Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1881

i loop deie laak Inr lal nemen nuar Tr j van Trees sohgnt men niet le gu dat geen ingeicteue gekoien lal wordeu By den Baad te Amsterdam is ingekomen een ooratcl van B en W tot intrekking der iukomateiibclasting benoeming tan een commiaaie t t het OBtwrracn eener nieuwe plaatselpe directe belasting en heffing in afwachting an een nieuwe belasting ran eeu hoofdelyken omslag Maandag al dit voorstel behandeld worden Tegen deo redacteur van De Sünicdt die langen tyd dienst te Arnhem schynt gedaan te hebbeu als wonderdokter en die aan TersohillenJe personen geneesmiddelen had verstrekt is een vervolging ingesteld wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst De Amsterdamsohe Omnibus Maatschappij rernierde gedurende de Pinksterdagen 81 000 personen Te s Hage werden gedurende die dagen ruim 13 000 passagiers per stoomtram van en naarSoheveoingen vervoerd Gisteren ochtend omstreeks 8 nnr ontsnapte aan den geleidende rijksvcldwachter te Utrecht aan het station een van de twee gevangenen die getransporteerd meesten wordeu naar een bedelaarageatioht maar hy werd ann de poort by Vreeburg door den ryksveldwachler aangehouden Op den straatweg lussohen Bergen op Zoom en Halsteren zyn vier veld artllleristeu bq herhaling door een drietul burgers nit eerstgenoemde plaats en Steenbergen soodanig getergd dal ly ter lelfverdediging genoodiaakt waren hunne sabels te trekken Ben rqtuig waarin de burgers geuten aren is daarby een punt van gemeenschappelqken aanval geworden en toegetakeld Van eeu en ander is proces verbaal opgemaakt Te Amsterdam is gisteren op 69jarigen leeftijd overleden de heer mr J Messcbert van Vojlenhoven oudburgemeeater der hoofdstad oud lid van Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal Wij deelden onlangs mede dat de deskundigen die in September 188U de commissie voor het lager onderwys te s Hage bijstonden nog geen betaling hebben ontvangen van de hun toekomende gelden Wy vernemen daaromtrent thans dat de begrootingspost waaruit die gelden moeten betaald worden uitgeput was Een verhooging van dien post is dan ook reeds voorgesteld De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp waarin die verhooging voorkomt reeds aangenomen het ontwerp wacht nog slechts op de goedkeuring der Eerste Kamer Fad Door de Maataohappq tot redding van drenkelingen te Amsterdam tyn thans op 68 verschillende plaatsen in die gemeente meestal by apothekers kistjes met instrumenten tot behandeling van drenkelingen geplaatst Voorts beeft j eenige electromagnelisohe rotatietoesiellen ter beschikking gesteld Tan geneesen heelkundigen die daarvan by de behandeling van sohyndooden drenkelingen eni zonden wenschen gebruik te maken Op schriftelyke aanvrage tyn dete by eeu 8 tal apothekers verkrijgbaar Eindelyk lijn door haar op verschillende plaatsen 21 reddingboeien beschikbaar gesteld Ten aanzien van de inlichtingen van den minister van marine omtrent de zaak der sohryvers aab de Marinewerf gegeven zegt de heer B H Heldl in het Handehblad De schrijven lyn geen enkele maal noch door noch namens den minister en zelfs niot door of namens den kommaudnnt directeur der Marinewerf gekoard Des ministers inlichtingen zijn dus geheel en al gebaaeerd op de verklaringen van beide ambtenaren den heer L van der Ven boekhouder die ofschoon de hoofdschuldige zonderling genoeg in de gansche reeks inlichtingen niet wordt genoemd en den heer L C P W Visser hoofdingenieur die wel wordt genoemd maar die slechts ter loops en te kwader ure in deie taak betrokken is geworden Uit dien hoofde en in verband met de feiten mij bekend men zie myne opstellen in bet HU van 13 en 23 April ben ik zoo vrij te verklarm dat s ministers inlichtingen althans die betreffende de toedracht der zaak waarvoor straf achijnt opgelegd volkomen onwaar zgn Ik tal het kortheidshalve hierb laten Men schrijft uit Zutfen van 6 dezer In het naburige Warnsveld ia gisteren de oud uwleling Betz die eerst op Borneo daarna onder de Indianen eu in Amerika ia geweest en die nn sedert èen paar jaren op de villa den Braak onder Warnsveld woont en mfst Aug onder Eefde zou komen wonen om daar in het gebouw der Chrlstelyke aobool des Zondags te evangeliieeren doodgeaoholen Na het middagmaal zat de man met vrouw en kind in een zomenende in zijn tuin toen hy door den hnitbaat een zekeren landbouwer P werd doodgeaehoten Ook de vrouw van den leudtliug is licht getroffen Wraakgierigheid schyot de aanleidende oorzaak De heer Betz was bemind door allen die hem kenden Het Vod maakt naar aanleiding van de aanslaande verkiezingen de opmerking dat de liberale partij ij het land ontevreden is omdat do meerderheid der kamer niet is zooals zy enscht Een deel ler liberale party dat den heer Kappcjrne volgt heeft de groote party in versoheiden oprichten machteloos allhans leel minder krachtig gemaakt In spyt van het land naar het oordeel van het ad want indien er nog na al het gebeurde en geschrevene een bewqs uoodig was dat de politiek der Kappeyniaanaobe fractie in het land geen voorstander vindt lou men er op kunnen wyzen dat thans zelfs de politieke vrienden van Un heer Kapptjrne hem nergens oandidaat hebben gesteld wat zoo licht mogelyk ware geikreest als een der getrouwen zyn teiel voor em had willen opofferen een offer dat men toch gaarne aan zyn politieken leider brengt Het Vad hoopt dat de verkiezingen in dezen toestand verbetering zullen brengen Wel treden de meeste leden der bedoelde fractie niet af en zullen hoogstwaarsehynlyk de anderen die aftreden wellicht op een enkele uitzondering na worden herkozen maar men mag toch vertrouwen dat de verkiezingen wnorby over het algemeen door de kiezen wordt getoond dat zy van de penoonlyke politiek dier fractie geen heil maar bederf voor het algemeen belang en voor de eigen party verwacht de les zal worden ter harte genomen Wordt er dan al geen nieuw bloed in de Kamer gebracht dat het bestaande dun ten minste gezuiverd worde En moge eeu eensgezinde krachtig optredende kiezerspartij by de stembus een voorbeeld van een eensgezinde en krachtig optredende party in de Kamer worden I Het beatuur van den christelyk hittorischen kiezersbond Marnix heeft in de Fredeloiid de beginselen waarop die bond steunt en de geschilpunten die hem van de overige anli revolutioAaren scheiden breedvoerig uiteengezA Men weet dat die bond in t byzouder bedo t de onverwyide schrapping van art 168 en wijziging van art 194 der grondwet alsmede opheffing van alles wat de volle vryheid van kerk eu school ent door wettelijke of financieele banden in Nederland en zyne koloniën belemmert VVy vernemen nit dit stuk dat de heer A Brammelkamp hoogleeraar te Kampen niet alleen te Zwolle maar voor het geheele land de oandidaat van Marnix is Zyn candidatuur wordt aanbevolen als een ondubbelzinnig getuigenis tegen het liberalisme de valsche vryheidsvlag tegen t conservatisme de valsche behoudzucht ten koste der waarheid tegen Bome dat op exploitatie van lijn Kerk en bygeloof door en op kosten van geheel het volk teu koste van alle vryheid specaleert tegen de lauwheid en onbeslistheid van vele zg anti revolutionairen tegen de traagheid moedeloosheid en afwachtende houding van velen die zeggen het wel met hen eens te ju Zondag heeft zich by de politie te s Hage vrywillig in arrest begeven de bediende van een wafelbakker te s Gravcnhage Hij bekende zich jegens zijnen meester aan misbruik van vertrouwen te hebben schuldig gemaakt Zondagavond halfweg Soheveningen is een ves tingartillerist onder een voorbijgaand rytuig van den paardentram geraakt met het ongelukkig gevolg dat de wielen hem over het hoofd gingen loodat hy oogenblikkelyk dood was De koetsier eu personen die zich op den tram bevonden hebben verklaard dat de soldaat zich in beschonken toestand dansende voor de paarden had geplaatst De algeraeene vergadering van hel Jlf Ned Werklitdtnveriond Zondag en Maandag te Haarlem gehouden werd door den voorzitter van het centraal bestuur den heer B H Heldt geopend met cene rede waarin hy o m de w enscheiykheid beloogde van loonsver hooging voor den werkman llitvoerig stond hy stil by de noodzakelijkheid van uitbreiding van de wet op den liinderarbeid ook tot beperking van den arbeid van meer volwaasenen de instelling van fnspeeteun enz De wyze waarop hy zich uitliet doet onderstellen dat naar de inlichiingeu hem verstrekt een wetontwerp tot uitbreiding van de wet op den kinderarbeid spoedig te verwachten is Maar zelfs dan wanneer die verwachting tot waarheid wordt vreest hy dat van de Tweede Kamer niets dan teleurstelling is le wachten Naar zijn oordeel verstaat zij by uitnemendheid de kunst om de beste wetten te verminken De clausule in het adres Tan het warfe liedenTerbond waarin wordt gewezen op de onwetendheid van de Kamer ten aanzien van de weltelyke behoefte van de nyverheid wordt niet neergeschreven met het doel m de wetgevende macht ta kwetsen het adrea herhaalde slechts wat door mannen van gezag daaromtrent werd verklaard Laat de l amer tooiien dat zy niet onwetend Ts dopr ten aanzien van den kinderarbeid de beate wet te bezorgen Voor het overige men weet het de Kamejr staat buiten de werklieden het is eene Kamer van de kiezers en nu is men dezer dagen druk in de weer een nieuw programma op te maken geen programma van de natie maar een programma van kiezers Het werkliedenverbond behoort op dat gebied tot de protesteeronde colleges en blyft yveren voor algemeene stemrecht waarvoor het verbond den tyd ryp acht Op dat en ander gebied houdt het verbond steeds een wakend oog gelyk het dan ook nog onlangs een stoot heeft gegeven aan de zaak van de schrqvers ter s lands werf Spreker stond vervolgens in den breede stil by hetgeen met zyn candidatuur voor het lidmaatschap der Tweede Kamer te Amsterdam in BurgtrplicU voorviel Namens het verbond werd dank gebracht aan dengeen die hem én door hem de werklieden lelven als ciudidaat in die kietvereeniging noemde Ook voor vele andere bewijteu van sympsihie ontvangen van ontwikkelde en gegoede personen in den lande werd erkentelijkheid betuigd Jit het verslag van den algemeenen secretaris waarin de bemoeiingen van het bond gedurende 1880 in het breede worden omschreven bleek tevens dat het op d L oogeublik uit 35 af deelingen beataat éi er zich W l y hebben aangesloten Het algem HUrbegrafenisfonds telt thans 12 afdeelingau met 4338 leden Het keerde reeds 11 606 66 nil en desniettegenttoande bezit het fonds aan rentegeveUe certificaten nat werk schuld l i pCt i if 1000 en 8 i 200 3 Amsterdam premielotea a t inatrbankboelgea elk i 100 Men herinnert zich dat voor eenige dagen in hst HU eene annonce voorkwam waarbij ij die w3deo medewerken tot de verkieting van den heer X Donwet Dekker Mnltalnli tot lid van de Tweede Kamer werden uilgeuoodigd daarvan sohriflelijk mededeeliug te doen onder bet adres van een boekhandelaar le Amsterdam Naar bet Dbl verneenU is die annonce niet onder gevolg gebleven en w id voor genoemd doel lelfs geldelijke stenn loegetegd Men meldt uit Ootmarsum Eeaiga dagen geleden hield zich alhier een penoon op voorgevende doofstom te lijn hij begaf zich naar Almelo alwaar hij onder dezelfde voorgeveni by den landbouwer Hesseliuk als verwer een paar dagen werk bekwap in welk vak hy dan ook werkelijk teer bekira m was Na vja vertrek waa ook een purd Tan Hes selink nit de weide verdwenen Des anderendaags werd door de politie vernomen dat iemand te Noordhorn met een paard waa aangehouden op grond dat die penoon beweerde dat hij met 4at paard van Almelo was gekomen zonder dat Uaék dat hij daarvan de inkomende rechten bad voldatï en dus frandnleua in Pruissen had binnengeamdtkeld Uit een en ander ia gebleken dat dit puid wel degelijk het vermitle van Hesselink waa waarna die man al zijne voorgegevene veraiate tintaig a terngbekwam en in arrest is gebleven De heer Gladatone heeft in het Engelaohe lager huis verklaard dat het bericht omtrent aanvidUu op de sloepen van eene kannonneerbool bü het eiland Arronmore gedaan met welke sloepen denrwaarden van bevelschriften tot uittetling voortieu aan wal waren gezet is gebleken onwaar te zyn De onrustbarende berichten in de dagbladen verklaarde hy hadden der regeering aanleiding gegeven om te Dublin inlichtingen te vragen waarop een antwoord van de autoriteiten aldaar waa ontvangen dat de bezorgdheid der regeering zeer had verminderd De ho dinapeotenr te Innis telegrafeerde Ik rukte Maandag ter bescherming van tan gerechtsdienaar uit die aan pachten op het landgowl van overste O Callaghan uitzettingsmandaten had e overhandigen De politie vuurde op de meoigtf Van beide zijden werd vervolgena gevuurd maar niemand werd getroffen De bevelen tot uitzeltiw werden ondanks alle tegenweer overhandigd Ik inspecteur te Donegal seinde Ik begaf mij net eene kanuonneerboot en manschappen naar Arronmofe en zette daar een gerechtsbode aan wal Deze onlmoclte geen verzet Op aanvrage van het parket van Brugge kaeft de Antwerpsche politie Zondag tekeren barop D oud 23 jaar geboren te Amsterdam aangehoude i onder de beacbuldiging van schriftvervalsching én oplichterij Hij werd gevat op het oogeublik 4 hij op den post eeu brief ging afhalen aan hfit adrea de Trévy de Charnuille Die brief bevatte seld joiat genoeg naar de politie berekend heeft om een reiqc naar Amerika le doen Te Parya is een diefstal van niet minder danl ee millioen franca gepleegd ten nadeele van defirma Dolfos Mieg Co Ongeveer veertien dogen leden bemerkte een der patroons onregelmatigheden iB de boeken en ontdekte dat er verduisteringenvso gelden moesten plaats gehad hebben Twee politieagenten werden ah bedienden in het kantoor opgenomen om de overigen gade te slaan terwijl men de boeken bijwerkte Verleden Woensdag zyn eindelijk eenige der verdachten in hechtenis genomen Waarschynlyk zullen andere inhechtenisnemingen volgen want de kassier Emile Doerr van Duitaohe afkomst had zich in speculatieu gestoken die de medeplichtigheid van een aanul peraonen vereiaoht moeten hebben In allen ernst wordt door de dagbladen het volgende zonderlinge zeer op een canard gelijkend bericht medegedeeld betreffende een ljl ieuw Amenkaansoh orgaan de J aüy Phmograph eene courant tonder papier Eene vereeniging van drukkersen too wordt verhaald heeft de heer Williams Linier eene leerling van Ediaon een millioen dollan voorgeschoten Un einde deze toepassing van den phonograaf te exploiteeren Tienduitend personen zouden tich bij wijte van proef voor drie maasden hebben geabonneerd die eiken ochtend van het centraal bnreau waar het nomraer der oonrant gesproken wordt een pakje tinnen blaadjes ontvangen Deze bevestigt de geabonneerde op tijn phonograaf brengt den toestel met een uurwerk in verband en tentend begint de phonograaf het uieuwa op te teggen congresleden bonden redevoeringen feestredenaan stellen dronken in en de geabonneerde tijn ontbijt gebruikende luistert toe In Sleetwijk Halttein begint men de veestallenmei steenen gewelven le overdekken Men heeftdan het groote voordeel dat de tolden die apoedigverrotten gemist kunnen worden en dat men hetvee bij brand altijd kan redden Zoo brandde indit voorjaar dicht by Aalborg de groote boerdery Longholt waar neer dan 100 koppen gesUUl waren OKgelooflyk snel tengevolge van een atroodak af en werden alle dieren gered Men kon die zelfs narerloop vu 24 uren reedt weder atallen Het reeds op meerdere plaatsen in gebruik tynde veereddingstoeslel waardoor het mogelijk wordt om bij branddoor middel van een enkelen druk op een hefboomal het op de stallen slaande vee lot te koppelenen teveni da van binnen gealoteu italdenren leoiwaen kan inagelyka zeer worden aanbevolen Helkost per kop sleohts ƒ 3 en is zeer ecnvondig endoelmatig aameng esteld In een herberg te Gladbaok Pruiaen zaten in November van het vorige jaar twee vrienden een arbeider cd een reizend bandwerkagezel by elkander Onder het gebruik van eitelyke kannen bier hing de eerste een droevig tafereel op van den elleudigen finaneieelen toestand waarin hy verkeerde waarop ty vriend Üïeloofde hem te tullen helpen De handwerksgetel vertrok hierop naar Rotterdam en bet duurde niet lang of de burgemeeater van Oladbach ontving een brief uit die plaats onderleekend door Cornelis Falkenburg een volledig testament bevattende waarby den armrn arbeider ƒ 10 000 en eenige voorwerpen van waarde vermaakt werden Volgena den inhoud van het sohryven waa het geld by een notanlf le Rotterdam gedeponeerd doch kon het eerst over een jaar ontvangen worden Zoodra de gelnkkige erfgenaam van dit gewichtige document kennis kreeg haastte hy zich bet af le halen en wiat nu met dat schrijven waarvan uatunrlyk geen woord waar wni en dat aan het vernuft van den bereisden vriend tyn ontitaan te danken had by goepeloovige lieden tloh aanzienlyke bedragen ala y schot op de verwachte erfenis te doen ullbelalejr De bedrieger is thans tot 1 jaar gevangenisst f veroordeeld Koningin Isabella kwam eens op haar reis door Asturie ia een klein dorp aan Hoe ia het klimaat hierP vroeg zy aan een boer Wy hebben geen klimaat en willen er ook geen hebben antwoordde de deze En dat waarom P vroeg de Koningin lachend Omdat als wy er een hadden men er leker een belasting op zon leggen klonk bet antwoord Wordt er over geklaagd dat onze trekvogels in Italië en Griekenland mishandeld en vervolgd wnden in Egypte waar zy gedurende de wintermaanden in grooten getale te vinden lyn worden zy voor beeldig behandeld Niemand doet hun eenig kwaad ea men kan het aan de vogels bemerken dat ly gaarne ia I ypte zyn Dr anders zoo schuwe hop vliegt daar den mensohen op de hand en dat doen ook de kwikstaartjes en verscheidene andere vogels Ja het voorjaar als de zucht tot reiten en trekken weer ontwaakt overwinnen vele trekvogels dien alerken aandrang biyvan een zomer in lïgypte over om er hun neat te maken te broeien en bun jongen groot te brengen Maar in het volgende jaar worden ty doorgaans weer overwonnen door den ingesohapen zucht Alleen de kwartel wordt door de Egypteaarea vervolgd ala deze vogelt in het begin van den herfat te Fort Süd Alextndrië en andere aan de knat gelegen plaateen aankomen om van daar hnn tocht naar de binnenlanden voort te zetten worden daar ook netten uitgezet en de kwartels in groote manigte gevangen Als de pogingen om internationale maatregelen tot bescherming der trekvogels tot stand te brengen slagen zullen de zonen van den profeet zich verheugen alt de gevleageide gaaien in grooter aantal tot hen komen want zy brengen zegen aan gelooven ty en zeker terecht INGEZONDEN Het Eerkgebouw op de Oostliaven Beschuldigingen te weerleggen die door de feiten zelf klaar en duideiyk worden gelogenstraft moge voor polemisten iets aanlokkelijks hebben voor eene corporatie achtbaar om haar werkkring en om de leden die haar samenstellen zon bet op zyn minst genomen gemis aan ernat en waardigheid verraden Met niet weinig bevreemding daarom moeten dunkt my degenen die de bekende kwestie lussohen het R K Kerkbestuur en den Gemeenteraad alhier met eenige aandacht volgden het atukje in de Gtuduke Courant van 3 Juni jl gelezen hebben waarin o a het zwygen van het Kerkbestuur op een oemijl van den wethouder G Prinoe in de openb raadsvergadering van 4 Jan jl wordt beBcbouwd ala een prjjageven zfner aanapraken op het Kerkgebouw aan de Ooathaven Een onderlinge conclusie voorwaar I Een conclusie die hier ongeveer op ééoe lyn staat met de belaehelyke logica van den beer Prinoe Wy behoeven om de dwaasheid van beide in het licht le stellen eenvoudig na ta gaan wat er omtrent het bedoelde Kerl eboBW taMobea Kerkbettnar ea Ckmeeaterood heeft plaats gevonden In het laaut van het vorige jaar werd door het K K Kerkbeatnnr van O L V Hemelvaart een achryven aan den Gemasateoad gericht waarin gonoemd betlnar tyn voornemen bekend maakte om de Kerk aaa de Ooathavea ia veiling te brengen tan den Raad evenwel de oorkenr Int den aankoop van het gebouw latende byaldien hy geneigd mocht tyn daarop een bod te doen Het antwoord van den Baad dat spoedig op deze missive volgde wu ongeveer van den volgenden inhoud Aangezien bet Kerkgebouw aan de Oost Haven xloor de Gemeente zoowel vóór als tydens en na het ingebruik nemendoor de Katboliekea steeds beschouwd ia gewordea als te zyn haar eigendom zoo verzoeken wy n hetons als zoodanig weer te geven Klaar en duidelyk dunkt my bleek nit dete correspondentie dat beiden toowel het Kerkoettunr als de Gemeente recht op de kerk mtendM te hebben Om nu ecbter aan alle moeielykheden een betlist einde le maken volgde Jen ISden October een ander schrqven van het Kerkbeatnur dat myns inziens niet biliyker niet loyaler tyn kon Daarin werd den Gemeenteraad meegedeeld dat het Kerkbestuur tich overtuigd houdende van tyn goed recht op het Kerkgebouw aan de Oost Uaven met verwondering kennis genomen had van het antwoord van den Baad doch desniettegenstaande bereid on tyn aan het venoek tot teruggave mven U te voldoen toodra nit de noodige bewyzen blyken mocht dat het in dwaling verkeerde Hierby bleven de zaken en lot op heden bekwam het Kerkbestuur op dit laatate sohryven geen repliek Hoc hst na in een getond mensohenventand kon opkomen na dit allet het B K Kerkbestuur van O h V Hemelvaart van oneeriykheid te heaohuldigen tooals de heer Prinoe dit geliefde le doen in de openb Raadsvergadering van 4 Jan jl dat is teker onbegrypelyk om niet te teggen onzinnig Aan ieder onbevooroordeelde ton ik de vraag willen elelleu Wal dunkt ü van iemand die na op hetgeen gy als uw eigendom beschouwt aantpraak gemaakt en van U toetegging van tyn eisch verI kregen te hebben mits hy tyn beweerde rechten bewyie brutaal genoeg tou tyn U vanoneerlykheid van het in bezit houden van eens auden goad te beachttldigen Het antwoord dunkt my kon niet twyfelaohtig tyn maar voor den heer Prince teker niet vleiend Dat ondertnaschen het Kerkbestuur besloot niet op eeu dergelyke onhandige beschuldiging te replioeeren maar haar aan haar telve over te laten getuigt myns intiens van ernst en waardigheid Na dete uiteenzetting van de feiten zooals te tich werkeiyk toegedragen hebben zoa ik kunnen eindigen wan het niet dat in deielfde raadavergadering van 4 Jan jl door dentelfdea heer Priaoe lot bet B K Kerkbestuur nog een ander verwqt gericht werd dat met het voorgaande moeat dienen ala motief tot afwijting van Het adres van het R K Kerkbeatnar van O L V Hemelvaart betreffende de huur van den gang tussdien het Oude VronweBhuis en de Paatorie aan den Kleiweg In de debatten dit ii k omtrent hadoeU verloek ontwikkelden verklaarde de heer Priaee o a de poort welke aan de gemecate behoort heeft men het Kerkbeatnar geannexeerd men heeft er eenvoudig een deur voor geplaatat in detelfde vorm alt de Kerk ea ook een hek voorgetet tonder eenige vergunning daartoe bekomen te hebben Eén aardige annexatie I Vooral aardig ala m a bedenkt dat bet beatek vaa de Kerk vaa O I T Hemelvaart aaa dea Kleiweg vaonf aaa de goadkenring van den Baad moeat fïderworpea wordea en dat het Kerkbestuur tonder eenige ühterhondendheid aan dien wettigen eiach haefi voldaan Of meende de heer Prinoe miaschien alt het pUataen eener daar conform aan den styl der Kerk en afgeilotcn door een hek te mogen opmaken dat het Karkbeatoar daardoor den gang of de ateeg als tija cigei om beaobonwde Ik ben geneigd dit te gdoovea taageiien toch de beer Prinoe wel van het l doelde beatek waarvan geen baarbrecd ia afgeweken tol keaait genomen hebben en bovendien de Voonitter ia detelfde vergadering verklaarde dat de veranderde niet geannexeerde jxxvt altyd aigealoten waa geweest en door het Kerkbastaur aUn gttallt te goeder trouw gehandeld werd Dat evenwel ook dan door den heer Prinoe aiet getand geoordeeld is blykt toch volkomen uil bet adres telf waarin immen verioeU werd den gang ta mogea iwm Een aardige annexatie daal Doch genoeg Wy katholieken honden ons n rtuigd dat het Kerkbeatunr vaa O L MfiMtvaart aan wiens hoofd eeo maa êüt Iten wy èn om tyne waardigheid èn om tyne groote talenten en rondbontige eerlykkeid hoogachtM ia de taak vaa het Kerkgebouw aan de Ooat Hann recUmariig en UUijt gehandeld heeft en dat bqgavolg de beschuldigingen in de raadsvergaderiag na 4 Jan jl gedaan elkea nderykea grond vaa bufwii ten eenenmale miasea QoVDk 9 Juni 1881 ExN KltÉouiB MAR KT BEBICHTEN OOUda o nni 1881 Wegena de niet gebonden marktdag te Rotterdam door het pinksterfeeat was tr weinig vec andering ia de graanpryieu te beapearen Fnike angeltarwe bracht 10 50 a ƒ 10 76 op Zeeuwsobe 10 30 a ƒ 10 60 Polder 0 l f 10 Rogge flink Winter Gent ƒ S 50 i 5 90 Zomer Gent i l f 5 40 Hatar een doen De veemarkt met weinig aaavoei de laadel traag vette achapen alsmede Ummeren tn f Vf verkoopen koewei de pryzen boog waiea Varkens geschikt voor Londen vaa S4 il 26 et per half kilo magere varkena ea Wggea tot hooge pryzcn vlug verkocht Aangevoüd 210 partyen kaaa eoite kwtUtrit taa 30 a 33 tweede van 26 a ƒ Noord HoUandsdie kaaa van SS i f 2 Handel matig Goeboter 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter 1 10 i 1 20 Kaas noteering vaa de Ver v Kaaahandelaara le Kwal 28 i 32 Se Kwal Taa 84 i 27 50 Handel traag Burgerlijke Btsnd Ctoada GEMOKEN 4 Joni Arie Mirtlaot oaden i Hactj vdd ea f HoogeodoorD 6 Usrgic oaden J Nteawveld ea Brialcnta Bsnnit Gijoe Bettlui oadan U vau der Lub en A Varbg 6 Oirotai Coraelii ooden J de R j an C C Tboleiu 7 Hendrik Jobaaacf ooden i H vaa KlKff ea C 1 Kwaktraaat Mtrit oadan H Virkerk n F A Wilbtlan Koearud ouden J do Jaag 10 M B S Waywa OVKRLBDEN Joni H A Baadüek Ij 6 7 W B H dor Tolden 4 n 8 d voa ioa Wittonboer wod F Hooggoborot 8i j CL Bood 10 j OEHCtVD 8 Juoi A Kompier in l da Jong T J fioUo co G Wollen Burgeriyke Stand van oudentaaade geaietnten van 2 tot 9 Juni 1881 Hoordreolit GEBOREN Aatoaioi ouden O dea Baltert et H KomliBrg JoBcok owltn P de Baiker ea L Ban Jan ouden C vu Tliet en K Vonk OVERLEDBN S Leiy wed vso Aillje EvraMü 82 j Oouderaki OVERLEDEN K Dekker 92 j ONDERTROUWD J H Bilgen ta Kuierik M j en A Jong 80 j GEHUWD A Haadliks ta J ScliponderMOfd J F Arbmeo eu J do Joag I