Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1881

Zondag 5 luni N 2618 issu Algem eene Maatschappij 7au Levensverzekering en LijfrenU Gevestigfd te Amsterdam Heerengracht 378 CKiedKekeiird bU KonlnkUUk Besluit van 1 Navember 1880 No 88 Deze Maatschappg verzekert op het leven van n of meer Personen Kapitalen Peniioe uen en Renten tut te betalen by overlyden of leven Qok wordt hei leven van Zeelieden zoowel als van Passagiers tegen de gevaren der ut verzekerd Door hare tarieven en voorwaarden kan zy concurreeren met alle soliede Binaenlandiclu en Bnitenlsndsche Maatschappgen Het beheer wordt onder de strengst mogelgke conirtle gevoerd terwyl daaraan volledige openbaarheid wordt gegeven Het Waarborg KapitatI bt draagt EEN MILLIOEN GULDEN De Verzekerden deelenin de Winsten COMMISSARISSEN Mr W VAN DIK VLIET Advocaat te Amsterdam VooriiOer f J W fi SCHMITZ Kooi num Lid van den Gremeenteraad te Amsterdam Viee Voorzitter Mr W M R EPMAKEB Advocaat te Botterdam Secretarie Mr G Van TIENHOVEN Lid van d6 Eerste Kamer dw Staten Generaal Bargemeester van Amsterdam Mr P W H van SONSBBECK Iiid vm den Gemeenteraad te Amsterdam Jhr Mr J H P K va SWINDEBEN UI van da Eerste Kamer der Staten Generaal te Bgs Friesland Dr P vak GEEE Hooolaenar it de Paculteit van Wis en Natuurkunde te Leiden Jhr Mr W A vak db PELTZ Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Assen Mr C G dk BEÜ8 Advocaat enPro cnrenr bg den Baad van Justitie te Soerabaya Jhr Mr L F H MICHIELS van KES SENICH Advoc iat te Boermond Mr J P B TAK van POOBTVLIET Oud Minister Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te s Gravenhi e Mr F H J fiaroB in BIEBEBSTEIN BOQALLA ZAWADZKY Vice President der Bechtbanfc te Maastricht Jh Mr J B A J M VEBHEYEN KamerKeer des Konings i b d Inspecteur van het Lager Onderwgs te s Hertpgenbosoh Mr J J C BNSCDEDE Landsadvocaat te Soenbaya DIRECTEUREN Dr S B J VAN SCHEVICHAVBN en E W SQ0IT ONOERDIRECTEUR WSP fSfÊOBS J F L BLANKENBEBG C COBVBB en P H LAMBERTS Jr Agent te Gouda de Heer P ENGELBREGT Agenteji gevraagd In alie plaatseo tegen ruime provisie GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Advertentieblad voor fiooda eo Omstreiieo m m Een JONGMBNSCH te dezer stede goed knnnende lezen schrgven e i rekenen verlangt zoo spoedig mogelgk EENIG mUF OF lOOFWEBE Adres met franco brieven onder No 585 aap het Boiean dazer Conrant ƒ i f Sï 60 tveede van ƒ ti r è 8 Hk del flug Goeboltr ƒ 1 40 i 1 50 Weiboter 1 10 a 1 80 Kus DoleeriBg Tan de Ver v ICaaabiuideban Ie Kwal ƒ 88 60 a S2 50 ïc Kwal Tan ƒ 26 a 2S Handel iiwtig B urKerliike Stand Gtouda GIBORBN SO Hei Wilh lmiu Dieawértja ouden t F Ts lBg A M VaurflDa Autooetta Maria auilers A Hoad k a M Haaffenboom 31 Gerardui ouden C HoofKclldoorD eo A Salet 0V8KLËDEN SO Hei J Oudgk wed I vau Zee Ëialto eSj SI M de Joeg wed J Lakoirt 81 j 11 m P A GerritacD 4 n C vau der Liuden 2 oi GKHUWO 1 Juai A B Vont eii M tan deu Uerg C i Koater ea J C Roepen D i 8l rnield ea M C VerbooBi BargerlIJke Stand rau ouderstaaude gemeeuteu van 2e Uei tot 1 Juni 1881 Hoordreobt GSBOaBN Teuaii oaden T kUman ta A Mo enaar J rtiona oaden W Steenbergen en n BoaUad OVERUDBN W Uloot Sm A Verkaik wed C Ooau S7j Gtouderak QKUORKN Aal e oaden W Graveland en i Anker OVBRLGDEN I Hoer 8 m Stolwijk GBBOKKN CelFr ondan W Anker en A Scheer Gyabert JTohanuee oadnrs i Schilt en ü de Vreugt OVERI EOBN i Prearen 2 m Beeuwjk OVBRLRDBN P C Vis 4 m P Schouten 15 d Waddinxveen OBBOREN Aaltje ouden i l eau Leaawea eu G Graeeeweg Aaioaiee ouden A T van Vann en H de Voa OVRRLBDEN ti Dammei 2 j A an Breagel 5 m H J Venydea S d C Bodegraven S j O Jau iat ZerentaTüzen Het BESTÜÜB m GO ÜDSCHE GUM NASTIEK VEBEENIQING BXCHLSIOB brengt tei keunis dat zg die als Knustlievend Lid dezer Vereeniging wenschen toe te treden zich by eeo der Ondergeteekenden kunnen vervoeger De contributie bedraagt 2 00 per jaar L A MOLIJN President W B DIBPEVEBN Secr J VBRMEU Penn IJit de haqd TE KOOP 1 JPAAMlk met WINKULWAGUN ten dienste voor Kaaskraa m Adres franco onder No 586 aan het Bureau dezer Courant GBBORBN Aria oaden A vaa der Kraan ea C van Meel Cornelia ouden T Kerkhoven en A ZeTeuhuiien Comelis oaden A Voorwinden en W Rapke OVBKLBOB A Paai 1 m Vooi M WiD F KOÜWENBERG Ontvavqun Op de Haren an mr A A r B IJ 2 50 G P ƒ 1 J A R ƒ 1 B P M A ƒ J F M T ƒ 2 60 D d K ƒ 1 1 W B ƒ 1 60 W J F D ƒ 2 60 W G r Q 1 J U Ji 1 Op de Markt van dr li 2 60 G S 2 A C C ƒ 5 J J T B D ƒ 2 60 N N ƒ 0 60 Te urnen ƒ 31 50 Wordt vervolgd De Commitaie biyft de Wed dringend aanbevelen J nv GELDER 2 Juni 1881 E R DORRE ïl J STEENBERGEN De Schuldeischer in het FWUissement van Jan Hadriaan Bosbergen te Gouda worden opgeroepen voor de Tweede Vergadering voor het verifieeren der schnldvorderingen welke zal plaats hebben op WOENSDAG 22 JUNI a s des voormiddags ten half elf are in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Cnrator Mr J FOBTUIJN DBOOGLEEVEB ADVERTENTIËN Prof Pergrer d Alion HAAE EZTEACT Mevrouw BEELAEBTS te Gouda Fluweelen Singel verlangt met Augustus eeiie Kindermeid van de P 6 om tevens eenig Huiswerkie verrigten en goed kunnen Jfaa en en M a en Zonder goede getuigen behoeft men mch niet n te melden Dit bovengenoemd Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het sebrnik is een haarmiddel geheel eenig in zgne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot flog tog uitgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigd alle vooatrefielgke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelgke haren weder gezond zet den wortel vast zóó zelfs dat de reeds veronderde en verflensda haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle andere Haarolien of Pomaden welke altgd met vet of olie verbonden zgn is dat e vetmengselen hierin zorgvnld vermeden zgn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doen worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan de proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwgzing a 40 cents per flacon verkrggbaar bg Mej de Wed BOSMAM Gmda T A G van DBTH TABAKS FAEBM HANDEL IN SIGAREN Specialiteit in KOF FIJ WUNEN Ëjne USffSBM EN ADVOCAAT Lange tttadeweg D 29 SWITZER Meesterkneeht GEVRAAGD in de Stoomoliefabriek NIjverhHd te Vlaardingett Alleen zö die als zoodanig werkzaam zgn en goede getuigen kunnen overleggen komen in aanmeding Brieven franco of in peréoon op werkdagen GEVRAAGD 2 ScMlderskneclits bij M BINNENDI TK alhier ANTWERPEN De prijs der fijne gerookte Wettfaaltche Bbnkethammetjet van 4 tot 7 Kilos ef h pondm ie soort blijft bepaald op 72 toU cents per Kilo of h ponden tot Pinksterdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vrachtvrg vol rembour enkel iets inkom rechteu te b Bnn bg ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden t ordt gratis bijgevoegd perzendingen bij minstens lè of 20 h ponden voor monster vraehtvrij Aanvragen franco brievfin of p kaarten J STBÜIJF Antaerpen M Snelpéïsdruk van A BRINKMAN te Qoadik Militie ONDERZOEK van de VERLOFOANOEKS der MILITIE te LAi DE De BÜEGEMF EHTER ao jouiJa breu l ti r alffemeenp keniii Jai lemefoljje art 13i iltr Wit op de NATIONALE MILITIE ii deii 19ii Augutus 1861 SlaatMad uo 7 2 de INSPECTIE der VEEIjOPO ANGERS fOor de Gemieiile rjud i is bepnald op V1A ANDAG den 2 9 U Juui IStJl dei morgein tei 11 uff up de STADSriM VIERWGKF uu de iarfimrki alhier Diit duafiuiii behuoren deel te itemeu de V HLOFGANGERS der NATIO VaLE MILITIE a lie liohtiiigsn 1877 11978 1879 e i iO die óór den in April II m kei geuol f i uiii paald verlof z u Kestrld dunraiider vnk begrepen ilezulken die tut eeue andere Geiiieeute liehouren doch tbaiis in deze Geineeiitr iroonachtig zgn mei aiiiouderiug alleen lan hei die aita fuu in ile maand Juui e k iu werkelijke dienst muefeii kumeu Foortê orde rfe VtHofgangerii opnurkzaa i ettaait a dat zij volgens irt 140 der genueinde VVrt ter inspectie behoorcn te versoliynen in qnifurni gekleed en voorzien van de Kleediug en Uitrtijtiu tuLkeu huu by het rrirek met vrrlof iueijegege en rtn hnn Zakboekje en an hun Vrflufpas i dat zij ulgeiis art 130 der Wei worde ïiacht onder de apeueu te ijn niet alleen i alurende den tyd dieii het beduehl ondenuek duan maar in het algemeen waiuieer zij in Unifjrm ztjtt gekleed zoodat zij rlie o i eregeldheden als a iiderZIL S plegen by het gatin naar Ie pl tnts voor hel onderzoek bepaald gedurende het oiidersuek en bQ het naar hois kerren Ie dier like zullen urdeii gestraft votgem het orittiinert We l1 oel eu hel IIclement ran Krygsluchl four net krgscirolk hier te iHude bij geuormd an 130 toepasselijk verkl ianl c dat hg die door ziekte iiei k in erschyneii eeu attest van een Geneesheer of Ueel nersrcr ilour ileii Burgemeester geviseerd moet overleggen eu d dat degene i elke zouder yerguitiiiiig tbsent s Tolgens de wet luet arrest z tl wurdeu gestr ifi Gouda I en 2 Jini 1881 Dè Burgemeester voornoeiud Van BKR iEN UatlNDOORN De verkiezinjf voor de Tweede Kamer De hberalen in bet District Gouda hebben bg de aanstaande verkiezing op Dmadag 14 Juni e k een voorrecht boven de kiezers in vele andere districten ui dit dat zg hun candidaat kennen Het is te be o ypen al is het geenszins goed te keureu dat kiezers wien een candidaat wordt aanbevolen vau wien zg neinig meer weten dan dat hg liberaal is dat hem bekwaamhdd en gver wordt toegekend en dat hg bg zgne geestverwanten goed staat aangeschreven het is te begrgpen dat zg voor een dergeIgke Kandidatuur weinig geestdrift gevoelen De massa der kiezers is nu eenmaal niet belang stelleud in de openbare zaak en of dan de heer X De thans in ons district gestelde liberale candidaat is geen vreemde is niet ienraud die den kiezers moet worden bekend gemaakt is jjeen persoon op wien met trommel slag en troinpet ge chal de algemeene aandacht moet worden gevestigd VVg kennen den heer Mr A A van Bergen I lzendoorn en weten wet wg aan hem hebben Hg is onze mede burger die in Oouda is geboren en de studietijd uitgezonderd voortdurend onder ons heeft gewoond Zgn geheele leven ligt voor ons open in tal van betrekkingen was hg werkzaam en geen onzer die het zal ontkennen dat hg steeds toonde te zgn een raan van groots bekwaamheden en van een ernstig karakter wiens uitgebreide kennis helder hoofd en warme belangstelling in de openbare zaak hem een zetel in de Tweede Kamer met eere zouden doen innemen Bovendien heeft 4 heer van Bergen IJzendoorn de gave van op uitstekende wgze bet woord te kunnen voeren Iqj is eeu sierlgk spreker en in de discussie een behendig debater wien het gegeven is in schtfone taal kort eo bondig helder en duidelgk zgn gevoelen te zeggen Bg tal van gelegenheden hoorden wg hem het woord voeren nu eens als Voorzitter van den Goudschen gemeenteraad dan weer als Burgemeester bg plechtisje gelegenheden elders weer in een andere qualiteit en steeds gaf hg ieder hoorder den indruk tan in de kunst van spreken een meester te zgn Beteekent dit veel van niet minder gewicht is het dat hg ook de kunst van zwggen verstaat Is der Tweede Kamer vaak verweten dat zg den kostbaren natiou lpn tgd verkwist door te veel en te lang te praten de beer van Bergen IJzeodoqrn zul het getal dier lang en veelpraters voorzeker niet vermeerderen Hg zal alleen dan spreken als hg ind erdaad iets te zegg a beeft en volstrekt niet belast zgn om te herbalen wat eenmaal kort en goed door anderen gezegd ia Is de heer van Bergen Üzendoorn voorts als burgemeester van Goatüt beter dan iemand bekend met de behiDgen en bchoeiteu dezer gemeente als Lid dat Provincie Staten is bg owt oa auscbe district bekend en hoe hong hg staat aangeschreven bg de Leden dier Stateu bleek bet vorige jaar op ondubbelzinnige wgze toen hg de eervolle benoeming ontving tot Lid van Gedeputeerde Staten onzer Provincie Het spreekt van zelf dat niet thans voor het eerst de aandacht viel op Gouda s bufjiemee r voor het lidmaatschap dër kamer dikwgl zeèr dikwgls is vroeger reeds gepoogd hem candidaat te stellen maar tot heden wees hg elke caudidatuur beslist van de hand Slechts noode ging hg er toe over haar thans te aanvaarden en voor dat besluit heelt hg zeker ten volle aanspraak op de erkentelgkheid van alle liberalen zoowel in als buiten ons district Zoo de hberalen in bet district Gouda thans een overwinning kunnen behalen dan met dézen candidaat die ook bg de tegenpartij in hoog aanzien staat en wiens bekwaamheden ook door haar worden erkend maar zelfs met dézen candidaat is slechts eene overwinning mogelgk bij de uiterste krachtsinspanning Want de tegenpartij is sterk De tegenpartg bestaande uit de Antirevolu tionnairen en R Catholieken kent de bwcht van de liberale candidatuur reeds voor weken wekte het hoofd orgaan der anti revolutionuwren zgne vrienden in dit district op tot werkzMWheid en men weet het dit geschiedt nooit te vergeefs Zoo ooit dan zal zg uu al het mogelijke doen om Bichon van IJsselmonde deri o iden trouwen vau zelf gegeven candidaat zooals de Standaard liem noemt de eer eener herkiezing te verschaffen Derhalve ook van onzen kant gestreden en gewerkt met gver met volharding met verstand Het belang der hberale partg is er mede gemoeid dat althans hier in ons district de autirevolutionnair door eeu liberaal vervangen worde en daarom alle eerlgke pogingen in het werk gesteld om laai tgeaoemden de overwinning te verzekeren De onverschillige kiezer moet attent gemaakt op het groote gewicht der zaak hem moet ouder liet oog worden gebracht hoeveel er afhangt van deze verkiezing Men vergete het niet dat ons district in de Tweede Kamer thans op een allerzonderlingste wgze wordt vertegenwoordigd bij gewichtigB quaestiën stemt onze eene afgevaariSgde rrfrfr onze andere afgevaardigde tegen en op die wgze is het resultaat dat onze vertegenwoordigers elkauder s stem vaak teniet doen en dikwgls evengoed t huis konden binven Aan de liberale kiezers de taak om té zorgen dat deze vreemde toestand ophocde d t wg niet langer in schgn vertegenwoordigd warden maar in werkelgkheid £ en tiental dagen zgn ons nog gegeven om werkzaam te zgn moge die tgd niet ongebrnikt voorbggaan maar moge die worden besteedom door kracht van woord en pen de kiezers te overtuigen van de hooge wenschelgkheid om bg de verkiezing die voor de deur staat hun stam uit te brengen op 1 A A VA BER6E1IUZEMMO MI BXJITENLAND Buitenlaiidscli ilviT tilri De ongewoone langzaamheid Waarmede de beruadk ilagiiig over de lersohe tandbül in het Euzetsche Lagerhuis oorwurisschrijdt wurdt door de opeliI bare meening iii Engeland zeer gelaakt Het zijd I niet sieohts de pr ktgken der okttnctioititten rikï I dadrtoe uunleidiug geven ook het rcjlemeut van I orde zou uur lUeu ineeut eene doortastende zig ng eu ve eeuvoadtging behuoren te nndervaau en iben sdrSjfl aau den heer Giadstane het uorI ueineii loe om deze tot stand Ie brengen Het aautal amendementen iu het Lagerhtiis op de lOHdbM innediend wordt op uiet minder daa duizend geschat Intusscheu gaat de regee int met hare strenge maatregelen ten opsiohte van ïeriaiid voert De arrestatie van den heer Brenuan i spoedig ge volgd door die van den heer ICetile een van de I ijverigste voorstanders der Landleague Het bevel tot zgne luhechteuisneming was reeds voor ver j scheideue Weken geteekend I In de parlementaire kringen werd verzekerd dat ook zou worden overgegaan tot de arrestatie van I den heer Patrick Egau peuningmersier vau het Bond I De berichten uil Ierland luiden dagelijks ongnu stiger In het graafschap Clare had een bot iug plaats tussohen het volk eu de gewapende macht waarbg doudeu vielen De toestand schijnt bedeu I kelgk ie gn 1 Na een tweedaagsch debat het elk uitsluitend I werd uttgelok door den spijt der clericale afgeI vaardigden au Ant terpen dat bet de liberale ReI geeriug eu het liberale gemeentebestuur tan Belgie s 1 eerste hoofdstad geweest ziju die de langdurige j quaestie Ydii de N oorder cit Iel tot oplossing hebben gebracht heeft de kamer Donderdag mei t 9 stemmen j tegeu twee tenvgl drie leden zich kuiten stemming 1 hv ileii de overeenkoinai goedgekeurd welke tussohen tie regrering eu het Aiilwerppcbe gemeentebestuur een pa ir tnanndui geleden gesloten is De inhoud dezer overeenkomst betreft de slrchlfng tier NoorOer ciudel de overdracht uii het oude gebouw van den handel mrt de Hanztstedeii en van eene oude kazerne aa de 9tad de werken wekker uitvoeri ig de regeering lot uitbreidins vau de h iveninricbtingen op zich neemt en de sommen welke de stad per resto aan den Staat uitkeelt Daar ook aan ile goedkeuring dezer overeenkomst door den Senaat met te twg fele i valt ts thans I eindelijk eene zaak geregeld welke sedert 186S n politieken toestand te Antwerpen heeft be j heersclit en indirtgd ile bekende meeting pariij lu t leven geroepen heeft die uu nog met gedeelte lyk sucoei tien liberalen huu iniloed te Antwerpen betwist De koning van I alié heeft de ministerieele keuzen van lien beer Depreiis bekrachtigd en de leden van het uie uwe kttbinet heliben den eed afgelegd Uit S ekere u ellieht viorbirige inlichtingen bljjkt i