Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1881

j Tarnn s K Knnen 64 hielden lioh beter en steifen l SfoorwegleentHge Bnsaisohe sporen waren behalve aand ft Mg die 4 pCt Tcrbeterden flauw Rumeenache 3 pCt beter Obl Pr Oost toonen een a niia nn otijjeveer 1 pCt doch Wnrscliau Weeiicii verloor 2V3 pOl leiigpvolxe vau het eriiiste div i u Amkkikaansche waabden Staattftmdim Deleeniiig 77 won 1 do 64 verloor Mcxicaiicuwaren nogal in beweging doch verloren ten slotle V4 BraaiUnueii vast Peruanen g lager Nieuwe Veneiuela s 1 pCl beier SpoorKegleeAittg n Een nieuw soort l aandeeleu der Baifalo Pittburg en Western spw we den in deze week a in de markt gebracht en tegen 47 a 49 verhandeld Dit fonds is door de hh Hubrecht 0 aangevoerd en volgens dese hb i het eer aanbevelenswaardig I Rijiing vast te vermelden voor North Missouri 1 a 9 gee Obl Ohio N W en P Boy Aug li 4 Denv Rio Gr Hyp 2 4 Cenlf P Obl Cdif Oreg South Pao St Paul Minn en Manitoba l j enz Canada South aand verloren 2 Miss Kans IV9 ii 2 Chio Gr Tr le prcf sh St Louis S K HI Erie Ontario eu Wab St Louis rnim 1 pCt Indualrieele teaarien Colorado s 4 Vi I ni Cit bk Va lager Pholongatie kenTe 4 pCt laraelyk ruim Ï P S Heden geen beurs VrUdag 1 Jul 1881 N 2620 ÖOUDSCHEi COURANT eD Advertentieblad foor Gouda en Omstreken GEVONDEN eu uan het Bureau van Politie gedeponeerd Een bloedkorulen Ketliug met gou ien sluiting een Flacon met Zilveren dopi Burgerlijke Stand GtïUOllEN 4 luui Munn ouderi H dg Waal en M Melchert Corachn Sdphia ouders G Bienininanii eu i V8II l u peii Bttltliorar ouders V F de Jong en J H vanden Hroek llnmfrei 3 Anthonins Wiihelminus Johannes ouders J G Sleenland rii E Ël endoom 6 Gerardu Johannes ondera G J au der Hrngge en J C J tap Veen OVBRLEDENi 5 Juni A Kaabergen 3 w A deZwijWr 4ui t VEivoLG VAN DE I GEKOMEN GIFTEN VOOK DE Wed P KO0WENBERO Boelekade W v B ƒ 2 50 ïiendeweg D C W v d L ƒ 1 J v D ƒ 0 76 P ï L 2 50 U K ƒ 2 50 P C B ƒ 2 50 G P V W ƒ 1 J 8 Al ƒ 1 Karuemelksloot Ë R D ƒ 1 J v G ƒ 1 P IJ ƒ 1 W L ƒ J K ƒ 1 O N K ƒ 1 N N ƒ 0 25 Kalteusiiigel B J L ten C ƒ 1 50 Kleiweg A W v W ƒ 1 Cv O ƒ 1 H V B ƒ 1 II K ƒ 0 50 L P P V d V ƒ 1 Hoogstraat L P H ƒ 1 I Q v 8 ƒ I Knipwsteeg I B ƒ 2 60 Baam J T d B ƒ 2 60 J D ƒ 1 Gro nendanl M de V ƒ 1 Gouwe A S ƒ 1 N N ƒ 1 R v L ƒ 2 60 P L ƒ 1 C J ƒ 1 Turfmarkt J K ƒ 1 A v d 8 ƒ 2 50 C C H P ƒ 2 60 Spieringstraat H J S f l F 8 ƒ Waleusteeg J H de B f 1 Turfsingel K J ƒ 2 60 Vest De V R ƒ 1 Wachtelstrnat Gebr B ƒ 5 L V ƒ 1 Crabethslraat W H de G ƒ 1 Varkenmarkt N ƒ 1 A H ƒ 0 76 B G J V D ƒ 6 P F T d M ƒ 1 Zengstraat A B ƒ 1 Haven Mevr wed O ƒ 6 C R ƒ 1 Bleekersiiigel Wed 8 H ƒ 1 P H Jr 1 In de vorige opgave abusivelijk gesteld Fl Singel E V E moet zijn E v S ƒ I Vorige opgave 62 25 Totaal bedrag f 138 60 Onder dankbetuiging voor de Weduwe J V GELDER E R DORRE H J STEENBERGEN ADVCRTENTIËN De ondergeteekenden betnigen bjj deze hunnen hartelijken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid hunner 50JARIGE ECHTVEREENIGINQ ondervonden W de JONG J DR JONG KwiNKELEHBEEG Qoitda 6 Juni 1881 Openbare Ver oopin fQn Bevalleii van een Zoon J H A 1881 des morgens inis WiJk E No 101 te GO op WOENSDAG 15 im te 10 uren ann het Wiiike aan den Kleiweg van DE JONGDEN Broek Huhfkei Gouda 4 Juni 1881 DAÏÏZBETUIGDTG Te zien des morgens van 8 tot 10 uren En op DINGSDAG aMJUNIJ 1881 des morgens te 9 uren aan j et Lokaal Wjk K No 255 aan de Peperstri goed onderbonden lil lór de Terkoopiag Aan den Heer HUBER te Gouda voor het degelijk onderwas gegeven aan mgnen Zoon die met gunstig gevolg het vergeiykend examen voor Machinistleerling by de Marine afgelegd heeft L KERSBERGEN van eenen nttten s Reeurdjk 7 Juni 1881 EL Pifiil liSïpS den Heer H P gtootenfleels nagelaten Voor lïlincleif n Sülstaanl is onn podiff i H b cht i staBndg lMAH0N 1 iah n taW iTMeJVdere taande laa bare 4aMa m i t M Vi I 14 Lir NKA8T j CHWhdÉNIÈBE M I 0 DBt Ij 6n É U fji i MLTAIRK B ST IEN Ö4al 4 lilt de hapïd TE f OOP k nXe i waWtafbI kpEBL J ten dienste vo lr AtliasUraifiTn I LABRESjt Adiles franol o der No 6È6 aan het Bureau NUIS BWDE il eil dezer pourant i j uit het MAGAZIJN van £ BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar hg Q OVEREIJNDBR Jji Markt 148 Gouda 1 PAAÈh met WI KmWAGEAi mk mvi ENnEfijen CAl lk li dienste voir Ki iihralftm I LABRESjt PIEGliiïis KAiÖHBjLS en l Oft OteD LINNEN eh TAt lll ED vOjEtopf EN en KAB I PETTE KRISTAL Lm f OBCELBIN en AARDEWERK GEWbRKÏ GOUD en ZILVER enz Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J KORTüUN DROOGiLËEVERta Gouda Adifes franco ojjder No 506 aan het Bureau NUIS BÉaDEll e BEl ÜJSGOED LINNEN Het BESTUUR der in dezen winter gehouden HARDDRAVERUEN aangemoedigd door de ondervonden belangstelling heeft besloten eene Harddr averij Vereeniging op te richten onder de benaming De Ie HARDDRAVERIJ zal plaats hebben in de maand AUGUSTUS op nader te bepalen dag en plaats Belangstellenden die van bovengenoemde VEREENIGING wenschen LID te worden vervoegen zich bg den ondergeteekende Pe contributie is bepaald op 2 per jaar met yrge toegang met eene DAME i de tribune bg iedere te houden harddraverlj Nametu het Bettuur JH J PETERS Gouda Juni 1881 Markt A 98 Wordt te KOOP aangeboden eene goed onderhouden TE HUUR voor een klein Gezin een vrgen opgang hebbend fï41 D BOVEI HlJIS Huurprgs 1 50 dezer Courant Adres aan het Bureau VRIJS 40 GULDEN Depot van THEE UIT HET MaOAZUK VA IH Ravcnswaay Zoncii GORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mjj twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende BREEBAABT LZ Botermarkt te Gouda Suelpersdruk van A Bbinkmav te Gonda Te bevragen onder N 589 aan het Bureau dezer Courant Men verlangt te HUREN tegen half Juli of primo Augustus EENE KLEINE NETTE Bovenwoning met Pomp Privaat en gemakkelgken Trap Offertes met opgave van huurprgs bg den Uitgever dezer Courant onder No 590 ADV EKTE TIECWT in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda HP Eén afschrift is voldoende ffH f gTJITENLAND I tiuiteiilaiidsch Overzicht f Den eenten Pinksterdag bad ir io bet Hyie t Park te Londen een groote lersche meeüag pUau I waar Parnell eu O Cauneli bel ttcUel vanfltdrgviiiK der Iwcbters lolierp veroordeelden er we deu ver Bcbitlelude moties aaugeuomen efklartude dal de Rigeeriug uaospralc ylc is voo deu l oestaiid in leiband eu aandriugend op oumidHcUijlt sckorsiiig liet uitdrijvingen en liet ontslag rm deii Minister ïo r Ierland Forster De hooge tooi J van dese inikiM ten vr wel overeen laet den EcerijgespaiiDeD toMltMid iu Ierland ulf Al is de Regeling niet QWof t opkeffeD vitu de liudli a houdt RÉI het toob voor u geniaakl dat strelige maat jrd el li op bAfiden lyu tegen de leden dier veree nifJBg ttwiwens betjU boog t d want de toestand ia nlerlaiif rersohilt minig van dien vau oproer He aant4 troepen in Ierland wordt op 30000 man gebrUthjt i De Hanibargera latten eerst 15 óeter een aanvang m keo met de beraadslaging over de toiaaiisliiitiDg diar de Kykidag uitirluk 2i dcier iiiteeogaat gelooft men uiet dat de overceakonist nog iu dete liuiug ui worden overlegd Men verzekert dot de stemming in Hamburg steeds goiutiger wordt oqr bet verdrag De ozoar van Uuslaod heeft na ook bet ODtsbig getcekeud ran den luiuister van oorlog Mitiutiue en fan grwtf Adlerbeig dcu gouvwuaur lau ViuUud Zij igii vervangen door de heeren Vonoowski eu Hcjrden Zouden dg uieufre ttaatsdienaara vau de czoar beier dan buuue voorgangers iu staat lyn het leven ran het hoofd vau den staat te beschermen Et Is wel behoefte aan voorzorg Men bericht dat Alexander III van bet uitvoerend comité lu een meest beleefden vorm de kennisgeving heeft outvaogeu dat lyn vooiiit is uitgesproken En haast gelijktydig komt eene tijding welke de eerste volkomen bevestigt Iu beriohten uil Pet r burg over Weenen ontvangen en door deu Slamlt d medegedeeld wordt melding gemaakt van de outdekkiug eeuer sameDEWeriuK tegeu het leven van deu Czaar en de iubeohleuisuemiiig der sasnigdwareneu 21 in getal De geheele beude werd dooi de politie overvallen by bet houden ecner bgeenkomst waarJAover de middelen van uitvoering werd beraaristesgd Di b ukomst had plaats iu eene gestoffeerde kamer van de Sabatkaiitki Prospekt Een timmerman die eeue ajngreiiicnde kamer bewoonde kon hooren wat de nihilisiea verhandelden eu gaf daarvan aan de politie kennis De verbuurster der kamer werd daarop by deu heer Baranolf deu prefeol van politie ontboden en kreeg bevel om een hoofdofficier van politie te verbergen op eene plaata in hare woning waar hy by de eerstvolgende bijeenkomst drr nihilisten kou hooreu wat er gesproken werd louder ulf getien te worden Een luitenantkolonel der politie verborg lich toen achter cenig huisraad in de kamer waar de samensveerdcrs vergaderden Te gelykertyd werd een aaniieulyk getal politieiigenteH in bargnrkleeding in eu rondom het kuis geplaatst met den last om onmiddellijk te komen wauucer zij een pistoolschot hoorden Gedureude les Uren bleef de luitenant kolonel iu lyne ongemakkelijke schuilplaats verborgeu om naar de gesprekken der nihilisten te luisteren De discussie iudigde hiermede dat lot een aanslag op bet leveu fao den Guar werd beslaten door middel van een vuurwapen Aan vijf def samenzweerders werd de litvoeriiig opgedragen Op dit ogenblik kwam de luitenantkolonel te voorsoliyu eu loste een pistool ohot De agenten ijlden onmidddlyk toe eu namen 1 personen gevangen Verscheidene bnuner lyn leerjong enkele 17jorige jongelingen die nog op het gympasiura stadeeron worden ouder hen aangetroffen De heer Depreli voorsitter van bel Ilaliaaiische ksbtnet heeft by de hervatting der ïittingeu van de Kamer der Afgevaardigden eene redevoering gehouden welke vermelding verdient Aangaande de bnitettlaud cbe ataatko tan het nieuwe Kabinet ide de Minister q ns woordelijk het volgende Wij ziflleo steeds h herinnering bonden dat Italië onder handhaviog t un rrieudsebappelyke betrekkingen met andere natiëu en onder beveati Mig daarvan op dgg grondslag lau bet recht en van ederkeerigeii efrbied jVrachl pogingen sal kunuen asDwoudcu om tyue pUshteu le euuver Europa overeen te brengen met plichten jegens zich zelve Italic dal bet laatsf iu de ry der groote mogeudhedeu ia opgenomen heeft steeds hai dlN ril g van ordr eendracht en vreiit beoogd hel aan dit beginsel trouiv blijviu efe voor zichzelve slechts den Vrede vragen zonder i ne waardighad uit het oog te verlieten Vy znllea ovtrigens uiet vergeten dat in tyden van barlstocbt ta wantrouwen de groote belangen dea laiids het best behartigd worden door den loop van zaken af te Wachten niet de kalmte welke het bewusizyn vA iMt recht geeft Met betrekking tot de WDneulandsobe aaugelcgenhedeu verklaarde de beet Depretis zich voorstander der kieshervorming doch tonder lu de bijtouderheden deter quoestie af te dalen De begrooting voor oorlog tal binnen twe jaren tot op ongeveer 200 millioen gebracht worden de Minister jwhtte dit bedrag by de verbetering van den fioautieeleu toestand en van het kredi t uiet te hoog Wat betreft de andere ondcrweqieii byv die op het gebied van handel en nijverheid tou de rcgeering tich beyvereii aau de wentchw der lUmer te gemoet te komeu De sitting waarin de Minister zijn prognmma voordroeg werdslechls door eea 160 tal afgevaardigden beiosht ouder d afwctigcn behooidM Ae liMtM Cttiroli Criepi Viootera Villa en Sella Meu schrijft aan dete afwezigheid van de voornaamste leden der Kamer een soort van vyai dsohap toe welke op een gegeven oogenbiiK weder tot moeilijkheden op parlementair gebied tou kunnen leiden Voorloopig echter sobynt er een tydvak van rost te tullen tijn BINNENLAND OOUDA 9 Juni 1881 De Standaard van bedeu bevat het volgende Ticeede aj keutmgtwaardijc Ue4maHoeitvre Gisteren wezen we op de pertinente ouwaarheiil waarineê de liberalisten in Zwolle dorsten ijveren voor bun Saudberg thans komt ons veêi een tweede slechte kiesmanoeuvre ouder de oogeo uit Gouda Toen men in Gouda van liberale ly Vau Bergen IJtendooru caudidaat stelde schreef de Slaxdaard dat onze vrienilen wel op mochten passen dal Bichon uiet viel want dat de liberale party iu V B IJ haar besten caudidaat vooropscfaoof en een nilnemeude keuze deed En wat doea uu onie eerlijke liberolen O het is te laf haast om het teteggen Die zenden nn een biljet voor V B IJ rond en schry ven daarin V B IJ volgens de Standaard ecu uitnemende keuze en de beste caudidaat I Of om het nog precieaer te zeggen te schrijven letterlijk de woorden vau de Standaard over maar laten er uit weg dat we bedoelden De nitnemendste man voor de liberalen Nu op bet Binnenhof vertpeleu de liberalisten al tamelyk hun naam maar in het land sohyoen te van n6g cynischer gehalte te tjjn Wy mecnen verplicht te tijn tegeu dit Standaardbericbt optekoraen vooral daar het hiei geldt een ver kietingscircnlaire niet verspreid door een of ander anoniem persoon maar door het Bestuur der Central kiettereeniging en oudertoekend behalve door deu Alg Voortitler en Secretaris ook door de Besturen van alle liberale kiesvereenigingeu in ons District die tot de centrale vereeniging toetraden Op een dergelyke vereeniging mag geen enkele smet als een afkeurenswaardige kiesmanoeuvre ryn zou kleven wil tg uiet alle verdere vertrouwen verliezen Wat is de zaak P Het Bestuur iler Centrole kiesvereeniging zond een biljet rond aan do kiezers waarin de liberale cau didaat Mr Van Bergen IJiendooro wordt aanbevolen eu waarin het Ikstnur na etegd Ie hsbbeii dl de strijd hevig en de overwinning moeieljjk tal tga o a dit laat volgen Maar och hoe ernstig die strijd ook moge iqa wjj kunnen de overwioning behalen indien wij maar allen onien plicht doen wast wjj hebben in den Heer Mr VAN BEttöEN IJZENDOOBN e u Caudidaat die alle vereischten in tich vereenigt om ous de overwinning te verschaffen wij hebben in den Heer Ur VAN BERGEN IJZENDOORN fc beeten Candidaal getteld een uitttekende knie gedaan looals de Standaard zelve zulks uitdrukt Hoe of nu de Standaard in de verste verte daaruit kan opmaken dat het Bestuur het doet voorkomen alsof de Standaard den heer van Bergen IJzendoorn aanbeval wat inderdaad oneerlyk ton tyn ia ons ea teker niemand die onpartqdig oordeelt duidelyk en de geheele opmerking van de Standaard komt ons dan ook iea getoobt en hoogst overdreven voor Het is voorzeker niet moeilijk als men slechte bedoelingen veronderstelt uit verkiezings biljetteu iets te halen waarop hatelijkheden aau de tegenpartij kunnen worden gedebiteerd maar of dat eerlyk is meenen wg te moeten betwyfelai De Standaard noemt het biljet een kiesmsooeuvrr die afkeurenswaardig is maar hoe de houding van de Standaard te qnalificeeren die iemand beschuldigingen naar het hoofd werpt welke geheel ongegrond tyn I Ons doet de Standaard niet telden denken aan Diekem PeeksuiS die met de baud op het hart en de oogen ten hemel geslagen allarla vrome Koorden spreekt maar bgna ter telfder tijd bsudelingen pleegt die hoogst ontedelyk tijn Mocht de Standaard toch eindelijk eens bedenken dat vroom te praten nieti beleekent too het niet gepaard gaat met handelingen die het daglicht mogen tien met daden die eerlyk en goed ign En of het tot de eerlijke en goede daden behaan tijn tegenpartij tonder genoegtame gronden een smet a B te wryven is een vraag die teker ook door de Standaard ontkennend tal worden beautwoord SCHAAK CORUESPONDENTIE Alkmaar wil Gouda iwart 4de Zet D 2 D 4 C 6 f D 4 6de Zei F 3 f D 4 B 8 C 6de Zet F 1 E i D 8 C 7 f De voordracht ter benching van het Hoofd der School aan de Brug te Waddinxveen bestaat uil de Heeren O G Veenstra te Nieuwdda U Troost te IJsselmonde en C C van der SokÜi e Amsterdam De meerderheid der leden in de afdeelingen der Tweede Kamer kon er zich mede vereenigeD dat door de Regeering voldaan was aan den weaaêh om het Koniokl Nederl Meteorolog Instituut ook voor de praktijk meer vruchten te doen afwerpen don tot nog toe bel geval was Maar toowel onder de voorstanders als onder hen die minder ingeaoDen waren met de voorgestelde regeling maaikta mea tich min of meer betwaard dat het Ryk niet op den duur geuoegtaam verzekerd ton wezen vau den steun door particulieren en gemeeuteu lelveu te verleeueu toodat het Byk ten slotte met te groote uitgaven tou beiwaard tjjn voor een practiach wetenschappelijke voorlichting die leiden de tegenstanders bjj voorkomende gelegenheden londer batwaar uit Utrecht tou kunnen ontboden worden De tegenwoordige burgemeester van Moutfoorl heeft tegen 1 Juli eervol ontslag als zoodanig bekomen en uu doet tich in dete gemeente het verschijnsel voor dat een klein tiental ingeteteoen deze betrekking ambieeren terwgl daaronder stellig eenige personen tyn aan wie dit ambt goed ton tijn toevertrouwd Hesft de heer Van Kerkwjjk indcrtyd op zyn aanmerking aangaande de benoeming van burgemeesters ten antwoord gekregen dat sooveel mogelijk art 61 der Gemeentewet wordt iu praktik gebracht toch tijn niet weinigen benieuwd welkcu I