Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1881

tb u de tijd niet ia aangebroken omdat moet afgewacht worden wat er ui terecht komen van de wel op de itichtingen waarop uitlicht ts gegeven Zy heeft verder onderscheiden aanvragen om vernietiging Tan ulapnkeii in uK ger beroep behandeld en afgeweten en verklaard dat een class bestuur tqn bevoegdheid Is te liuitan gegaan met dispensatie ic vrrleeneii vaa art BO regl op de vacaturen Zag ty hy hare vooriMtthieu om aabMdie uit het fonds voor noodl kerken en personen zich smartelijL gebonden door de geringheid der beschikbare middelen i j werd aangenaam verrast door de medeiireliui dat de hetr Q C lies onlangs te Amstenlain overleden tque geheele Vermogen na aftrek van eeoige legaten vermaakt heeft aan dr uigrmeene weduwenbe ra tengevolge waarvan de beurs met circa ƒ 86 UU0 verrijkt wordt Ëcii gioot gedeelte van haren Igd moest i j rer toewgden aan ile behandeling van gesokilli u en klachten over de aanneming tot lidmaten Door den Minister van Justitie is den 23 Mii IS81 aangesteld tot oubetoliligd Rijks veldwuchter 1 P Oiterman Gemoente veldwachirr van Hoornaar Een hevige brand woedde er gisteren in de Stormpolder onder de gemeente Krimpen a d IJsel De rielmatmakery vau P Boers en twee belendende gebouwen werden geheel in de nsch gelegd lerwyl een derde woning groote schade bekwam De brandspuiten der gemeente alsmede die vai de heeren van Walsura en Lans Capelle a d IJsel waren spoedig op de plaats det onheils tegenwoordig By de plaats gehad hebbende verkiezing te NIenverkerk a d IJsel van een lid vu het biésluur vau den Korllaiidschen Kleinpolder is met algeineene stemmen herkaten de heer L Mijnlieff Az Te RiAterdam tgn door de kiesvereeniging Algemeen belang als oandidaten voor de verkiezing van twee leden der tweede kamer gekozen de bh mr J vau Gennep aldaar en dr È F van Dissel te Leiden Staten Oeneraal Twsedk Kamer Zittingen van 31 Mei en 1 Juni 1881 In dr eerste plaats kwam in de zitting van Dinsdag aan de orde hel wetsontwerp tot aanvulling van art 25 der Indische Camplabilitcitswei ter verzekering vnn de tijdige mrdedeeliug overeenkomstig den geest der wet Tan bedenkingen bg de Algemeeim Rekenkamer gerezen omtrent de haar ter verevening voorgedragen uitgaven De Comm van Rapporteurs woordvoerder de hj Blussé heeft een amend voorgesteld om te dien anutien uog wi t meerdere faciliteit te geven aan de Rekenkamer ïieuigsiins gewgzigd werd het wetsontwerp al us aangeuomen met algemceue steiniuen Daanui kwam aan de orde het wetsontwerp tot wgziging van de artt 11 en 12 der wet op het hooger onderwgs geoommiteerden bq de eindexamens van de gymnasii De heer Maokoy achtte versterking van deu invloed vau de Ryks gecommiteerden bij de eindexaineus der gymnasia niet noodig en in verband daarmede de toekenning van voorrang van het schriftelgk boven het mondeling examen iu sirgd met de wet Daarenboven is het tegen het beginsel der wet dat men de jongelieden van de openbare gymnasia lot een soort vau appèl bg een staatscommissie toelnut Ër is geen enkele reden waarom men un zou afwijken van het bestaajide stelsel om de ex aiier dit zgn de leerlingen vaa bizondere gymnasiën de vjqheid te laten of hel eind e umek aau de openbare gyrauasièn te doen afleggen öf voor een st ut commisair Ook lie heer Vermeulen bestreed de uitbreiding vau den invloed tan den Rgks gecommitteerde en zal zich ook verzetten tegen de verkorting van fic rechten van ntrmur De heer Heydenrgck vraagt waaruit gebleken is dat er bg het behoud van de tegenwoordige welleJgke bepalingen geen gecommitteerden zullen te vinden zgn waarom de Regcering de gecommitteerden wel wil laten handelen bg te groote toegevendheid van de letraren hg kwam ook op legen het nieuwe voorschrift dat men om tot een eindexamen te warden toegelaten de 2 laatste studiejaren moet hebbeu bggewoond Voorts vroeg hg of de examenprogramma s nog weder tullen uitgebiyid en de overlading van vakken dan nog tal toenemen De heer Biehon protesteerde legen de algemeene richting die aau het 8taalsonderw js wordt gegeven door déien Minister die Ie Terl deoógendienaarh van de libenile parlg De heer Lenling verkltorde zich ook tegen de uilbrriding van den invloed die aan de geoommitteerdeu tal borden lorgtkend die uu reeds als imaniyktn warden aangemerkt De heer v i Kaay in dit bezwaar deelende iohtk het lereaa ooraadiaam nu reeds de hooger ooderwgswet weder te wijzigen voordat men de ondervinding zal hebben opgedaan van de erkiiig der wel op de hier behandelde punten De Min v Binnenl Zaken venludigile de iioodzakelgkheid det voordneht op grond vooral dat er ouder de bestaaade bepalingeu geen degelijke gecommitteerden voor de eindexamens kannen worden gevonden Hun moot meerdere mocht worden loegekeml eu iu erbaad dnarmedv nnel de it jze tan toeticht nader worden geregeld Dat de geoommilteerden uit deu aard der zaak boveu de ourakoren zullen staan spreekt vun self Nu vojgens dat ontwerp de extransi niet meer e id xam n afleggen op de openbare gymnasia nu IWRiefl den gecommitteerde ook niet het ri chl van verzet te hebben bg wel toelatiug omdat doorgaans de leeraren voor hun eigen leerlingen niet ui te streng zgn De beperking van de eindexamina voor de exirnusi tot die voor Je Stantsoominissie zal in bun voordeel zgn omdat tg nu uilen versohguen voor hun bekende leeraren Het vrge onderwgs zal hier dus niet beleoiinenl worden Hel programma van de eindexamens zal gewgzigd worden in verband met het nieuwe leerplan van 1878 Hel omwerp voor hel nieuwe programma is gereed om uitgevaardigd Ie worden tegelgk met de evcniueele alkowliging van deze wel Nu de sluiting van Ie algemeene bern adsUgiiig werden ri e verschillende artikelen behandeld O u wus door deu lieer Verineuleu voorgesteld om voor leerlingen van bizondere inriohiingen te behouden de beroegilheid om niet alleen voor een Staalscoininissie maar ogk aan een gymnasium Ie hunner keuze het eindexamen af Ie leggen Het amendement Vermeulen werd terwori eu met 41 tegen 26 stemmen waarna bet geheele wetsontwerp werd verworpen met 41 tegen 26 stemmen Bg de beruudsbiging over de Posipakketwet werd deze op Terschillcude gronden bestreden door de hh Bastert en vun Baar In de zitting van gisteren is na uitroerig algemeen debat hel onlwe p tot invoering eeuer postpakkeldiensl uaugeuomett met 48 tegen 25 stemmen ofsohoütt Ie minister Uk zich verzette tegen eene uitkeering nun de spJiiVeg mautschappijen welke artikelen echter met 43 legen 38 stemmen werden aangenomen Bene wgziging slechts ia aangebracht waardoor het maximum gewicht van gewone brieven op 100 grain is bepaald Het algemeen debat over het ontwerp betreffende het auteursrecht is afgeloopeu Heden voortzetting De kamer beefi besloten op 20 Juni de voorstellen betreffende de waterwegen van Affisicrdam eu Rotterdam te behandelen Tot lid van de Eerste kamer der Slateü Geiieraal ter vervanging van den heer mr H J Smit is door de Prov Staten vau Noord Holland gekozen de heer M H Insinger te Amsterdam met 36 sfemiuen tegen 29 op den heer Joh C Zimmermn Te Amsterdam zijn onn boord van het stoomschip I Cattor gisteren ingescheept ongtveerTOO landverbuizeis om hedan vroegtgdig de reis naar Amerika M oailvaarden Als een staaltje hoe het Nederlandaehe vee iu den vreemde gezocht blijkt te zgu deell meu ons mede dat morgen een extra veetreiu zal loopi n van Alkinaor iinar Parma De uitvoer van vee schijnt zich ook in die richting zeer uit te breiden A o d D Do staatscommissie belast met het fneinen Van het eioraen voor het notaris ambt zal hare zittingen honden in het Gebouw tooi kunsten eu weienschappen te s Hage op 1 Juli aV a en volgende dagen de voormiddag ten tien ure Zij die tol het examen wenschen Ie worden toegelaten moeten zich ten minste veertieu dagen voor den aanvang daarvan schriftelijk aanmelden bij den voorzitter der commissie den heer J Kalff met opgave of tij zich aim het geheele examen dan wel slechts aan een of nieenlere gedeelten daarvan wenschen te onderwerpen Te Haarlem is de jnarlgksche algemeene vergadering gehouden der Alg Ned Vrouwen Vereeniging Arbeid adelt onder bescherming van H M de Koningin Uit het Verslag bleek dal de toesland der ifdeeliiigen en van de vereeniging z er gunstig wus Het gelid donateurs en leden is 1716 aan 26 dames werksters werd voortdurend werk verschafi aan verkochte goedereu en afgeleverde brslellingen werd besleed de som van ƒ 16 168 93 De minisier van marine heeft aan de tweede kamer zijne inlichtingen ingezonden op de adressen van de werkliedenvereenigingen omtrent hel verzoek der klerken aan het marine etablissement te Amsterdaiii om verhoogin van salaris en omtrent de hun deawege opgelegde straf Na eersl uiteengezet te hebben het onderscheid tussohen klerken ambtenaren en sobrgvers mceieudeels uit de verkliedeu TOorlgekomen geëm ployeetden van wie veel minder kundighedea wofden geëischt en daarbg Ie hebben betoogd du eze schrijvers voor het tegenwoordige althans behoorlijk overeenkomstig hun kennis en arbeid beloond wordeu deeldt de minister mede dat nil het ter znke ingediend rapport van deu directeur en komimndant der marine te Amsterdam blijkt dat een ttreefal der onderteekenaars het ontwerp adres hiuiuen oumidde tgken chef den hoofdingettieur der marine ter inzage hebben aangeboden met de vraag of het na op zegel te zijn geschreven kou warden ingediend Naar de strekking vnii het adres gevraagd en deze door hen uiteengezet zijnde werd door deu hnofdingeniear te kennen gegeven dat bel verzoek niet kou worden ondersteund en de indiening er vau zelf werd ontraden maar dat zij niettemin zalkt verlangende daarloe natuurlijk kouden overgaan en het alsdan iugerolge ile bepalingen Toorzieu van beschouwingen eu advies zou Worden doorgezonden Bedoeld adres is daarop echter niet tot deu hoofdingenieor gekomen en ook met voorbijgang van den directeur der marine rechtstreeks aan het depart van marine ingezonden Verder bigkt nog uit het rapport dat twee der ailressanleu aanvaakelgk de mede ondeneekeuiug geweigerd hebben omdat tij zieh met den inhoud van bet adres niet konden vereenigen doch daartoe zou wordeu aanbevolen terwijl rier anderen zich geheel onthouden hebben van aan bet adres deel te nemen Daarop heeft de directeur en kommandaut der marine den minister Toorgesleld de bedoelde schrijvers naar aanleiding van art 47 van het 11de deel der verordening voor i rgka werven wegens overtreding van art 42 van hetzelfde hoofdstuk te straffen met vermindering in Ison voor drie maanden en die straf voor de beide tobrjjven die slechts ohourvuelend tot de niede ouderteekeniiig zijn overgegaan te bepalen op eene maand Cit het medegedeelde bIgkt derhalve dat de Taak genoemde schrijvers zich wel degelijk beiru t Uen dat tg zich met het adres in de eerste plaata tot hunnen ohef moesten wenden en dat zij aitttegeuslaaude de hoofdingenieur hen aau de bepaling van art 42 der verordening hcriuDerde met opzet dat art niet hebben nageleefd door het adres redhttlreeks aan het dep Tan marine te Maden net voorbijgang van genoemden hoofdambtenaar en van den directeur eu komraaudaut der marine rtrmoedelijk omdat zij na hun onderhoud met eerslgeDoemden geene oudersteuuing van hun sdrea konden verwachten Verder verdedige de minister het maeigenoemde belang eener richtige administratie en omdat hel strekt een baud te l gèa tmoben het hougere eu lagere personeel aan s rgks werven D iiuitter constateert eindelgk dat vau bemoeilijkiiig in de indiening of teroghouding der adnsseu nimmer sprake kan tgn geen ohef nin dienst zal zich dit ooit veroorloseu Het jaar 1881 is een belangrgk herinneringijaar voor de Proteaianteu in Oostenrijk Den 18 October 1881 herdenken zij het honderdjarig genot Tan gudsdieustvrijheid hun door het Tolerantie patent van keizer Joief II deu 18 Ooiobar 1781 TtrlMud Uit den staat van verwoesting foaiin de Fivangelische kerk in Oostenrijk door Je coutrii reforraalie gebracht was is zij lu die honderd aren krachtig herreten zoodat te thans 220 gemeenten met 871 000 leden telt Maar nog altgd heeft zg eeu zwaren strijd te doorataan en lijdt zg aan geheel onvoldoende hulpmiddelen voor het kerkelijk leveh en ile school Biuds een vijftal jaren heeft de Nederlandscbe Giislaaf Adolf Vereeniging gevolg gegeven auu een denkbeeld van wijlen den prelaat dr Kurl Zimmerman oni langzamerhand een som bijeen Ie brengen Toor een ponsioeufouds voor de Weduwen eu weezen van ETungelische predikanten eu onderwijzers en die op den 13 October als eeu feettgavo uit naam van de Dnitsohe Broeders aan de Oosteurgksche pruleslanlen aan te lj ieden De Nederlandaehe Ouslanf AdolfVereeniging heeft liafa aanstonds bij dut plan aaugesloteu en sedert 1875 verzamelt tg ook gelden voor dal doel Nog onlangs heeft zg een vliegend blad tot unubeTeUug Tan deze zaak iu ruimer kring verbreid Maar de uitkomst is zoowel hier als in Duitschinnd ver tieneden de verwachting gebleven In Daitschlaud heeft men nog slechts 22000 mark bijeen en iu Nederland ruim ƒ 1600 Nog maar weinig maande blijven er over om de feestgai te brengen op eeu boogie dieieeulgszins overeenstemt met den nood die daar gafis wordt geleden en met hetgeeh men Tollr zulk Xn znnk van hel protettantsob Nederland wachten Mocht iemand iels tol Terhoóging Tan die feestgare willen bijdragen hij tende het aan het hoofdbestanr der Nederlandscbe Gustaai Adolf Vereeniging te Leiden Bij Maastricht is de oudste zoon van den heer Eng RegottI een geacht mi v eelbelovend jongeling William geheetrn met paflHhi rg tuig in het kanaal t 8l Pieter fsslert eu HRoos opgehaald Htl liik is V oP ng gebracht van den burgemeester Cealen 1 S Ifaar de doelers Sobols en Ponaml ergeefs alle mogelijke pogingen aanwendjjB n hem in hel leven te roepen Een vriend did m hem lil het rijinig wu gezeten de heer jjjjjjer wisl zich te redden en ook hg zou wellieht aj leven behouden hebben indien hij geene pogiufj had aangewend om het paard te redden Het Lrd is levend aau de wal gebracht De oorzaak MD het ongeluk was dal liet paard schrikte en dientengevolge met hel lichte wagentje waarin de iongeloi gezeten wareu aohterujtliep De Ctar fe l klaagt ernstig over hel ontbreken ven hulpmiddelen tot redding van drenkelingen nietlegenslaande er nog al dikwijl menscheu in hel water geraken Iu de talen der daracsvereeniging voor decoratieve jiausl Ie Nieuw York is de orige maand eene tentoonstelling gehouden die zeer de aandacht heeft getrokken Zij bestond uit een aantal landschappen in hordunrwerk door mevr Oliver Wendell Holmes Jr te Nieuw York uilgevocrrt Zeer werdeb hierin geprezen loowel het gevoel voor klearen als de vindiagrijkheid in hulpmiddelen en bet in t oog houdeft vsn de grenzen vau dezen tak van industrie wat stof ea bewerking betreft iBuimr Daaf zoovele grootere en kleinere branden het gevolg Z D van het onvoorzichtig omgaan met petrolcom maken wij melding van een middel dal in vele tevalleii tal kunnen toegepast warden en dat van Kif den brand in zijn begin zul blusschen Dr Sehlumberger beveelt daarvoor aan hel plaatsen van een flesch met ammtnia Uquida op elk petrolenmvat bij kleinhandelaars fabriekiinlen enz By de minste oalplofflog of verhitting springt de flesch en de vrijgekomen ammonia liquiaa ontwikkelt een groote ihoeveelheid gas waarin het voortbraudeu van pelroieam uiel mogelijk is Ook bij bewerking van andere liehtbrandoare stoffen rn i kolenmijnen kan heizelfde middel gebruikt wtfrdel Het preekt van zelf dat dit middel niet bruikbaar tt bg hal gebrnik van petrolenm kooktoeatellei ent oaulll daarby het geneesmiddel erger dan de kwaal teu kunnen zijn Op de hierboven aangewezen wijze kun nien echter wel daarvau gebruik maken JV o d D De ondite krant van Frankrijk de Oaieltt de Franóe vnnte Mamndag fa ir Iweebonderdvijftigjacig besioaa Kforo deelt Tenobeidene bijzonderheden mede betreffende den stichter der OaieUe Thuophraate Renaudot die den titel voerde vlin medicus et historujgrapkut Ttgm en betreffende de inrichting Tan het blad rial in de eerste tijden eenmaal Weeka vosakeeu in klein quarto in vier bladzijden gedurende het eerste jaar en gedumnde bet tw ede jaar in acht soms ook in twaalf blad ijden Uet eerste noinmer gaf tijdingen uit Konstantinopel van 2 April uit Rome van 26 April onder deze rubriek vond men ook berichten it Bpanje en Portugal uit Venetië van 2 nil WeeM van 8 Jllt Stettin en Lubeck lan 4 uil Frankfort a d Oder Praag Hamburgen Leipzig van 5 Mei uil Fiankforl a d Main vun 14 ntl Amsterdam van 17 eu eindelgk uit Antwerpen vaa 24 Mei De eaeeUe bekelsde al dodelijk adver tenties iu een zeer beknopten vorm ron vraag en aanbod onder hel opschrift lei èureaux d adrenei INOBZQNOEN M Kerkgebouw op de Oosthavei De jrethouder G Prince heeft met loffelijke flinkheid in de raadsvergadering van 4 Januari jl een nuik besproken die al sedert lang onder de Gond ehe iogetelenen het onderwerp is van vele besprekiuj eu nl die van het Kerkgebon op de Oosihaveu Hel i hoogst weutchelijK dat die zaak eindelijk iu het effen komt en het is wel te verwonderen dat er na 4 Januari niets meer daarvan gehooid is op welken datum t h elf raadsleden rl de hh Kist Luijtet Prince Oudyic van Iterson Muller Hemsiog Straver Samsam Vosl Drusl en van Straulèn een verzoete van ondergeschikt belang van hel R C iCfrïbsstuur niet toestonden o a eu voornamelgk om Hete rédeu dut het Kerkgebouw op de Oosihaveu pog ftiet ter beschikking wat gesteld van de gemeente Ut miegenteglijk toekomt Om dite laatste woorden te bewijzen zij het rertotlobU hel volgende aan tehafen uit de Gesebie enis en SeMhrijvieg van de stad v n der Goude van deljwge Tan Wgngaerden bewerkt door I M Sohelteoa den Troegereit Qoudsoben gemeeute arohivaris i Wy vjltden in de zoofenaamde Oasthuiskerk I aldus is Ie naam van beooeld kerkgebouw eene niiveri ttedelijke bezitting 1 Mnk het St Cathariua Oasthnis zelf van oudsher tedelgke instelling was door de liefdadi jbeid onzer Toorvadereu in het leven geroepen en door het geld onzer burgerg onderhouden zoo behoorde daarbg reeds in de dagen zijner stichting eene kapel die evenals de uangrenreude apotheek om onmiddelgk de uoodige geueesmiddelen te leveren dienen moest om de kraiikeu zwnkken eu herslellenden voor welken de St Janskerk hoe uabg ook zich nog op te groeien ufslnud bevond iu staal te stellen hupne godsdienstige behoeften te bevredigen Kapel en ook het altaar waren alleen voor de sieien en maakten geen afzonderlijke inrichting uit Reeds in 1408 kon hel Gasthuis wegens te groote kostbaarheid van die betrekking er met langer een bgzondere geettelgke op na honden maar werd de kapel door de geeslelgkeu der parochie kerk bediend dit hield geheel op toen Gouda getu geWorden was en die geestëlgkeu het hazenpad gekozen haddeu Van het aar 1572 af schijul tij eenigeu Igd ongebruikt te zyu gebleven teuzg misschien regenten haar als een bergplaats of voorraadschnnr gebezigd hebben Het duui e echter niet lang of het sladsbeslunr besehikle weder over zgn wettig eigendom Daarop vermeldt de schrgver dat gelgk hem gebleken is uit de Stade Kamer e Froedechapitoeken de gemeente do Kerk in 1618 afstond tot vergaderplaats aan de zich noemende doleeremde Kercke van der Goude d i aan een 70tal hervormiuKsgezinden daar de geheele Herrormde gemeente met hare 4 predikanten aan het hoofd de gevoelens der Remonstranten was toegedaan Later in 1626 wees de gemeente het gebouw aan de Waalsche gemeente toe En toen deze byua 2 eeuwen later bg kou besluit was opgeheven wendde zich de MaieigAim der Ned hraélilucke Synagoge met een request tot bel geineentebestuur om het gebouw vour hunne gemeente te mogen gebruiken Duur de opbrffing der Waalsche gemeente oog niet ofiïcieel ter kennis was gekomen van hel Bestuur werd dit verroek aangehouden Zoo stonden de zaken toen plotseling op 31 October 1817 eeue missive inkwam bu Burgemeesteren van den Gouverneni van Znid Holraud niets minderjuhondende dan bet bericht met toezending van afschrift van een kon besluit geuomen op 16 October dat lo de Kerk der geaupprimeerde Waalsche gemeente Gouda werd toegewezen aau de RoouisohKalho lieken aldaar 2o de meubelen boeken enz aan dezelve verbleven voor hoeverre des wegens tussohen de twee kerkgeuootscKappeu niet in der minne mocht worden gjiEOOUvencieerd en 3o de Oeipmiitaris Generaal provisioneel belast met de taken der Herv Keek en de Directeur Generaal voor de zaken vau de R C Eeredieiisi gemeenschappeiyk de noodige bepalingeu Zouden maken of aan Z H voorstellen ter geregelde uilvoeriiig van het genomen besluit Hierin zag men terecht aanranding van Gemeenteeigendom er werd een buitengeteone vergadering der leden van den raad bgeengeroepen en deze nam met alg stemmen hel besluit Aangezien er in Z M besluit noch in de bg gaaode missive van den Gouverneur eeoige bepa lingea of beschikkingen omtrent de wijze van overgang en schadeloosstelliujf van stads eigendom gevonden werden borgemeesleren Ie verzoeken om alvorens lot penige verrichting deze zaak betreffende over te gaan wel te willen onderzoeken hoedanig en op welke wgte Toor het gemii der kerk deze stad zal wordeu schadeloos gesteld en welke be scbikkingen ten dezen aanzien gemaakt waren Burgemeestereu kweten ziob van die taak en vruegen aau de beide in die zaak betrokken Ministers of de betaling Kaar het een tiedelijk eigendom gold ten latte van den lande gebracht lou Korden dan wel of door de S C gemeente aait welke de Kerk door Z if it toegeweien daarin lou moeten orden vooreien De Commissaris voor de zaken der j erk schreef dat deze zaak tguen Katholieken Collega gold doch dat er in Z M besluit van geen schadeloosstelling sprake was De Directeur der zaken van Kalb Eerediensl liet achter op antwoord wachten Hg liet weldra eerst door tusschenkomst van den Gouverneur van ZuidHolland en later door den Pastoor van de H K Kerk in de Keizerstrual uilvoeriiig van het kou besluit eiichen en de stüd termanen om belanghebbende 1 Deo e k iu hel bezit de Kerk Ie stellen Burgemeesteren deden hierop antwoorden dat zg eerst het antwoord van den Directeur zouden afwachten Dit kwam 10 December en wat behelsde het f Een nieuwe vermaning om de katholieken onverwijld in hel bezit der gaatbuiskerk te stellen met bel le van nader onderzoek betr het eigendomsrecht der stad op het kerkgebouw en eaiu quo mogeiyke schadeloosstelliag des uoods langs gereohtelgkeu weg door haul te Ascben In overleg met den raad gaven Burgemeesteren hierop te kennen wel gehoudui te zijn tot gekoorzaamAeid aan Z U beiluHeMtatMt niet minder tot waakzaamheid van alle stedel k bezit en na een gehouden cooferenterie mei de beide Minisiers kwam er 20 December weder een missive uit s Hage door beide ministers onderteekend waarhg niet langer een eisch mftar thans ea verzoek werd gedaan om aan de R K de sleutels der kerk iu handen te tellen eii verder het bericht dat ondericheidene omilandighedeii werkelijk iet eigendomtrecht der ttad op het gebouw tekenen aan Ie duiden waarom de toezei ding van legale bescheiden aan hel Dep van Kath Eeredienst veriangd werd inzonderheid ook betreffende iet voortdurend onderhoud door de ttad en de vernieuwing voor itadtrekening in 1768 Aan het laatste verlangen voldeed het sladsbeslunr dadelijk maar de inwilliging van het veiioek betr de sleutels der kerk maakte men af haukeUjk van eene aan de stad vooraf althans toegekende sehadeloosstelling Zoo stond de zaak toen 22 Februari 1818 een kon besluit verscheen waurby Burgemeesteren gelast werden de sleutels der kerk onverwgld aan de R C ter hand te stellen Burgemeesteren vroegen daarop eeu audiëntie aaU by Z M werden echter niet toegelaten en loeu bleef hun niets anders over dan zich bg adres lot deu Koning te wenden waarin zg zich bereid verklaarden lot onderwerping aan het kon besluit waarbg zij bel volgende Toegden verzekerd dat Z M geen afstand vun het eigendom kon goedkeuren dait ondei beboorlgke schadeloosstelling en dat Z M dus de gemelde overgifle niet als een overgang des eigendoms zou beschouwen maar de schade Tergoeding doarTooe komende nader regelen Op 10 Maart werden de sleutels der kerk in handen van de R K gesteld met een verklaring van geUjkeu inhoud als bovenstaande De stedelyke regeeiing is later het kerkgebouw steeds als stads eigendom bUjven beschouwen daar zg o a nooit geduld heeft dat het stads wapen prgkende boveu den ingang verwgderd werd Uit een en ander biykt duidelgk daar zooals de heer Scheltema ook vermeldt de koninkl beslniien volstrekt geen kracht van wet bezitten dat het kerkgebouw op de Oostbaven aan de gemeente toekomt Het R C Kerkbestuur is waaisohgniyk eveneens van oordeel dal het Kerkgebouw aan de stad behoort immers het had anders niet slilzwygend berust op de woorden van den he Prince in een openb ire raadsvergadering gesproken die niet onduidelgk maar flink op den man af wareu Ook het volgende Terdient herinnerd te orden In de raadsvergadering van 2 April XtlS rroef de Kerkeroud der Chr Ger gemeente het gebrnik van het Kerkgebouw op de Oijsthaven en nadat 21 Juni d a v Borg en Weth daarop ongunstig hadden geadviseerd daar zy het niet raadzaam achtten toen reedt te beslissen welke bestemming na voltooiing van het nieuwe gebouw op den Kleiweg aan het gebouw op de Ousthaven zou worden gegeven heeft de Raad 19 Juli d a V het verzoek van den Kerkeraad gewezen vnn de hand Waar het eettcrzyds verwondering wekt dat deze Kerkeraad nu de R C gemeente het nieuwe gebouw reeds lang in gebruik heeft genomen zgu verzoek niet herhaidl is het aan den anderen kant ook vreemd dat bet gemeeutebetlDur niets doet om de rechten op hel gebouw Ie handhaven Nu de zaak maar voortdurend bUjfl rnslen en er in onze gemeenteiyke Terlegenwoordiging geea woord orer wordt gerept is het tgd dal de taak eens openlgk besproken wordt en de wensch geuit dal mannen als br de heer Prince heeft getoond te zgn opnieuw de flinkheid hebben er toe mede te werken haar op billgke eu rechivaardige wyze te beëindigen GEVONDEN eu aan bet Bureau vSu Politie gedeponeerd Eeu zilver sterretje van een officiers jas een witte zakdoek jffi aTr t I c h t e n OOUda 2 Juni 1381 By kalme stemming bracht heden de puikste tarwe flinke prgzcn op zoodat tot zelfs 11 werd betaald voor een uitgezocht partytje Goede Zeeuwsche gold ƒ 9 90 tot ƒ 10 60 en wille Poldertarvfe ƒ 9 50 lol ƒ 10 Roode Poldertarwe komt iu puik soort weinig voor Rogge hield de volle prgs slaande Puike drooge van ƒ 9 10 tot ƒ 2 40 Mindere ƒ 8 25 tot ƒ 8 76 Gerst langzaam winter ƒ 6 60 tot ƒ 6 90 zomer ƒ 6 10 tot ƒ 6 86 Haverflauw Erwten Boonen en Hennepzaad niet noemenswaard verhandeld De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag varkens geschikt TOor Londen Tan 24 a 26 ot pet half kilo magere varkens en biggen tot teer hooge prgteii vlug Tcrkooh t schapen en lammeren traag te verkoopen Aangevoerd 142 partyen kaai eerste kwaliteit van