDE Loon 2 50 per week Adres onder No 584 aan het Bureau dezer Courant aUI A LAROCHË I en YmerhoUdende QUINA LAROCHE van KRACPELpN en HOMI Jpot te Zeitt Opwekkend Versterkend Koortsverdryvendi verkrijgbaar in flesschen van l en 1 90 te Gouda bij den Heer O Thim Apot verder door het geheele Rjjk in de bekende depots ledere flesch is roet de handteekening cKRAEPELIEN HOLM yooraen GOEDEOOPE MUZIEE No 1 863 is voorhanden in den BINNENen BÜITENLANDSCHEN BOEKHANDEL vitn A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zfln gratis verBrggbaar Snelpersdruk van A BRINltMAN te Gouda I J 14 JU I Ill HI I III I III ill H l ia J M van Huabnrgs iutredn iu het Daitache tolgeUedznlleu ma vastgesteld 4rt 34 luidt Q hanaa tedeu Bremen en Haifllvirg biyveu laat bet daarvoor noodige gebied als vrijhaveA buileu de gemeeuschappelijlEe tolgrojM tot zij voorstellen daarin ingelijfd te worden QMScieel moet dus de eerste ttap door Hamburg wordfn gedaan Hamburg treedt met Zijn gausche gebted in de Doitaehe loleenheid b hdve een gedeelte irtat seheepa eu baudelsbewe iag geheel vrij W beperktevrgh iv n wordt de i nié getrokken alleen uatn rl over n l Xètf dekl van het vrije gebied al voor fabriekeu allien gebezigd worden De havenwerken van OMEhWren blijven buiten de tolliuie Deze bepalingen gelden voor twaalf jaren na welken tijd een gemewschappelijk onderzoek door beide partijen zal Vonü ingetteUi wat verder moet gebeuren T Het beheer der inkoaWide verbruiksrecbteu wordt aan de regeering van Hamburg opgedr igeu die daarvoor eeue zekere tdoi van de rgksregeering zal oatraiigen Iu da kasten van afpaling der vrijhaven enz draagt bet r k 30 millioeo bij Dete overeepkomst mdet eent in den Senaat ende burgerschap der vri stad Hamburg Inter in den Duitaohen Bondsrsüf en deu Byksdag worden vastgesteld De nieuwgekozeii Twefde Kamer van Denemarken heeft onmiddelijk bij dei aanvang harer zittingen het bewijs geleverd daC de partijen even vijandig tegenover elkander staan 4i vroeger Toen de miuis terpresideot de heer BMtap de zitting geopend eu der vergadering verzoekt had zich te coustitueeren hief de reohterzyde ra voorstel van den afgevaardi Ét Jagd nsgnaaiat éin kreet irIrK de Koaiug aan waarop de linkerz de met deu negenmaal aangeheven kreet leve de Qrondwet antwoordde Daarop ging meu tot de verkiezing van den voorzitter over reeds vroeger kortelijk gemeld Er werden 89 gaj ge stemmen uitgebracht waar 31 linkerzijde op den heer Berg 29 van de gematigde partij op dm heer Krabbe eu evenzeer 29 rechterzijde op deu heer Klein Niemand had de vereischte meerderheid By d tweede stemming verkregtn de heeren Berg 31 Krabbe 39 stemmen en Klein slechts eeu enkele stem omdat de rechterzijde er de voorkeur aan gaf zich te verwijderen De 10 stemmen welke de heer Krabbe by de tweede stemming won kwamen van de zoogenaamde fwildeu Het was op deze wijze dat de Kamer welke lOS leden telt haren voorzitter koos BINNENLAND GOUDA 2 Juni 1881 Wij kunnen onze lezers Ihana een bericht mededeelen dat zeker veten vau hen groot genoegen zal doen ui dit dat de heer S Ë Ondscbaus Dentz te Leeuwarden de hem verleende concessie tot aanl en exploitatie eener waterleiding binnen deze gemeente heeft aanvaard en dut de daarop belrekking hebbende slukkeo heden geteekend zyii Met het oog op de waterleidiug te Grouiugen mag met grond worden gezegd dat de zaak der waterleiding hier nu in goede handen is en dat duarvau thans hrt beste raag worden verwacht In de zitting der Tweede Kamer van Dinsdag 31 Mei heeft de Ooudsehe afgevaardigde Mr M Biohon van IJsselmonden het woord gevoerd Aan de orde was het xetsimtwerp tot wgsiging va de artt 11 e H der toet tot regeliiig vm het hooger ondsnoy Nadat de hh Mnckay Vermeulen en Heydenrijck het ontwerp hadden bestreden sprak Ae heer Bichou van IJsselmonde volgens het offioieel verslag het volgende Mijnheer de Voorzitter I Ik heb eigenlijk niets te voegen by de bedenkingen door mijn edelen vriend den heer Mackay tegen dit wetsontwerp ingebracht hij heeft de redeu eu de gronden zijner bestrijding voldoende opgegeven Ook de twee volgende spreI ken hebben hunne bezwaren tegen dit wetsontwerp in het midden gebracht hunne bedenkingen worden hoofdzakelijk door my gedeeld en ik voeg mij dns bij de bestrijden van dit weUontworp Zoo als het ontwerp daar ligt zal He myne slem er tegen uitbrengen Ik zou u ook oiet het woord gevraagd hebben om lu deze materie van mijn gevoelen te doeu blijken ware het niet dat my een woord op de lippen ligt hetwelk ik bij deze gelegenheid als myn zwaneuzaug weusoh uit te spreken Het is namelijk een woord van afkeuring van hetgeen in zake van ouderwys zoowel van het hooger als van het lager ouder dit Ministerie is geschied eu bij uame door den Minister van Binneulaudsche Zaken eu ouder zyne verantwoordelijkheid ia tot stand georachl tot onberekenbare schade voor de hoogere belangen vaa de Ned rlaadsche aatie Ik beken hiermede vooral de uitvoering van de wet tot regeling vau het lager onderwijs op het oog te hebbeo Ik acht dit een noodwendig gevolg van de oogeudieust en de meegaandheid van den Minister van Biuuenlandsche Zaken met de liberale parlij 1 licht tegen eigen en beter overtuiging iu Ik uoem dit en meen dit te mogen vaatbonden eeue heillooze en rampzalige taktiek waartegen ik zoo ik hope wanneer mij de krachten daartoe worden verleend zal blijven getuigen hetzij u de Kamer hetzij buiten de Kamer Daar de beer Bichon zooals men ziet nitdnückely k verklaarde niet hel woord gevraagd te hebben om te spreken over het ami het orde zynde ostwerp zoo ligt het vermoeden voor de hand dat hij met bet oog op de a s verkiezing goed eu duidelijk vrililc verklaren hoe zijne opinie over het Ministerie in sake het onderwijs is Wy willen onzen afgevaardigde de dimsl bew jzca zi woeiden oadar bat oog der Ooudsehe kiezen te brengen waarölider echter velen zullen zyn die zieh met ous er over verwoudereu dat een man die reeds zoo lang iU de Kamer is nog op een dergelijke wijze iuUen de orde gaal eu woordeu ten te geeft die iuderdaad daar volstrekt niet op hu plaats waren terwijl tevens de beer Bichon de onhoSelijkheid beging deu Minister vau Binneul Zaken een grofheid toe te voegen die bepaald onvefdiend was De heer Bichon noemde zyn rede zij ztoane zang Hü meende dat voorzeker iu zeer b trekle lykeu zin ui voor dit parlementaire jaar Wij drukken de boqp uit dat dit woord in meer uitgebreideu zin bewaarheid moge warden en deze rede dia wij hierboven overnamen in den vollen zi n des woords moge geweest zyn dei heeren Bichon zmuiMHiang Ter voldoening aan de bepalingen der Wet van 26 Mei 1880 St ua 85 wordt in de 5 aa C Wraa van 1 Juui jl aangekondigd het merk nde gekrooHde 26 gebezigd opbaarden tabakspijpen door de hh P Goedewaagen en Zoon alhier Dezer dagen had te Hellevoctsluis het vergelykend examen plaats voor lieerliug Machinist der Kou Nederl Marine 85 jongelingen hadden zich daarvoor aaugemrid vaii welke 16 om lichaamsgebreken werden afgekeurd Onder de 20 die op het examen de hoogste puulen behaalden en benoemd werdeu is J F Kenbergen te Beeuwyk leerling van de school van den Heer Huber alhier Op Woensdag 1 Juni zijn door den heer J de Qidts alhier ter Griffie der ArroudissementsBecht bank te Rotterdam gedeponeerd de volgende op aarden tabakspijpen Ie plaatsen merken p de gekroonde 27 en de gekroonde 52 Ds A De Pecker pred by de Herv gem te Gorinchem herdacht gisteren den dag waarop By vóór 25 jaren te Mastenbroek de Evangeliebediening aanvaardde waarna hy o a ook te Waddinxveen stond De algemeen synodale oommissie der Nederl Herv Kerk heeft ziek o a naar aanleiding van een ter zake ingekomen schrijven bezig gehouden met de zaak van het beheer der kerkelyke goederen toch gemeend dat voor de regeling daarvan hoe noodig ook