Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1881

ui der heioektrt voor de goede orde h de exameni te groot arorden dan kan de bgwoniug wordan ontMgd 3o Aan de ouder So genoemde porvouen ordt op aantnge mededeeling gedaan an de oyfera die door baoofr leerlingen iu de Teraohillende rakken i n iMhüld W lmilagitrand hebboi op ie salonboot die ten half uren ran Eotteidam naar Gorinehem vaart en aan boord waarrau lich eenilOOOtal personen beronden vr ernstige ongeregeldheden plaats gehad tusschen een aaW tat borgerpassagiera en kauonniera in de tweede kajuSt len deier Uataten heeft daarb j een persoon uit Wcaeadtm met i n sabel het oor bgna geheel af gthoawcii Te Sliedreobt moesten dan ook met be ialp der politie een drie Ml der Toomaanute onmst itoken ran de boot Tenrqderd worden O C dames benutten Burgemeester dr Horig rerwelkomde de Koningin uit naam der stad de rroolgke opgeruimde eerbiedige menigte begeleidde de Koningin tol het groote badhotel ran den heer Qóoke De gezondheidsraad dr Stöcker ia de geoeeskandige raadsman der beide booga gasten RoU NieutoeUad Naar men aan de Mur Ct mededeelt wordt in den Uaag prof Bugs te Leiden uls oprolger roor de portefeuille ran fiuanoiSn ran den heer VMering genoemd WMasdag 15 Joni 1881 If 2622 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken Hoe groot de afwisseling in de samenstelling zelfs ran een niet teer tairqk StaalskoHcgie als de Tweede Kamer kan zgo moge bigkeu uit de rolgende opgare ran eden die rier jaren geleden aau de beurt van aftreding geweest zgnde thans niet meer in de periodieke rerkiezicg begrepen tgn Het zgn de heereu Joockbloet ran Hannxma Dullert ran Rappard Messcbert ran Volleqhoren Fransen ran de Putte Stieltjes de Lange Fabius ran den Beroh ran Heemstede Dr Kuyper diein 1877 tussoheuIgda was afgetreden Nierstrasz Verniers ran der Loeff Bredius Sr Teding ran Berkhout Luyben Verbegen Smitz die in 1877 tnsaohentgds afirad Kerens eo ran Ztanicq Bergman dus twintig op de toenmaals 82 leden tellende Kamer AT e d D I Dezer dagen is te Utrecht de algemeene rergaI dering gehouden ran de maalsch Sen Hotimaalietang Sr werd verslag nitgebracbl orer den loop der zaken de beplanting is langs onderscheiden spoorwegbemeu begonnen met de maalschappgen zgn roldoeude orereeukonisten gesloten alles belooft eene goede réussite ran bel doel der maatschappij De balans en iiinst en rerUes rekening waaromtrent door eene üonlraissie uit aandeelhouders verslag werd uitgebracht werd goedgekeurd Door een der aandeelhouders werd roorgesleld grieudhont te planten t geen groote rnordeelen zou oplereren Daartegen werden echter onderscheiden belangrgke bezwaren iugebraobt daargelaten nog of de roordeelen zoo groot zouden zgn als werd roorgesleld Het bestuur nam iutnssohen op zich de zaalc nader te onderzoeken en naar berind ran zaken te handelen Tot commissarissen werden benoemd de hh H Copgu K A Mansoen V N Kooien C P J Verhoessen en C Vermega Enkele in t rorig jaar gekozen oommisaarissen rielen dus uit Aandeelbouden kwamen daartoe omdat Utrecht niet alleen de meeste aandeelen had genomen maar ook omdat het bg eene kleine maatscbappg onroordeellg scheen dat de groote meerderheid der bestuursleden buiten de stad woonden waar ket uitroerend bestuur zetelt De Amsterdammers en de Haarlemmers bestormen letterlijk hunne nieuwe badplaata Zaudroort Sedert den dag der opening ran de l n lot en met 8 dezer zegge 4 dagen werden naar de rerschillende tussclieustations en de beide eindstationsreeds 10616 reizigers rerroerd Neemt men daarbgin aanmerking dut de tweede Pinksterdag niet bepaald nilmnntle door fraai weder zoodal tal ran roorgcnomeu uitstapjes kwamen te verralleu danzal men erkennen dat de nieuwe apoorwegrerbinding zich in een meer dan gewoon druk rerkeerverheugt Omtrent de renending ran ree uit het Noorkwartier naar het buitenlaud meldt de Mkm Ct Den 2den Juni s morgen te 7Vi uur rertrok ran hier een extra trein met 12 melkkoeien 4 scholten 109 pinken eu 8 pinkslieren bestemd roor 43 leden der te Parma in Italië gereatigde landbouwrereeniging onder geleide ran de keeren Jb Zuurbier door bemiddeling ran wiens rader den heer 8 Znurbior ran Spierdijk het ree bg rerscbilleude reehouders iu deze provincie voor hooge prgzen was aangekocht J Oroot ran Zuidschermer eeu knecht terwgl de zoon van den preaideut der bedoelde landbouwrereeniging ran een veearts vergezeld naar hier gekomen zijnde de reis ereneeoa mede maken Deze trein gaat rtgelreoht door het BischoSsheim eu hel vee zal biunen 4 i 6 dagen in Parma aankomen Het is inderdaad een verblgdend verschgnsel dat het meer en meer blijkt hoezeer het Hollaudsche vee door het buitenland op prgs wordt gesteld en het mag onren veehouders een spoorslag zgn lich met hart en ziel te blgreu toeleggen op veredeling van het ras en op vermeerderde aanfokking waardoor èn de goede naam van ons vee èn hnn eigen voordeel ruimschoots zullen gebaat worden Morgen zal te Kleefde opening rnn de ioternalionale jachtlentoonslelling plaats hebben De tentoonstelling ia interessant en een bezoek aau Kleef in dit jaargetgde heeft niet weinig aantrekkelgka OoV bing Doter dagen is te Groningen op een zolder geronden een ichilderq ilat ontdaan ran de dikke laag tof en rernis bleek Ie siju een oud Ilaliaansch meestarslnk roorslellende ie Boetvaardige MagdaUna en roortien ran de initialen S C Br moet reeds een aaniienljjke som rooc z n geboden Onder het opschrift een hnismiddel je wordt an het BU het rolgeude medegedeeld In rde woningen heeft men laat ran hel rooken in de rertrekken en achoorsteenen waarin door de noe of andere oorzaak ralwiuden kunnen geraken Aan boord ran een der schepen ran onze marine zagen wq deier dagen daartegen een hoogst doelHefftnd middel in pracigk gebracht Boren het dek Wurin de kaohelpgp uitkomt is die pgp rerleogd en gedekt door een koperen deksel waarran men dea gerorderd het bovenste kan oplichten In de igden van het dakiél berinden zich vijf rrg wijde buizen weike een seberpen hoek met den horizont maken De kaohth trekken best en de wind kan er onmogemk inslaan noch ran boren in noch in de zijbuizeu Wy twyfelen niet of door deze deksels wonlen alle i kMkem eic rookrr j gemoakl k Kaandag wordt in den Haagsoheu Dierenlain de aangekondigde tentoonstelling ran posldniren eopend om 12 uur om 6 uur wordt zy gesloten De wedriuohten 6aar rerschillende plaatsen geschieden I half twee Ten half drie rangt een buitengewoon ooueert aan Ie geren door de kon militaire kapel ran bet reg grenadiers en jagers onder leiding ran dan keer Vollmar Voor deze gelegenheid hebben Mudre rreemdeliggen ook stadgenoolen niet leden toegang Tot leden der jnry roor de keuring der dniren tgn nitgenoodigd de heereuBrunin red ran kct weekblad l Epenier te Brussel B Van Buren te BoMerdam Ëphraim te Arnhem üeiizeu te Haarlem ee Vallée te s Hage Maandag C Juni heeft A Koningin der Nederiaadeu ie 10 uren Arolseu met lairgk gerolg rerlatoa oai zieh naar Wildungen te begeren De reie der in Waldcek zeer beminde Vorstin was op ieaw een ware zegetocht Alle kleinere en grootere gemeenten hadden hare beate krachten ingespannen en de roormalige Waldeoksche Prinses een feesteIqke en eerroUe ontraugst te bereiden Bqioudar Sachsenhausen heeft alles in t werk gesteld om de weinig leieude opmerkingen die rdiSr jaren eenige doortrekkende Nederlanders in hnnne beriohleo orer het kleine landstadje maakten sohitlerend te weerleggen lien laan ran denneboomen en tairgke guirlandes tooiden de hoofdstraat in feestgewaad gekleedr jonge nmiq ee de geestelijkheid en de leden ran ket beelnnr der stad benevens de roannenzangrereeoiging en byna de geheele bereiking begroetten de doortrekkende Vorstin Nog grootseher waa de ontrangst in Wildungen De geheele atad waa in feestdoa eerepoorteu en guirlandes tooiden den weg waarlangs het rgtoig kwaot De gewone deputaties en eeue tslrgke nen sheBrasssB kwam ook daar de Koningin tegemoet Uit Bad Wildungen lehrgtt men van 6 Juni Hedenmiddag kwam Koningin Emma ran Kaderland kier met hur gerolg au om de baden te gebraikea Bgna alle plwitaen die de Koningin op kaar tocht ran Arolsen naar hier doortrok hadden eerepoorteu opgericht Onze stad was feestelijk venierd De atnitea waren door denneboomen en geurige Midotens in lanen reranderd geetrooide bloemen gafrlande eo vlaggen rerkoogden de bigde feestelgke Wwafaig der hevolkitg Van den ingang der stad tol de groote eerepoort roor ket raadhuis hadden de ehooljengd tal ran jonge dames de burgemeester eu gemeeuteraad ttaaiBbteB en bargera geen leden ran eenige rereeoi iag wfii de rrg willigere der brandweer deliederufel de leden der waarbaarheidsbonden eu gym Baetiek e eai ingen zich langs den weg geschaard j Toor ket raadhuis orerbandigden eenige jonge de Nederlandsohe spoorwegen is gedurende de ten toonstelling het rerkeer zeer vergemakkelijkt tei gevolge van daartoe getroffen schikkingen Zoo tuUei er op den Ned Eijnspoorweg relourbiljetteu verkrijgbaar zgn roor den gewonen pBijs eener nj naar Kleef en geldig roor acht hg n Ook uj er zoowel roor de beaoekem ait Nederland ak roor die uit Engeland ria Sottardam nerens d tegenwoordige treinen eene nieuwe en gemakkrijfti aneltreiDverbiuding naar eo van Kleef over ZerNm worden geopend De te ISdinbnrg in Schotland verachljaende Scitmm van 30 Mei bevat het volgendes De vruchten en groenten uit Holland zgn Hn jaar eeu veertien dagen ten aehter maar zg liii er goed uit en een mime oogst kan worden tegemoet gezien De aardappellelen hebben dil jm grootendeels Ëogelsche poters gebmikt en gesa Amerikaausche Zg hebben ook besloten den noegereu vorm van manden weder te betigeu difoagereer 8 pond bevatten en betere te nemen im tn de laaute twee of drie jaren ket geval wm De achrgver is van oordeel dat zoo de exagr tears ook roor betere waar sofgoen eq ie nuaer en zorgruldiger rerpakten de prezen ook koogér zouden zgn TOEWÜZING V4 Dl ACTU Cfroote Magazijnen du Printemps TE PABUS De inaol r jvers roor 1 tot 20 aatiaa MUeu wonfaa aangenomen roor bet geheele bedn kuniKr insohrjjriug Die roor 20 tot 40 zullen 20 aolias ontvaafra Aau die voor meer dan 40 hebben ingeschrrvea lal 60 0 0 hunner inscbrgriog wordeu toegeweien De inschrijrers hebbeu bet bedrag hur uer tweede s0rting per aange eekendea brief te zenden aaa dea Hr JULES JALUZOT te Parge KaotoBgereclit te Gouda Terechteittiog van Woensdag 8 Jnni 1881 Kantonrechter Mr J H van MIESOP Ambtenaar ran bet Openbaar Uinialerie Mr W C A SCHOLTEN te KottndaiB VEKOORDEELD K K koopman te Aarlsnderreen tot Iwse boeten ran 1 of twee dagen wegens r j4m orer de klinkerstraat op de Markt te Oaudaaef ign kruiwagen beladen mei twee mandcu mei bekking en op de Markt te koop aaubiedan rau 4 bokking zooder dat deze was gakeurd L de H sjouwer te Gouda tot l of dag wegens naachreeuweu ran twee agenten ran politie op den openbaren weg aan ket KatA tonieklooeler te Gouda C V smidsbaas te Nieawkoop tot I f één dag wegens rgdcn barder dan ataproel nel zijn wagen bespannen met een paard orer de bs weegbare brug op den Kleiweg te Ooada A K koopman te Waarder tol 1 of u dag wegens rgden op den Ooejanrerwelsdwa d jk onder Qsuda met een kar bespannen met twee honden die niet waren roorzien rau muilkorven M C S huiirrouw ran M de W werksler te Goods tot 1 of Ha dag wegens uilstorten van een bak met koohuch in ket aalir aan het Galgeveld te Oonda ADVEKTE ITIE1X DAGELIJKS versche prachtige BOSKOOPSCHE en BBEDASCHÜ bö J RIETVELD Haven en A BIBTVSLD Lange Tiendeweg TWEE Bekwame METSELAARS kannen gemimen tgd werk bekomen bg Q MOOLHÜIZENte Weeipertartpern d GanhTog ÖW tmdeVELDI GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 handill ijs Wynen Binnen en Baiten iandsch ge disteleerd Snelpersdrak van A Bbinkmav te Gouda Met 1 Juli be gint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de vefschijnende Nómmers tot dien datum GRATIS Anti Reyohtionaire Boosheii Wg hebben in ons nr van 10 Juni de Standaard bg Peckaniff nit Dideetu Marteo Chnzzlewit Vergeleken den man die zgnlwen lang vroom spreekt en iUcht handelt godsdienstig uhijnl en in den grond diep bedorven is Wg werden tot deze veigelgking gedrongen door de bandelwgze van genoemd bl d in uEa de Gondacbe verkiexing en wg schgnen denkende aan het u n eet que la verité qui blute den spgker flink op den kop getikt te hebben hg waa laak althans de Standaard ia seer boos en is in de Otmdtche Ct gaan zoeken naar stof tea einde ons onie stootlieid in te peperen Ug vond date ouder onze advertentien een paKr waarvan hem aaoleidiitg gaven tot eenattiui aMthet opackrift lAberaluüaeke LaaghM waarin iiat blwlhet volgende zegt Qeen witer woord dan laagkêid weten we roor de schandelgke kieamanoenrre wawan de Uberalistiache gro zich in Oonda tepèn Bidwn dont b aJ i an e n Er znn namelgk in een liberalistisch blad te Ootida uitkomend Qoudtehe Courant twee adverteotiei grolaatst om èn de antirevolationairen én da EMomschen in den valachen waan te brengen dat de libersUstische candidaat hdn man waa Om de antirevointionairen te misleiden heeft men een advertentie geplaatst met het opschrift tffederland en Oratie kennelgk roet het doel om te doen gelooven dat dit een advertentie was van een antirevolntionaite Kiesrereeniging We dmkken haar hier letterlgk af Nederland en Oranje Ieder Kiezer wiens Hoofd en Hart op de rechte phtata zgn verlangt tot zgnen vertegenwoordiger in s land Tweede Kamer iemand met gezond Politiek Staatkundig verstand Tadenaiidachlievend hart vast karakter ongekinikte tronw Liefde voor zgn evenmsnich en Qodsdienstzin Zoo iemand is den WelEd Heer Mr A A van Bergen IJeendoom Komt dan ware getrouwe mededienaien van Nederland en Oranje Koning en Vaderland op Dinsdag 14 Joni e k met om ter stembna en breng uwen stem nit op ham die zulks in zich rereenigt Sn dan volgt de naam ran den libetalistiBchen candidal £ n om de Roomachen in de fnik te lokken moest deze advertentie dienst doen Degecamentlgke Kiezersvereenigingen f met nitzonderine der Anti Bevolntionairen nebben den Heer Mr van Bergen IJzendoom den man gg allen kent hem als den waren man van vrgheid en Recht voor Allen tot hnn Candidaat der Tweede Kamer gesteld Hg is geen volbloed liberaal en vragen U nu met ware oprechte Uodsdienstige gevoelens wat staat ons Kiezers van Gonda s Kiesdistrict te doen Znllen wg andermaal het oor leenen aan hen die ons iemand hebben opgedrongen en wederom willen opdringen ran wien bg ervwins is gebleken die eigenschrapen die wg haidden mogen onderstellen als Volksrepiesentant niet te bezitten en van wien zg immers rolatrekt geen ééne daadzaak ter zgner aanbeveling onzer belangen in s lands Raadzaal kunnen aantoonen Neen Ifeachte Medekiezers toont nn ennnrooral at gg standrastige Hannen zjjt en naar geen andere stem luistert als naar dien van de ware burgerplicht eik van uw welbegrepen belang Breng dan at ons eendrachtelgk op Dinsdag 14 Jnni W8l uwen stem nit op den waren oprechten Tolksrepresentant En dan vo gt weer de aam van Mr A A ran Bergen IJzendoom v Let er op dat in defe tweede advertentie bovendien nog de perttnepte lengen voorkomt dat alle Kiesvereenigingap behalve de antirevolntionsire den heer rm Bergen Uzendoom zonden gesteld hebben Wat niet waar is daar de Roomachen Bichon sttïden En ook dat de heer ran Bergen IJzendoom wordt aanberolen als niet volbloed liberaaL Doch dat daargelaten fr bigkt alzoo uit dit droere incident 1 dat et onder de liberalistische groep in Gouda njuinen van actie aan het verkiezingswerk deeliémen die er geld voor over hebben om zich aaiLderselgkeopzettelgke mialeiding van het pnbli schuldig te tnaken dat de redactie va de Goudêche Courant een liberslistiich orgaan het niet beneden zichacht om deigelgke opMttelgke misleidingen onder onderteefcening fai haar blad op te nemen en dat de heer van Beigan Uzendoom bnr gemeeeter van Oonda liet zonder openlgk pro Mt fwaawiii lact éigf vSm op vta ooTard digbare laakbare en onrerantwoordelgke wgze roor zgn candidatnur grert Dit schandelgk feit compromitteert wel terdege de liberalistische potg Immers het is 10 Jimi gepleegd en nog liet de liberalistisehe partg na er openlgk en met rerontwaarJiging tegen te protesteeren Wat hierop te zeggen Vooreerst dü dat een gewoon rerstandig mensch hg moge dan liberaal antirerolutio nair of wat ook wezen dergelgke advertentien lezende eren zgne schouders ophaalt en zich verbaast dat men voor zoo iets geld weggooit daar toch wel geen kiezer door zulk geschrgf zal worden overgeha voor dezen of men candidaat te stemmen en dan dat in geen geval een eerlijk tegenstander voor zulke dwaze advertentien de liberale partij zal aansprakelijk stellen evenmin als de Redactie der courant waarin zg geplaatst werden De Redactie der Goudtehe Ct is evenmin rerantwoordelgk roor hetgeen de een of andere qtiasi politicaa in hawr bUd adrerteert als zg het is voor hetgeen een kwakzalver daarin gelieft te pnbliceeren Voor zgn geld koopt men de noodise ruimte in de adrertentie kolomfflen ran een blad om het zgne te zeggen wil men nn die ruimte met dwaasheden vullen men moet het weten de Redactie kan op den inhoud der advertentien geen controle uitoefenen De Administratie weert annonces die de goede zeden en openbare orde zonden benadeelenen overigens ia dte ruimte roor ieder te koop Doch reeds genoeg Het was de Standaard waarschgnlgk slechte te doen om eene aanleiding ten einde de Goudtehe Ct die hem de waarheid zei te tochtigen Hg zocht eene aanleiding rond die en trok op ons los met zgne gewone uitdrukking Libenüittitche Laagheid Schandelijke Kietmanoeuvre enz Wg worden daardoor dubbel orertuigd dat onze opmerking in nr 2620 aan het juiste adres kwam en zeggen de Stamdaard dank voor het door hem gelererd bewgs dat onze qnalificatie niet onjmst was Dat de heer ran Bergen Uzendoom protest zon aanteekenen tegen zulke rerkieiing adrer tentien is natnurlgk belachelgk Zoo hg ze selezen heeft twgfelen wg niet of hg zal eens nortelgk gelachen hebben onder de opmerking Hoe of een candidaat voor de Tweede Kamer al niet gerecommandeerd wordt BUITENLAND lluiteiilagdsch Overzickt De ferwerping door den Franscheu Senaat van het Toontel Bardoux lot wederinvoering van de depnrtemenUwijie vcrkieiing der afgevaard den imi i de litte blijft het voorname onderwerp van de beachonwingen der Pranache dagbladen Over bet algemeen kwam die nitolag onverwacht en bad men tot het Uaut eene aanneming sg het met een kleine meerderheid te gemoei geiien De libero bladen lijn over den nilalag leer onutemd en meenea dat 4 Senaat verlCeerd deetl door de onde w van temmen te behouden lexeo den wil vaa de voomaamale belanghebbende de Kamer Andena zooals la France gelooven dat ili opwinding ipoedig lal bedaren omdat de bevolking over bet geheel de laak koel opvat Vrydagkwam de Franaehe mioialrrrraad weder op hel E j ée bijeen onder vooniiicrKSap van dea heer Gréry De miniaten wareu eenparig raar het denkbeeld om het tgdstip der verkiezingen te vervraagea doe nmdea na tegen het einde rau Juli plaats hebben De heer Oré is er voor om eeae oatbinding der Kamer te vermijden De Kamer nam Zaterdag de wetaontwerpea fma betreffende het koatelooa lager onrterw en da af Aaffiog van de lettres d obëdlenc MriilüHlh t door den Senaat waren gewijngd De Daitache Kqkikainelier genoot Vrgdag van den fiijkidag lief en leed de v rfaooging van de inkomende rechten op gedrukte ea ongedmkle stoffen werd aangenomen maar de poat roor den bemablen oeoonoraiachen raad werd met 15S tegen 102 atemmen verworpen Pruisen isl doa alleea de eer hebben van xolk een raad te betiileB De oppoiitie welke tegen den oeeonomlichea raad reeds lang gevoerd is maakte eene verwerpiag aarsebijnlijk Tegen den poat atemden al de liberalen Bel niuonderiag van Cuny en 40 leden van hel centrum ook Deibrüek ilemde tegen Prina Biamarck heeft de Franaehe regeering laten waarschuwen dal hg iu den Rgkadag eene wet ion voontellen tot wgiiging der spoorwegtarieven voor goederen die in het vervoer tniachen twee vreemde landen dé Daitache lijnen paaaeeten Deie wet loa invloed kunnen hebben op de braodprijien in Frankrijk daar ig bet Ruasische graan duurder lou maken dat in groote hoeveelheden in Frankr k woidt ingevoerd Een ander lievelingapian van den Kanselier ket staatamonopolie voor de tabak werd deier dagen door prini Uobenlohe in eene bijeenkomst in lijn kieadiatrict venledigd Want ook de Duitscbe volkavertegenwoordigera gevoelen wel eeni behoefte om met hunne kieiers te praten en dan werkelijk ieta te vertellen waaruit men hnnne meening kan opmaken Print Hohenlohe leide dat de Kaaaelier nog sleeda overtuigd was van de wenaehelijkheid van het monopolie en dat hg daarover met prina Biamarek eenatemmig dacht met het voorbehoud dat aan de tegenwoordige fabrikanten eeue behoorlijke achadeloosatelling sou worden gegeten waarvoor men eene leening van 300 miUioen mark ion moeten alnilen rente en aflotaiog nil de winst van het monopolie te belalen De rapporteur van de commisaie van en uSte over deze taak gebeimraad vou Uoter berekende dete aohadelooattelling indertijd op 687 miUioen mark Beide berekeningen löopen nogal uiteen De heer Porster dütf ttartUr voor Ierland heeft in de laatate veertien dagen eeue rondreii op hel eiland gemaakt om lich met eigen oogen van den tocatand te overtuigen Hij moet tevena eene Igst hebben opgemaakt van de ambtenaren welke hem bet geachiklat voorkomen om deel nit te maken van de vSsfe landbouwcommiisie bg de Umi Kil voor