Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1881

betoigdheid tegemoet ïien was de tolk der commissie lan rapporteurs over den scntlin de liste en braclit Vrijilagmiddag in den senaat 2yu rapport uit Veel nieuws bleef er na het lange hoewel niet eer mooie rapport an den lirer Boyssei niet te zeggen De rapporteurs drukten vooral op de gevaren der grootere kicadiatricten Meer dan de enkele diatrtoten kunnen zij de kansen bevorderen van een pretendent naar de regetring en kunnen ze leiden tot wat de heer Jules Simun noemde ceu anoniem plebisciet De commissie drukt op dit argument vooral zeer sterk en de voorstanders van den tcrutin de liête trachten er alle waarde aan te ontneraen door te vragen wie is die pretendent Zeker niet de graaf vau Jhanibord of prins Napoléon Geen van beide hebben veel kansen om door FrauaChe deparlpjnenteii op den troon te worden verheven Men bedoelt dus den heer üambetta Maar men vergeet dut de heer flambetta indien hij imperialiatische plannen koesterde en den icruim de lute verdedigde voor zijne persoonlijke bedoelingen een oneerlijk man zou zgn en met liju gansohe verleden zou breken En men heeft geen recht om die beschuldiging te uiten terwijl dergelijke persoonlijke insinuaties minder schijnen thuis te behooren in een rapport over zaken t Jules Simon vindt bij de bestrijding van den icrutin de luie geen instemming bij den Fet t Nord waarvan zijn zoon flustave de staatkundige leider ia gelyk aan t hoofd der koloraitieii van het blad vermeld staal Het raadt den Senaat ten aterkate aan niet mee te gaan met zijne commissie die den icruti de lute verwerpt Iiidieii de Senaat ooit zijn teto tegen een voorstel van de Kamer moet doen hooren indien hij ooit in de noodzakelijkheid komt om eene botsing met de Kamer in t leven te roepen dat moet het zijn wegens eene gewichtige zaak wegens eene wet waartegen de openbare mceuing zich metterdaad verzet Maar dat geval doet zich thans niet voor Het kan zijn dat de Kamer het outwerpBardoux niet heeft aangenomen onder den drang der openbare raeening Maar zeker is het dat de meerderheid der kiezels het meer met ingenomenheid dan met leedili Vzen heeft zien aanbieden Onze vrienden in den Senaat mogen el rjjpelijk nadenken vóórdat zij een strijd gaan aanbinden die noodlottige ge rolgen voor het gezag der Eerste Kamer zon kunnen hebben De discussie over deze qunestie die alle hoofden warm maakt is bepaald op a s Dènderdag De heer Sella het hoofd der parlementaire rechterzijde in Iialie heeft aan de oonstitutioneele vereoniging te Turijn leu brief geschreven waarin hq de redenen opgeeft waarom hij het mandaat hem door den Koning tot het vormen van een kabinet opgedragen heeft iiedergelegd De partijvcrdeeling in rechter en linkerzijde zegt hij berust meer op persoonlijk ilnn op staatkundig verschil Met uitzondering van de fractie der linkerzijde elke de grondwet wil omverwerpen is er geen belangrijk verschil tussohen haar en de rechterzijde Het is eene dwaling te onderstellen dat de eene racer vooruitstrevend is dan de anilere Hiervan overtuigd trachtte hq een bestuur te vestigen op een breeden grondslag bovenal vaderlandslieveinl eu vrij van partij eeat In zijne onderhandelingen met de afgevaardigden van het reohteroentrum en de gematigde linkerzijde vond hij hen met dezelfde gevoelens bezield vooral met de zucht uin een bestuur te vormen dat Italië uit zijne moeilijkheden kon verlossen Allen traden toe tol de maatregelen vereischt voor de verdediging van den Slaat de stnathuishoudkundige en de zedelijke ontwikkeling der natie rechterlijke hervorming decentralisatie van het bestuur enz Doch over de wgziging der kieswet ki n men het niet eens worden en het is op deze quaeslic vooral wat de indeeling der kiesdistricten betrefi dat de vorming van een kabinet afstuitte BINNENLAND GOUDA 7 Juni 1881 Bij de Zaterdag jl gehouden inschrgfing van leerlingen voor de Stedelijke Muziekschool zijn 13 nieuwe leerlingen ingeschreven Het Stedelijk Museum yan Oudheden ia Zondag late Pinksterdag bezocht door 48 personen en Maandag 2de Pinkalerdag door B6 peraonen beide dagen tegen een verminderd entree van 10 Cents 25 personen bezochten die dagen het Museum tegen den gewonen entreeprijs Bij den brand in den Storrapolder op den len dezer heetl de brandspuit van den heer h Van der Giessen als in de onmiddellijke nabijheid van den brand staande het eerst water gegeven daarna de gemeentespuit en vervolgens die van den heer M H Salomonson aan het Kralingsche Veer de brandspuit van den heer 4 Van Walsum Kz ofschoon op bet terrein aanwezig behoefde niet in werking te treden eu die der gemaent Capelle op d IJsel ofschoon gereed staande behoefde niet op het terrein te verschijnen om dienst te bewijzen Aan allen die hebben medegewerkt tot bet bluaschen van den feilen brand komt de lof toe van groole voortvarendheid in het handhayen van orde Aangaande de coatumea welke bij de maskerade ter opluistering der Utreehtsche atnilentenfeeslen zulleULgebruikt worden deelt het V D nog het volgWle mede i Vele der costumta zullen allerprachtigst zijn Meer dan eeiiig ander wordt echter werk gemaakt van de wapenrusting die door den heer S P van Hscckeren v Wassenaer als aartshertog Mattffiaa fill gedragen worden Daaraan wordt zoovee ten koste gelegd als nog nooit bij eeni e maskerade hier te ande plaats had Om t geheel te doen beantwoorden aan de hiatorische eiscben heeft de heer v Heeckeren aan een kundig industrieel den heer Begeer opgedragen om metden heer Caapers te Weenen in het wapenmuaeum van het Arsenaal het harnas van den Aarlahertog te bezichtigen daarvan te trachten de teekeningen ende gipaafgietsela te bekomen en zoodoende zich in lie gelegenheid te stellen eene volledige wapenrusting te laten vervaardigen gelijk die ia dekeizerlijke verzameling anwezig is De heer VanHeeckeren wenachie niet alleen dal zijn coatuuinhistorisch volkomen juiat zou wezen maar wildeook dat het werk door de Nederlandache nijverheidzou worden geleverd zelfs al zou dit de kostenmoeten verhoogen In de Ulrechtache Zilverfabriek firma C J Begeer ia thana de arbeid byiia gereed De wnpenruating zal zijn samengesteld uit ruim 60 groote stukken boraten rug arm elleboog kraag kapen onderacbeiden dijstukken helm enz en nog ruim 60 kleinere stukken Al deze stukken zijn van staal verguld eu verzilverd wat betreft hel naakt figuur alle figuren zijn geheel uit de hand gedreven t bet diytwerk is prachtig met grooten rijkdom van beelden en versieringen Alken op de borat en den rug zijn een 40tal meascbeniiguren gedreven verder dieren bloemen ornamentation enz Op den helm konjt een vederbos van gele en zwarte veeren de kleuren van het aartahenogelijk wapen die op zich zelf een gevaarte ia Behalve deze prachl wapeiirusting zal de aartshertog nog bal en reoeptiecoetumes dragen Het Juniiiurararaer van de Vragen des Tijds bevat een opstel van mr J D Vcegena over de intrekking der rentebelnating en haar gevolgen Als negatief resultaat van het debat over ile rcnlebelasting kan r i geacht worden vast te slaan dat de weg door de Min Vissering ingeslagen om het roerend goed te belasten een verkeerde was en dat men indien men uiet tot de effectenbelaating van den Afinister Gleichman wil tbrugkeeren zal moeten overgaan tot de invoering der algemeene belaating op de inkomateii met uitzondering van die op den grond voor welke na aSoop der herziening van da kadastrale opbrengst der ongebouwde eigendommen een nieuwe regeling der grondbelaating te wachten ia en tot de afschidfing der patentwet waarvan men slechts enkele gedeelten in een bedrijfabelasting zal kunnen hervormen Maar bovendien zal het gebeurde met de rentebelasting z i van invloed zijn op de hervorming van het kiesrecht Censusverlaging binnen de grondwettige grens acht de schrijver geheel onvoldoende en grondwetsherziening wordt naar hy meent meer en meer noodzakelijk Wel stemt hij toc rdat grondwelaherzieuiiig onmogelijk is zonder oompromii met de kerkelijke partijen maar zulk een coiepromia behoeft z i niet af te achrikken Hetgeen het zwaarste is zoo schrijft hg moet het zwaarate wegen Indien het waar is dal de kerkelijke partijen in herziening der Grondwet met belrekking tot kiesrecht en defensie niet zullen toeatemmen zonder gelijktijdige herziening van art 194 der Grondwet dan wordt een wijziging van laatstgenoemd artikel een zaak van ernstige overweging die wijziging zou zich daartbe kunnen bepalen dat de inrichting van hel openbaar onderwijs eenvoudig aal den gewonen wetgever werd overgelaten met behoud zoo men wil van de eerste en in elk geval van de beide laatste alinea s van het artikel In eene der vergaderingen van het hoofdbestuur der Vereeniging van 1 a i v m o werd de vraag ter sprake geluracht van het al of nietwenachelijke der toelating van meisjealeerlingen op hoogere burgerscholen voor jongens Dat men het in t algemeen daarover niet eens ia mag een feit geacht worden Zal men echter met eenigen grond eene meening daarover uiten dan dient de ondervinding geraadpleegd te zijn Daarom meende het hoofdbestuur eene poging te moeten doen om de noodige gegevens te verzamelen ten einde zoo mogelijk daarop eenige uitspraak te gronden Het bestuur wendde zich derhalve tot de heeren directeuren der verschillende hoogere burgerscholen voor jongens met verzoek o a de volgende vragen te beantwoorden In welke rakken volgen de meiqes de lessenbij voorkeur Bezoeken de meisjes de school voor haar algemeene ontwikkeling of meestal om ziéh voor deeene of andere betrekking voor te bereiden Is door u ook eenige invloed opgemerkt van de aanwezigheid der meisjea leerlingen 0 op het onderwijs i op de orde c op de jongens leerlingen De ondervinding heeft nog geen voldoende gegevens geleverd om eene beslissende uitspraak op de gestelde vragen te laten volgen Zijn de resultaten al zoo dat het geen voordeel voor eene h b v jongens mag heeten alsook meisjesleerlingen de lessen volgen dan zgntoch de nadeelen van te weinig betrekenis om hsar die gelegenheid tot het verkrijgen van algemeene ontwikkeling te onthouden Daarom mogen vooralsnog deze bepalingen gelden a De toegang moet overal op h b v jongens vergund wonlen als uitzomlering aan die meisjes welke zich wenschcude voor te bereiden voor eenige betrekking aantoonen dat zij die voorbereiding niet op andere wijze kunnen verkregen è Daar waar meisjesscholen voor voortgezet onderwijs bestaan die niet geheel voldoen aan de eiscfaen des tijds en waar de middelen ontbreken om eene hoogere burgerschool voor meisjes op te richten ia het beter door dè onderwijskracht der h b v jongens de leemten aan te vullen dan aan de meisjes hare ontwikkeling te geven aan de h b v jongens c Op die phiatsen waar geen voldoende gslegenheiil bestaat voor meisjes om naar de eiaohen des tgds algemeene autwikkelin te verkregen moet haar de toegang tot de h b v jongens niet geweigerd worden d Blykt het by toenemend getal meiajea leerliegen dat zij in hoogere klassen enkele vakken laten varen dan ia hel verkieselijk het onderwijs in die vakken speciaal voor haar dieuovereeiikomslig anders te regelen en de klassen te splitsen e By de toelating van meisjes dient streng dehand gehouden te worden aan de eisohen vin bet amen Waar meisjes leerlingen op eene h b v jongens zyn daar orde het toelicht der leeraren ztiowel buiten als in de les verscherpt Nimmer mag ook indien het aantal meitjeileerlingen dat der jongeni overtreft dit op hrt karakter der school inbreuk maken se moet eene school voor jongens blyveii Het rapport werd door den rapporteur den heer J W A Beniaeii in de beatuursvergatlcriiig uitgebracht De wensoh werd uitgesproken dat het als zoodanig iu de berichten co inadedeelingen der Vereeuigiog zou verschijnen e j niet lieschouwil worden als de uitdrukking der zlintwyze van hel Hoofdbeatuur maar enkel als de opinie van den rapporteur Men herinnert zich dat wy dezer dagen meldiui maakten van een vrouwen studiebeurs aan de lieidschc universiteit Onder dezelfde voorwaarden en blijkbaar van dezelfde ogbekende zijde is ook lo Amsterdam een beurs gesticht en gealeld onder beheer van curatoren der universiteit De renten ten bedrage van 600 sjaars moeten strekken Jot tegemoetkoming in de kosten verbonden lau de studie aan de Amsterdamaohe universiteit ter verkryffing van een ot meer doctorale graden iu de faculteit der geneeskunde De bfura is ingealcid voor eiii Nederlandache vrouwelijke student in de genirskunde lid van een Proti slansch of Israëlitisch kerkgcqootachap wier financieele krachten hel studeeren voor eigene rekening bezwaarlijk raak De eerste nilkeering zal geschieden over het studiejaar 1886 86 2V t d D Tl Zaterdag werd onder begunstiKÜi van prachtig zomerweder de dienst op do lyii Leiden Katwijk aan Zee der pijnlanilache alüomlramweg maatschappij geopend Btze opening werd door een proefrit voor genoodigden voorafgegaan Een drietal keurig nette wagens met locomotieven welke met bloemkransen en vlaggengirirlaudes versierd waren stonden gereed om den proeftooht te aanvaarden Allerwege waren uit de vensters der huizen die de tram op zyue tocht passeerde vlaggen gestoken hetgeen de feestelykheid niet weinig verhoogde Alles ging uitstekend lot aan de gemeenteschool van Oegstgeest waar de tram tengevolge van het stuk zyn der Wiaaellijn derailleerde hetgeen oenig opoDthoud veroorzaakte Spoedig was men dit kleine ongeval te boven gekomen i n zette men zouder verder ongemak en oponthoud de reis voort tot aan Katwyk waar een groot aaiilal nieuwsgierigen ziofa reeds verzameld had om het nieuwe vervoermiddel te bezichtigen Hel dochtetje van den chef den heer van Arkel reikte een prnchtigen bloemeriraiker op welke linten de woorden Hulde aan B S T M te lezen yvaren aan den directeur den heer Crans over Na hier eenigen tijd vertoefd Ie hebben reed men en thana zonder de geringste Btoring naar Leiden terug Voor de algemeene landbouw teutooiistelliug in Hanover ia bij het comité gevormd uii het bealunr der Ie afdeeling van de Priesche maatschappij van landbouw een vrij aanzienlijk gelal sliereii eu koeien aangegeven In verband met de plaats gehad hebbende keuriu schijnt het plan te zijn om van het aangegeven ver een zestal tweejarige atiereu waaronder e eii roodbonte en een negental melkkoeien Ier mededinging toe te laten Voorta schijnen enkele v iarzin te zijn aangegeven die wellicht nog niet in alle opzichten geschikt zyn bevonden weshalve het te verwachten is dat door het comité nadere pogingen worden aangewend om nog een paar mooie drachtige vaarzen te bekomen ten einde te Haupver een compleete verzameling van de beste exemplaren van het Prieache vee onder eigou vlag aan den vreemdeling te kuDuen laten zien Een groot gedeeli van de Scheveningache vloot keerde Zaterdag van de visscberij op de kust terug de vangst was gering lechts 16 schuiten brachten viach mede en de hoogste besonjming was ƒ 30 Hoewel de juiste oijfi ra wal betreft de opbrengat der aehrobnetvesscbery nog uiet bekend zijn kan nu reeds geconstateerd orden dat de ri aultateu alweder ongunstiger zyn dan die van het vorige jaar Was de gemiddelde beaomming toen 1219 de meeste schuiten braehteu het dit voorjaar niet verder dan ƒ 800 en ƒ 900 Door de rechtbank te Zwolle is B J Olifiers koopman in huiden aldaar failliet verklaard Naar men zegt heeft hij een belangrijk frauduleus bankroet geslagen Hij kocht o a in den laatslen tijd veel zooUeder iu Noord Bralmul dat aan zy i adres per stoomboot werd afgezonden maar door hem onmiddelyk per spoor naar het Noorden werd g éxpediecrd Hy is onder een valschen naam met vrouw en 4 kinderen voortvluchtig naar Amerika Zijne dienstmeideu moetep hem daarin behulpzaam zijn geweest eu zyne outvluchtir g hebben geheim gehouden door de huishouding up de gewone wijze te blyven besturen waarvoor het noodige geld as achtergelaten zelfs moei de kindermeid de familie uitgeleide gedaan hebben aan boord eener stoomboot te Kotterdam Goederen van waarde zyn in koffers medegenomen maar de meubelen en mindere inboedel zyn achtergelaten De Ameiikaansche zwei deldrij in doctor diplama s a la Bucbancn is niet geheel nieuw in de geschiedenis van het onderwerp In de 16de eeuw tijdens Rabelais had de aloude acadniite van Montpellierden naam van te doen ula uu de Philadelphiasche inrichting deed Kabelais verzocht toen met inachtneming van alle formalileiton van de academie vooreen jong vriend genoemd Johannes Caballus hetdiploma als doctor en bekam dat ook terstond Na de ontvangst van het stuk bleek eechter spoedig dat Johannes Caballus niets minder of meer was dan Kabclaia rijpaard Zóó bericht het Boêton Journal oj Chemutry Luidens medïdeeling in een Duitsch blad ia hit dezer dagen den photograaf Geldinnchcr te Frankfort a M gelakt om de lichtende verf ook iu de photographic toepasselijk te maken Met behulp daarvan vervaardigde photographién portretten enz oudi rsclieiden zich bij dag iu nieta van andere zulke producten maar in het donker maken zij een verrassend effect De eigenschap het bij dag opgenomen licht des nachla eer af Ie geven zou zich nooit verloochenen En rtet dat doel wordt geen chloorzilverdruk die vol trekt uiet duurzaam is maar een pigmentdruk gebruikt die onveranderlijk ia De vinding van ieldmacher laat zich naar bericht wordt niet alechts gebruiken by oorspronkelijke photographién maar ook tot het maken van kopieën naar reeda bealaaude De datums van het XVe zangersfeeat va hel Nederlandsoh Nationaal Zangersverbond dit jaar te Amsterdam te houden zijn bepaald op Vrijdag 5 Zaterdag 8 Zondag 7 en Maandag 8 Augustus e k In het geheel hebben 21 vereenigingeii hare medewerking toegezegd tcrvi ijl uit hel aantal aangevraagde muziekpartijen kan worden opgemaakt hel aantal zanger dat vooriiemena is by de uilvoering mede te wet ken Dat aantal aangevraagde partijen bedraagt 834 Het feest belooft zeer luisterryk te zullen worden Ouder de vele schoone nummers die zullen worden ten gehoore gebracht noemen wij slechts de Albrecht Beijling een concert drama door den heer Henri F it Brandts Buijs met het oog op dit fei St vervaardigd waarvan zooala men weel Z M de Koning de opdracht heeft aanvaard Men heeft het plan gevormd om op Zondag iianiiddag behalve een matiné mnaicale een kunslenaaraconcert in het Paleis voor Volksvlijt te geven Als gi oonlijk zullen optocht bal vauxhals en vuurwerk ook bij dit zangersfeeat plaats vinden Eindelijk ia nog het denkbeeld opgevat om op Maandag voormiddag door een muziekkorps vergezeld eeli tocht op atoo nboolen naar Umuiden ie maken De Commissie vour den in de maanden Juli en Augustus te l eeuwarden te houden nalionalen ivedstrijd op het gebied der nijverheid en daaraan wi bonden tentoonstelling uitgeschreven door ile vereeniging Nijwrkeid ter gJegenheid der viering van haar vijf entwintigjarig bnitaaii is thuus dagelijks druk in de weer met de vorfbereidende werkzaamheden Een en ander belooft ruimachoola aan de verwachting te zullen beantwoorden Gelijk reeda vroeger ia gemeld heeft de vereeniging De Harmonie de groote zaal en nog eenige lokalen van het nieuwe gi bouw kosteloos voor genoemd Moei afgestaan Toch wai de besohikbore ruimte nog niet voldoende zoodat op het nabij gelegen terrein thans een houten gebouw wordt opgealigen om daarin groote voorwerpen zooala rijtuigen brandspuiten enz tentoon te tellen Behalve niet oubelaugrijkc inschrijvingen voor het waarborgfonds eu een subsidie uit de gemeenlekaa van f 15ÜÜ zijn ook nog gouden zilveren en bruu en medaillea toegezegd De hoofdzaak de wedatrijii zelf moet door BChier het geheele land warme bclangatelling ondervinden Slechts voor 1 van de 38 vakkeu waarover de wedstrijd zal loopen zijn geen mededingers opgekomen Ook van de gelegenheid om voorwerpen ter opluistering iu Ie zenden zal een ruim gebruik worden gemaakt Door de directicn van veraobeideue middelen van vervoer is geheele of gedeeltelijke vrijdom van vracht toegestaan voor de verzending der voorwerpen hetzij by de terugzending alléén hetzij voor heen en terug beide De coromissïe belast met het nazien der rekening van de onderlinge levensverzekering van Eigen Huif over ISSO beslaande uil de heereu mr J G Gleichman oud miniater van financiën J W F Matthes oudaaauradeur en A Van der Velde Azn referendaris aan het ministerie van binuenltT Ssche zaken heeft geadviseerd tot goedkeuring d f euiog vau ontvangsten en uitgaven over het pn IjtiO zooala zg vuorloopig is vasigesteld op iMjSi n jl aanwyzeud een totaal van ontvangaten pu bedrage van 37060 37 eu een totaal van uitgwven leu bedrage van ƒ 36509 22 i en alioo een excedent van ontvangsten ten bedrage van ƒ SSljU i Door raadpleging van de cyferw dezer rekening en van die over 1 Juli 1879 31 December 1879 is bel gemakkelyk zich eeue vooralelling te maken van den financiëelen toestand van het genootschap op 1 Januari van dit jaar Uit beide rekeningen blykt o a dat ruim ƒ 50 000 die aan preinicu ontvangen zyn belegd zijn kuuuen worden Dit bedrag i vertegenwoordigt deels de waarde der loopeode verI zekeringen deels het voordeelig saldo dat na de afaluiliug der eerste balans op 31 December 1884 verdeeld zal worden voornamelijk tusschen de deelnemers en het te vormen zekerheidsfonds dat van lieverlede het waarborgkapitaal van ƒ 50 000 zal vel vangen Ten vorigen jare werd in het Noordeinde voor de Waalsohe kerk te s Hage eeue proef gi nomeji met eeue bestrating van asphalt houlblokkeu van wege de CoutiuentalAsphaltio Wood Pavement Cumpany De ondervinding heeft het dag beeluor geleerd dat het afslijten der houten blokken van geringe beteekeniais doch el t zij gladder en lastiger voor paarden is dau eene Bede keieubeatraiing terwijl bij nat weder de zindelijkheid niet hoog geroemd kan worden De trottoirbedekking lu de Lange Pooteu met oepenitc tegels daarentegen wordt aauvankelyk zeer bevredigend genoemd De trottoir bealrating met liijnklinkers voldoet beter dau die met Waalklinkera f Vau de t redehond Heraut voor gereformeerde kerk en zending is een exlra nommer versohenen bevattende een woord aan het volk van Nederland om het nader in to lichten aangaande den aard en het doel van j den Christelijk hislorischcn kirzersbond Marnix f Vooral de modcinagazynen échüiten voor sommige personen met wat al te lange f fiJgers steeds een groote verleiding te zijn Zoo üi raeu onlangs in oen dcrgelykc inrichting te Brusacl twee bewoonsters van het land der Vlamingen De eene droeg een der in die streek gebruikelyke mantels mêt kap ep terwijl nu beiden bezigf waren haar gading te zoeken meende de aanwezige winkeljuffrouw te bemerken dat een atnk van zeer kostbare atof van de toonbank verdwenen waa Ongemerkt waarachnwde zij haar meesteres en nu werd het tweetal uitgenoodigd zich in een afzonderlyk vertrek aan een onderzoek te onderwerpen en och jawel daar kwamen uit een reusachtigen zak in den wijden mantel aangebracht behalve de vermiste atof nog een aantal andere ontvreemde voorwerpen te voorachijn De rest begrijpt men vooral daar de plattelandsbewoonsters er in bel geheel niet naar uitzagen 5000 frc voor de armen te kunnen storten Bij O Koinmerts te Leenwarden is verschenen het eerste uommer van De vrije Pers politiek en financieel weekblad voor Nederland In een woord aan den lezer worden de hoofdbeginselen van het blad in liberalen geest uiteengezet Verschillende geioeentebeslnren o a dat van Kollerdara en Utrecht hebben overeenkomsten gesloten met het Toevluchtsoord voor noodlijdende onbeheerde dieren te s Hage gevestigd ten gevolge waarvan zij de onbeheerde dieren in hunne gemeente opgevangen naar het gesticht opzenden Het getal leden en begunstigers dezer philanthropische instelling bedraagt 259 Dezer dagen zat een zestal opgeschoten knapen in het dennewoud nabij het station te Ronsdorp bijeen ter ijl een ree lang gekoesterd plan nl om naar de nieuwe wereld over te steken en daar op gemakkelijke wijze rijk te worden weder schering en inslag van het gesprek as Eensklaps sprong de jongste van het gezelschap op en kwam met het plan voor den dag om het woud iu brand te steken wat na de langdurige droogte een zeer gemakkelijk werk waa Zijne makkera zouden dan den brand aankondigen waarop een premie ran 300 mark gesteld was Driemaal achter elkander volvoerde de jeugdige bengel hel schelmstuk en driemaal achtereen brachten zijn medeschavuiten het brandalarm in de stad Die zonderlipg spoedige herhaling had echter den argwaan der politie opgewekt die weldra achter het geheim kwam en de veelbelovende knapen arresteerde In plaats van beloouing wacht hun een voorbeeldige straf 4emeer omdat het laatst aangestoken vuurtje niet tijdig gebluscht kon worden en 25 hectaren boschgrond vernielde De jeugdige belhamel had zijne makkera vooraf doen beloven dat zij hem in het geval hij gesnapt werd na het verstrijken van zijn straftyd geld voor den overtocht naar Amerika zouden zenden De Effectenlieurs XXXIX Amsterdam 6 Juni 1881 De handel in de afgeloopen week was hoofdzakelyk van belang voor de biiiiienlandsche niduatrieele waarden eu Amerikaanashe sporen Overigena waa de atemming vast doch waren de variatién van luttel be teekenis BiNNENL NDSCHE WAAKDEN Slaalt mdwn hielden zich flink en noteerden V a hooger 4 Gert zelfs 1 hooger Prentieleeningen Amsterd en Gemeentecrediet hooger Paleial j lager SpooTKeffleeninffen Deze soorten waren nogal gezocht Aand Holl Sn 4 do Expl mij 2 do Centraal 1 Boxtel Wezelwaarden mede ongeveer 1 d hooger Aand Inp Sp l iger ïramwaylteningeH Er kwam in deze soorten eenige reactie De Gooiaohe ging ongeveer 20 achteruit doch sloot met een verlies van 12 7o Amsl Omn Nederl en Aruh tram allen 1 a 2 lager Indmtrieele maarden De Afr Hv aioten 220 In het P S van rayn vorige gaf ik den koera vau Maandag op 211 Dinsdag ging zij nog 1 naar beneden doch sedert dien tijd is zij weer aan t stijgen gebleven De Kauaalmij die geen dividend geeft zag hare aandeden 273 o verliezen Aand iu de Groninger watrrl monteerden 5 in de Nederl Bank 6 iJ p Van Stoomvaart actien valt eenige bewegiug in de Java te vermelden lot 62 gestegen moesten zij weldra weer op 53 terug vallen Zeeland 2 Ind Handelabk l 2 o ager Aand Handelmij lyd j hooger EuKoPEEscHE WAARDEN StofitafoHdten Slechta weinig valt er omtrent deze soorten te vermelden De eenige daling valt voor lurken mede tedeeleu doch de 69ers gaven toch nog een avans van Heng papier en 5 o goudrtnte j 3 Portugeezen Ruaaen ongeveer j Ooaterl V4 1 Pbuileul g do hinnenl j hooger Ook 6 Portugeezen iu rijzrude stemming Oostenrijkera vast Egypte j Spoorwegl lager Premielee iH en In flauwe atemming Hong 70 I IVi Ooat 54 1 64 i Weenen l Madrid 3