Goudsche Courant, zondag 12 juni 1881

V I Zondag n w r Tr TT T i gggl GOUDSCHE eöÖEAUT leuws eo AdvcrtentieMai voor Gondaiii ömstrelfeD iw i 1881 Kiesvereeniging Krimpenerwaard In de vergadering van 12 Mei 1881 is tot Candidaat voor het LIDMAATSCHAPder TWEEDE KAMER der STATEN GBNEBAAL gekozen aaiöCHAP f iuiGi WÊwm Burgemeester der Gemeente Gouda en Lid der Provinciale Staten van Zuid HoUand en wordt dan ook den Kiezers met den meesten aandrang aanbevolen Sehoonimven 9 Juni 1881 Het Bestudb Mr S GRATAMA Hzn Voorzitter M BOOGAERDT BEBNz AREND DENEKAMP Penningmeester G A SCHALIJ T H A BOECK C H van SCHERPENZEEL Secr 3lkOVBaTlNTl£N worden geplaatst r a l 5 r ela it 60 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TB LETTERS worden berekend naar plastsmimte j Aftonderlgke Nommerrf VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan gesohieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Btolwljk OEROKEN Avtje oaden J Kootitul en M de Bruin OTKBLEDEE Sellout 59 j Haastrecht 6EB0a£N Johannis Anthonigi onders F it Liuge en E 0 ctel Reeuwjk OKBOREN Óornelis ondirs ü Ou ci Iljk en Dongelriiiins Hi udrikus oiidcra H Dries en W Sehlldkainp OVKBr KUÉN U Vermeulen 88 j J Muppnidil i2j OVDEKTBODWD M Sappen en C Verhoef UEHUWi i Bmduk en M Rip Waddinxveen GEBOREN Apolonii Pieternella onders O Virzydenen N Verraeulea Ltantje anders W Tol eii N Koon Mant Juhouna ouders J H Mulder en J C GysmsQ OVEKI EDEN J de Boer 3 w A Both 13 m OKDEJirROÜWD E Nyhnis en H Poe te ADVERTENTIËN 40 JARIOS VAN ig i ANDRIBS DB eOOG en m WILHELMINA BOOT Goiida 9 Jnni 1881 Bnune dankbare Kinderen Belinwd i en Kleinkinderen rK y Heden overleed na een geduldig lijden onze geliefde Zoon CHRISTIAAN LOUIS P BOND J C BOND geb Bik imda 9 Juni 1881 Söoieteit Ons Genoegen Aao belanghebbenden wordt bjj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor liet ydmaatschap der Sociëteit zal plaats Iwbben op ZATEBDAG 25 JUNI a s en de Ballotage Last aanstaanden ZATEBDAG 11 JPNI gesloteli wordt Namens het Bbstuur J C IJSSELSTIJN Secretaris Qouda 8 luni 1881 Wekelijksclie Stoombootdienst van AMKRSFÜOIIT op HOTTKHDAiyi en SCHIEDAM langs Baam Haarlem Leiden Gouda en verdere tusschenliggende plaatsen met de Schroefstoomboot DE EEM ylanvangp van den dienst Van Botterdaun Donderdag 16 Juni v m Schiedam n m y Oouila Vrgdag 17 v m AmerafoortUaaadag 20 v m en ïoo vervolgens om de acht dagen Informatiëa geven de Agenten J C BOTTER adres te w J L V OOTMABSUM j te oo P KüIJBR te Baarn A U LIJDSMAN te HaarUm C VIBBA te Leiden N C WIEZEB te Gouda A G STOON te BoUerdam P S BNÖERING te Schiedam en de Ondernemer J L VAN OOTMARSDH te Amersfoort f § Ligplaats Ie liotterdam Wijnhav n Z Z voor de Bierstraat Zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD een fatsoenlijk DAGMEISJE niet beneden de 14 jaren om licht huiswerk te verrichten Te bovragen hg den Boekh J W KNIPSCHEEB Ja TOUWSLAGERS Er worden gevraagd om direct in dienst te treden ÉÉN of TWEE bekwame TOUWSLAGERS f gen hoog salaris Nadere inlichtingen aan het Postkantoor te Woudrichem JilSUIL Vt$ISf i1l ASi öifer MÖÖIWJI Eitra gezonde ffjne Jlaaj fversterkeiide TAFEL LIEEÏÏEEK EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 verschillende tentoonstellingen Specialiteiten van de flrina WAUTERS Dï BUSSCHEK MedK en Fabriek voor Nederland en Bxportatie te Boeendaal Nd Bt B S C H O O N H E ï T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DEB MEE Spieringstraat F 47 Gouda VrrlirtJKbaiir te Gouda W N EAAIJMAAKERS Ba kelbakkeC Oosthoreii ld C GELUK Winkelier Blana 9lraat Alphe Q DE BLANKEN Sluier in Wflii en Likeur SLIJM CH MAAGPILLEiV SCHBEÜDER S PILLEN Zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJS VERTEERING 32Vj Ct per doos verkrflgbaar te ö O l7 a alleen bfl L SCHENK ir i K 0i 9terliiig Zevenhuizen A Prins I Slolwyi H derlaaji en de bekende depdts Hen waclite zich voor nojnaaksels I Sir Elk Aoatje is g ewlkkcld in een billet met Ie naamteekening van den vervaardiger J J Scbreuder Apotheker TB HUUR voor een klein Gezin l T en opgang hebbend BOVEIVHUIS Huunirös f 1 50 Adres aan het Bnwan dezer Courant Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waarait hg harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Chantomclanus OOGE WATER Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prjjs per flacon met gebraiksaanwtjdng 60 Ci Verkrijgbaar in de onderstaande depots A BoU Nieuwkoop A Prln Zrrrnhuizen f A G VanDeth OüU ia Beuzeniaker üa Leiden J H KclIer Zu W WaK u t L A Sohouteni Sohluterj Ooalmolenatr Hotterdam EOSTENBOin ia Onder dankbetuiging meld ik UEd dal nut Uwe Haar ontwikkelings Balsem de kale plekken op iet hoofd mijner Uoditer geheel lijn htrsteld UEd moogt dit vrij adverteeren Vecnendaal 15 MaaH 1881 Met alle achting get C V HARDEVELD Pas ontvangen dus het 768 get tot staving der deugdelijkheid mijner Artikelen en dat wil wat zeggen niet waar Beeft u dus een of ar der gebrek aan uw Hoofdhaar fr aanvraag om de Balsem h fi de fi Uj den eenigen l HEOPHILE 32 Ereiieriksplein Amsterdam NB Geheime verpakking brief terug ADVËKTE TIEX in alle Binnen en Buitetüandsche Couranten worden dadeljk opgezonden door den Boekhandelaar A BBINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende Jtijnlandsche umm um nnm uit de fabriek van W M Zickenhet Snelpersdruk van A Bsinkha ta Gouda mer te JKaiw naar geneeskundig voorschrift bereid uit zuivere druiven extract en suiker zjjn van kostelnken smaak en worden door deu Beichs Medioin Anzeiger als de meest werkzaamste bonbons bji hoest keel en borstkwalen voor kinderen eu volwassenen bijzonders aanbevolen Ter voorkoming van namaak en vervalschinf zjjn de pakjes verzegelt met een stempel voorzien van nevenstaand fabrieksmerk Pakjes van 30 stuks a 35 cents zjjn verkrögbaar te Gouda bjj A Wolff te Bodegraven by P VBBSLOOT BU deze Courant behoort een BUrocfsel Dt uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den av nd vanDINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 lir Met 1 Juli beSfint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS DE VERKIEZING Met groote belangstelling hebben wfl dezer dagen de organen gelezen der partüen door wie de candidatuur van het aftredend Kamerlid den heer mr M fiicbon van Uiselmonde opnienw ordt geateond Met groote belangstelling want wg verlangden de argumenten te vernemen die eene berkiezing van genoemden heer wenschetyk maken die de kiezers zonden moeten bewegen hem pnieaw naar den Haag ai te vaardi n Wg n intoftdien zeer teleurgesteld door die lectnnt want geen enkel argument hebben wg aangetroflen Wg hebben wel hoogdravaade ontboezemingen gevonden ea Inidklinkende frases wg hebben den heer Bichon met verschillende gemoedelgke woordjes hooren 1 etitelen en hem hooren noemen onzen ocden vriend onzen tronwen afgevaardigde onzen lieproefden strgdmakker en zoo meer maar wezenlgke motieven die zgne herkiezing aanbevelenswaardig maken vonden wü niet en het viel ons op dat door hoevele bladeD da heer Bichon ook wordt aanbevolen hg door geen enkel een bekwaam talentvol ijverig afgevaardigde wordt genoemd Dat ia men gevoelt bet niet zonder beteekenii want als de vrienden van een candidaat wiens goede hoedanigheden niet zelden op overdreven wgze worden in de hoogte gestoken geen argumenten ten zgnen gunste kunnen anvoeren dan zal het der tegenpartg wel niet eavel kannen worden geduid dat zg aan het bestMtn daarvan twgfelen Het moge toch al waarz n dat vele kiezers minder letten op de bekwaamheden van een candidaat en vóór alles vrpgen wie wordt ons aanbevolen door Standaard en Tijd het is toch Gode zg dank niet minder waar dat er ook in ons district een root aantal kiezers gevonden wordt die uit eigen oogen zien die niet blindelings stemmen wien uun wordt opgegeven doch die oordeelen wie hun Iv t meest geschikt voorkomt Ea tot die denkende kiezers tot die welke volgens eigen oordeel eu overtuiging hun stem uitbrengen richten wg de vraag Wien zult gg Dinsdag e k tot lid der Twe e Kamer kiezen Aan de eene zijde staat mr Bichon van IJsselmonde die als privaat burger zeker achting verdient doch die als politiek persoon met het minste bsiteekent Zelfs zgne gverigste voor J standers moeten zich bg zgne aanbeveling behelpen met de grootste algemeenheden en zich bepalen tot klanken en woorden die op bet eerste gezicht wellicbt treffen doch bg eenig nadenken geen gewicht in de schaal leggen Aan de andere z e staat mr van Bergen Uzendoom dien wg lAra kennen als een mA van kennis van karakter en van goede vormen Een man van kennis waartoe wg wgzen op het vertrouwen dat hg al tentond na een goed volbrachten stndietyd mocht ondervinden als rechtsgeleerde op zga dsgelgke adviezen in den gemeenteraad op zgn heldere betoogen in zoo menige vergadenng wwrin hg vroeger of later zitting had Een man wm karaUet lÜB hoedanig bg zich in all betrekcingeo door hem bekleed deed kennen waarin hg steeds toonde een man nit één tak te i9ar di ia ifanda vangaHernal steeds het algemeen belang in bet oog zal bonden Een man van goede vormen watin de Tweede Kamer waar in den laatsten tgd wel eens slechte manieren heerschten niet zonder belang is Zelis in de hitte van het warmste debat zal de heer van Bergen IJzendooni zich nooit zoodanig laten medesiepen dat hg ook maar het minste aan de goede manieren te kort doet Bovendien voert hg op uitnemende wnse het Woord en weet kort en bondig zonder met geleerde citaten te pronken teze en wat zgn overtuiging is Hg zal eenmaal in de Kamer zitting genomen hebbende op zgn tgd een goed woord weten mede ie spreken en steeds krachtig medewerken tot een vlagge afdoejüng van zaken Bg deze overwegingen kan dunkt ons de vraag wien moeten wg kiezen niet twijfelachtig z n maar moet deze algemeen worden beantwoord Mr Van Besgen IJzendoobn is de man ONMB keuze Wg hebben de pertoonlijkheid der beide candidaten vooropgesteld ornaat niet bg ieder kiezer de poUtieke richting den doorslag geeft maar op den persoon dercandidaten vaak het meest en tot op zekere hoogte zeer terecht wordt gelet doch niet alleen om zgne persoonigkheid maar ook om zgn politieke richting verdient de heer Mr van Bergen IJzendoorn de voorkeur Zgne richting is de liberale d w z hg behoort tot dien kring van mannen welke de toepassing onzer Staatsregeling in vrgzinnigen geest verangen Verre van in uitersten te vervallen en radicale ideëen te huldigen is hjj voorstander van een vooruitgang die ons land de beste waarborgen geeft van welvaart en geluk Met het volste vertrouwen mag daarom de heer van Bergen Uzendoom het mandaat van afgevaardigde worden opgedragen en het Igdt geen twgfel of de groote meerderheid der kiezers van het hoofddistrict Goiida zal zgn naam plaatsen op het stembiljet Hij ZAL dan ook gekozen worden mits en daar vooral lette men op geen enkel kiezer var de stembus wegblijvel Bg iedere verkiezing heeit de ervaring k leerd dat vele kiezer niet stemmen laat het tbans bigken dat nu het de verkiezing geldt van Mr Van Bergen Uzendoom niemand onverschillig is maar dat ieder zelfc al kost het hem moeite al kost het hem tgd al kost het hem wat ook Dinsdag naar de stembns ga om op Van Bergen IJzendoorn te stemmen Het geldt bier de eer van ons kiesdistrict Laat net niet van ons gezegd kannen worden dat wg moetende kiezen tusschen een Bichon en een Van Bergen Uzendoom eerstgenoentden deden overwinnen maar laat ons allen door zelf naar de stembns te gaan en door anderen op te wekken tot stemmen medewerken tot de veikiarinp va Mr Van Bergen Uzendoom De twenpartg zit niet stil zg werkt met alle kracht die in haar is zg beweegt hemel en aard baar ouden vriend Bichon deoverwinnii te b zorgen Haar werzaamheid spore ook ons tet g ver aan De Standaard voorspelt het terecht het zal in ons district man tegen man gaan lem om stem Geen enkel man mag daarom ditmaal t hnis blgven geen eivkele stem verloren gaan Denk daaraan Vertrouw niet te veel op de sympathie die de liberale candidaat geniet vertrouw niet te veel op de geestdrift die hier en daar in ons district ton zgnen gunste heer cht maar denk veeleer aan het stemmental waarover de t npartg beschikt denk aan de kracht die zgbg vorige gelegenheden ontwikkelde Eers £ dan is het mogelgk dat ook van onzen kant de noodige kracht worde ontwikkeld eerst dan is het mogelgk dat zegevierend uit de stembus komt de naam van den liberalen candidaat Itr A A vaa Bergen Uzesdoom BININTENLAND ÖOÜDA 11 Jnni 1881 Wy herinneren de kiezers dat het stembureau geopend is Dinsdag 14 Juni a st ran negen tot vijf uur Het stembric e mag niet onderteckend zjjn Heeft men tgn stembriefje verloren of wil men om andere redenen een nieuw stembrieQe hebben dat is terstond opnieuw te bekomen Kieier plicht Ongelnkkigerwijje heersoht nog bj tal van onte vrienden bet zonderlinge vooroordetl dat al hun burgerplicht in deze dageu bestaat in htt gaan alemmen En zeker dat ia ook reeds veel Zooveel dat velen zelfs tot dat weinige maar niet te brengen zgn Maar wie de zuken wat ernstiger opneemt die laat het daar looh niet by maar die gaat ook eent poolshoogte bij zijn buarlui nemen die gaat y 1 JTamUia eens rond 1 ijiej8 Mkt er eens over m mi K f mtfmmFm