Goudsche Courant, zondag 5 juni 1881

naat het rerslag der Commissie OTer het wetsontwerp tot wederinvoeridg Tan den lera ui de lul in Dit rertlag stelt tooi het aatwarp te reiwerpen De gedaahle alsof k t3 naat bouingmet de Kemer wentoht wordt too Ter mogelijk Terworpen Mocht nochtans botsing ontstaan dan is de Senaat daarvoor niet verantwoordelijk Verder wordt gewezen op een geraar dat door den terutin de Iktemu tIgk wordt Door die wgie vüu stemiueu kan een of ander pretendent ueuoerad worden dien de Kamer en de Senaat niet in slaat zouden tg u te weren omdat hij door liet volk gekozen tou zijn KaoUHiprecbt te liouda Terechuittiug Tan Woensdag 1 Juni 1881 Kantonrechter Mr J H tan MIEEOP Jkmbtcnaar vnn het Openbaar Miuiaterie Mr W C A SCHOLÏBN te Kotterdam VEROORUEëLD J M S huisvrouw van B van der G te Gouda tot twee boeten ran 1 of gevauitenisstraf van iMce dagen wegens op twee verschillende dagen uitschelden van hare buurvrouw iau üe Heertnkade te Gouda voor varken M N V huisvrouw van C D B te Gouda tot een boete van 0 50 of gef Tan één dag wegens aan een tapster in de Wslensteeg te Gouda in wier tapperij haar man rich bevond toeroepen ran de woorden je bent het ongeluk van mijn huithonden eo je houdt een krothuis E Tan H touwslager te Gouda tot eene boete van 3 of ger ran één dag wegens op den opcnbareu weg bg de Stolwgkersluis onder de gemeente Gouderak onbeheerd laten slaan vau tgn haudwagen waardoor de passage voor rijtuigen teer werd belemmerd H de E bouwman te Heeuwijk tot eene boete van 3 of gev van één dag wegens rijden in draf over de beweegbare brug op den Kleiweg te Gouda met tgn rijtuig bespauueu met eeu paard Burgerlijke Stand Oouds GEBOREN 1 Jaai aaqe oudert G VccDcadaal eo C de Heer 2 Jobaaaes Jicobos ouden i de Home CD P LoBWcrenbarg Johannes Gerardna oadera A Jue ea S ilaebal Hendrik oadera W de Zeeaw ta i gpck David Daatel oadera ü Frank ca E van Creveld OVKRLEDEN 1 Jiint L van der Itek 1 j 10 m 2 J M tan Zutpbsn I j II m S A van derLaan S w J ld van Gogh 2 8 n ONDERTROUWU 8 Jani H C T Jaoaaen 28 en A H Vargoad 22 j Haastrecht GEBOREN Cornet ouden C vao I cnwen en C de Onat WiUsnige ondtra C Koolwgk an A taa Dan Arie onders A de Frankr ker en C Hnfeiipr CornelU oadera A de Rooa ea A de Ruwe OVERLEDEN C van Biet 2S j N vah Dort 4 a VUst GEHUWD J Uitteaboijaut 22 j an Haaatreekt aa A C Oakaoi 22 j Onttanoen tooe pp Wïd P KOÜWENBElWi Waaisiraat M P Jr ƒ 1 R ü v V ƒ 1 Fluwetlen Singel i AM 2 60 J V i A C C V ü A O l E v E 1 B T E ƒ 1 ü H G de L 1 N N ƒ o BO J B ƒ I C N ƒ 1 N N ƒ 0 75 D W C V ƒ 1 Wed V ƒ 0 50 C L W V N ƒ 1 G J l J M Jt l BUekersingei G B ƒ 1 T J 1 M P ƒ 3 50 J B 2 J M ƒ l J J B ƒ 2 50 C G V D ƒ 0 60 ïe lainen 30 76 de vorige opgave ƒ 31 60 te lamen 62 26 Wordt veneigd J V GELDER E R v GELUEtt H J STEENBEKGEN ADVERTEHrriËN Voor de Tel bewgzen t$ i teélneming onderTonden bfl het oTerlfldefi T n onze geliefdi Ëchtgenootë en Dochter betnigen wg on n harteliiken dank A J TAM VELZEN Wed H VAH KUST Jz Oouda 4 Juni 1881 tak Waas J E KIBBERT HARKT GOUDA I BeTeelt zich Toortdnrend aan tot het maken Tan zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER I enKOOLDRÜK Alsmede fijn geretoucheerde I SALON KABINET en ALBUMPORTRET j TEN MANCHET KNOOPEN met Portreten i direrse soorten Tan compleete Lgsten I Ai telier geopend gedurehde den Winter Tan 9r 3 uur V dtt d BMuderheid dei Kimar da Toerkaar un ge tTtn hebbaa aao k t miaiaterie ait de nÜTere lmïm e tonder eeDi toeroegiiii ras aadare beataoiideeleu ig loa dot niet gtiaatig Toor het nieuwe kabinat eatemd iqn Het eerste ontwerp dat aan dt aide ïami ia dat tot harrorttiag der kieswet Mea randntt dat hst kaUoet niet de kabiuetaqaaastie 1 aiallan naar aauleifeg Tan liet Tooistel bttreffenAs d uitbraidiiig der kieidisirrotSL Moala het ministerie Oairoli Toornemtira irai Hst tegenwoordig kabinet is het leade binnen dcD tgd rau 62 maanden Oeuaraal jar eld de preaideut der Veraenigde staten heeft eene groole rerwinniag behaald ma tegenstander Conkling hoofd der Grantpart m NewYork heeft de nederlaag geleden bg de erkiaaiai voor tui a den seaaat ia den staat M York lu het kiesoollege dat naar wij meeueii gisteren le benoeming moest doen tellen Conkllng s roorstanders slechu één derde der stemmen Uit de Transraal komeu meer geruststellende berichten rail deiitelfden Sfaiuforj correspondeut die de uIreu soms too zwart kon iutien Hg seint dat de toestand over het algemeen rustiger wordt en de houding der Boeren gematigder De Engelschen in de Transvaal torken echter hun betitiiugen te terkoopen en t land te Terlait ii IV Boeren blijiren hopen dat £ ngelaud tal afzirn vH i ileii eisoh tot alsiand van grondgebied welke vert nlliii xcker nieuwe onlusten tou veroortaken ui souden waarsohgnlijk geene vgandelijkheden gepleegd worden voor er wat troepen uit Zuid Afnka sgn ttruggrtrokken of Engeland een of anderen strgd met de inbuorliugeii te voeren heeft BINNENLAND GOUDA 4 Juni 1881 Donderdagavond had in de Sociëteit Om Onotgm de aangekondigde vergadering plaats bgeeugeroepeu door de Commissie van Toeïioht over de Stad Mttzieksohool ia take de feestviering ter herdenking Tan het 30 jarig beataan dier school Bg afwetigheid van den Voorzitter den heer M Sprugt die door ongesteldheid verhinderd was werd de vergadering gepresideerd door den heer H J Beuaekamp die begon in enkele woorden hel doel dezer bgeenkomat in herinnering te brengen om TerTolgens in enkele trekken te schetsen op welke wijze de Commissie voornemens was het jnbilé der school te herdenken en inedi te deelen dat men het geraden achtte de feeatviering over twee dageu te Terdeelen op den eersten van welke door de leerlingen der school eene Cantate van den heer 8 van Milligea met woorden van den heer M H Kluumau tou ten gehoore worden gebracht ura daa den volgenden dag een eigenlijk kiuderfeest te doen plaats hi n bgtonderhedeu waaromtrent laler kouden iHtden geregekl Het sprak echter vau telt telde spr dat de aard en de omvang van het feest voor eeu Kroot deel afhaiikelgk waa van den finaucieelen steun die ouders van leerlingen voogdeu eii verdere belangstellenden zouden willeu verleeuen Over eeu eu apder vroeg de Voortitter het gevoelen der vergadering terwgl bg tevens nog mededeelde dat de Commissie gemeend had rich voor de frestvietiug een drietal becren te moeteu assumeeri n ui de hh M H Kluitman oudcommis saris der mutieksohool die bg de oprichting in de Ciimmissie litting had i M Noothoven van Goar eu D G van Vreumingen Het bleek aanstonds dat de vergadering met genoegeu fen en ander bad gehoord en nadat een korte discussie plaats had over enkele ilétails eu de hh F Harliug en Corn S B Smelt leden der Commissie de plannen der Commissie nog nader hadden in het licht gesteld wenl bg acclamatie besloten dat eeue feestviering ton plaats hebben dat de regeling ilaarvan geheel en al werd overgelaten aan de Commissie met de drie genoemde heeren dat zou worden getracht de noodige middelen daarlae te vinden door een vertoek aan oudersen tenlere belniigstelleudeu om een bijdrage waartoe de Commissie werd uitgeuoodigd tichtot genoemde personen te begeven Nadat de coiuinistie tioh daartoe had bereid verklaard was er mets meer aan de orde waarop de waarn Voortitter de aanwettgen dank betuigde voor hunne bebingstelling en de vergadering sloot De datum der feestviering ongeieer half Juli en nadere bgtoudrrhedru daaromtrent zullen later ter kennis onier lezers worden gebrnoht Wij vertrouwen dnt alle personen bij wie de Commissie zich vervoegt gaarne bereid zullen zijn een bijdrage af te staan voor eeiie feestviering die alkazins gemotiveerd is Een school die gedurende 39 jaar zooveel dee l voor de muiiekale ontwikkeling onzer jeugd heeft voorzeker alle aanspraak op o oMk waardeering on dpte zal hopen wij bg de n gelegenheid schitterend blijken door vele roiale bijdtagen want slechts het behoeft geen betoog bij ruime deelneming kan een waardige feestTiering worden georganiseerd Naar wg vernemen zullen de funotien ran Luit Adjudnt dtr M Schutterij alhier onlw margeaomaa door den heer C Bakker ialeii Lufteniiiit der Infanterie t m Het D4M § ügt het valj enide vMen heeft het gerucht uitgestrooid dat de conservatieve Algemeene Kiesvereenigiug in een oulaugs te Arnhem gehoudeQ algameeue vergadering zon besloten hebbeu de herkteting T n den atiredeudeu A evaardigde uit het distriet Gouda te beinoeielgkrn door de daartegrnorer gestelde liberale caudidatuur te steunen Het ii ons aangenaam te kunueu verzekereu dat dit praatje geheel en al ongegrond Is Daar de QmuUelu Ct het eerst het bericht mededeelde betrekkelgk de Algemeens Kiesvereeuiging te Arnhem zg het dan ook met den aanhef indien onse berichtgerrr juist is ingelicht zoo meenden wg naar aanlciüiug vau buvenslaaud DufiWbericht de ziiuk te moeten onderzoeken daar wg meer dan iemand afkeerig zgu van htt rondstrooien van praatjes Ons IS opnieuw eu met de meeste zekerheid verklaard door iemand die het weten kan dat ons oorspronkelijk benicht laler door vele bladen overgeuoineii geheel eu al juist was wat ook nog blijkt uit onderstaand bericht dal men ons vertocht ouder de uieuwstgdiugen te plaatsen Overtuigd zgnde dat Mr A A au Bergen Uiendoorn Burgemeester van Gouda het mandaat bg eveutueele vcrkietiug tot Lid der Tweede Kamer der StatenGcneraal zal aannemen eu het Kiesdistrict Gouda geen vertegenwoordiger in s Lauds Raadzaal kan erlangen die beter met hel District bekeud is en zijne belangen zal behartigen zoo heeft de Jlgemeene Kieniermtigmg met algemeene sti mraen zich met deze goede keuze vereenigd en beveelt tol de beiiciemiiig tot Lid der Tweede Kamer derSlaten GeiK raal bg de a s verkiezing voor het Kiesdistrict Gouda aan gemelden Heer Mr A A van Bergen IJzeuduorn Het Stedelgk Museum ran Oudheden is morgen eu overmorgen weder toegankelijk vuor den veruuuderdeu prijs van lil cents Wg vestigen de aandacht up achterstaande advertentie betreffende de op te richten Harddrarergvereeniging eu wekken de ingezetenen van Gou la en Omstreken op daarvau lid te worden De eerste kamer der tltaten generaal is tot hervatting harer werkzaamheden bgeengeroepen tegen Woensdag 15 Juni des avonds ten 8 ure Staten Qeneraal Tweedi Kaheb zitting VBQ 2 Juni 1881 Ue beraadslaging over het wetsontwerp betrekkelijk het Auteursrecht werd roortgetet Bg art 1 verdedigde de Minister tegenover den heer Gratama het beginsel van bescherming ook van mmdeliHgti voordrachteu ten einde te beletten dat onbekookte werken in de ereld komen omdat vele lezers van mondelinge voordrachten hun bestaan maken Voorts verdedigde de Min het auteursrecht ook roor tooueel of drumatisobe werken omdat auders de vrees zal bestaan om partituren of libretto s door den druk openbaar te makeu Hg art 2 verdedigde de Minister het recht vau den medewerker aan eeu tgdscbrift om roor zijn speciale bijdrage ook het auteursrecht te behouden Bij art 13 stelde de heer Gratama voor oin het uitsluitend auteurs of reproductier4 cht van 50 op 30 jaar den gewonen menschenleeftijd te bepalen ten einde goede werken onder het bereik van een groot publiek te brengen Bovendien zou auders de claudestiue nadruk worden bevorderd De lieereu Schaepman de Beaufort en de Minister bestreden met nadruk dit amendement Men heeft te letten op het beperkte debiet van onze Nederlaudscbe werken Wanneer groote schrgvers onder het bereik ran een groot publiek kunnen of moeten komen dan zullen de auteurs zelveu er wel voorzorgen Eu overigens is t een recht om de nagelaten betrekkingen van groote achrgvers te doen genieteu van de vruchten van den arbeid Men stelle ook niet de algemeene ontwikkelmg van het buitenland tegenorer die van ons volk w nt als Schiller en Göthe in Dnitsohland meer bekend zgu dan bjj onsHelmers eu Cats dan lette men vooreerst a i de persoonlijkheden eu daarna op het feit dat menzich elders eeu goedkooper letterkundige reputatiemaakt door citaten die men in tgdsohrifteu vindt Verder Utte men er op dat de belangen van auteurseu uitgevers geheel samen hangen DaarenboTen mag men den jeugdigen sohrgver niet het recht ontnemen om op lateren leeftgd onbezonnenhedeu goedte maken of fouten te herstellen riet amend crd met 48 tegen M st verworpen Bij srt 15 stelde de heer v d Kaay namens de Comm V Eapp voor om even als v or nietgedrukte tooneel werken voor de gedrukte ook een auteursrecht toe te kennen gedurende het leven van den auteur eu 30 jaar na zgu dood De Min ran Justitie bestreed dlit denkbeeld Goed tooueelwerken hebben na 10 jaar Toor den a rgver zoovièl vi cht opgeleverd dat men daarna iiok wel tiet MenotvauHe tevoetiug mag schenken èSu ninle en fc eP rdusver an verstoken waren Hel artikel werd daarop aaugeuomen met 37 tegen 22 stemn eu Bg art 18 gaf de Min vau Justitie den heer r d Werk Ie kruneu dat wanneer eeu courant tich het anteurtrechi voorbehoudt de strafbepaling op de schending daarviin toep iaselgk is du zal eehter toor solidie journalisten geen betwaar opleveren integendeel tij zullen er zich iii verheugen Maar iu den regel tal het voorschrift oin bij oreruemiug van beriohleii de bron te verineldeii als een voorschrift vau betainelgkheid eu fitsuen moeteu worden aangemerkt De heeren de Beaufort en v d Kaay hebben voorgesteld de vervolging wegens nadruk slechts te doen plaats hebben op een klacht van den belanghebbende ten einde misbruiken door ainbishalie vervolging te voorkomen De Min erkende de juistheid van hel argument waarop het amend werd aaugeLomen met 52 tegen 4 stemmen De Minister verklaarde bü art 36 dat WetUlnixé ouder de bepalingen van dat ontwerp niet valt Voorde Ifat zal een besluit overeenkomstig deie wetworden iugevoenl Ten aantieu laii de tpelling erkende de Miuiet r aan den heer Keuchenius dat er eenvormigheid moet komen en dal tnl ook gebeuren De termgn van Invoering wordt bepaald op 1 Januari 1882 Het wetsontwerp weid aangenomen niet 60 st togeu 1 die van den heer Gratama Verder werdeu nog aangenomen de wetsontwerpen tol aauvulliug van de artseuwet en tot wgzigiiig van de wet op den Baad van State Eindelijk uerd goedgekeurd de conclusie van het commissoriaal verslag omtrent de inlichtingen op de adressende Jong te Paramaribo om nadere inliclilingeo van den Min v Kolomen te vragen Daarna is de Kamer gesclieiden tot 20 Juni a s Volgens de N R Ct zijn eenige leden der Tweede Kamer bgeengekomeu om een voorstel iii te ilieuentot herzieuing van hel reglement vau orde der Kamer met die verstanden dat het stelsel vau zelfstandige rapporteurs daarbij ouvoorwaardelgk zalworden gehuldigd De cominissie bestaat uit de bh van Eek Lenling lak van PobrtTliet Paliju Schiminelpeuninck van der Oye Heyd urgok Eoell Mackay de Bruyii en de Bruyu Kops De commissie heefttot haren voorzitter gekozen den beer van Eek van wieu dit denklieeld is uitgegaan en tevens bepaald dat de leden dezer commissie voor zooverde verkietiug van Jnni aaustaande daarin geene verandering mocht hebben gebracht dadeltjk na het openen van de volgende zitting bijeeiT te komen om na voorafgaauds studie gedurende het reces het voorste vast te stelleu Op eeu huishoudelijke vergadering iler Unie tiAmsterdam is besloten lo eeu adres Ie zenden aan de Tweede Kamer om aan te dringen op het intrekken van die reglementen op S aatsinrichtiugeu als de Landswerf enz welke strijdig kunnen zijn met art 9 der grondwet 2o Het bestuur te machtigen zoodanige maatregelen te nemen dat de gezinnen der schrijvers vergoeding ontvangen voor de schade hun door de bekende straf berokkend Men meent hiertoe te moeten overgaan zonder af te wachten wat de Begèeriog besluiten zal daar de straf in elk geval veel te zwaar is De gemeenteraad van Botlerdam heefti zich betreffende een ingekomen adres tot afscnaffing der kermis met 25 tegen 8 stemmen rereenigd met hst advies van burg en weth om daarop afwijzend te beschikkeu Hel hoofdbestuur der Holland ohe Maatschappij van Landbouw heeft bij Zr Ms besluit rao 25 Maart 1881 voor dit jaar weder de vergunning verkregen tot het houden van eene verloting hg gelegenheid vuu de algemeene tentoonstelling die zal plaats hebben in de maand September te Schagen Het aantal uit te geven loten is bepaald op een maximum van 26000 Het doel van het houden der verloting is om de inzendingen ap de tentoonstelling aan te uiordigen Al e prijzen zullen dus op hel tentoonstellingsterrein worden aangekocht De kas der maatschappij tal onder geen voorwendsel voordeel mogen genieten van deze verloting Ten bswijie dat het roorloopig iu werking brengen fin den telephoondienst te Amsttrdam den geabonseerden die reeds aan het spreeknet rerbonden lyn loede diensten bewgst kan de opgave strekken dat op den eersten dag 31 Mei 88 verbiudingstaftls van het osBtraal bnrean tot stand gebracht zju Den len Jan oegeo 8 abonnés verbinding aan met anderen en op den 2en Juni 3 Door bet hoofd der gemeente wordt de wensoheJijkluid overwogen om de politie bureelen in het teleSooBoet op te nemen Iu geval ran behoefte aan bgslanri of hulp der politie zouden de geabouneerden deze diu direct kunnen aanvragen door middel van lee spreekdraad Uil vrees dat door eene loodauige verbinding de politie te veel met onnoodige oauvragen om hulp zou kennen lastig worden gevallen he ft de heer Steeukamp als hoofd commissaris van de strani politie tolk eene verbinding ontraden jN v d O INGEZO NDEN Zwem wedstrijd Bg den aanvang van het lomer seisoen is bet m i de tijd dat er een geweien moet worden op ket Igemis dat er iu Gouda bestaat aan eeu ZwemOlUb Licfhebberg in het tweramen wordt voldoende in deze gemeente gevonden en wanneer men nel dot er hier tuxe bloeiende gyioiiaaliekvereeni iiigeii betlaau dan is het zeer waarschijnlijk dat ouk een z era lub in korten tgd veel sympathie luo üiiderviiiilen Ouder de Gondrelie jongelui zijn vele goedi zwemmers die tich of in den IJsel o in de twemiurichtiug vaak vermeien iu die hoogst getonde teer aangename eu recht nuttige gymiiastische oefeuing te water en het koini lotj voor dat vele van heu tegen betaling eeiier kleine contributie lid udeii willeu wordeu van eene twemoblb Ik hoor echter vragen Waartoe eeue dergelijke teree iiging Zwemmen kan men toch tonder lid van een club te sijnP Volkomen juist gesproken om te tweinmeu is uker getu club noodig moar eeu dergelijke vereeniging tou er toe mede kunnen werken de ambitie in de zwemkuust op te wekken en om looals IU andere steden het geval is zwem wedstrijden te organiseeren het uut waarvan ontegeuieglijk gr ot is Met een iwem wedstrgd iu het Toornitzicht spannen de jongelui zich in om bü die gelegrnbeid eeu goed figuur te slaan men oefent zich vooruit iu htt laiif IU het teioon lu het vliig iwemincu KID el op den rug als op den buik en het gevolg daarvan ie dat de lust iu goed twemmen toeneemt eu dat de zwemkunst maer dan tot heden op degelijke wgze beoefend wordt Zwem wedstrgden werken bepaald uitstekend in tadere plaatsen heeft de ondervinding dit geleerd daarom zou too iets ook hier ensohelgk lijn waaitoe allereerst uoodig is de oprichting eener twem club Binnen enkele dagen kan dat geschieden tij die daarin lust gevoelen vereenigen zich bepalen de OODlributir benoemen een bestuur enz eu niet lang behoeft het dan te duren of ook binnen Gouda wordt een Zwem WedErtri d gehoudeu de kosten waarvan gevonden worden uit lo De contributie der ledeu jeu donateurs 2a Bijzondere giften van belangstellenden en 3a De entrée s van het publiek dat bg de wedst rgd wordt toegelaten A A Schuttei sraad te Gouda Bij vonnissen dd 81 Mei jl zijn veroordeeld wegens plichtverzuim afwetigheid bg exeicitie A C J T d P en Th J B Sohulten ieder in eene geldboete tsu 6 en iu de kasten LIJST ran BBIEVEN geadresseerd aan oiibekeuden gedurende de Ie helft der maand Mei 1881 nit Gouda vertonden en door tusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen J Muller F L Musier Sohalkwgk Amsterdam Mej U de Vroegen Ciliaous Madlener s Gravenbaie W van Zomeren Nfeuweuhoorn Ebelien I G Wedemeijer P Berlijn Botterdau uit REEUWIJK M V d Laan s Graveuhage BEIBFKAARTEN T Boersma Amsterdam Mej H de Vroegen s Gravenhage Gouda 3 Juni 1881 Ot Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Laatste Berichten Parijs 3 Juni Woddinglon diende in den Se BUSGËMESSTBR e WETHODISIRS Ton WaddirLtveen brengen ter algemeene kennis dat tengerolge ran herstellingen de sa e ocer de Waddhucvcensclui Brug Tan den 7 tot en met den 11 JUNI a s IËT ZALKllKPLAATS HEBBED Dat Toetgangers met een schuit zullen kunnen worden overgezet en dat met rijtutgén de weg zal moeten genopen worden of door den ZVlDPLAHPOLltEK oiover BOSKOOP Waddinxveen den 4 Juni 1881 Burgemeester en Wethouders Toornoemd De Burgemeetter Van dokt KROON De Wethouder L S K TAN DEK TORREN Kz In eeu fatsoenlek gesin up besten stand is gelegenheid voor 1 of 2 HKËREN roor EOST INWOmUG en VRI JE KAMER Adres franco onder No 587 aan het Bureau dezer Courant GeTraagd tegen AUGUSTUS tegen goed loon een DIEi STBODE als MEID ALLEEN in een klein gezin P G Franco brieTen onder No 588 aan het Bureau der Goudsche Courant MeTronw BEËLAËRTS te Gouda Fluweelen Singel verlan0 met Augustus eene Kinderiiieid Tan de P G oui teTens eenig Huiswerki Terrigten en goed kunnen ynaijen en Mazen Zonder goede getuigen behoeft men zich niet aan te melden Uit de hand TË KOOP 1 PAABU met WINJÜELWAGEN ten dienste Toor Kaaakranni Adres franco onder No 586 nan het Bureao dezer Conrant Bereelt zich aail tot de levering ran BASS Z Extra Stout k 15 Cent de V Flesch alsmede Terschillende andere soorten als BEIJERSCH BOSCH DUBBEL PRINCESSE en Terdete KUNST en MINERALE WATEREN tegen concureerende pry zen Cl P BACKERS MARKT 109 mZEN Openbare vrijwillige veriioo iiDg met PAKHVim ltiE mWÈOÜD gelegen op den besten stand aan de riTier de Gouwe nabg de brug binnen Waddiiir een De veüing j 15 um 1881 De afêUtg P i 83je ei88l beide dagen des aronds ten 6 ure bn den kastelein H SPITHOVEN aWaar Breeder b biljetten omschreren De veiling geschiedt eerst in 3 perceelen daarna in combin4 en eindelgk in massa Het geheel is zeer geschikt tot oprichting of uitoefening Tan allerlei swken Aanraarding by de betaling op 1 Augustus 1881 Nadere informatien geeft de Eigenaar de heer F tan HEUNINGEN en de Notaris MOLENAAR beiden te Waddinxveen J