Goudsche Courant, zondag 5 juni 1881

STEDEUJE MÏÏSEïïlf Op den 1 en PINKSTERDAG 5 en 6 JUNI zal het Mugeom a namiddam van 4 tot 6 uur weder voor den verminderdwi prijs van 70 rent de Persoon voor een ledei toegankelijk zijn De commissie Woensta S Jnni N 2619 1881 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken P VM DER WANT G C KAAS en ZOUTHANDEL Pakhuis NONNENWATER O No 2 STÖÖT uit Ie Blcrbnuiwerij en UijnniHkeiij DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rjjkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analvse an den Hongleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaai i wordt door tal oan ffeneen uiidiffen nanbemlen in concurrentie met Engelsche fabnkaten tegen veel lageren prys PRINS ESSE en BRUISE filEREN van onderscheidene qualiteiten BORDEAUX AZIJN KRUIDEy AZIJN DRAGONAZIJNm WIJSAZIJN in onderscheidene prjjzen Adressen van soliede Bottelaars zjjn opaa vrage te bekomen VA V LL HOVE Co Aiiisterdain J de JONG Az j Mr TIMMERMAN i TRUUENTJ ELK imum van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENl Kuipersteeg K 227 Met JJ jaar ara l GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 HANDEL IN Wijnen lünnen en Itiiitculandscti sedisteleerd In eene GOEDE DIENST t Leiden vraagt men eene Fatsoenlgke DIEi STBODE P G niet beneden de 20 jaren en goed kuunende Koken en Werken Adres met franco brieven onder lettel Z bj den Boekhandelahr J vas dib SCHOUW aldaar Wassehen pepareereii Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVD i MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEÖEKANTEN WIEOEN enz iVlacliinale Stoomziiivering Door deze mjjne behïfndeling worden alle t relfnheden weggenomen onverschillig of 4 door besmetting of andere ziekten zjjn veroorzaakt Snelpersdrtilr van A Bbinkmaï te Goud De Centrale Kiesrereeniging in hel Hoofd kiesdistrict Gouda bestaande nit KiesTereenigingen wier Leden de toepassing en ontwikkeling van de bepi gelen onier Staatsregeling in vrflzinuigen geest verlangen heeft Toor de VERKIEZING van een Lid van de Tweede Kamer der Staten GeneratU welke zal plaats hebben DINSDAO 14 JVNI 7HS1 tusachen O en 3 uren met algemeene temmen tot haren Caodidaat gesteld den Heer W A A van Bergen IJzendoorn Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland Burgemeester van Gouda enz en beveelt mitsdien voor die Verkiezing genoemden Heer Mr A A van BEEGE IJZEITDOORIT aan nlle Kiezers dringend aan De Algemeene Seeretaris Mr KRABBE te ALPHEN a d RUN Pe Algemeene Voorzitter 1 A ROEST VAN LIMBURG te iOUDA 4 S j aV C N De Ondergeteekenden sedert jaren Oemeeitte meeitteAniMiirel em alhier benchten hunnen Stftdgeuooten dat zij zich voortaan ook belasten met de Iti golin van Besraieiijsseii Os v O c f t ♦ tegen vaste tarieven ook voor LLIKWAGE NS VÜLGKÜETSEN en LIJKKISTEN terwijl naar verkiezing hun costnum zal zijn iu hooien ronden Hoed met lange Broek of in korte Broek met steek Onder ver ekeriug van eeue nette en civiele bediening bevelen zjj zich beleefdelijk aan D VAN STBAATEN J SCHULING o vv L BINNENDIJK Adres aan eerstgenoemde West Haven Wük B 178 Het BB TL CR Jer in dezen winter gehouden HARDDRAVETtTJEN aangemoedigd door de ondervq leu belangst lling heeft besloten eene H ar id r averif Vereeniging op te richten onder de benaqjing De Ie HARDDRAVERl J zal plaats hebben in de maand AUGUSTUS op nader te be palen dag en i laats Belangstellfuden die van bovengenui mde VEREENIGING wenschen LID teworden ver Toegen zich bj den ondergeltekende De contributie is bepaald op ycr jnnr met vrije toegang met eeue DAME opde tribune bij iedere te houden horddraverlj Nametu het Bestuur o H J PETERS Gouda Juni 1881 Markt A 98 De aloiiiverinaarde KOEK van M BALLJSTIJN te Breda is van af HEDEN UITSLUITENB verkrggbaar gesteld voor GOUDA en OMSTREKEN bö J F HERMAN en ZOON LA E TIEXDEWEG o 62 alhier tegen den PRIJS van 2S 37 en SS Cent pev Stuk Laatstgenoemden b flven zich bg voortduring beleefdelyk aanbevelen tot het leveren vanDiverse Soorten van Tabak Süulf Sigaren en Kruldenicrswaren enz enz alamede jBf e t en BuUenlatld ch Oedistelleerd WIJNEN en LIKEUREN allen yin PRIMA Kwaliteiten tegen ooncureerende PRIJZEN Het depól der Orijyineele DER SmGEE MAATSCHAPPIJ boviiult zich te GOUDA r HOOGwSÏIJAAT 122 2 j KEIVil SCeFliVG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij de ter kennis van de beUughcbbeadea dat door dea Heer Pro iiioittlen Inapcotear der Directe Belnatingen enz Ie Rotterdam op dao 27 Mei 1881 ïijn eiecutoir verklaard De kohieren Ko 8 en 9 voor de Belasting op het personeel dienst 1880 81 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkoineude verpligt is zjjucB aan lag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behaoren te worden ingediend GOUDA den 4 Jnujj 1881 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN fJZENDOORN KENNISQ VING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij dete ter kennis van de belanghebbenden dat doot den Heer Piovincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den 1 Janij 13SI is exeoatoir verklaard het 4 kwartaols Kohier van het patentrecht dienst 1880 81 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld ia handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voqrkomende verpligt is zijnen aanslag op den bq de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden iagaa de Urm D vaa DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Oonda 4 Janij 1881 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENEOORN KENNISGEVI vTq De VOORZlTTEffi van den RAAD der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente lijn toegezonden de Oprocpingsbrieren en StembiljeUen tot het benoemen van een Lid van de Tweede Kamer der StatenGenemal i n dat wanneer ecuig Kiezer zijn stembriefje verloren beeft of er geen mogt hebben ontvangen hjj zich tot bekoming daarvan ter Plaatselgke Seeretarie zal kunnen verj i gen dut de inlevering der ScembrieQes zal aanvangen op den 14 Junjj aanstaande de morgens ten iirgen en eindigen des namiddags ten 6 ure dat het StembrieQe schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in destembas moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegdft der Hoofdplnalaeu vau het Hoofd en van het Onderkiesdistrict voorAeu is mag worden gebruikt dat de in het Briefje iu te vullen persoon duidelijk met naa ia voornaam moet worden aangewezen dat het Briefje oiet onderleekeifd mag z n en geeue andere brieQet omvatten of daaraiin opzettelijk zgn vostgeheoht Gouda den 7 Janjj 1881 De Voorzitter voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN BURGEMBMTER en WETIIOHpEBS van Gouda gelet op mi 1 der Verordening op het zuiver kondeik van Wateringen Slooteu en andere Wateren die oln byzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der sloateu gelegen lyngs de Ie 2e 8e en 4e Kade b j de Katnemelksloot die langs en achter de Boelekade die tnssohen den Kattensipgel en de Wetering van af de Spoorstroat tot aan de Criibethatraat die langs de Korte Akkeren de Heeienkade de Jan Fhilipskade de Solonskade en de Bleekerskade dat op Vi j dag den 10 Junjj aanslaande over die watereu zal worden gedreven eene NASCHOUW ten einde te onderzoeken of ifi behoorlijk gezuiverd z jn vnn drijvend vuil en andere stoffen die de doorstraoming van het wuter kuimrn belemmeren of alaiik of schadelijke uiubmpingeu Tcroorcakeu en welke zuivering door en tap koste van gezegde eigenaren behoort te gcschicdaH GOUPA 7 J4lni 1881 BuTgemeester en Wethouders vooruoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER DE TOESTAND De Tweede Kamer is Op reces gescheiden na tegen veler verwachting vrj wat werk afgedaan te hebben De drankwet de auteurswet en de wet tot regeling der verzending van postpakketten onderwerpen waArvan de regeling reeds laag door velen met belangstelling werd verwacht zgn aangeaomen en ook Sb ontwerpen tot verbetering der wateiwegen voor Amsterdam en Rotterdam zullen nog in dit zittingjaar behandeld worden als de verkiezingsdnikte voorby is Toch is de klacht vf algemeen dat de wagen van sta t niet in het rechte spoor is toch klaagt men over malaise Wordt in de eeue kiesrergadering over de ellendige Tweede Kamen gesproken in een andere stelt men den aflnredenden afgevaardigde opnieuw caodidaat in de hoop en bet vertrouwen dat hg zyu leven zal verbeteren erkent men de werkzaamheid van bet ministerie is men ingenomen met verschillende wetsontwerpen in den laatsten t d ingediend toch zon men vxg onverscbiUig Mk iftredMi der tegimwoordigo ministers behalve die van Justitie vernemen en mocht in de aanstaande bijeenkomst der kamer dooi de afstemming d r kanaalwetten het ministerie ten val gebracht worden weinigen zouden dit betreuren want bgna niemand gevoelt sympathie voor deze bewindslieden evenmin als met de handelingen der kamer Het ministerie toch moge uitstekende talenten in zgn midden hebben he mist de eenheid die noodig is voor een krachtig optreden reeds hg zgn ontstaan is daarop geween en is een politieke quaestie aan de orde terstond wordt de optreding besproken en veroordeeld De minister van financiën is na a etreden wie zal de opvolger zgn Zeker zal hiervan veel afhangen Mel lgemeene stemmen heeft de kamer het wenschelgke van een betere regeling van het kiesrecht nit a roken en die is niet te verkrggen zonder een ingrgpende belasting hervorming geheel onafhankelgk van de al of niet nbodzakelgkheid van de versterking der middelen Van grondwets herziening toch kan bg dit raipisterie geen sprake zgn Voor de defensie is nog weinig of niets gedaan wel zgn ontwerpen a hangig maar zullen die ooit de Tweede Kamer bereiken En mocht dit nog eens gebeuren zal dan deze minister hoe welsprekend hg moge zgn daarvoor een meerderheid kunnen verwerven als verbetering alleen mogelgk is door verhooginjr van het budget van oorlog Zal daaraan de meerderheid der vertegenwoordiging ooit haar goedkeuring kunnen hechten Een andere vraag is of er thans nog een goed aaneengesloten meerderheid bg de vertegenwoordiging bestaat Schjjnbaar vormt de liberale putg qjk altgd de meerderheid maar hoe jammerlgk is zg verdeeld ook over de hoofdbeginselen van bestuur zoodat het d kwgls van een geringe omstandigheid af hangt of het ministerie zich in een overwinning kan verheugen ai een nederlaag betreuren moet De oppositie derclericalen toch wordt niet zelden versterkt door de stemmen van eenige ontevreden liberalen die den vorigen premier niet kannen vergeten en f een heil zien dan in een tweede ministerieLappegne Zal de aanstaande verkiezing daarin verandering brengen zal men trachtende verbroken eendracht te herstellen Daarop bestaat weinig hoop over het geheel zal de Kamer weinig verandering ondergaan da clericale oppesitie zal misschien met een paar leden versterkt terugkeeren en de liberale partg zal waar zg meerderheid gebleven is haar oude a evaardigden terugzenden met of zonder vermaning om het oude partjpgekibbel te steken En van waar die ongelukkige toestand die door den dood van den voortoeffelgken Voorzitter der Kamer den heer Dullert nog verergerd is üe liberale partg mist een hoofd een leider ware die er herziening van het reglement van orde zou onnoodigzgn nu eerst wordt het iluidelgk wat de partg aan Thorbecke verloren heeft hg heerschte maar zgn heerscbappg kwaqi het vadeftand ten goede Het is de plicht van ieder liberaal ook al moet Jig daarvoor eigen inzichten pofieren om de vroegere eendracht zoo mogelgk te hetstellen N Tegenover de krachtige optreding der clericalen onder mannen us Kenchenins en Des Amorie van der Hoeven is eendracht dringend noodzakelgk en ieder liberal die om eigen zin en eigennlast te voldoen de oorzaak van verdeeldheid is moest in et belang des lands ni et h erkozen worden IHItagt men over de ellendige Kamer e schuld ligt aan de kiezers die door hun keuze mannen afgevaardigd h ben die op ditoogenblik gevaarlgker zgn dan bekende tegenstanders die onder liberale vlag de clericale beginselen krachtig steunen die kortom liever alles op het spel zetten dan hun eigen inzichten op te geven De aftreding van onzen afgevaardigde kan geen verdeeldheid in de liberale partg tengevolge hebben Wg behoeven gelukkig niet deneenen liberaal voor den anderen te verwisselen ter bevordering van de eendracht Van den heer Bichon heeft de Uberale partg niets te verwachten kan en mag haar uit den aard der zaak niet steunen Op haar rust de verplichting hem te doen vervangen door een liberaal die met de bestaande verdeeldheid niet is ingenomen en die eenmaal in de Kamer zitting genomen hebbende zal trachten om de zoo noodzakelgke eendracht te bevorderen endaardoor de partg die tot regeeren geroepen is te versterken Ëeu reden te meer alzoo om al het mogeIgke te doen om den heer van Bergen IJzendoorn eene overwinning te bezorgen Hg zon in de Kamer spoedig gerekend worden tot dien kring van ernstige degelgke mannen wiens stem gezag hebben en invloed Hg zou zeker S het zgae doen om die tak der volksvertegenwoordiging weder in aanzien te doen toenemen en er toe medewerken om dien tot een lichaam te maken waar niet alleen goed gesproken maar ook flink gehandeld wordt Hg zou spoedig een sieraad zgn der Kamer en een vertegenwoordiger waarop ons district trotsch mag zgn buitenland Uultenlandseli Overzlchl De heer Waddingtoo de oud minister van Imitenlaudsche zaken die z jn val aan vrienden van den heer Gambettn te danken had e n tot die repubhkeioeu behoort welke de toekomst van Fraukryk onder een minister of president Gsmbetta met groote