Goudsche Courant, zondag 12 juni 1881

Het depot der Órigfitieele DER SnTGEE MAATSCHAPPIJ bevindt zich te GOUDA HOOG8TRAAT 122 23 k H VAN j Bi iisrK M A isr Lange Tiendeweg D 60 GOÏÏDA Lange TlendewegD Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor Steilrilliiir tegen zeer billgke prgz n Heeft mede voorhanden aUe soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende ia Jf kx ienwod tagankomt kortom di mt niet NT j leggen kanr ü heb 9er ttn mimi tl vijf naar ie ttèmóut gtkrtgen Zoo komt er werking Zoo m hat Mn vaartie da ainiteekt en rondloopt Beter Mg too komt er wakkere warme geinaan ohap onil de goederen AMna W StaJmiOik AUu worden de an i revo Intionairctt opgewl Keemt er notaj voor uwe tegenpi Het Da iUU Biehou van Uii het vobte reeht is het te doen Balgen IJnndi liJDs ODafbankelijl ifBtnfféit en ii kt te kandelen van liberalen I an doe niet onderÜ in werl zaaohdd veelt db otadidatanr Jaata van Mr Imoado Daartoe b ft het leker Maar wairtoa ket j U recht heeft rrkomen alaof de U r Mr van in de kamer litting nemende leid cou pr t geven I y w P t rtypanot Mê daar de terieve taak deAadunUen M de iauur egt let DegUad in lyu aiikje over U Gondaohe Verkiezing nadat bet beweeijd beeft dalt de heer van Eerden IJiendoorn in dïj kamer ibea liitker a tal weten die meitemt exi Êkidtyfi met de liberalen Bigen iplk wne grove verdachtmaking moeten wij met del mMied nadrnk opkomen Be beërf van Bergenl IJtendoorn is volbloed liberaa dat is 100 hij ia net khqd geweest en kwam er steeds rogd voorail de liberale geroeleoa gfheel en al te t aLloegedaan maar lyn Jlink eerlyk karakter geeft 6nm e zekerheid dat big nooit tioh blindelings lal Mè leiden 4oor wiet danlbok maar eteeds eigen eiaertnigwg nl v lgep en f dia oVertniging met fliakkaid en eerlijkbeid tal wWpn te niten l et dagblad De lyd verdedigt met ijver decan idatuur van mr Bichon en Aoewel het erkent dat ranneer men een Iet op 4e gewone zaken van iet dagelijksch leven en nl et het oog vestigt op de hoogere eischen van on n politieken toestand de verleiding om mr van fieigen IJzendoom te sietiheu aanlokkelijk genoeg kan worden daar deze door vriend en tegenstander geacht is zoo betoogt het blad dat door de B Catholieken laatstgenoemde niet kan gesteund daar het bij verkiezingen in de aller eente plaats op de tegütultH aankomt Wanneer wij dit tot zekere hoogte toegeven aan de Ttjd moet ons toch de vraag vib het hart Zoo gg het inderdaad meent dat bet allereerst op beginselen aankomt waarom dan een candidaat ges und die m beaintel op vele punten met de B Catholieken verschilt Waarom dan oiet een B Catholiek candidaat gesteld Berst in het laatste geval zoudt gij het bew js leveren van iudeidaad gehecht te zyn aan de beginselen waarover gy spreekt terwyl gy nu uzelf in verdenking brengt om bjjredenen den antirevolutionairen candidaat te steunen Het zamengaan der kerkel ke partijen by de verkiezingen beeft daarom nog geen sympathie tussehen haar doen ontstaan Heden nog schrift de Tyd na ene klacht dat de katholieken op zich zelf in vele kiesdistricten zoo zwak zjjn vis bet nu wonder dat in aanmerking genomen de bekrompenheid en het gemis aan polttielÉ beleid en menschelijk gezond verstand b j het autirevo lutionaire volk is het nu wonder dat allereerst de katholieke kieavereenigingeo tot bet zeer praotisch besluit ziJn gekomen om waar het slechts eenigzins kon en mogt den anti revolutionair te steunen Gemu na politiek beleid en meneckelyk geeond teretand van ket anli rnolutvmaire tolk Beleefd nitgedrukt inderdaad en vleiend tooi de leiders maar deze moeten het zich laten welgevallen zij kunnen den steun niet missen VEBGADBKING van din GEMEENTEEAAD Maandag den 13 Juni 1881 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het bestek en de teekeningen voor den bonw der Eerste Burgerschool voor meisjes De ontwerp overeenkomst tussohen het Byk en de Gemeente betrekkelijk de Hoogere Burgerschool Het adres van F van Booqen e a betrekkelijk de bestrating van de Crabetbstraat Donderdag 9 Juni is door de heeren De Beneditty en Beer commissionairs in effecten enz te Amsterdam gedeponeerd hel bepaalde waarborgkspitaal voor de richtige nakoming der verplichtingen voortvloeiende uit de concessie verleend aan deo beer A Kaptijn ie Woerden tot den aanleg en de exploitatie van een stoomtram van Bodegraven naar Gouda De voorbereidende werkzaambeden zullen eerlang aanvangen terwijl de baau zoo spoedig mogelgk zal worden gelegd en in exploitatie gebracht Schoona muziek te boeren op een kalmen zomer avond in de ojte h ht b ooit Kd M tfl deh ci lijkste genietingen die men denken kan en het is een der Voornaamste redenen waarom de Sociëteit Ous Genotgsji onze erkentelukheid verdient dat tij 4ns tedetM tener zutk heA lijk muzikaal gen t n karen bih dMt smakin IfergeiHiToud teeft hft mte coaeert flaats van de kapd va ha Beg treniÜers m J ers fon4 direettt van dhl heer VBBttlff W t j Ittpen hirtejlgk dat ket prachtige wéér der vorige week morgen Verugkeere om ons volledig in de gelegenheid te lattllen van die uitvoering te Brodeeren Na de MUte koude dagen zal zeker eder anie hoop deelen i Gisteren zijn ter Griffie der ArrondissementsBeohtbauk te Kotteidam gedeponeerd door den beerA V d Klaija Ft de merken de ooijevaar de gekrooBda76 en d letten C K en door defirma ffi J van Baaien de fortnin n de gekroond i DooiHdeni heir P mtrbragge te Waddinxveeu is bet laajnt j tgewhrevlai voor het nitbaggeren van de Marinewve l en doklt Hellevoetsluis en Wel 8000 Knb Mpter met de nja ine a O it U V Kub Meter tf ifiO £ üb Heiw mat den beugeU ƒ 0 69Vi itper Kuif Meter i i W 1 j I HetI trechl hof til s Gravenhage heeft G eW U tien ewez o vader in i het Utheile he Weeshnis Ljldaiir schuldig iiverklaardii aan valtchheid Sn geschrinen en misbruiR van vertroUweh en hem JveroanJeeli i tot vier jai e4 gevangenisstraf 8 boefia fvan 50 n eek jboete 12 60 IN Q E ZON O E N Een woord tot Ie tt Cktb kiezers ia bet hoofddisbriot Oouda De verkiezing op 14 j ui a at is gewichtig enhet maakt ook voor n B i K kiezers in ousdistrictblieB voornaam pant van overweging uit wien gS zalt atemmen Dt Tgd van heden Vrijdag 10 Jani wijdt aa lde Gondsche verkiezing een afzonderlek artikel j ten komt tot deze conclusie stemt Biehon valij IJsselmonde Wy zy n van een ander gevoelen gold het thané de verkiezing van een Catholiek was de heer Bichon een der uwen wjj zonden het met de Tijd eens zija want niet de hoofdvraag is vindt giJ den heer van Bergen IJsendootn in het dagelyksch leven een aofatenswaaidig vriendelyk mensch maar el tijn diens beginselen ook de nweP Hat moet eehter met nadrnk worden gezegd ook ds heer Biohou beeft andere beginselen als gy Hij moge op een enkel punt medegaan met de B C in vele zaken lal hy als orthodox Protestant de K G tegenwerken in vele zaken kan hy niet met hen gaan De B Catholiek bedenke dit alvorens te stemmen Ve Tijd had reden zegt dat blad te waarschuwen tegen een poging de B Catholieken op van Bergen IJsendoorn te doen stemmen en bet is zoo er zijn verscheidene K Catholieken die de voorkenr geven aan Gonda s Burgemeester van Bergen IJzendoom boven een Bichon dien zy volitrekt niet kennen Zü weten dat van Bergen IJzendOorn verdraagzaam is niet hatelijk zeer gematigd en zy welen dat hg is een man die strikt rechtvaardig en hoogst eerlyk is die geen partyman in den aleohten zin van het woord is maar een man die volledig te vertrouwen op wien in alle opzichten te rekenen is Daarom verdient ook door de Catholieken bjj de a s verkiezing de voorkenr te worden gegeven aan Mr A A VAN BEfiGËN UZËNDOORN Gouda 10 Juni 1881 Burgerlijke Stand GEBOREN e Isni Sijtje oaden J DabM in Q iin Waas 10 Am oaderi W Hoebtek en F Mnllurt OVERLEDEN 8 Juni 6 Kingwtl wed A Boot 78 j C Lafebir 8 w ONDERTROUWD 10 Jnni H N Donoal te Orevenhage 22 J en A Folet C Venckut 27 j en E Speobt 2 j 6 de Oraiaw 21 j ea A R nn Hoorn 19 j i van Leenwen 51 j en M vsn der Moot 62 J M Rakker 22 J en C len den Broek 20 j ADVERTENTIËN Voor de vele bewogen van belangstelling ontvangen bg bet overlgden van onze geliefde moeder JOHANNA EXALTO geboren Oüdhk betuigen wg onzen innigen dank Uit aller naam W M VAN ZEE EXALTO V ¥ eor d T turir n yan hartalöke deelneming gedniende de ziekte en het overlgden van mgnen Geliefden Echtgenoot onder l Wtni ik ooknamaos wederzgdsche hetreicl ligeii mghen intti en mk Wéi E vAh E8SEN Gouda 11 Jnni 1881 Collbwuh j Voor de vele bewgzen van dieelneming I bg Iwt overlgden van laaien dierbaren Echtge 1 noot ondervonden b Migt de ondergeteekende j ook namena hare kinderen haren bartelgken dank i Leiden 9 Jnni 1881 Wedi G KOLFP l De Ondergeteftk nden zeggen dank voor de bewgzen vtn belan Mellmg bg de geboofte liunien dochter A J J BERTELMAN i l MJ L D BEBTELMAN Gmda 11 Jnni 1b81 Jaoobi T Mr 1 t 4 u I Zg welkfl iets te vordewM hebben van of lerschuldigW zgn aAn den boedel van wglen en Heer M SI TEMAEER Pz in leven Fabriekant Ivan Minerale Waieren gewoond 1 ebbende en overleden te Gouda worden vera cht daarvaii binden veertien tkigen opgave tertfggaté of betaling te doen aan dm Heer B H Vas db WBÊVB te Gouda De OndergeteeUbnden aedfrt jaren € femeente meenteAansprekers alhjeiri berichten hunnen Stadgenooten dat zg flcji To rtaan ookbelasten met de Regeling van Begrafenissen tegen vaste tarieven ook voor LIJKWAGENS VOLGKOBTSEN en LIJKKISTEN terwgl naar verkiezing hnn costnntn zal zjn in hoogen ronden Hoed mei lange Brotk of in kotteBroek met iteek Onder verzekering van eene nette en civiele bediening bevelen zg zich beleefdelgk aan D van STRAATEN J SCHULINQ L BINNENDIJK Adres aan eerstgenoemde Weai Haven Wgk B 178 Mevrouw van de VELDE Oosthaven vraagt tegen AUGUSTUS eene Dienstbode rood QOÏÏDVISSCHElSrwfr franco Spraeknnr 12 2 nren levend gegarandeerd geleverd door I A OP tegen rembours 100 8t 20 50 St f fl DE MACKS Velp bg Arnhem INOÖRSCH IJS zuiver bard van zoetwater 18 STEEDS VOORRADIG teMMSSLinSenA TERDAM en wordt verpakt in balen van af SO Kilo s of los TOT IEDERE HOEVEELHEID tegen lage prijzen geleverd IJSCOMPAOmE MAASSLUIS AMSTERDAM Haven Handelskade i f iw JACHT DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Ztidplatpolder zgn voornemens op DONDERDAG 30 JUNI 1881 des voormiddagsten half een ure te Gouda in db Zalm bg inschr Ting te VERHUREN 1 Het RECHT van de JAOHT gednrende de jaren Ï 81 tot en met 1884 op ongeveer 5 hektaren i dit Jaar drooggemaaleten grond nde de beide voormalige bovenboezems des iolders gelegen in de onmiddelgke nabgheid Mn het Station Nieutaèrktrk a d IJtieL De voorwaarden zgn van af 15 Jnni ver Vggbaarbg de Boekhandelaars J tam BENTUM ZOON te Gouda tegen betaling van fO Zh t rwgl inlichtingen te befomen zgn bg D kgraaf Beemraden voornoemd te Moordrecht en by den In Opzichter L EXALTO te A bordr cAi PNBABE WSmi IdIJKGRAAP en HEEMRADEN van den idplaspolder zgn voornemens op DONDERI AG 30 JUNI 1881 des namiddags ten half eén nre te Gouda in de Zalm bg iuschrgving te VERHUREN voor den tgd van ongeveer B i juen in peicaelan of combinatiln Ongeveer 38 hektaren in dit Jaar drooggemaakten grond zgnde de beide voormalige bovenboezems des polders gelegen onder de gemeente Nieuwerkerka d IJseelen iloordreeht Het RECHT op de JACHT op die perceelen zie bovenstaande advertentie De voorwaarden zgn van af 15 JUNI verkrijgbaar bg de Boekbandelaars J van BENTUM EN ZOON te Gouda tegen betaling van 0 25 terwgl inlichtingen te bekomen zgn bgDgkgiaai en Heemraden voornoemd te Moordrecht a bg den In Opzichter L EXALTO te Moordrecht PEOGTMNASIÏÏM te GK Ü DA Hrt TOELATINGS EXAMEN i itinschillende klassen zal pltots hebben den 22sten JUNI des namiddags te V anr in het Schoolgebouw op de Hontmansgracht k Zg die hieraan wenschen deel tenetnen lieven zich vóór dien datnm aan te melden bg den Heer HAVERKAMP BBGBMANN SecretsrisCorator TOÏÏWSLAGEES Er worden gevraagd om direct in dienst te treden ÉÉN of TWEE bekwame TOUW8LAOER8 tegen lioog salaris Nadere inlichtingen aan het Postkantoor te Woadrichem Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Marht GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LBDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzuivering Door deze mgne behandeling worden alle onretnheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt Openbare vr jwllUge verkooping VAK TWEE HUIZEN met PAKHUIS ERF en QROND e legen op den besten stand aan de rivier de GoQwe uabg de bmg binnen Waddmxveen De vetting i 15yuml881 op Woentdag De afslag 22jr 1881 beide dagen des avonds ten 6 ure bg den kastelein H SPITHOVEN aldaar Breeder bg biljetten omschreven De veiling geschiedt eerst in 3 perceelen daarna in combinatien eindelgk in massa Het geheel is zeer geschikt tot oprichting of uitoefening van allerlei zaken Aanvaarding bg de betaling op 1 Augustus 1881 Nadere informatien geeft de Eigenaar de heer F van HEUNINGEN en de Notaris MOLENAAR beiden te WaAdinxvten ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogpleever Forluijw Rotterdam Hente h Deposito s Opvraagbaar na drie dagen V één maand 3 twee ay o drie 8 4 zes i 4 twaalf rf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Me J FOR TÜIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Godda J EKIEBERT uRiTMi Beveelt zich voortdurend aan tot het malwn van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER en KOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur HAVEN 17 RAAIJMAAKERS heeft versch voorhanden lANTWERPSCHEEOEK ROTTERDAMSCHE PEPERKOEK Haagsclie Pontekoek Fabrikaat I H KRUL s Hage GORINCHEMSCHE Tafelkoek Fabrikaat J R DE KROES J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMENTEËLE ZDIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMBNT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie